of 21 /21
Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a predikce vývoje do roku 2025 - 2040 Národní zdravotnický informační systém ČR (NZIS) Program statistických zjišťování resortu zdravotnictví - Sekce ekonomická NZIS Report č.2 (07/2016) Připravil autorský kolektiv vedený: L. Dušek, M. Bartůňková, J. Mužík Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Společné pracoviště

Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

  • Upload
    letram

  • View
    220

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF...

Page 1: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb

Analýza stavu k 31.12.2015 a predikce vývoje do roku 2025 - 2040

Národní zdravotnický informační systém ČR

(NZIS)

Program statistických zjišťování resortu

zdravotnictví - Sekce ekonomická

NZIS Report č.2 (07/2016)

Připravil autorský kolektiv vedený: L. Dušek, M. Bartůňková, J. Mužík

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Společné pracoviště

Page 2: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Zdroj: Výkaz E 4-01 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících

Úvazky lékařů dle hlavních segmentů péče: aktuální vývoj

41 290 CELÁ ČR

19 975 AKUTNÍ PÉČE

1 551 OST. LŮŽKOVÁ

19 764 NELŮŽKOVÁ

2015

2014 40 732 CELÁ ČR

19 594 AKUTNÍ PÉČE

1 592 OST. LŮŽKOVÁ

19 547 NELŮŽKOVÁ

Page 3: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Vývoj úvazků lékařů v čase: kumulativně od r. 2010

414

789 795

1 175

1 556

68 4 -35 -10 -50

103 275

633

915

1 132

-2 000

-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2011 2012 2013 2014 2015

Akutní péče Ostatní lůžková péče Nelůžková péče

Zdroj: Výkaz E 4-01 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících

v roce 2015 nárůst o

1,94% oproti roku 2014

v roce 2015 pokles o

2,53% oproti roku 2014

v roce 2015 nárůst o

1,11% oproti roku 2014

Kumulativní změna úvazků lékařů od r. 2010

Page 4: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Absolventi lékařských fakult: VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Absolventi celkem 1 047 1 111 1 167 1 322 1 464 1 467 1 599 1 343 1 477 1 489

z toho: Absolventi studia v ČJ 1 008 1 069 1 073 1 218 1 209 1 232 1 328 1 097 1 217 1 230

z toho: Absolventi občané ČR 758 796 786 1 037 1 024 952 1 061 883 984 1 031

absolventi občané ČR/CELKOVÝ

POČET [%] 72% 72% 67% 78% 70% 65% 66% 66% 67% 69%

absolventi studia v ČJ/CELKOVÝ

POČET [%] 96% 96% 92% 92% 83% 84% 83% 82% 82% 83%

Zdroj dat: MŠMT.

1 047 1 111

1 167

1 322

1 464 1 467

1 599 1 477 1 489

1 008 1 069 1 073

1 218

1 209 1 232 1 328

1 217 1 230

758 796 786

1 037 1 024 952

1 061 984 1 031

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015

Absolventi lékařských fakult 2006 - 2015

Absolventi celkem z toho: Absolventi studia v ČJ z toho: Absolventi občané ČR

*doplněno o absolventy LF Ostrava (59) – Zdroj LF

Page 5: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Absolventi lékařských fakult – závěr

Lékařské fakulty po započítání nastupující produkce LF v Ostravě každoročně

absolvuje cca 1060 studentů oboru Všeobecné lékařství.

Avšak z dlouhodobé historie Národního registru lékařů je patrné, že do

zdravotnické praxe nastupuje cca o 70 - 100 absolventů méně a dále cca 4 –

6% zaměstnání velmi krátce po nástupu ukončí. Rovněž ne všichni nastupují v

rozsahu plného úvazku (průměr 0,9).

Relativně konzervativní výpočet věrohodného počtu plných úvazků, které

nově každoročně nastoupí do systému:

[1060 nově vystudovaných lékařů – 70 (nenastoupí)] * 0,95 * 0,9 = 847

Prediktivní modely tak kalkulují s bezpečným odhadem 850 plných úvazků

lékařů, které jsou každoročně produkovány fakultami a které skutečně

nastoupí do praxe.

Page 6: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Metody predikce vývoje a potřebné kapacity lékařů v úvazcích

Národní zdravotnický informační systém ČR

(NZIS)

Program statistických zjišťování resortu

zdravotnictví - Sekce ekonomická

NZIS Report č.2 (07/2016)

Připravil autorský kolektiv vedený: L. Dušek, M. Bartůňková, J. Mužík

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Společné pracoviště

Page 7: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Predikce vývoje a potřeb kapacit lékařů: použité přístupy

Demografický model S využitím dat Národního registru lékařů

(ukončen rozhodnutím ÚS 31.12. 2013) a

dat výkazů ÚZIS

Věkový profil pracujících lékařů a

demografický vývoj této populace

Síťový model S využitím Národního registru poskytovatelů

zdravotních služeb, výkazů ÚZIS o lůžkovém

fondu a Vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Stav sítě poskytovatelů a od ní odvozené

minimální personální potřeby

Mezinárodní srovnání Data OECD, EUROSTAT

Počty úvazků lékařů na 1000 osob v populaci

u srovnatelných zdravotnických systémů

Page 8: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Věk a předpokládaný demografický vývoj populace lékařů

- demografický model -

Národní zdravotnický informační systém ČR

(NZIS)

Program statistických zjišťování resortu

zdravotnictví - Sekce ekonomická

NZIS Report č.2 (07/2016)

Připravil autorský kolektiv vedený: L. Dušek, M. Bartůňková, J. Mužík

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Společné pracoviště

Page 9: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Věk lékařů celkem dle RLZF (stav k 31. 12. 2013)

Zdroj: Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (RLZF)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

20 -

29 le

t

30 -

34 le

t

35 -

39 le

t

40 -

44 le

t

45 -

49 le

t

50 -

54 le

t

55 -

59 le

t

60 -

64 le

t

65 -

69 le

t

70 a

víc

e le

t

Počet

Fyzické osoby

Přepočtené počty

(úvazky)

Přepočtené počty (úvazky) Fyzické osoby

N = 36 907,6 N = 38 991

věk 60 a více let 7 903,0 (21,4 %) 8 864 (22,7 %)

věk 65 a více let 3 067,9 (8,3 %) 3 812 (9,8 %)

Věk

průměr: 48 let

medián: 49 let

Fyzické osoby: evidenční

počet lékařů k 31.12. (počet

lékařů s úvazkem)

Přepočtené počty (úvazky):

evidenční počet lékařů k

31.12. přepočtený na úvazky

(suma úvazků)

Page 10: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Věk lékařů – demografická predikce dle RLZF

Zdroj: Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (RLZF)

Předpokládaný stav v roce 2020 3 3

81

3 7

23

3 9

84

3 7

32

4 4

86 5 0

59

4 2

16

5 1

12

4 5

86

2 8

64

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

20 -

29 le

t

30 -

34 le

t

35 -

39 le

t

40 -

44 le

t

45 -

49 le

t

50 -

54 le

t

55 -

59 le

t

60 -

64 le

t

65 -

69 le

t

70 a

víc

e le

t

Pře

po

čte

né p

ty (

úva

zky)

Předpokládaný stav v roce 2025 N = 41 142 N = 40 467

Přepočtené počty (úvazky)

N = 41 142

věk 60 a více let 12 561 (31 %)

věk 65 a více let 7 450 (18 %)

3 3

49

3 3

33 3 8

59

4 0

79

3 7

32

4 4

77 4 9

94

3 8

74

4 1

27 4 6

43

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

20 -

29 le

t

30 -

34 le

t

35 -

39 le

t

40 -

44 le

t

45 -

49 le

t

50 -

54 le

t

55 -

59 le

t

60 -

64 le

t

65 -

69 le

t

70 a

víc

e le

t

Pře

po

čte

né p

ty (

úva

zky)

Přepočtené počty (úvazky)

N = 40 467

věk 60 a více let 12 643 (31 %)

věk 65 a více let 8 769 (22 %)

Věk: průměr 50 let, medián 51 let Věk: průměr 51 let, medián 52 let

Page 11: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Demografický model: predikovaný úbytek kapacity lékařů dovršením 65 roku věku

-498

-585

-745

-854

-1 0

19

-1 1

34

-1 1

80

-1 1

96 -1

074

-1 1

03

-1 0

34

-1 0

05

0

-127 -156

-189 -243

-295 -320 -340 -333

-287 -314 -316 -320

0 -17 -24 -29 -27 -32 -39 -34 -39 -38 -40 -26 -36 0

-353 -405

-527 -585

-692

-776 -806 -824

-749 -749 -693

-648

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

-1 400

-1 200

-1 000

-800

-600

-400

-200

0

zdravotnictví_úvazky akutní péče_úvazky ost.lůžková péče_úvazky nelůžková péče_úvazky

Každoroční úbytek úvazků lékařů dovršením 65 roku věku ve zdravotnictví celkem

a v jednotlivých segmentech péče. Je patrné, že úbytek není v čase rovnoměrný

– k největšímu propadu dojde v období 2018 – 2021.

Zdroj: Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (RLZF)

Page 12: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Věk lékařů dle oborů (stav k 31. 12. 2013)

Zdroj: Registr lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (RLZF)

41

41

42

42

42

42

42

44

44

44

45

47

48

49

52

54

54

54

55

55

55

56

57

38

39

41

40

40

40

40

42

43

43

44

45

49

48

53

54

56

54

55

56

56

57

58

30 35 40 45 50 55 60

Věk (roky)

Lékaři v nemocnici AP - neurologie

Lékaři v nemocnici AP - kardiologie

Lékaři v nemocnici AP - anesteziologie a intenzívní medicína

Lékaři v nemocnici AP - ostatní obory vnitřního lékařství

Lékaři v nemocnici AP - gynekologie a porodnictví, neonatologie

Dětský lékař specialista - v nemocnici AP

Lékaři v nemocnici AP - traumatologie

Lékaři v nemocnici AP - chirurgické obory

Lékaři v nemocnici AP - radiologie a zobrazovací metody

Lékaři v nemocnici AP - klinická a radiační onkologie

Lékaři v nemocnici AP - ostatní jiné obory

Psychiatr, dětský psychiatr

Lékaři celkem

Lékař záchranné služby (urgentní medicína)

Lékaři v nemocnici následné péče nebo v jiném lůžkovém zařízení

Ambulantní lékaři - jiný ambulantní lékař - specialista

Ambulantní lékaři - všeobecný praktický lékař

Ambulantní lékaři - ambulantní lékař - obory vnitřního lékařství

Ambulantní lékaři - ambulantní gynekolog

Dětský lékař specialista - v jiném lůžkovém zařízení nebo v ambulanci

Ambulantní lékaři - ambulantní lékař - chirurgické obory

Ambulantní lékaři - praktický lékař pro děti a dorost

Ostatní lékaři

průměrný věk střední věk (medián věku)

N = 810

N = 531

N = 1 766

N = 4 083

N = 1 229

N = 1 154

N = 191

N = 3 871

N = 1 046

N = 429

N = 2 354

N = 1 352

N = 36 908

N = 628

N = 1 179

N = 2 916

N = 5 259

N = 2 371

N = 1 318

N = 165

N = 1 697

N = 1 989

N = 569

Úvazky

Page 13: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Demografický model a jeho závěry

Demografický model:

- Distribuce věku u populace aktivních lékařů není optimální a při

zachování stávající úrovně produkce lékařských fakult hrozí její další

celkové stárnutí

- Některé odbornosti jsou demografickým vývojem ohroženy již nyní – např.

ambulantní specialista – lékař pro děti a dorost, průměrný věk 57 let.

- Z modelu vyplývá, že v současná produkce nových absolventů-lékařů,

kteří nastoupí do praxe (v průměru ročně 850 plných úvazků), nebude

od roku 2018 schopna krýt úbytek kapacit z důvodu stárnutí populace

lékařů; a to ani za předpokladu, že vždy budou pracovat lékaři nad 65

let v celkovém počtu úvazků 3 068.

Page 14: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Predikce potřebných kapacit lékařů s ohledem na stav sítě poskytovatelů

- síťový model -

Národní zdravotnický informační systém ČR

(NZIS)

Program statistických zjišťování resortu

zdravotnictví - Sekce ekonomická

NZIS Report č.2 (07/2016)

Připravil autorský kolektiv vedený: L. Dušek, M. Bartůňková, J. Mužík

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Společné pracoviště

Page 15: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Síťový model: souhrnné údaje k predikci úvazků lékařů

Úvazky lékařů

Potřeba úvazků v lůžkové péči 14 251

Potřeba úvazků pro operační sály 3 123

Potřeba úvazků v ambulantní péči (nemocniční) 5 207

Celková potřeba 22 581

Stav k 31. 12. 2015 v akutní a ostatní lůžkové péči

(včetně smluvních lékařů) 21 526

ROZDÍL (potřeba – stav úvazků 2015, včetně smluvních) 1 055

Stav k 31. 12. 2015 v akutní a ostatní lůžkové péči

(bez smluvních lékařů) 19 801

ROZDÍL (potřeba – stav úvazků 2015, bez smluvních) 2 780

Úvazky lékařů v akutní a ostatní lůžkové péči

Page 16: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Síťový model – predikce potřeb v lůžkové péči

Síťový model - závěry:

- Dle minimálního personálního zabezpečení stanoveného vyhláškou č.

99/2012 Sb. a dle stavu sítě poskytovatelů ZS chybí ve zdravotnických

zařízeních akutní a ostatní lůžkové péče minimálně cca 1 055 úvazků

lékařů.

- Dále je nutné počítat s jistou rezervou na úvazky lékařů potřebné pro

sociální či posudkové služby a pro revizní činnost zdravotních

pojišťoven (celkem třeba cca 600 úvazků).

Page 17: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Kapacity lékařů v resortu zdravotnictví – mezinárodní srovnání -

Národní zdravotnický informační systém ČR

(NZIS)

Program statistických zjišťování resortu

zdravotnictví - Sekce ekonomická

NZIS Report č.2 (07/2016)

Připravil autorský kolektiv vedený: L. Dušek, M. Bartůňková, J. Mužík

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Společné pracoviště

Jako relevantní pro srovnání byly vybrány sousední země s podobným

zdravotnickým systémem, kvalitním výkaznictvím dat pro OECD [Health Care

Resources] a s vysokou kvalitou péče: Německo, Švýcarsko, Rakousko.

Zdroj dat: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_REAC

Page 18: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Mezinárodní srovnání dostupných kapacit lékařů – porovnání s vybranými zeměmi

ČR

Počet obyvatel

k 31.12.2014

ČR

Počet

úvazků

lékařů

v r. 2014

ČR

Počet

úvazků na 1

000 obyv.

v r. 2014

Německo

Počet úvazků

na 1 000

obyv.

v r. 2014

Deficit

oproti

Německu

Švýcarsko

Počet úvazků

na 1 000

obyv.

v r. 2014

Deficit

oproti

Švýcarsku

10 538 275 40 732 3,87 4,11 -2 580 4,13 -2 791

Page 19: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Souhrn

Národní zdravotnický informační systém ČR

(NZIS)

Program statistických zjišťování resortu

zdravotnictví - Sekce ekonomická

NZIS Report č.2 (07/2016)

Připravil autorský kolektiv vedený: L. Dušek, M. Bartůňková, J. Mužík

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Společné pracoviště

Page 20: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Souhrnné hodnocení výsledků jednotlivých metod predikce úvazků lékařů v ČR

Demografický model

Stávající roční produkce nových absolventů (od r. 2014 do r. 2025 v průměru ročně

+850 úvazků v systému) nebude od roku 2018 krýt úbytek kapacit z důvodu

stárnutí populace lékařů; a to ani za předpokladu, že vždy budou pracovat lékaři

nad 65 let v celkovém počtu úvazků 3 068.

Síťový model

Dle stavu zdravotnických zařízení poskytujících akutní a ostatní lůžkovou péči

(lůžka, ambulance, operační sály) nejsou pracoviště dostatečně pokryta alespoň

minimálním personálním zabezpečením, chybí minimálně 1 055 úvazků lékařů;

nebudeme-li uvažovat smluvní lékaře, pak až 2 780 lékařů.

Mezinárodní srovnání

Oproti vyspělým západním zemím (Německo, Rakousko, Švýcarsko, Švédsko,

Norsko, Itálie) disponuje ČR méně úvazky lékařů na 1 000 obyvatel. Oproti

Německu a Švýcarsku je to celkem o cca 2 000 – 3 000 úvazků.

Page 21: Personální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví ... · PDF filePersonální kapacity lékařů v rezortu zdravotnictví – predikce potřeb Analýza stavu k 31.12.2015 a

Pokrytí deficitu úvazků lékařů: možné scénáře vývoje v grafickém souhrnu

KUMULATIVNÍ VÝVOJ STAVU ÚVAZKŮ LÉKAŘŮ

- vztaženo k výchozímu roku 2013 - Graf kumulativně znázorňuje rozdíl „Potřeba nových úvazků k demografickému udržení stavu –

produkce fakult“ (dle různých scénářů nárůstu počtu absolventů)

265 -65

-411

-635

-888

-1 072 -1 227

-1 300 -1 254 -1 108

-1 024 -984 -946 -942 -970 -998 -1 123

-1 319

-1 533 -1 555 -1 467

-1 333

265

-65

-326 -465

-633

-732 -802 -790

-659

-428

-259 -134 -11

78 135 192 152

41 -88 -25

148 367 265

-65 -284

-380 -506

-562 -590 -535

-362

-88

124 291

457 588

688 787 790 721

635 740

955 1 217

265

-65 -241 -295

-378 -392

-377 -280

-64

252

506

716

924 1 098

1 240 1 382 1 427 1 401 1 357

1 505

1 763 2 067

617 722 718

549 265

-65

-199 -210 -251 -222 -165 -25

234

592

889

1 141

1 392

1 608

1 793

1 977 2 065 2 081 2 080

2 270

2 570

2 917

-2 000

-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Potřeba k udržení stavu -

stávající počty absolventů

scénář nulového navýšení

Potřeba k udržení stavu -

stávající počty absolventů

+10% scénář navýšení

Potřeba k udržení stavu -

stávající počty absolventů

+16% scénář navýšení

Potřeba k udržení stavu -

stávající počty absolventů

+20% scénář navýšení

Potřeba k udržení stavu -

stávající počty absolventů

+25% scénář navýšení

Výchozí

stav rok

2013