Pentagram 2/2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pentagram 2/2011

Text of Pentagram 2/2011

 • www.5gram.eu

  PENTAGRAMMedzinrodn informan projekt pre pacientov s IBD

  2/2011 Preo prve ja?

  Cestovanie s IBD. D sa aj s IBD bez problmov cestova?

  Nenechajte IBD znii Vau dovolenku

  Dovolenku, von dni alebo party s priatemi si uite naplno

  Lieky a cestovanie

  Ako sa vyrovna s IBD v puberte

  Deti a tnederi s IBD maj in potreby ako dospel

  Bojujte s relapsami selfmanamentom lieby

  Pacienti s IBD veakrt neuvaj svoju liebu

  Chystte sa na kolonoskopick vyetrenie?

  Spolonos Ferring Pharmaceuticals priniesla v minulom roku pre pacientov s ne-pecifi ckm zpalovm ochorenm reva (IBD) projekt Pentagram. Jeho cieom je po-mc pacientom s IBD lepie zvlda ivot so svojm ochorenm.

  Sme radi, e projekt Pentagram spene pokrauje a e rastie poet aktvnych uva-teov webovej strnky www.5gram.eu a itateov nho asopisu Pentagram.

  Dfame, e ste si v projekte nali to svoje a e maximlne vyvate vetky jeho v-hody. Medzi nimi urite dominuje Osobn zdravotn dennk, ktor Vm umouje po registrcii sledova index aktivity Vho ochorenia, teda stav, v akom sa Vae ocho-renie prve nachdza. Vieme, e vvoj IBD je asto nepredvdaten a nad pacien-tom neustle vis ako Damoklov me hrozba prepuknutia relapsu. V Poradni mete kls Vae otzky od-bornmu lekrovi- gastroenterolgovi, ktor Vm me odpoveda na Vae otzky tkajce sa ochorenia alebo jeho lieby. Obsah strnky, aj asopisu Pentagram je kontrolovan a garantovan odbornmi lekrmi. Rady, ktor takto dostanete, s vysoko kvali-fi kovan.

  Program Pentagram je bez-platn a je plne garantova-n Vaa anonymita.

  O vhodch a monos-tiach projektu Pentagram sa mete informova u svojho gastroenterolga.

  PENTAGRAM VM PRINA NOVINKY A ZAUJMAV INFORMCIE O OCHOREN A LIEBE NEPECIFICKCH ZPALOVCH OCHOREN REVA.

 • Preo prve ja? Lekri nevedia da jednoznan odpove, preo sa ochorenie u jednho loveka prejav a naprklad u jeho brata, sestry alebo kamarta nie.

  Vypuknutie ochorenia nie je predvdaten a ia, tie mu nemete spoahlivo zabrni nejakou pecilnou ditou alebo inmi zmenami ivotnho tlu.Ukzalo sa vak, e pacienti s IBD, ktor nebojuj proti svojmu osudu a akceptuj svoje ochorenie, mu ma lepiu kvalitu ivota, ako pacienti, ktor sa vemi hnevaj, e ochoreli prve oni.

  Carpe diem (vy)ui si cel deMj prbehi sa moja diagnza vol ulcerzna kolitda alebo mm

  Crohnovu chorobu je v podstate jedno. Ke sa lovek prvkrt

  dozvie, e m chronick ochorenie, je neist a sna sa o tom vea

  ta a dozvedie. Myslm si, e kad lovek had pomoc, i u

  u lekra alebo had in alternatvne monosti.

  Je to u takmer 17 rokov, odkedy mi diagnostikovali moje

  ochorenie. Odvtedy som sa vea nauila. Napriek vetkm

  akostiam, bolestiam, prekvapeniam a problmom dnes mem

  poveda: mm sa dobre.

  Dospela som k dleitmu poznatku a to, e problmy vednch

  dn, s ktormi som si nevedela poradi, boli asto spami

  novch relapsov. Odkedy sa mi podarilo zorganizova si lepie aj

  svoj osobn ivot, zdravotne sa mi dar omnoho lepie. Niekedy

  sta aj tak mlo !

  Moje ochorenie je zrejme aj geneticky podmienen. U ma

  sa ochorenie prejavilo vo veku 45 rokov, ale mjho blzkeho

  prbuznho toto ochorenie postihlo u v tnederskom veku.

  Dnes sa s ochorenm vysporiadavam a nerobm z toho iadne

  tajomstvo. Priatelia a kolegovia v prci vedia o mojom ochoren.

  To mi dos pomha v horch fzach a v relapsoch. Moji prbuzn

  o svojich problmoch nehovoria radi. Ja si myslm, e by sme

  kadho mali tolerova. Kad lovek sa so svojmi problmami

  vyrovnva inak.

  Najprv som si to nechcela prizna, i ke to bola pravda: stres,

  naptie v rodine alebo v prci mali negatvny vplyv na moje

  ochorenie. Ale ako asto som v minulosti hadala prinu v mojej

  strave, v mojom okol, sama v sebe. Dnes u viem, e sa musm

  naui, e som sama pre seba dleit a musm sa o seba stara.

  Vmena sksenost s inmi IBD pacientmi a ast stretnutia s nimi

  mi vemi pomhaj.

  U niekoko rokov sa lieim mesalaznom. Nie je to

  jednoduch, kad de myslie na to, e treba

  ui lieky, ale tto lieba mi pomohla

  a tak sa snam dodra ju poda

  rd lekra.

  Prajem aj ostatnm

  IBD pacientom, aby o

  najdlhie zostali v re-

  misii a dobre sa ctili.

  Moje ivotn heslo je:

  Carpe diem.... a zober si zo

  ivota to najlepie.

  B.R.

  U niekoko rokov sa lieim mesalaznom. Nie je to

  jednoduch, kad de myslie na to, e treba

  ui lieky, ale tto lieba mi pomohla

  a tak sa snam dodra ju poda

  Carpe diem.... a zober si zo

 • Cestovanie s IBD. D SA AJ S IBD BEZ PROBLMOV CESTOVA?

  Poradme Vm ako na to:

  Vyberajte si aj na cestch jedlo, ktor poznte z domu

  Pite npoje z uzavretch fl ia alebo plechoviek a nejedzte surov stravu

  Zoberte si dostaton mnostvo liekov na cel obdobie cesty aj s nejakou rezervou

  Poznate si generick nzov lieku, ktor uvate (nzov lieiva, ktor sa pouva celosvetovo)

  Jedlo a cestovanie:

  Najbezpenejie je jes rovnak druhy potravn, ako jete vinou doma. Vnimone mete vyska nieo nov, ak sa na to ctite. Ak mete jes korenen potraviny aj doma, koreniny by Vm ani v zahrani nemali zhori Vae IBD.

  Kad me v zahrani ochorie cestovateskou hnakou. Hnaku mu spsobi potraviny alebo voda, ktor obsahuj baktrie, parazity alebo vrusy. V tomto prpade pre prevenciu platia nasledovn pravidl:

  Pite iba balen vodu Na istenie zubov alebo umvanie potravn tie pouvajte iba balen vodu Pite npoje iba z uzavretch fl ia, vyhbajte sa npojom pripravenm zo sirupov, ovocnch tiav alebo prku zmieanch s tecou vodou z vodovodu

  Vyhbajte sa zmrzline Nejedzte neprevaren potraviny, ako napr. alty, surov zeleninu, vajka a ryby alebo morsk plody. Vyhbajte sa aj nedovarenej alebo opakovane zohrievanej strave

  Nekupujte stravu pripravovan v stnkoch na ulici Ak mte poruen trvenie, alebo idete na stolicu viac, ako bene, je dleit pi dostatok tekutn, aby ste zabrnili dehydratcii

 • Dovolenku,von dni alebo party spriatemi si uite naplno. Tu je niekoko rd ako na to:

  Lieky acestovanie

  Mliene vrobky: vea dospelch trp laktzovou intole-ranciou. Ak medzi nich patrte, mliene vrobky Vm mu spsobi nafukovanie, plynatos alebo hnaky

  Potraviny s vysokm obsahom vlkniny: popcorn, orechy a semienka mu spsobova ke alebo hnaku

  Vypran alebo mastn potraviny: ak tuk nie je v revch plne absorbovan, me spsobova plynatos a hnaku

  Dra sa dity, ktor je prospen pre V organizmus nie je jednoduch. Dodra tieto pravidl poas dovolenky je ete aie. Pre pacientov s IBD neexistuj veobecn pravidl dity. Poas relapsu Vm lekr me odporui ahk, nzko- rezidulnu ditu alebo dokonca na pr dn iba tekut ditu, aby ste odahili Vaim revm. Vber sprvnych potravn sa najastejie deje spsobom pokus- omyl. Pre mnohch ud s IBD vak existuj niektor potraviny, ktor s veobecne zle znan:

  Povedzte rodine a priateom o Vaich obmedzeniachPovedzte rodine a priateom, ktor potraviny nemete jes. Ak im o tom nepoviete, riskujete dva mon problmy. Bu budete poas oslavy alebo veere s priatemi a rodinou trpie, pretoe si nevyberiete iadne z ponkanch jedl, alebo zjete nieo, o by ste nemali a budete trpie neskr.

  Poznajte svoje obmedzeniaMete ma pokuenie jes, o vidia Vae oi, ale uvedomte si, i to nafukovanie a hnaka potom za to stoja.

  Dodrujte V reimNenarute si reim a zvyky, na ktorch ste tvrdo pracovali po cel rok. Snate sa ich dodra aj poas dovolenky. Kvli zdraviu sa to oplat.

  Dokte poveda nieJe ahk podahn pokueniu zjes alebo vypi to, o by sme nemali. Skste slune, ale jasne odpoveda: Nie, akujem.

  A ak by vetko ostatn zlyhaloPrineste si sami na oslavu jedlo, ktor mete jes. Nebojte sa, nebudete vyzera divne, sta vysvetli, e sa nectite dobre, alebo e mte aldon problmy. Vina ud vie tieto prejavy plne pochopi.

  Na cel dovolenku budete potrebova dostatok liekov a najlepie bude zobra si pre prpad potreby aj nejak rezervu. Najlepie by bolo necha si predpsa pred dovolenkou vie mnostvo balen liekov, ktor uvate. Tie si so sebou nezabudnite zobra odpsan generick nzov liekov, ktor uvate a prpadne aj lekrsky zznam o stave Vho ochorenia.

  Ak pocestujete lietadlom, zoberte si Vae lieky so sebou na palubu lietadla (ak uvate kvapky alebo sirup, vopred sa informujte o pravidlch prepravy tekutn v leteckej doprave).

  Do niektorch krajn je potrebn okovanie proti infeknm ochoreniam. S niektormi liekmi na liebu IBD vak nie je mon absolvova potrebn vakcinciu. Imunosupresva, ako napr. azatioprin, oslabuj vlastn imunitn systm organizmu (imunitn systm, ktor Vs chrni proti infekcim) a vtedy nemete by okovan napr. proti poliomyelitde alebo ltej horke (s to iv vakcny vyroben zo ivch vrusov).

  Nenechajte IBD ZNII VAU DOVOLENKU

 • Deti atnederi sIBD maj in potreby ako dospelDita a vivaPre tnederov je naozaj ak sprvne sa stravova, a plat to dvojnsobne, ak si tneder s IBD. Mus sa vyhba potravinm, ktor Ti Tvoje IBD zhoruj. Mu by aj Tvoje najobbenejie jedl, ako napr. pizza alebo hranolky. Stravovanie v kolskej jedlni by nemuselo by najlepm rieenm a tak si mono mus svoj obed nosi do koly sm. Asi je to in jedlo, ako jedia Tvoji kamarti, ale me to by t najlepia voba pre Tvoje zdravie. Je vemi dleit, aby si mal IBD pod kontrolou a mohol si uva svoje obben porty a konky (a to s pizzou alebo aj bez nej )

  Tlak kamartovTlak od kamartov me prs v rznych formch a mono si ani neuvedomuje, e je to tu. Tlak od kamoov, aby si fajil, dal si pohrik alebo sksil nieo in by mohli zhori Tvoje IBD. Vetci vieme, e fajenie kod zdraviu a prejavy Crohnovej choroby me ete viac zhori. Alkohol me zhori IBD alebo me reagova s Tvojou liebou. Fajenie m na Crohnovu chorobu vne dsledky a me vyvola relaps. Fajenie me skomplikova IBD a spsobi alie zdravotn problmy.

  Priatelia