Penilaian Kursus KPF3012 SEM 2 201516

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RI

Text of Penilaian Kursus KPF3012 SEM 2 201516

PENILAIAN KURSUS KPF3012PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR

Semester 2 Sesi 2015/2916ZAINI ABDULLAH (Penyelaras Kursus)FAKULTI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

KANDUNGAN

1.0Pengenalan 2

2.0Hasil Pembelajaran Kursus2

3.0Penilaian Kursus2

4.0Penilaian Kerja Kursus:3

4.1 Esei Ilmiah

4.2 Pembentangan

4.3 E-Forum4.4 Pembelajaran Aktif

5.0Penilaian Peperiksaan Akhir (Jadual Spesifikasi Ujian)6

6.0 Rubrik/Skala Pemarkahan Kerja Kursus7

6.1 Skala pemarkahan laporan esei ilmiah

6.2 Skala pemarkahan pembentangan

6.3 Skala pemarkahan e-forum6.4 Skala pemarkahan pembelajaran aktif

7.0Peringatan9

LAMPIRAN

Lampiran 1: Cover tugasan esei 10

Lampiran 2: Senarai tajuk esei & nama pelajar11

1.0 PengenalanKursus ini membincangkan secara kritis tentang falsafah dan dasar perundangan pendidikan dengan menganalisisnya dalam konteks perkembangan pendidikan di Malaysia. Kursus ini juga meneroka dan membincangkan perkembangan pendidikan negara sebagai satu kesinambungan amalan yang sepatutnya berlaku secara berterusan dalam proses pembangunan negara. Falsafah, dasar-dasar, kurikulum dan peraturan dalam pendidikan juga diberi penekanan bagi membolehkan para pelajar memperoleh pengetahuan dan kemahiran serta pemupukan sikap dalam melaksanakan tanggungjawab secara berkesan dalam profesion keguruan.

2.0Hasil Pembelajaran Kursusi. Menganalisis perkembangan pendidikan di Malaysia dari aspek falsafah dan dasar perundangan pendidikan. (C4).

ii. Menghubungkait pembentukan falsafah pendidikan, kurikulum kebangsaan dan penterjemahannya menerusi sukatan pelajaran (C5, KK1).

iii. Membahaskan isu-isu yang terdapat dalam falsafah dan dasar perundangan pendidikan. (C6, A3).

iv. Mempamerkan ciri-ciri keguruan selaras dengan Kod Etika Keguruan. (C3, EM2).

3.0 Penilaian Kursus

Kerja Kursus IndividuPemberatan(Peratus)

Perincian LO%

Esei Ilmiah3 & 41560%

Pembentangan3 & 415

E-Forum2 & 315

Pembelajran Aktif2 & 315

Peperiksaan Akhir (Objektif)14040%

Jumlah 100%

4.0Penilaian Kerja Kursus Sila baca SEMUA maklumat di bawah supaya anda mendapat kefahaman sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus.TugasanArahanTarikh Akhir%

4.1. Esei IlmiahTAJUK: Sila rujuk Lampiran 2. Jawab SATU (1) dari soalan-soalan yang dikemukakan oleh pensyarah anda.ARAHAN:i. Pelajar diminta mengenal pasti seterusnya menganalisis SATU (1) soalan yang dikemukakan. Pelajar perlu menyediakan esei ilmiah daripada analisis berkaitan soalan tersebut.

ii. Panduan Menulis Esei Ilmiah. Penulisan mestilah mematuhi format berikut: Format APA Font: Times New Roman. Saiz font: 12 Spacing: Atas = 0; Bawah = 0; line spacing = 1.5 Margins: Atas 1 (inci) ATAU 2.5 cm; Bawah 1" (inci) ATAU 2.5 cm; Kanan 1 (inci) ATAU 2.5 cmKiri 1.5 (inci) ATAU 3.0 cm Bibliografi/ Sumber rujukan mestilah ada sekurang-kurangnya: 5 buah buku; 2 artikel dari jurnal bercetak dan 3 Sumber internet yang berwibawa. Panjang laporan: 12 15 halaman.

iii. Format esei: Sila gunakan cover yang diberi. (Rujuk Lampiran 1). Tuliskan isi kadungan dan muka surat. Isi disusun mengikut sub topik.

KANDUNGAN HalamanAbstrak1.0Pengenalan2.0 Sorotan Penulisan: Latar Belakang Pembentukan dan Kandungan Falsafah Pendidikan Guru (FPG)3.0 Pernyataan Masalah4.0 Objektif 4.0Metodologi5.0Dapatan dan Perbincangan6.0Penutup7.0Bibliografi7.0Lampiran (Jika ada)

iv. Esei yang lengkap MESTI dihantar melalui tapak yang dibina di Portal MyGuru2 di ruangan Assignment. mengikut tarikh yang ditetapkan. Minggu 817.04.2016

15%

4.2 PembentanganBerdasarkan tajuk tugasan dalam esei ilmiah yang telah dilaksanakan, pelajar perlu membuat pembentangan dalam tempoh 10 minit. Pembentangan hendaklah dirakam secara video. Rakaman tersebut mestilah dimuat naik di tapak dalam Portal MyGuru2 di ruangan Assignment. Slaid 1: Pengenalan diri.Slaid 2: Tajuk pembentanganSlaid 3: Objektif pembentanganSlaid 4: Susunan isi kandungan Slaid 5: Pembentangan isi

Minggu 1030.04.201615%

4.3 E-Forumi. Pensyarah kumpulan akan memuat naik 5 topik/soalan untuk dibincangkan bersama dalam kalangan ahli kumpulan masing-masing di dalam portal MyGuru (Group Forum). ii. Pelajar MESTI menjawab semua soalan dengan mengemukakan 3 isi penting (lebih kurang 250 perkataan) bagi setiap jawapan. Markah diperuntukkan ialah 2 markah.iii. Pelajar juga perlu membuat komentar/kritikan terhadap sekurang-kurangnya SATU (1) jawapan yang dikemukakan oleh rakan bagi setiap topik/soalan yang dikemukakan (lebih kurang 150 perkataan). Markah yang diperuntukkan ialah 1 markahiv. Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan.

v. Contoh topik/soalan E-Forum adalah seperti berikut:a) Forum 1: Pendidikan dan pembangunan. Apakah hubungkaitannya.

b) Forum 2: Sejauhmanakah dasar pendidikan menjadi penentu kepada pencapaian murid. Bincangkan.

c) Forum 3: Ke arah memartabatkan profesion keguruan di Malaysia. Bincangkan.

d) Forum 4: Tranformasi pendidikan ke arah kecemerlangan pendidikan negara bertaraf dunia. Hujahkan.

e) Forum 5: Guru beretika, murid bertatasusila. Bincangkan.

Minggu 3(12.03.2016)

Minggu 5(26.03.2016)

Minggu 7(9.04.2016)

Minggu 9(23.04.2016)

Minggu 10(30.04.2016)

3%

3%

3%

3%

3%

4.4 Pembelajaran Aktifi. Pensyarah kumpulan akan memuat naik bahan untuk aktiviti pembelajaran pada setiap minggu sebelum kelas bermula mengikut tajuk-tajuk yang terdapat dalam Rancangan Instruksional.. ii. Pelajar perlu mencari maklumat dan melengkapkan tugasan yang diarahkan. Satu salinan perlu dihantar kepada pensyarah melalui tapak Assignment/ hardcopy.iii. Setiap pelajar dimestikan terlibat secara aktif dalam perbincangan kelas bagi setiap tajuk.v. Markah hanya diperuntukkan kepada pelajar yang hadir ke kuliah dan membuat penyerahan tugasan mengikut jadual waktu yang ditetapkan.Dari minggu 1 - 1215%

JUMLAH60%

PERHATIAN Segala perkara yang berkaitan kerja kursus MESTI merujuk dan mengikut arahan pensyarah kumpulan kuliah masing-masing. Sila patuhi tarikh penghantaran tugasan yang diberikan.

5.0Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

TAJUKSKALA JADUAL SPESIFIKASI UJIANBil

TahuFahamAplikasiAnalisis Sintesis Nilai

1.Perkembangan Pendidikan Di Malaysia : Fungsi pendidikan ke arah pembangunan 1(1)1(6)1(14)3

2.Perkembangan Pendidikan Di Malaysia:Hala tuju perkembangan pendidikan 1(7)1(15)1(23)3

3Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian Dan Penghayatan. Asas falsafah (Barat & Islam) 1(2)1(8)1(24)3

4Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian Dan Penghayatan. Proses, matlamat dan elemen-elemen FPK 1(9)1(16)1(33)3

5Falsafah Pendidikan Guru (FPG) & Profesionalisme Keguruan1(3)1(17)1(25)3

6Dasar-Dasar Dan Hala Tuju Pendidikan Malaysia.1(10)1(26)1(38)3

7Perancangan Pembangunan Pendidikan Di Malaysia1(11)1(27)1(34)1(39)4

8Kurikulum Sebagai Wahana Menterjemah FPK1(4)1(18)1(28)3

9Reka Bentuk Kurikulum Di Malaysia

1(12)1(29)1(35)3

10Penterjemahan Dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan.1(19)1(30)1(36)3

11Kod Etika Perguruan Dan Peraturan Pendidikan Di Malaysia. 1(5)1(20)1(31)3

12Akta Pendidikan 1996 Asas pembentukan Akta Pelajaran 1(13)1(21)1(32)3

13Akta Pendidikan 1996 Implikasi Akta Pendidikan 1(22)1(37)1(40)3

JUMLAH589105340

6.0RUBRIK & SKALA PEMARKAHAN KERJA KURSUS 80 - 100%|------------|ACemerlang

75 - 79%|------------|A-Sangat Baik

70 - 74%|------------|B+Baik

65 - 69%|------------|BBaik

60 - 65%|------------|B-Baik55 - 59% |------------|C+Sederhana

50 - 54% |------------|CSederhana

49% and below|------------|C- FLemah

6.1Skala Pemarkahan Esei Ilmiah (15%)

GredKriteria Laporan Esei Ilmiah

A(12.0 15.0)Menepati format penulisan laporan, isi mencukupi, isi diolah dan dikembangkan dengan baik, ada contoh yang baik dan konkrit. Ada idea asli yang bernas, kreatif dan kritis. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa.

A-(11.25 11.99)Menepati format penulisan laporan, isi mencukupi, isi dikembangkan dengan baik, ada contoh yang konkrit. Ada idea asli yang bernas. Idea tersusun dengan kemas. Tiada kesalahan bahasa.

B+(10.50 11.24)Menepati format penulisan laporan, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Tiada kesalahan bahasa.

B(9.75 10-49)Menepati format penulisan laporan, isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Idea disusun dengan baik. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara).

B-(9.00 9.74)Menepati format penulisan laporan, kesalahan format yang minima (tidak lebih 2 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea sendiri. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 3 perkara).

C+(8.25 8.99)Ada penulisan laporan, kesalahan format yang minima (tidak lebih 3 perkara), isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa minima (tidak lebih dari 5 perkara).

C(7.50 8.24)Ada penulisan laporan, kesalahan format tidak melebihi 4 perkara. isi mencukupi, isi di huraikan dan ada contoh. Ada Idea yang diambil dari sumber lain. Kesalahan bahasa tidak melebihi 7 perkara.

C-(6.75 7.49)Kesalahan format melebihi 5 perkara. isi tidak mencukupi, isi tdak