PETELEI ISTVÁN ÖSSZES NOVELLÁI II

 • View
  278

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of PETELEI ISTVÁN ÖSSZES NOVELLÁI II

 • PETELEI ISTVN SSZES NOVELLI

  II.

 • Petelei Istvn (1852-1910) marosvsrhelyi szlets novellista s hrlapr. Novellisztikjt, szmos kortrshoz hasonlan, hrlapri tevkenysge s a 19. szzad msodik felnek sajtirodalma befolysolta. A klnbz sajtorgnumokban megjelent rsait gyakran alaktotta t a lap vlt vagy vals kznsgnek ignyei szerint. Idnknt rsait ktetekbe is rendezte, sajtos kompozcikat alkotva. A posztumusz kiadsokban az eredeti kompozcikat nem ismerhettk az olvask.

  A jelen kiads jdonsga, hogy Peteleinek mind a ht autogrf ktett tartalmazza a novellk eredeti kompozcijnak, a novellsknyvek megjelensi sorrendjnek megtartsval s a ktetekre, illetve az egyes szvegekre vonatkoz jegyzetekkel.

  Petelei Istvn szerzi kteteinek jrakiadsval nemcsak a 19. szzad vgnek novellairodalmval kapcsolatos kutatsok, hanem a mfajtrtnethez a medilis elmletek fell kzelt vizsglatok is j szempontokat kaphatnak. A medilis szemllet szerint ugyanis a szvegek rtelmezst nagyban befolysolja megjelensi krnyezetk. A kiads ehhez kvn kiindulpontknt hozzjrulni.

 • PETELEI ISTVN SSZES NOVELLI II. Szerzi ktetek

 • CSOKONAI KNYVTR. FORRSOK (Rgi kortrsaink)

  13.

  Sorozatszerkesztk:

  Debreczeni Attila, Imre Mihly, S. Varga Pl

  A bor tn:

  A T U D S FJA

  (Cmlapnyomta tvny s knyvdsz X V I I - X V I I I . szzadi debreceni nyomtatvnyokban)

 • Petelei Istvn sszes novelli

  II.

  Szerzi ktetek

  Sajt al rendezte: TRK ZSUZSA

  Debrecen, 2007

 • A ktet a M a g y a r T u d o m n y o s A k a d m i a T m o g a t o t t Kuta thelyek Irodja ( M T A T K I )

  tmogatsval kszlt

  Lektor l ta

  H S Z - F E H R K A T A L I N

  T r k Zsuzsa, 2007 D E E N K , Kossu th Egye temi Kiad, 2007

  I S S N 1418-3242 I S B N 978 963 473 095 8

  Kiadta: a Debrecen i Egye tem Egye temi s N e m z e t i Knyvtr Kossuth Egye temi Kiadja, az 1795-ben alaptott

  M a g y a r Knyvkiadk s Knyvterjesztk Egyeslsnek a tagja Felels kiad: Dr . Virgos M r t a figazgat

  Felels szerkeszt: C s . N a g y Ibolya M s z a k i szerkeszt: Juhszn Maros i Ed i t

  Terjedelem: 59,35 A / 5 v Kszlt a Debrecen i Egye tem sokszoros tzemben, 2 0 0 7 - b e n

  0 7 - 4 4 1 .

 • Tartalom

  I. ktet Keresz tek 7 A z n u tczm 95 A flemile 187 Je t t i 219

  II. ktet Fe lhk 297 Vidki emberek 383 A z let 1 441 A z let I I 509

  A kiadsrl 579 Jegyze tek 583 Rvid tsek s jellsek 579 Szmagya rza tok 645 Szak i roda lom 655 Be t rendes c mmuta t 661

 • FELHK (1897)

 • Felhk

  - N e nevess ki , kedves apa, a nyugha ta t l ansgomr t . - Rosszat lmodt l , Srika? - n ? Dehogy . n sohasem l m o d o m . n csak a lszom, a lszom, hogy nem is t u d o k felle.

  Reggel egy kis dal ra bred tem. N e m t u d o m ; t a l n az jjel h ze legte be valaki a flembe, a mi r l n s emmi t sem tudok . Reggel k iv i rgzo t t a szjamon. N a g y o n nevetsges volt, hogy n neklek. M e r t t u d o d , mi lyen csf is a h a n g o m . E z r t nem is neklek. D e a reggel hangosan nekel tem, h idd el, apa. A z t n j t t m e g a Jud i t trszekere .

  - S az vet te el a kedvedet , Srika? - H t mir t? n azt h i szem, hogy szeretem Judi to t , b r h a egy kicsit flek tle. - Judi t t l? - T u d o d olyan nagy s olyan igen szp. n alig merek az ers, fekete szembe nzni .

  A z t h i szem, m i n d e n gyar lsga imat egyszerre megltja vele. A z t n , olyan semmisgnek rzem m a g a m a t , ha l tom t. U g y te tsz ik nekem, hogy a valsg, n csak az rnyka vagyok. olyan nagy s ers. s az vil log fogai, vrpiros ajkai . . . M i t aka r sz . . . hogy n szljak, ha az mly t iszta hangj t ha l lom?

  - O h te gynge Sr ika . . . - H t ezt m o n d o d nekem? N e m vagyok n a te kezed , a te szemed. Vigy Sr ika a veran

  dra," nzz az t ra Srika, szekr j r -e?" ezt m i n d n csinlom m e g s jl . n vagyok a gyn ge? Te vagy a gynge , apa. n ersebb vagyok, m i n t te. N e m is t u d o m , hogy lehetsz te Judit n a k a testvre. Te vagy a gyngdsg s engedkenysg. Jud i t ped ig akkor is rende t szab, h a kr, s parancsol , m i k o r megkvet . H a n e m haszon ta lansgoka t fecsegek, gy-e? T a l n nem Jud i t m ia t t n y u g h a t a t l a n k o d o m s nem is t u d o m , mir t? C s a k va lami rebeg b e n n e m , nem is t u d o m hol . T a l n a t o rkomban , t a l n a szivemben. T e d d csak ide a kezede t (be h ideg a kezed, te kedves!), nem rzed o t t a szivemnl, hogy repes, m i n t egy selyemszllal m e g k t t t ijedt madr?

  - Ta ln , m e r t szerelmes vagy, Sr ika . - D e mi lyen csunya t u d s z te l enn i , apa. S mi lyen ravaszl t u d s z neve tn i . N e m M i k l s r t ,

  t u d o d , n e m r te , igazn . r t e m i r t n y u g h a t a t l a n k o d j a m ? M i k l s m r reggel kszn t t t , m i k o r m g a h a r m a t sem sz rad t fl. a vizsljval a t a r l ra m e n t , de m i n d j r t visszajn. u g y a n m a se l nyula t . T e g n a p egy flest sebeze t t meg. A k u t y k lefogtk mind j r t s m i k o r M i k l s hozzr t , a szegny llat panaszosan srt fl re s e lhal szemnek bs tekinte tt revetet te . T u d o d , te kedves! N e k e m kel let t v gasz ta lnom M i k l s t , gy fjt a szive a sze gny nylr t .

  - A szegny. - E lpanaszo l ta neked? T u d t a m . T e is sajnlod. H t ltod, is olyan gynge fi, m i n t te.

  N e k e m mos t kt ilyen j fiam van . . . - S a t rszekr? . . .

  299

 • - M i r t kld te ide Judi t? M e d d i g l itt? T e nem t u d o d , te nem t u d s z k i m o z d u l n i ebbl a helybl s te nem l tha tod , m i k e t h o z t a k a trszekrrel . A rgi nagy borjbrs lda is i t t van, a m i b e n a drgasgokat vi t tk, m i k o r Jud i t frjhez men t ; a nagy vasas ldkat , a melyekben a fehrnemeket vit tk; s nagy leszegezet t ms ldkat . n nem t u d o m , mi r t k ld te vissza? T a l n rkre j t t Judi t? H t az ura? ta ln o t t hagy ta? Akkor , igen, akkor (most t u d o m ) akkor kezde t t b e n n e m gy rebegni va lami .

  A z ablakon besz rd verfny besz t te finom sugaraival a gynge lenykt . Igen bjos szemlykt s imogatot t ; virgot , a ha ta lmas fk aljn vi rgzt , sem ta l lha to t t volna ml tbbat . Gynge , de kis teste volt; nagy, kiss k i l flnk szemekkel , m i n t h a nedves fnyben csillognnak ; puha , hsos , eleven piros szja s oly fehr s p u h a az arczbre, m i n t a havasi gyopr sz i rma szne. A z apja, Buyk M z e s , fradt vrmes szemeivel gy ksr te m i n d e n mozdu la t t , m i n t h a vonzan . O m r reg e m b e r n e k l tszot t , gynge , gyr hajval, sovny fejvel, keskeny vllaival s szlttt , h i tvny lbszraival . A ka r szkhez kt bo t volt t masz tva .

  - Judi t? M i t akarsz , Srika? t nem szabad kznsges mr t kke l m r n i . H o g y mi r t jn mos t ide? mi r t hagyja oda az ur t egy h i r te len fl lngolsban? Ki t u d n ? M g emlkszem, mikor az urra fogta a puskjt. O k egy vn farkast ldz tek . M g lhton l tem n is. Beh rgnek is te tsz ik nekem, Srika! A z ordas bevet te m a g t a gerbenesi ndasba . A n y o m o n k ve t tk . Jud i t megelz te az urt . A kihajszolt vad Judi t fel vetet te mag t . A k k o r az u r n a k egy j lvse rte a farkast, mie l t t ugorha tna , s ledlt a hra . A k k o r Judi t ktelen harag jban az urra fogta a puskjt, m e r t az vadjt lt te el elle. M i k o r az t n e ltt tem a fegyvert s a magja a levegbe ment , Jud i t srva bor l t a nyakamba s gy lelt, cskolgatot t , m e r t az ur t m e n t e t t e m meg. H a g y d te el Judi tot , Srika! M i r t hagy ta el mos t az ur t valamely fktelen haragjban? Ki tudja azt . M a ide jn , ho lnap t a l n dhs szeretet tel m e g y vissza az u r h o z s leli t a lbait.

  - H a l l , rfi! - k i l to t t le a leny az udvarra , alig hallva m r az apja t r t ne tnek a vgt. -Ha l l , rf i ! . . . k i l to t t egy magas legnynek, ki akkor lpet t be a kapun . A z t n szelesen t szor tot ta az apja fejt s k igylva m o n d t a : - M r i t t van M i k l s . . . N e m m o n d t a m meg, gy-e , hogy mindj r t i t t lesz?.

  N y u l n k s mgis erteljes fiatal ember volt M i k l s . A l i g serkedt bajusza finom, b a r n a vo nalat kpeze t t rzss arczn. A k o p k az udva ron elevenen srgtek krl t te , a zld poszts darczra ugrlva. A leny elbe futott :

  - H o z o t t valamit? gynge szv vadsz? - A z jjel a vadd isznk be t r t ek a t ana rokba s megmocsko l t k a trkbuzs t . He jh ! ha

  m a g a Srika nem volna haszon ta lan , fehrmj gyermek , e lvinnm estre az erdszlre lesbe. D e h a szl s u h a n n a t az erdn, t u d o m , m a g a srsra fakadna i jedtben. . .

  A be teg ember mosolyogva fogadta ket . t le l tk t. A z t n beleelegyedtek az esemny trgyalsba. O estre nem ajnlja, hogy Sr ikt magval vigye. A leny frjszni menjen, a hol men ta i l la tozik s oroszlnszj v i rgz ik a m a r t o k szln. A diszn paraszt fajta llat s az agyara nem respektlja a szoknyt :

  - Jud i t is i t t lesz napkzben . O t vidd, M i k l s , magadda l , m e r t az nem asszony. A leny szeme fnyn gynge boru ls vonul t vgig. A z o n b a n mindj r t ert vet t m a g n . - Akar ja , M i k l s , hogy Jud i t elejbe m e n j n k az ton? A trszekere m r ha jnalban i t t volt.

  A z t jfl u t n kel let t e l ind tani az igs lovakkal . Judi t , ha reggel indl t is el, mind j r t i t t lesz.

  300

 • N e m is kszntek; a leny a M i k l s karjba ltt te kez t s gyorsan sza lad tak le. Igen szp, meleg szi nap volt. A vn fenyfk zldje h a r a g o s n a k l tszot t a he rvad l ombok kz l , ver b n k i l la toztak az t szln s a geo rg ink g labdi k a c z a g t a k rjok.

  t s z a l a d t a k a ke r ten . A M a r o s o n zakato l m a l o m pal ljn h i r t e l en meg l lo t t s k rdez te : - S szp este az erd, M i k l s , gy-e? - M i r t krdi , Srika? - H t igazn nem leszek n j pajtsa m a g n a k