Perlembagaan madinah tot siap

Embed Size (px)

Text of Perlembagaan madinah tot siap

  • 1. 3.4 PERLEMBAGAAN PERSEKUTUANDAN PIAGAM MADINAH KONTEKSHUBUNGAN ETNIK DISEDIAKAN OLEH:Prof. Madya Asmak Hj. Ali(e.mail : asmak829@salam.uitm.edu.my)Bengkel TOT Hubungan Etnik 8 9 Disember 20101

2. 3.Perlembagaan Dalam KonteksHubungan Etnik Di Malaysia3.1 Konsep dan proses penggubalanPerlembagaan Malaysia3.2 Perlembagaan Malaysia sebagai suatukontrak sosial3.3 Rasional unsur-unsur tradisi dalamPerlembagaan Malaysia3.4 Perlembagaan Persekutuan dan PiagamMadinah dalam konteks hubungan etnik 2 3. 1.PENGENALAN Piagam Madinah pada tahun 622 Masihibersamaan 1 Hijrah. Menjadi asas kepada sebuah negara yangberdaulat Dirangka berasaskan persetujuan orangIslam( Muhajirin dan Ansar) dengan bukan Islam( Yahudi dan suku Arab yang lain Mengandungi 47 fasal ,merangkumi aspek politik,sosial , ekonomi , pentadbiran, agama, sosial,perundangan, pertahanan, dan kedudukan kaumYahudi 3 4. 2. Matlamat Piagam Madinah (PM) di GubalRasulullah SAW memperkenalkan PM adalah untukmenyelesaikan persoalan semasa yang kurang baik ketika itulebih-lebih untuk mentadbir negara yang mempunyai rakyatpelbagai etnik, agama, kepercayaan dan budaya, Di antarapersoalan yang memerlukan perhatian segera menurutMuhammad Hamidullah ialah :Menentukan hak iaitu hak dan tanggungjawab Nabi MuhammadSAW dan penduduk setempat Memberi garis panduan pemulihan kehidupan kaum Muhajirin ditempat yang baru Membentuk kesatuan politik dalam mempertahankan Madinah Merangka persefahaman dengan penduduk bukan Islam khususnyakaum Yahudi Memberi peruntukan pampasan kepada kaum Muhajirin yangkehilangan harta benda dan keluarga yang ditinggalkan di Mekah.4 5. 3. Kepentingan Piagam Madinah P M telah digubal setelah terbentuk negara Islam Madinah. Merupakan model perpaduam masyarakat majmuk Pengisytiharan hak asasi manusia . Ia menjelaskan persoalan negara Islam, perundangan, siasah,hak asasi, kebebasan, peluang ekonomi dan lain-lain yangberkaitan kehidupan dalam sebuah masyarakat majmuk. Ia merupakan kerangka pembentukan negara Islam pertamapada tahun 622 Masehi yang didokong oleh warganegaraMadinah yang terdiri golongan Quraisy(Muhajirin) dan golonganYathrib(Ansar, Khazraj dan Yahudi) serta golongan yangmengikut dan berjuang bersama-sama mereka .5 6. 4.Prinsip-Prinsip Piagam MadinahZainal Abidin menyatakan 10 prinsip terkandung dalamPiagam Madinah iaitu : Pernyataan terbentuknya negara baru dengan warganegara(umat yang satu) iaitu terdiri daripada kaum Muhajirin,Ansar ,Yahudi dan penduduk-penduduk tempatan yang lain. Mengakui hak-hak asasi mereka dan menjamin keamananserta perlindungan dari segala pembunuhan dan kejahatan Menghidupkan semangat kesetiaan dan persatuan dikalangan kaum agama (Islam) Mengatur masyarakat yang mampu bertolak ansur dikalangan kepelbagaian agama dan kaum6 7. Samb Mempertahankan hak-hak kaum minoriti, (Yahudi yangmenjadi warga negara) Menetapkan tugas setiap warga negara - sama ada mengenaiketaatan, kesetiaandan soal kewangan Madinah menjadi ibu kota Nabi Muhammad sebagai ketua negara yang memegangpimpinan dan menyelesaikan segala soal Menyatakan politik perdamaian terhadap segala orang dansegala negara. Menetapkan denda bagi orang-orang yang tidak setia kepadapiagam ini serta akhirnya memohonkan taufik danperlindungan dari Tuhan terhadap negara baru iniZainal Abidin Ahmad , Membentuk Negara Islam, Jakarta :7Bulan Bintang. 1956 hlm. 78 81 8. 5. Kandungan Piagam Madinahi. Pembukaan( fasal 1) Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi MahaPenyayang "Inilah Piagam Tertulis dari NabiMuhammad SAW di kalangan Orang-orang yangberiman dan memeluk Islam (yang berasal) dariQuraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikutimereka, mempersatukan diri dan berjuang bersamamereka.ii. Pembentukan ummah (fasal 2) - Mengakuikewujudan Muhajirin, Ansar, kaum Yahudi danMusyrikin Madinah sebagai satu ummah atauwarganegara. 8 9. Sambiii. Hak asasi manusia (fasal 3-10) - Semua kaumbebas mengamalkan kepercayaan (agama)dan adat istiadat atau budaya masing-masingsecara aman.iv. Kerjasama sesama Muslim (fasal 11-15) -Setiap Muslim bertangungjawabmempertahankan sesama mereka atas dasartakwa dan persaudaraan.v. Kerjasama antara warganegara ( fasal 16-23 ) 9 10. Sambvi. Golongan minoriti (fasal 24-35)vii.Tanggung jawab warganegara melindungi negara ( fasal 36-38 ) - Setiap individu bertanggungjawab menjaga keselamatan dan mewujudkan perpaduan di Madinah.viii.Melindungi negara ( fasal 39-41).ix. Pimpinan negara (fasal 42-44)x.Politik perdamaian ( fasal 45-46) - Rasulullah SAW adalah ketua negara. Perbalahan kaum yang melibatkan orang Islam dan bukan Islam, hendaklah dirujuk kepada baginda10 11. Sambxi. Penutup (fasal 47). Bahawa orang yang tidak melanggar isi perjanjian ini bukanlah orang yang jahat. Sesiapa yang keluar dan tinggal di dalam kota Madinah ini, keselamatan mereka tetap terjamin kecuali orang-orang yang melakukan penganiyaan dan kejahatan. Sesungguhnya Allah melindungi orang yang membuat kebaikan dan orang yang bertakwa. 11 12. 12 13. Aspek-aspek Penting Masyaraskat Majmuk dalam Perlembagaan MadinahPemuafakatanTolong MenolongJaminan Keselamatan Kesatuan AspekPentingKesamarataaMasy. nMajmukSumber KuasaTertinggi HakKepatuhamKebebasan Kepada Pemimpin13 14. Elemen persamaan Antara Piagam Madinahdengan Perlembagaan Persekutuan1. Kebebasan : - Beragama - Bekerja dan mencari keuntungan - Menjawat Jawatan dalam Kerajaan - Jaminan hak Asasi6. Hak mendapat Perlindungan : - Perlindungan dari pencerobohan luar - Perlindungan dari kezaliman dalaman - perlindungan terhadap darah dan jasad3. Jaminan ketika lemah, dewasa dan ketiadaan harta14 15. KESIMPULANPembentukan Piagam Madinah telah berjayamembawa perubahan besar kepada masyarakatMadinah.Piagam Madinah perlu dijadikan rujukan danpanduan bagi pemimpin negara utk merealisasikanpemerintahan negara Islam di Malaysia,sebagaimana pemerintahan negara Islam Madinahyang berjaya menyatukan penduduknya yang terdiridari pelbagai etnik. 15 16. RUJUKAN Abdul Karim Zaidan, Kewajipan MenegakkanNegara Islam (terj), Kuala Lumpur : DewanPustaska fajar & Persatuan Ulama, 1988. Al Mawardial Ahkam al Sultaniyyah, Cairo:Babal Halabi, 1960. Al Rahman, Afzal, Muhammad as a MilitaryLeader, London : The Muslim Schools Trust 1980 16 17. Anwar Ahmad Qadri),Justice in HistiricalIslam,New Delhi : Kitab Bhavan,1982. Chandra Muzaffar Global Ethic or GlobalHegemony? : Reflections On Religion, HumanDignity And Civilization Interaction, KL: ASEANAcademic Press., 2005 Husain Haikal, Muhammad, HayahMuhammad, cet ke 5, Kahirah : al MAKTABAHAL- Nahdah al Misriah, 1952.17 18. Ibn Ishak Sirah Rasulullah, trans by AlfredGuillaine as The Life of Muhammad Lahore :Oxford University Press, 1980 M. MuslehuddinSociology And Islam AComparative Study of Islam and its SocialSystem, Islamic Book Trust, 1999. Mahyudin haji Yahaya, Islam danPembangunan Negara, Bangi : PenerbitUniversiti Kebangsaan Malaysia, 1986.18 19. Md Akhir YaacobHak Asasi Manusia MenurutIslam,Shah Alam:Dewan Pustaka Fajar,1985. ------------------------, Perlembagaan Islam SatuPendekatan Perbandingan, Bangi, PenerbitUniversiti Kebangsaan Malaysia, 1986 Muhammad Akhir Yaacob, & Hailani MujiTahir, Islam Dan Beberapa Persoalan Semasa,Bangi : Badan Dakwah Dan Kebajikan IslamMalaysia (Al-RAHMANIAH), 198319 20. Lembaga Penyelidikan Undang-Undang ,Perlembagaan Persekutuan , InternationalLaw Book Service : Petaling Jaya , 2010 Muhammad Hamidullah), The First WrittenConstitution In The World, Lahore :Booksellers & Exporters. 1965. Muhammad Hamidullah, The FirstConstitution In the World, Lahore: Ashraf,1978. 20 21. Nurcholish Majid, Cita-cita Politik Kita dlmBosco Carvallo dan Dasrizal (ed), AspirasiUmat Islam Indonesia, Jakarta : Lappenas,1983 Syeikh Hasan Ali Nadwi al Husaini Sirah AnNabawiyah, terj. Mohd Yusof Ismail, Kelantan:Pustaka Reka,1997.21 22. Syeikh Hasan Ali Nadwi al Husaini Sirah AnNabawiyah, terj. Mohd Yusof Ismail, Kelantan:Pustaka Reka,1997. Teuku Iskandar, Kamus Dewan, Edisi 4, KualaLumpur : DBP, 2005 Zafir Al-Qasim Nizam Al-Hukum fi Al Syariahwa Al-Tarikh, juzu 1, Beirut : Dar Al Nafais22