Pentagram 2012

  • View
    108

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

magazine of Lectorium Rosicrucianum in Slovak language

Text of Pentagram 2012

P e nt a gr a mTajemn rov zahrady Svetlo ma nalo Druh strana Svtla M jmno je foton Jsme bytostmi svtla, nebo projevem iluze? Svetlo o Ma as: vpusti Svetlo

Lectorium Rosicrucianum

2012

SLO

5

Pentagram vychz estkrt ron v holandskm, nmeckm, anglickm, francouzskm, portugalskm, panlskm, maarskm a esko-slovenskm jazyce. V bulharskm, finskm, eckm, italskm, polskm, ruskm a vdskm jazyce vychz Pentagram tyikrt ron.

fredaktorP. Huijs

A. H. v. d. Brul

Redakn rada RedakcePentagram Maartensdijkseweg 1 NL-3723 MC Bilthoven e-mail: info@rozekruispers.com

Administrace

Medzinrodn kola Zlatho Ruokra Lectorium Rosicrucianum Masarykova 1 2 SK-040 01 Koice e-mail: rosicrucianum@lectorium.sk Mezinrodn kola Zlatho Ke s R Lectorium Rosicrucianum Kesomyslova 8 CZ-1 40 00 Praha 4 e-mail: praha@rosicrucianum.cz Mezinrodn kola Zlatho Ke s R Lectorium Rosicrucianum Nov sady 4 CZ-602 00 Brno e-mail: brno@rosicrucianum.cz www.lectoriumrosicrucianum.org K pekladu pouito: nmeck vydn Pentagramm 6/2011 anglick vydn Pentagram 2/201 2 maarsk vydn Pentagram 2/201 2

asopis Mezinrodn koly Zlatho Ke s R Lectorium Rosicrucianumasopis Pentagram chce tene upozornit na novou dobu, kter zapoala ve vvoji lidstva. Pentagram byl za vech as symbolem znovuzrozenho lovka, Novho lovka. Je vak tak symbolem Universa a jeho vnho byt, v nm se projevuje Bo pln. Symbol vak obdr smysl jen tehdy, jeli uskutenn v ivot. Teprve tehdy, kdy lovk uskuteuje pentagram ve svm mikrokosmu, ve svm malm svt, teprve pak vstoupil na stezku transfigurace. asopis Pentagram vyzv tene, aby tuto duchovn revoluci v sob samch pipustili a uskutenili.

Vydavatel

Mezinrodn kola Zlatho Ke s R Lectorium Rosicrucianum Kesomyslova 8 CZ-1 40 00 Praha 4 e-mail: info@rosicrucianum.cz

Autor

Stichting Rozekruis Pers Bakenessergracht 5 NL-2011 JS Haarlem e-mail: info@rozekruispers.com www.rozekruispers.com Kopie ne bez psemnho souhlasu Evidenn slo MK R E 1 8833

P e nt a g r a mSvetlo!Najvie mystrium, vetkm prenikajca, neuchopiten, neprekonaten, vetko predstihujca krsa, o je to, o si Ty zo Seba Samej odhalila? o je to, o Ti udia ukradli, v svojom pokan sa dosiahnu nekoneno? Bu pozdraven, svt Svetlo, Prvoroden Neba! Alebo by som a mohol nazva netrestajcim Venm s vene iariacimi? Lebo Boh je Svetlom a len v neprstupnom Svetle spoval od Venost, spoval tak v Tebe, iariaci prd iariaceho nestvorenho bytia!John Milton, Straten raj, kniha 3.

slo 5/2012

ObsahO rannch ervncch a ru slunceNebo: jak lovk pichz ke svtlu

Svetlo ma nalo

2

4 Medzinrodn spoluprca itateov s redakciou 9 Druh strana Svtla 12 M jmno je fotonPnsobn Gnza

Lokasenna Lokiho rozpor Edda zvr 22 Jsme bytostmi svtla, nebo projevem iluze? 27 Svetlo o 30 Ten Jedin 33 Manifestace Svtla 34 Pekroen hranicPostehy k Revoluci 2012

Nejznmj jsem ve form svtla 17

Ndhern kniha 37 Jin, hlub vhledCo je pravou podstatou svtla?

36

38 Ma as: vpusti Svetlo 40 Vo vetkom je Svetlo rozpoznaj ho v svojom blnom 43 Obal: Mark Rothko (detail)

2

Pentagram 5/201 2

O rannch ervncch a ru slunce

NEBO: JAK LOVK PICHZ KE SVTLU

P

ro koho nabyla Gnose v ivot svou dleitost a kdo vnm ji nou skutenost zsadn odlinou od t, kterou u zn , pro toho bude na prosto jasn, e pojem Svtlo by ml bt vidn v tomto svtle. Nebo akoli se d hovoit o setkn Gnose a lovka, Gnose a vesmru, je to prv toto setkn, stet obou tchto zsadn odlinch stav Svtla, kter dv vzniknout pochopen. Meme hovo it o svtle, u nho znme rychlost a kter je pro ns do uritho spektra viditeln, a o jinm, nezmrnm Svtle, o kterm svd Jan ve svm evange liu, akoli on sm jm nen. Svtlo, skrze kter je mon lid sk ivot, svtlo, kter ns obklopuje, zahv a osvtluje, je bezpochyby nejvytbenj a nejvy aspekt stvoen. Pesto akoli psob na stejnm principu, proud ze stejnho zdroje a odr se od tla nen to

Pouvme velk formty, protoe jsou jednoznan. Pouvme horizontln plochy, protoe ni iluzi a odhaluj skutenost.Mark Rothko . 8, kolem 1 950

stejn svtlo. Jan nen tm Svtlem, hovo ale o Svtle, pin Svtlo. Je lovkem, kter Gnosi, poznn o tom nalezl v srdci. Nesmrn Svtlo nebo Svtlo, Svtlo jako vyzaovn Toho, Tao nebo Bh. Hermetick moudrost objasuje, jak me lovk dospt k poznn tohoto Svtla. Svtlo lze naznait slovem duch, duch ve smys lu moudrosti, jako skuten moud rost, jako bosk mylen. Hermes hovo o moudrosti, kter mysl v tichu. Jan se stal tichm lovkem. V ti chm srdci, kde panuje blah klid, se me vyjadovat tato moudrost a p sobit potom v mylen takovho lov ka jako setkn. Na zklad tohoto setkn me lovk hovoit o svtle, o viditelnm, pesto tajemnm svtle, a vnitnm Svtle, o Svtle jako nevi ditelnm ohni a o pvodu tohoto ohn, o rannch ervncch a ru slunce, jiske a ohni, o lovku a o Otci Svtel. Doufme, e ve dvou vydnch Pentagramu o svtle se nm po da o tom podat svdectv. O rannch ervncch a ru slunce

3

PNSOBN GNZA

Svetlo ma naloCatharose de Petri

kola Zlatho Ruokra stoj v novom poli, v plne novej atmosfre. Mvajce, volajce a dopredu pobdajce Svetlo zastalo nad jaskyou zrodu, a v tejto jaskyni sa prebudilo nieo plne Nov. Teraz ale stoj skupina pred lohou necha rs to Nov, a krajinu jeho zrodu s celm jeho okolm nie kultivova, ale transfigurova.

iaci koly, ktor poas dlhch ro kov pozorovali vvoj a kranie koly, vedia, e tento vvoj a toto kr anie bolo charakterizovan fzami s navzjom vemi zretenmi odli nosami. Tieto odlinosti nepredsta vuj iadne ostr protiklady, ale stoja omnoho viac v navzjom logickej s vislosti. Je to ako s vysahovanm sta rch semitskch nrodov z Egyptu do Zasbenej Zeme. Je to prbeh kadho gnostickho bratstva, ktor sa chcelo vyda na cestu do novej skutonosti. V prvej fze si bude formujca sa skupina jasne vedom tiesne a zajatia, v ktorom ije, a rept, jasne protes tuje. Psychologicky je to plne vysvet liten, lebo v takom stave vystupuje z podvedomia stle silnejie vedomie prehistorickej otiny, kde to bolo cel kom inak, lepie, no, vemi dobre.

Z toho vznik v tejto prvej fze do mnienka a aj zrejm silie zlepi tak osobn, ako aj skupinov okolnosti, tak i onak vonkajie podmienky za jatia, ba dokonca ich aj sprvne zne sitene utvra. Z toho vystupuje okultn nasmerovanie a veobecn humnnoetick zjavenie. Vtedy sa ete nevie, e ukonenie takej fzy je absoltne na jej murroch, ktor musia narazi na svoje hranice. Lebo Krovsk Ra Boha na Zemi nie je uskutoniten skuto n poriadok v zmysle svetovej spo lonosti du neme by zaloen

Holubica, symbol Ducha, v azrovom poli s pcpou hviezdou, ako dokonal lovek due, ktor zdrav Ducha.Obrzok na hodvbe, ktor daroval Antonn Gadal Catharose de Petri.

4

Pentagram 5/201 2

Jan van Rijckenborgh a Catharose de Petri, zakladatelia Duchovnej koly Zlatho Ruokra, popsali cestu, ktor vedie k oslobodeniu due. inili to okrem inho na zkla de pvodnch textov univerzlneho uenia, ktor iakom Duchovnej koly a zujemcom objasovali a svojm ivo tom dokazovali.

Svetlo ma nalo

5

By nim, nevlastni ni, a predsa by zahalen Svetlom, to premiea hadajceho na radostiplnho loveka.v svete dialektiky, lebo ndzov po riadok dialektiky je pohybovan pro strednctvom protikladov. Okultn lovek povyuje sm seba, on je v najpravejom zmysle slova jacentrlnym lovekom, ktor sce pozn svoje ohranienia, svoje nedostatky, ale chce sa nad vetko povznies prostrednctvom kultry svojho ja, svojho seba. Tomuto love ku prvej fzy ujde, e je to nemo n, e prve prostrednctvom tohto je vyvolan protiklad. Biela mgia bola teda stle aj stvoritekou iernej mgie, lebo ke Ja prostrednctvom jednej alebo inej kultry dosiahne urit vr chol a je v dialektike konfrontovan s prmi protikladov, mus sa udra a zaa boj o ivot. A tak skzne biela mgia do iernej so vetkmi tomu zodpovedajcimi nsledkami. To je Vm vemi znme. Ke teda po takejto vemi bolest nej sksenosti u loveka prvej fzy naalej neotrasitene preva idea stratenej otiny, vstpi do druhej fzy: fzy teku, fzy vystpenia von! V tej to fze sa jasne a plne ditancuje od vetkho starho a rozlme vetky sta r spojenia i vzby. Potom prechdza k negcii. Sahuje sa sp s istm, ijcim chpanm: Moja ra nie je z tohto sveta! A potom potom nasleduje p! Lebo ako sa m njs v tomto svete ra, ktor nie je z tohto sveta? Ako sa m s podstatou existen cie, ktor pochdza z prrodnho na rodenia a rozvjala sa cez u, dokza vstpi do inej prrody? Preto je druh fza p. lovek tiahne cez piesok pte prrody protikladov. Ale kam mus tiahnu? A tak kra zamotanou cestou: ale i tiahne na sever alebo na juh, na vchod alebo na zpad je to vetko to ist. Vade len piesok, ktor mu teie cez prsty. To, o je na osoh, ako tame v Starom Zkone, je to, e sa skoro vstane alebo dlho ostva bdelm. Po tom sa alej je chlieb bolest. To nie je ni nov pod slnkom. Vetko, o je a vetko, o prde, u bolo v stroiach, ktor boli pred nami. Kazate bol veru chodec pou, lovek druhej fzy! Absoltne poznanie, e vetko je ni, existova neme ni, t na mhav p cez p, m predsa vak ohromn psychologick nsledky. Ona spsobuje po rznych koch strachu a odporov upokojenie, rozplvanie toho Ja v jarozpan a sebaumtvovan. Na zaiatku sa povauje tto zit kom pte spsoben zhuba tohto Ja za smutn. Ale to je len doasn lebo zostup tohto Ja je hlbok bod. Na konci tejto fzy bude lovek podobn piesku

6

Pentagram 5/201 2

pte, ale v tomto stave vznik v sys tme loveka otvorenos pre nov Svetlo. Je to vek zzrak. V hbke svojej bytosti naiel lovek Gnzu, kadopdne jej iariacu schopnos. Kto tak naiel v tejto fze pte toto Svetlo, videl toto Svetlo, ten vstpi do tretej fzy. Zane p k Jordnu, cestu k ijcemu stavu due. Svetlo je sila, ktor ptnikovi pte poskytne moc prejs k novmu jednaniu. Preto tretia fza u viac nebude charakte rizovan okultnm aspektom vec, pokusom v starom a cez star sebe dosiahnu cie, ale teraz vznik mys tick zavanie, mystika vanosti, istoty a lsky! Vedenie, e sm osebe nie som ni, ni nevlastnm, a predsa budem za