PERBADANAN PENGURUSANSISA PEPEJAL DAN .kaji selidik penggunaan modul pengajaran dan pembelajaran

 • View
  280

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PERBADANAN PENGURUSANSISA PEPEJAL DAN .kaji selidik penggunaan modul pengajaran dan pembelajaran

 • PERBADANAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM (SWCorp)Kementerian Kesejahteraan Bandar, Peru mahan Dan Kerajaan TempatanTingkat 5, 6, 7 & 8 Blok J Bangunan MKN Embassy TechzoneJalan Teknokrat 2 63000 CyberjayaSelangor Darul Ehsan

  Tel. : 03-83124000Faks:03-83124003Web: www.swcorp.gov.my

  Ruj Tuan/PuanRuj. Kami

  Tarikh: PSPBPM.800-1/9/1 JLD 8 (5~)

  : ~ Mac 2019

  Puan,

  oleJ-._P fA. 52 (c, . v~::".T .r.Je.".L ~ f , .~. ,",""AA'if-$-'f'.-v ~.,..,... *

  ,fa : ~~(ji9 ;;.;rn~::~?~ .... ":/~-;. Ii

  ~ / pp.nodrahu:-K

  KAJI SELIDIK PENGGUNAAN MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN AMALAN 3R MERENTAS KURIKULUMPRASEKOLAH

  PengarahBahagian Pembangunan Kokurikulum,Aras 4-8, No E9, Kompleks E,Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,62604 Putrajayau/p: Puan Norashikin binti Hashim

  Ketua Sektor Pra Sekolah

  Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas dan SuratSiaran Bilangan 9 Tahun 2017, KPM.100-1/7/2 Jld. 4 (30) bertarikh 13 November2017.

  2. Sukacita dimaklumkan, Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal danPembersihan Awam (SWCorp) agensi di bawah Kementerian Perumahan danKerajaan Tempatan (KPKT) dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia(KPM) telah melaksanakan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Pengurusan SisaPepejal dan Amalan 3R Merentas Kurikulum Prasekolah di seluruh prasekolahSemenanjung Malaysia bermula Januari 2018. Pelaksanaan modul ini bertujuanuntuk mendidik generasi awal kanak-kanak berkenaan budaya pengurusan sisapepejal yang betul melalui amalan Reduce, Reuse dan Recycle (3R).

  3. Sehubungan dengan itu, bagi mendapatkan maklum balas berkenaanpelaksanaan modul tersebut, pihak SWCoro akan melakukan kaji seljdikpenggunaan modul tersebut kepada guru-guru prasekolah jabatan puan.Kaji selidik In! akan dilaksanakan menerusi laman sesawang dihttp://www.swcorp.gov.my/moduI3r. Maklum balas daripada pihak guru amatlahpenting bagi menambah baik modul ini pada masa hadapan.

  r)~. ~. A;y~ - ~ ~~ ~7a ~~~ .),) ~ lLA--,-- ~ tN-Ct_~ r=; ..,..

  _.Wf.v/ ~ .".A ' M~ , .,;~:~~~~~HA.~F. I l' ~ -t .,'..:;1')( PrasekO\3

  I ~ I ~ IBUPEJABATTel.:0OO3~MPUR TeL:032245 9201 NEGERISEMBI~N Tel.;'~!~~:&~~ I'i(~rpo;~t@S~Gorp myi'.IIlll o?. !1lI!lI9 PERLISTel.:~ PERAKTel.:055474 333 KEDAHTel.:047354286 f fb.com!swcorpMY._ -;;- MELAKATel.:06283 8953 JOHDRTeL:07222 6476 KELANTANTel.:09747 0909 '# @SWCorp_my

  CEIffiFIHHOIS09001-2006 CffmF1EOTOOO900Ic2006 CEl!mlfOTOIS09001:2008 PAHANGTel.:09-5663151 TERENGGANUTel.:09-622 0712 ~ @SWCorp_my

 • PERKARA KAJI SELIDIK PENGGUNAAN MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGURUSAN SISAPEPEJAL DAN AMALAN 3R MERENTAS KURIKULUM PRASEKOLAH!;; MAC 2018TARIKH

  4. Oleh yang demikian, pihak SWCorp ingin memohon kerjasama pihak puanbagi memanjangkan soal selidik ini kepada guru-guru prasekolah di bawah seliaan,----4IL. _jabatan puan. Tempoh mengisi maklum balas ini adalah bermula 4 sehingga22 M

 • PEJABAT TIMBALAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIAOFFICE OF DEPUTY DIRECTOR-GENERAL OF EDUCATION MALAYSIASEKTOR OPERASI PENDIDIKANEDUCATIONAL OPERATION SECTORKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAMINISTRY OF EDUCATION MALAYSIAARAS 4 BLOK E2. KOMPLEKS ELEVEL 4 BLOCK E2 COMPLEX EPUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUANFEDERAL GOVERNMENT ADMINISTRATIVE CENTRE62604 PUTRAJAYAMALAYSIA

  Tel: +603-88849302Faks : +603-88886680Website : http://www.moe.gov.myl

  Ruj. Kami: KPM.100-1/7/2 Jld. 4- (30 )Tarikh: /3 November2017

  Semua Pengarah PendidikanJabatan Pendidlkan Negeri

  YBhg. DatukJDatinlTuan/Puan.

  SURA TSIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALA YSIABILANGAN 9 TAHUN 2017

  PELAKSANAAN MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENGURUSANSISA PEPEJAL DAN AMALAN REDUCE, REUSE, RECYCLE (3R) MERENTASKURIKULUM PRASEKOLAH

  Surat siaran ini bertujuan memaklumkan Pelaksanaan Modul Pengajaran danPembelajaran (PdP) Pengurusan Sisa Pepejal dan Amalan Reduce, Reuse, Recycle(3R) Merentas Kurikulum Prasekolah di semua institusi pendidikan prasekolah yangmenggunakan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (Semakan 2017) mulaitahun 2018.

  2. Pelaksanaan Modul PdP Pengurusan Sisa Pepejal dan Amalan 3R MerentasKurikulum Prasekolah telah diluluskan dalam Mesyuarat Jemaah Menteri pada

  31 Mac2017.

  3. Modul PdP Pengurusan Sisa Pepejal dan Amalan 3R Merentas KurikulumPrasekolah dibangunkan dengan kerjasarna KPM dan Kementerian KesejahteraanBandar, Perumahan dan KerajaanTempatan (KPKT) melalui PerbadananPengurusanSisa Pepejal dan Pembersihan Awam sebagai panduan bagi membantu guruprasekolah untuk menyampaikan maklumat berkaitan pengurusan sisa pepejal danamalan 3R secara lebih teratur.

  1

  -------- -

 • 4. Berdasarkan peruntukan dan spesifikasi Kurikulum Standard PrasekolahKebangsaan (KSPK) (Semakan 2017), modul ini boleh dilaksanakan semasaPembelajaranBersepadu yang merangkumi aktiviti rutin (Perbualan Awal, Rehat dan

  Aktiviti Penutup)dan Aktiviti Pembelajaran.

  5. YBhg. DatuklDatinltuan/puan hendaklah mengambil tindakan memaklumkankandungan surat siaran ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di jabatanpendidikan negeri (JPN), pejabat pendidikan daerah (PPD) dan sekolah di bawah

  pentadbiranYBhg. DatuklDatin/tuan/puan.

  Sakian.Terima kasih.

  "BERKHIDMAT UNTUKNEGARA"

  Saya yangmenurut perintah,

  (HAJI INUDINBIN ADAM)Ti an KetuaPengar h PelajaranMalaysiaSektorOper IdikanKe . an PendidikanMalaysia

  2

 • 1. Menteri Pendidikan Malaysia

  sk.:

  2. Timbalan Menteri Pendidikan I

  3. Timbalan Menteri Pendidikan II

  4. Ketua SetiausahaKementerian Pendidikan Malaysia

  5. Ketua Pengarah Pelajaran MalaysiaKementerian Pendidikan Malaysia

  6. Timbalan-timbalan Ketua SetiausahaKementerian Pendidikan Malaysia

  7. Timbalan-timbalan Ketua Pengarah Pelajaran MalaysiaKementerian Pendidikan Malaysia

  8. RektorInstitut Pendidikan Guru Malaysia

  9. Ketua Nazir SekolahJemaah Nazir dan Jaminan Kualiti

  10. Penasihat Undang-undangKementerian Pendidikan Malaysia

  3

  11. Pegawai Perhubungan AwamKementerian Pendidikan Malaysia

 • ,3/1{201B Borang Kaji Selidik Pelaksanaan Modul 3R Prasekolah

  Borang Kaji Selidik Pelaksanaan Modul 3R PrasekolahModul Pengajaran dan Pembelajaran Pengurusan Sisa Pepejal dan Amalan 3R Merentas KurikulumPrasekolah

  Assalamualaikum/Salam sejahtera,1. Soal selidik ini dibangunkan untuk mendapatkan maklumbalas tentang pelaksanaan modulpengajaran dan pembelajaran (PdP) berkaitan pengurusan sisa pepejal dan amalan Reduce, Reuse,Recycle (3R) di semua prasekolah, Tabika KEMAS dan Tabika Perpaduan.

  2. Diharapkan anda menjawab semua soalan dengan jujur bagi membantu pihak SWCorp untukmemperbaiki mutu pelaksanaan modul ini untuk manfaat semua.

  3. Segal a maklumbalas yang diberikan akan DIRAHSIAKAN.

  4. Kerjasarna anda melengkapkan soal selidik ini adalah amat dihargai.

  * Required

  1. Email address *

  https:lldocs.google.com/forms/d/1 FHel8UIR5NQoi8cjBpks-leo752ummlRW89to8dGQEE/edit 117

 • 3/1/2019 Borang Kaji Selidik Pelaksanaan Modul 3R Prasekolah

  Bahagian 1 (Latar Belakang)

  https:lldocs.google.com/forms/d/1 FHel8UIR5NQoi8cjBpks-leo752ummlRW89toSdGQEE/edit 2/7

 • 3/1/.201~ Borang Kaji Selidik Pelaksanaan Modul 3R Prasekolah

  2. Agensi berkhidmat *Mark only one oval.

  o Kementerian Pendidikan Malaysiao Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)o Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN)

  3. Jantina *Mark only one oval.

  o Lelakio Perempuan4. Kelayakan akademik tertinggi *

  Mark only one oval.

  oooooo

  Sarjana (Masters)

  Sarjana Muda (Bachelors Degree)

  Diploma

  Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM)

  Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

  Other:

  5. Kelayakan Ikhtisas *Mark only one oval.

  o Sarjana Pendidikano Sarjana Muda Pendidikano Diploma Pendidikano Sijil Perguruan Lanjutano Sijil Perguruan Asaso Other: _

  6. Tempoh pengalaman mengajar *Mark only one oval.

  0 0-5 tahun0 6-10 tahun0 11-15 tahun0 16-20 tahun0 21-25 tahun0 26-30 tahun0 lebih 30 tahun

  https:lldocs.google.com/forms/d/1FHeI8UIR5NQoi8cjBpks-leo752ummIRW89to8dGQEE/edit 317

 • 3/1/2019 Borang Kaji Selidik Pelaksanaan Modul 3R Prasekolah

  7. Negeri tempat berkhidmat (terkini) *Mark only one oval.

  0 Perlis0 Kedah0 Pulau Pinang0 Perak0 Selangor0 Kuala Lumpur / Putrajaya0 Negeri Sembilan0 Melaka0 Pahang0 Johor0 Terengganu0 Kelantan

  8. Kategori prasekolah/tabika tempat berkhidmat *Mark only one oval.

  o Bandaro Pinggir Bandaro Luar Bandar

  Penggunaan Modul semasa sesi PdPSila tandakan mengikut skala yang sesuai1 = Sangat Tidak Setuju2 = Tidak Setuju3 = Tidak Pasti4 = Setuju5 = Sangat Setuju

  (A) Guru

  9. Keseluruhan modul adalah mudah untuk difahami oleh guru tabika: *Mark only one oval.

  2 3 4 5

  0000010. Kandungan modul adalah sesuai dan relevan untuk diajar merentas Kurikulum Standard

  Prasekolah Kebangsaan (KSPK): *Mark only one oval.

  2 3 4 5

  00000

  https:/Jdocs.google.comlformsJd/1FHel8UIR5NQoi8cjBpks-leo752ummlRW89to8dGQEEJedit 4/7

 • LIS +!pa/3308P80+68MtlIWWn0SLoal-S>jd8f~8!OONStlln8IaH::l ~IPISWJOJ!wo~'aI5005's~oPlrsd++Lj

  00000

  ",eIlO euo A/UO>fJew.. :dPd tsas welep [npotu IllJ\IPle ue>tn>telaw el!qede JIl>te ue6uap IJIP ue>tJeq!law ppnJ/II "9 ~

  00000

  ",eIlO euo A/UO >tJew.. :dPd [ses urejap ue>tueleflP 6ueA IJIJ\IJ>teue6uap Jeulw eseJ ue>t>tnfunuaw PIJnl/ll "g~

  p!Jnll\l (8)

  00000

  "fellO euo A/UO >tJew.. :epe

  elpas 4elo>taseJd wnln>t!Jn>t seiuereui dPd Isas urejep IU! Inpow ue>teun66uaw deJa>tnJn~ "v~

  00000

  "/ello euo A/UO >tJew.. :~ uelewe uap lefadad

  eSIS uesrunfiu