pewag winner řetězy třídy G10 - katalog

 • View
  232

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pewag winner řetězy třídy G10, katalog, pewag, Česko, český, KA/11/00026

Text of pewag winner řetězy třídy G10 - katalog

 • pewag winneretzy tdy G10

  2009 / 2010Zvedat a kotvit

 • 2 pewag winner chain system G10

 • 3pewag winner etzy tdy G10

  Obsah

  Zvedat a kotvit s jistotou

  pewag nabz nejrozenjetzov systm G10 pro

  zavovn a kotven nkladu v souasnosti.

  Upraven een podle pn uivatele je nam standardem.

  Inovativn vrobky a servisn sluby zaruuj

  bezpen a dlouhodob pouit.

  Obsah 3

  Skupiny pewag

  Vtejte u skupiny pewag 45Historie, management kvality 6Oblast psobnosti, ivotn prosted 7Sdla a poboky 8

  Vhody a informace zavovn

  Vhody a informace zavovn 1017

  etzy

  etzy 1821

  Zavovac lnky a soupravy G10

  Zavovac lnky a soupravy G10 2233

  Psluenstv G10 zavovn

  Psluenstv G10 zavovn 3449

  Zvltn psluenstv v G8 zavovn

  Zvltn psluenstv v G8 zavovn 5059

  Vhody a informace kotven

  Vhody a informace kotven 6067

  Psluenstv G10 kotven

  Psluenstv G10 kotven 6875

  Nhradn dly

  Informace pro uivatele pewag zavovac prostedky 7686

  Informace pro uivatele pewag kotevn prostedky 87

  Technick zmny a chyby tisku vyhrazeny.

 • 4Skupina pewag

  pewag winner etzy tdy G10

  Vtejte ve skupin pewag

  Jsme mezinrodn psobc skupina.Nae spn historie sah a do roku 1479.

  Poten z inovacVzorem pewagu jsou cle naeho obchodovn.Dky poten, kter nm pin inovace, vyrbme ve firm pewag nejlep etzy na svt. Vysok kvalita naich produkt a slueb, osobn nasazen naich zamstnanc zajiuj bezpenou pepravu osob a zbo. Mtkem hodnocen jsou nai zkaznci.

  Zsady skupiny pewagK na znace Hodnoty prmiovch znaek se vyznauj pedevm prvotdn kvalitou, inovace-mi a pravidelnou jednotnou komunikac. Akceptujeme poadavky trhu a adaptu-jeme se podle poadavk zmn strategi, organizac a obchod.

  K hospodrnostiPi vech naich procesech se zaruujeme hospodrn-ost a efektivnost, kterou prbn zlepujeme. Tmto zajiujeme nepetrit rst skupiny.

  Ke pikovm technologim Zajiujeme vd tech-nologie pomoc nejvy kvality, stlho vylepovn a inovac vrobk, vrobnch proces. Zavazujeme se k ochran ivotnho prosted, sniovnm spoteby energie a vstupnch materil, optovn zhodnocen naich vrobk, jako jejich dlouh ivotnost.

  K lidem v na skupinOceujeme oteven, upmn a tmov oriento-van zpsob prce, kter spov v transparentn komunikaci. Usilujeme o stabiln a frov partnerstv s lidmi a organizacemi naich zkaznk, dodavatel a jinch obchodnch partner. Ekonomick rozhodnut jsou uinna s ohledem na sociln aspekty.

 • 5Skupina pewag

  pewag winner etzy tdy G10

  Jsme modern skupina podnik, kter je zaloena na vce jak 500let tradici a zkuenosti.Od zaloen se mnoh zmnilo. Zstaly hodnoty, kter nm od zatku umonily n spch.

  Skupina pewag Inovace. Kvalita. Partnerstv.

 • 6Skupina pewag

  pewag winner etzy tdy G10

  Litografie slvrny Brckl 1855

  Kovrna pro vrobu kotevnch etz 1878

  Kovrna etz 1956

  Historie spolenosti pewag

  Nskok dky tradici

  Historie spolenosti pewag sah zpt a do 15. stolet a ad ns tak k nejstarm vrobcm etz na svt. S tmito zkuenostmi jsme pipraveni pro budoucnost.

  Chronologick tabulka vznamnch udlost1479 Prvn prkazn zmnka o kovrn v Brcklu1787 Zaloen etzrensk kovrny v Kapfenbergu1803 Zaloen sdla v Grazu 1836 Zzen slvrny v Brcklu1912 Vroba celosvtov prvnho snhovho etzue 1923 Spojenm tovren v Grazu a Kapfenbergu vznikl nzev pewag1972 Zaloen poboky v Nmecku1975 Zaloen poboky v USA 1993 Zaloen pewag austria GmbH 1994 Zaloen prvn dcein spolenosti v esk republice 1999 Spojen se skupinou Weissenfels2003 Oddlen od skupiny Weissenfels2005 Rozdlen koncernu na dv skupiny: Schneeketten Beteiligungs AG Konzern snhov etzy pewag austria GmbH Konzern technick etzy 2009 Zskn Chaineries Limousines S.A.S.

  Management kvality

  N nejvy cl jespokojenost zkaznka

  Abychom doshli tohoto cle, d se politika kvality spolenostipewag zsadou dodvme naim zkaznkm vysoce kvalitnvrobky a sluby, kter pln odpovdaj rovni techniky a jejichpoadavkm. K podtren tohoto zvazku jsou stanoveny4 kvalitativn dvody spokojenosti zkaznka:

  Trhem orientovan kvalitaK zskn, ppadn vybudovn konkurennho postavenspolenosti pewag, m kvalita vrobk a slueb odpovdatdanm poadavkm zkaznk.

  Ekonomick kvalitaJako spn orientovan spolenost stanovujeme azajiujeme kvalitu s ohledem na dan materiln, personln afinann monosti.

  Zodpovdnost za kvalituManagement kvality je kol a zvazek vedoucch pracovnk navech rovnch. Kad pracovnk spolenosti pewag je vedouc-mi pracovnky zapojen do ppravy, proveden a vyhodnocenprostedk managementu kvality.Kad pracovnk nese odpovdnost za kvalitu sv prce.

  zen jakosti orientovan na chod vrobyzk spoluprce vvoje, vroby, prodeje a po slubyzkaznkm je jak v rmci jednotlivch spolenost, tak i mezisebou navzjem uspodna stanovenmi procesy a chody.Stejn tak jsou stanoveny kompetence a odpovdnosti s clemdefinovanou kvalitu zajistit.

 • 7Skupina pewag

  pewag winner etzy tdy G10

  Oblasti psobnosti

  Prce s pewag produkty

  Spolenost pewag disponuje rozshlm a rozmanitm spektremvrobk a slueb.

  kla vrobk sah od zbrovch etz na pneumatiky(snhov etzy pro osobn, nkladn a zvltn vozy),ochrannch etz pro kolov nakladae, pes rzn technicketzy, a po vrobky ze sortimentu Do-it-yourself (tj.nezkouen etzy, popruhy, apod.)

  ivotn prosted peb-rme zodpovdnost

  Povdom o ivotnm prostedve vech oblastech

  Pracujeme neustle na tom, aby psobennaich spolenost bylo k ivotnmu prostedtak etrn, jak je to jen mon. Nae vrobaa skladovn jsou uspodny tak, abysplovly veker edn poadavky naochranu ivotnho prosted. Mimo to

  zahrnujeme ekologick zamen naich vrobk, proces a zpsob prodeje do podnikovho plnovn.

  Zrove vyvjme nae produkty, abychom doshly jejich delivotnosti, ni hmotnosti, stle vy nosnosti a bezpenostipro nae zkaznky.

  Kde se nememe zaten ivotnho prosted zcela vyvarovat,tam jsme si stanovili cl zredukovat spotebu energie, zatujcemise a vskyt odpad na minimum. Pi nkupu novch stroja zazen dbme na to, aby byly poizovny pro dan elpouvn, a to ve stavu, kter nejlpe etrn zastane metodupslun technologie.

  N management pro ivotn prosted je certifikovn dleISO 14001:2004. Pravideln intern audity slou ke kontrole,dodrovn a platnosti stanovench poadavk a kveobecnmu vypracovn potencionlnch zlepen.

  Vzhledem k tto dlouh tradici bereme zodpovdnost za naevrobky, pracovnky, lokalizaci a ivotn prosted velmi vn.

  Zavazujeme se dodrovat veker dleit pedpisy pro ochranuivotnho prosted. K tomu vyuvme modern vrobntechnologie. Otzku ivotnho prosted tak otevrme s naimipracovnky v bnch kolench.

  Clenm poradenstvm chceme informovat nae zkaznky oaspektech ivotnho prosted v souvislosti s naimi produkty obzvlt co se jejich ivotnosti tk. Upmnou komunikacjsme se snaili nae zkaznky a dodavatele motivovat,pemlet o ochran ivotnho prosted v jejich oboru psobena vyuvat tat pravidla pro ivotn prosted, jako jsou ta nae.

  Segment ASnhov aternn etzy

  Segment BBemenov adopravnkov etzy

  Segment DInenrstv

  Segment CDo-it-yourself

  Segment FZavovac prostedky a kotevn etzy

  Segment GOchrann etzy

 • 8Skupina pewag

  pewag winner etzy tdy G10

  V blzkosti zkaznka

  Mezinrodn astPo promnliv historii je pewag dnes s 22 prodejnmi a 6 vrobnmi zvody na dvou kontinentech, Evrop a Americe, zaazen jako svtov nejsilnj spolenost v mezinrodn vrob etz.

  pewag je, jako mezinrodn spolenost, podporovn silnou a profesionln st partner. Tato spoluprce umouje optimln pi o zkaznka.

  Vrobn a prodejn zvody

  Evropa

  Rakousko pewag austria GmbH, Grazpewag austria GmbH, Kapfenbergpewag Schneeketten GmbH & Co KG, Grazpewag Schneeketten GmbH & Co KG, Brcklpewag engineering, KapfenbergAMW Grnberger Handelsgesellschaft mbH, Wien

  Nmecko pewag Deutschland GmbH, Unnapewag Schneeketten Deutschland GmbH, Unna

  Francie J3C S.A.S. pewag France, SeyssinsChaineries Limousines S.A.S., Bellac

  Itlie pewag italia s.r.l., Andrian

  Nizozem pewag nederland B.V., HillegomAPEX International BV, Hillegom

  Evropa

  Polsko pewag polska Sp. z o.o., Buczkowice

  Rusko OOO pewag, Moscow

  vdsko pewag sweden AB, Emmaboda

  Slovensk Republika

  pewag slovakia s.r.o., Nitra - Krkany

  esk Republika

  etzrna esk Tebov s.r.o., esk Tebovpewag s.r.o, Vamberk

  Ukrajina TOV pewag Ukraine, Lviv

  Severn Amerika

  USA pewag Inc., Bolingbrook, Illinoispewag Inc., Rocklin, California

 • Skupina pewag

  Spolenost pewag se prezentujena internetu.Bli informace naleznete na

  www.pewag-group.comwww.pewag.cz

 • 10

  Obsah 10

  Zavovac prostedky v G10

  Pednosti 12Vzac etzy etrn k ivotnmu prosted 12Parametry 13Znaen 13Nosnosti 14Omezen nosnosti 15

  Pklad objednvky 15Bn typy vzacch etz 1617

 • 11

  Zavovac prostedky G10

  Pednosti a informace

 • 12 pewag winner etzy tdy G10

  Zavovac prostedky tdy G10

  Vhody etz pewag tdy G10 spov v kvalit

  Uivatelsk vhoda a jistota v pouit se zakld na mitelnch vlastnostech, kter se zohleduj bhem vvoje, ale i dokonovn vrobku.

  25% vy nosnost oproti td G8

  spora hmotnosti ca. 30%, a tm jednodu manipulace.

  Pzniv pomr ceny k vkonu vzhledem k nzkmu cenovmu rozdlu oproti td G8

  O rozmr men v porovnn se zvsy tdy G8, pouiteln pro mnoho oblast

  Del ivotnost pi zachovn vysok pevnosti.

  Snadn identifikace: kad z lnk je oznaen W.

  Monost zptn kontroly vech vrobnch dat dky kdm na etzech a komponentech

  Speciln ovln ttky s pesnmi daji, kter zamezuj zmn s tdou G8

  Snadn optick identifikace dky oranovmu prkovmu lakovn

  Rozshl ada komponent v kvalit tdy G10 pro 11 rozmr etz.

  Nejrychlej a nejjednodu mont etzovch vazk dky VXKW systm s patentovanmi zkracovacmi hky.

  Bezriz