PERKHIDMATAN - Pengesahan Dalam Perkhidmatan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hg

Text of PERKHIDMATAN - Pengesahan Dalam Perkhidmatan

SURAT IRINGAN Sah Jawatan" KEDAH GEMILANG "Bil.dlm.SKL( ) 10/013/1 jld.2Tarikh :07 MAC 2012Tuan Pegawai Pendidikan Daerah,Pejabat Pendidikan Daerah Langkawi,07000 Langkawi,Kedah Darul AmanTuan,PENGESAHAN DALAM JAWATAN PPP SISWAZAH GRED DG41NAMA PEGAWAI :SITI ROHIMAH BT ARSHADNO. JPK (P)01- 70062Merujuk kepada perkara di atas, bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen berikut sepertidi bawah yang telah disempurnakan untuk perhatian dan tindakan pihak tuan selanjutnya :-i.3salinanJadual Ketiga (i) - Perakuan Pengesahan Dalam Perkhidmatanii.3salinanJadual Kelima - Borang Opsyen Bagi Skim KWSPiii.3salinanLampiran P.A.A. 36 (ii)iv.3salinanSijil Kursus Induksiv.3salinanSurat Pengesahan Perlantikan DG41vi.3salinanSurat Tapisan Keselamatan3.Di atas perhatian dan kerjasama pihak tuan berkaitan perkara di atas amat dihargai dandidahului dengan ucapan ribuan terima kasih.Sekian," BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "Saya yang menurut perintah,.MOHD.EFFENDI BIN ABDUL RAHMANGuru Besar,Sekolah Kebangsaan Langkawi,07000 Langkawi,Kedah Darul Aman.

SEKOLAH KEBANGSAAN LANGKAWI,07000 LANGKAWI,KEDAH DARUL AMAN.

TEL/FAX NO: 04-9692020

SURAT IRINGAN Taraf Pencen" KEDAH GEMILANG "SKL/JPK(P) 01 -65114( )Tarikh :09/03/2011Tuan Pengarah Pendidikan Kedah Darul AmanJabatan Pelajaran Kedah Darul AmanKompleks PendidikanJalan Stadium05604 Alor SetarKedah Darul Aman( U.P.: ENCIK ABDULLAH BIN HAJI AWANG )Unit Perjawatan dan PerkhidmatanSektor Khidmat Pengurusan dan PembangunanTuan,PEMBERIAN TARAF BERPENCENPPP SISWAZAH GRED DG41NAMA PEGAWAI :ROSNANI BINTI MAHAMEDNO. JPK ( P ) -XXXXXMerujuk kepada perkara di atas, bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen berikut sepertidi bawah yang telah disempurnakan untuk perhatian dan tindakan pihak tuan selanjutnya :-i.3salinanJadual Kelima - Borang Opsyen Bagi Skim KWSPii.3salinanJadual Keenam - Perakuan Pemberian Taraf Berpenceniii.3salinanSurat Pemberitahuan Penempataniv.3salinanSurat Perlantikanv.3salinanSurat Pengesahan Dalam Perkhidmatan3.Di atas perhatian dan kerjasama pihak tuan berkaitan perkara di atas amat dihargai dandidahului dengan ucapan ribuan terima kasih.Sekian," BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "Saya yang menurut perintah,( SITHIRAI SELVAN A/L MURUGESAN )Guru Besar,SJKT Ladang Sungai Raya,07000 LangkawiKedah Darul Aman.

SEKOLAH KEBANGSAAN LANGKAWI,07000 LANGKAWI,KEDAH DARUL AMAN.

TEL/ FAX : NO : 04-9692020 / 04-9692022

JADUAL KETIGA sitiJADUAL KETIGA (i)BORANG PERAKUAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN( Peraturan 27 )Saya dengan ini mengesahkan bahawaSITI NORAINI BT MOHD HADZIRNo. Kad Pengenalan850807-02-5200yang dilantik sebagaiJURUTEKNIK KOMPUTERGredFT17dilantik pada27.06.2009telah menjalankan tugasnya dengan jujur, tekun danberkebolehan dan saya berpuas hati dengan sifat peribadi dan kelakuannya dan denganini memperakukannya untuk disahkan dalam perkhidmatan mulai27.06.2010Tandatangan Pengetua / Guru Besar:Nama dan Cop Jawatan:Tarikh:Disokong olehTandatangan Ketua Jabatan:Nama Ketua Jabatan:Jabatan:Tarikh:* Tarikh ini akan diambilkira oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) dalammenentukan tarikh PDP. Tarikh yang ditentukan oleh SPP adalah muktamad.JPK (P) 01 -66612

SURAT IRINGAN Sah Jawatan (2)" KEDAH GEMILANG "Ruj. Kami : SKL 10/013/1 Jld.2( )Tarikh :31 Julai 2012Tuan Pegawai Pendidikan DaerahPejabat Pendidikan Daerah Langkawi07000 LangkawiKedah Darul AmanTuan,PENGESAHAN DALAM JAWATAN PEMBANTU PENGURUSAN MURIDNAMA PEGAWAI :ROHATA BINTI PUTEHNO. JPK (P)01- 66568Merujuk kepada perkara di atas, bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen berikut sepertidi bawah yang telah disempurnakan untuk perhatian dan tindakan pihak tuan selanjutnya :-i.3salinanJadual Ketiga (i) - Perakuan Pengesahan Dalam Perkhidmatanii.3salinanJadual Kelima - Borang Opsyen Bagi Skim KWSPiii.3salinanLampiran P.A.A. 36 (ii)iv.3salinanSijil Kursus Induksiv.3salinanSurat Pengesahan Perlantikan3.Di atas perhatian dan kerjasama pihak tuan berkaitan perkara di atas amat dihargai dandidahului dengan ucapan ribuan terima kasih.Sekian," BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "Saya yang menurut perintah,.MOHD.EFFENDI BIN ABDUL RAHMANGuru BesarSekolah Kebangsaan Langkawi07000 LangkawiKedah Darul Aman

SEKOLAH KEBANGSAAN LANGKAWI,07000 LANGKAWI,KEDAH DARUL AMAN.

TEL/FAX NO: 04-9692020

SURAT IRINGAN Sah Pencen" KEDAH GEMILANG "Ruj. Kami : SKL 10/013/1 Jld.2( )Tarikh :31 Julai 2012Tuan Pegawai Pendidikan DaerahPejabat Pendidikan Daerah Langkawi07000 LangkawiKedah Darul AmanTuan,PENGESAHAN DALAM JAWATAN DAN PEMBERIAN TARAF PERPENCENJURUTEKNIK KOMPUTER FT17NAMA PEGAWAI :SITI NORAINI BT MOHD HADZIRNO. JPK (P)01- 66612Merujuk kepada perkara di atas, bersama-sama ini disertakan dokumen-dokumen berikut sepertidi bawah yang telah disempurnakan untuk perhatian dan tindakan pihak tuan selanjutnya :-i.3salinanJadual Ketiga (i) - Perakuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan;ii.3salinanJadual Kelima - Borang Opsyen Bagi Skim KWSP;iii.3salinanJadual Keenam - Pemberian Taraf Berpencen;iv.3salinanLampiran P.A.A. 36 (ii);v.3salinanSijil Kursus Induksi; danvi.3salinanSurat Pengesahan Perlantikan3.Di atas perhatian dan kerjasama pihak tuan berkaitan perkara di atas amat dihargai dandidahului dengan ucapan ribuan terima kasih.Sekian," BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "Saya yang menurut perintah,.MOHD.EFFENDI BIN ABDUL RAHMANGuru BesarSekolah Kebangsaan Langkawi07000 LangkawiKedah Darul Aman

SEKOLAH KEBANGSAAN LANGKAWI,07000 LANGKAWI,KEDAH DARUL AMAN.

TEL/FAX NO: 04-9692020

JADUAL KETIGAJADUAL KETIGA (i)BORANG PERAKUAN PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN( Peraturan 27 )Saya dengan ini mengesahkan bahawaROHATA BINTI PUTEHNo. Kad Pengenalan630627-08-5818yang dilantik sebagaiPEMBANTU PENGURUSAN MURIDGredN17dilantik pada04.01.2010telah menjalankan tugasnya dengan jujur, tekun danberkebolehan dan saya berpuas hati dengan sifat peribadi dan kelakuannya dan denganini memperakukannya untuk disahkan dalam perkhidmatan mulai25.05.2011Tandatangan Pengetua / Guru Besar:Nama dan Cop Jawatan:Tarikh:Disokong olehTandatangan Ketua Jabatan:Nama Ketua Jabatan:Jabatan:Tarikh:* Tarikh ini akan diambilkira oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) dalammenentukan tarikh PDP. Tarikh yang ditentukan oleh SPP adalah muktamad.JPK (P) 01 -66568

JADUAL KELIMA (2)JADUAL KELIMABORANG OPSYENBAGI SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA MENGIKUTSUBSEKSYEN 6A (1)AKTA PENCEN 1980( Peraturan 35 )Saya dengan ini mengesahkan bahawaROHATA BINTI PUTEHNo. Kad Pengenalan630627-08-5818yang dilantik sebagaiPEMBANTU PENGURUSAN MURIDGREDN17dalamperkhidmatan pada04.01.2010(tarikh) dengan ini bersetuju / tidak bersetuju * memilihSKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA.2.Saya faham bahawa jika saya tidak memilih SKIM KUMPULAN WANGSIMPANAN PEKERJA, atau mengembalikan borang ini tanpa menyatakan apa-apapilihan atau menyatakan apa-apa syarat kepada pilihan atau tidak mengembalikanborang opsyen ini mengikut peraturan yang ditetapkan, maka saya hendaklahdimasukkan ke dalam skim berpencen mengikut Akta Pencen 1980Sekian, terima kasih.Yang benar,( Tandatangan Pegawai )Tarikh :Disaksikan oleh :Nama:No. Kad Pengenalan:Jawatan:JPK (P) 01 -66568

JADUAL KELIMAJADUAL KELIMABORANG OPSYENBAGI SKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA MENGIKUTSUBSEKSYEN 6A (1)AKTA PENCEN 1980( Peraturan 35 )Saya dengan ini mengesahkan bahawaSITI NORAINI BT MOHD HADZIRNo. Kad Pengenalan850807-02-5200yang dilantik sebagaiJURUTEKNIK KOMPUTERGRED FT 17dalamperkhidmatan pada27.06.2009(tarikh) dengan ini bersetuju / tidak bersetuju * memilihSKIM KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA.2.Saya faham bahawa jika saya tidak memilih SKIM KUMPULAN WANGSIMPANAN PEKERJA, atau mengembalikan borang ini tanpa menyatakan apa-apapilihan atau menyatakan apa-apa syarat kepada pilihan atau tidak mengembalikanborang opsyen ini mengikut peraturan yang ditetapkan, maka saya hendaklahdimasukkan ke dalam skim berpencen mengikut Akta Pencen 1980Sekian, terima kasih.Yang benar,( Tandatangan Pegawai )Tarikh :Disaksikan oleh :Nama:No. Kad Pengenalan:Jawatan:JPK (P) 01 -66612

JADUAL KEENAMJADUAL KEENAMPERAKUAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN( Peraturan 36 )Saya dengan ini mengesahkan bahawaSITI NORAINI BT MOHD HADZIRNo. Kad Pengenalan850807-02-5200yang dilantik sebagaiJURUTEKNIK KOMPUTERGRED FT17telah disahkandalam jawatannya yang sekarang dan telah genap tempoh selama tidak kurangdaripada3tahun perkhidmatan yang boleh dimasuk kira dan saya dengan inimemperakukan pegawai ini untuk diberi taraf berpencen.Tandatangan Pengetua / Guru Besar:Nama dan Cop Jawatan:Tarikh:Tandatangan Ketua Jabatan:Nama Ketua Jabatan:Jabatan:Tarikh:JPK (P) 01 -66612

lampiran BLampiran BKENYATAAN MENGESAHKAN BAHAWA PEGAWAI BERKENAANTELAH LULUS PEPERIKSAAN YANG DISYARATKAN MENGIKUTSKIM PERKHIDMATANNYACAdalah dengan ini disahkan bahawaSITI NORAINI BT MOHD HADZIRtelah lulus peperiksaan yang disyaratkan baginya mengikut Skim Perkhidmatannnya sepertiyang tersebut di bawah :Bil.Jenis Peperiksaan Mengikut Skim PerkhidmatannyaTarikh diadakan1.Perintah Am, Arahan Pentadbiran Dan PekelilingKemajuan Pentadbiran Am16.05.2012Tandatangan Pengetua:Nama Penuh Pengetua:Nama Sekolah:Tarikh:JPK (P) 01 -66612

PAA 36 (ii) (2)LAMPIRAN P.A.A. 36 ( ii )Rujukan Jabatan : JPK (P) 01 -66568KENYATAAN MENGESAHKAN BAHAWA PEGAWAI BERKENAANTELAH LULUS PEPERIKSAAN YANG DISYARATKAN MENGIKUTSKIM PERKHIDMATANNYAAdalah dengan ini disahkan bahawaROHATA BINTI PUTEHtelah lulus peperiksaan yang disyaratkan baginya mengikut Skim Perkhidmatannnya sepertiyang tersebut di bawah :Bil.Jenis Peperiksaan Mengikut Skim PerkhidmatannyaTarikh Diadakan1.Kursus Induksi22.05.2011 - 24.05.20112.12- Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu04.08.2011Pengurusan Murid N173.Perintah Am, Arahan Pentadbiran dan Pekeliling16.05.2012Kemajuan Pentadbiran Awam - Bhg ATandatangan Guru Besar:Nama Penuh Guru Besar:Nama Sekolah:Tarikh:Tandatangan Ketua Jabatan:Nama Penuh Ketua Jabatan:Nama Jabatan:Tarikh:Nota :Sertakan sesalinan Sijil / Surat Kelulusan Peperiksaan