of 16 /16
predsjednik član član Barbara Toljanić Helga Bendiš-Žmirić Jovana Čutul PGS SDP DNK Serđo Samblić Milan Žužić Anto Čabraja PGS PGS HDZ David Mrakovčić Vanda Dunato Nikša Franov DNK PGS SDP Ivan Jurešić Danijel Milohnić Zoran Morožin SDP PGS DNK Arijana Staničić Aleksandra Braut Čedomir Miler PGS PGS SDP Šimun Josipović Josip Brusić Zlatko Herić UK PGS DNK Kristijan Kosić Danijel Pavlović Dinko Jakovljević PGS SDP DNK Željko Cvitkušić Martina Brusić Dejan Ilijić HDZ PGS DNK Goran Marević Siniša Patrk Pavić Bajčić GM PGS DNK Domagoj Lukanović Tomislav Sokolić Dubravka Dijanić PGS PGS GM Alen Mrakovčić Danijel Brozić Milojka Mršić SDP PGS DNK član član Joško Marković Josip Karabaić Iris Radivoj Vedran Kirinčić Iva Tabar PGS PGS DNK SDP UK Milena Debrunner Nada Lužina Branka Radivoj Ružica Maraković Tijana Novaković DNK PGS UK HDZ GM Prijedlog kandidata za sastav Odbora Gradskog vijeća, srpanj 2021. godine Mandatna komisija Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja Odbor za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Odbor za proračun i financije Odbor za statutarno-pravna pitanja Odbor za društvene djelatnosti Odbor za ravnopravnost spolova Odbor za poduzetništvo i obrtništvo Odbor za komunalno gospodarstvo Odbor za turizam Odbor za poljoprivredu Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju Odbor za razvoj mjesne samouprave

PGS SDP DNK PGS PGS HDZ Vanda Dunato DNK PGS SDP SDP …

  • Upload
    others

  • View
    49

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

predsjednik član član

Barbara Toljanić Helga Bendiš-Žmirić Jovana Čutul

PGS SDP DNK

Serđo Samblić Milan Žužić Anto Čabraja

PGS PGS HDZ

David Mrakovčić Vanda Dunato Nikša Franov

DNK PGS SDP

Ivan Jurešić Danijel Milohnić Zoran Morožin

SDP PGS DNK

Arijana Staničić Aleksandra Braut Čedomir Miler

PGS PGS SDP

Šimun Josipović Josip Brusić Zlatko Herić UK PGS DNK

Kristijan Kosić Danijel Pavlović Dinko Jakovljević

PGS SDP DNK

Željko Cvitkušić Martina Brusić Dejan Ilijić HDZ PGS DNK

Goran Marević Siniša Patrk Pavić Bajčić

GM PGS DNK

Domagoj Lukanović Tomislav Sokolić Dubravka Dijanić

PGS PGS GM

Alen Mrakovčić Danijel Brozić Milojka Mršić

SDP PGS DNK član član

Joško Marković Josip Karabaić Iris Radivoj Vedran Kirinčić Iva Tabar

PGS PGS DNK SDP UK

Milena Debrunner Nada Lužina Branka Radivoj Ružica Maraković Tijana Novaković

DNK PGS UK HDZ GM

Prijedlog kandidata za sastav Odbora Gradskog vijeća, srpanj 2021. godine

Mandatna komisija

Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja

Odbor za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Odbor za proračun i financije

Odbor za statutarno-pravna pitanja

Odbor za društvene djelatnosti

Odbor za ravnopravnost spolova

Odbor za poduzetništvo i obrtništvo

Odbor za komunalno gospodarstvo

Odbor za turizam

Odbor za poljoprivredu

Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju

Odbor za razvoj mjesne samouprave

P R I J E D L O G Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi (”Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj ___. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U o izboru Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

I. U Odbor za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Krka izabrani su:

1. DAVID MRAKOVČIĆ, za predsjednika, 2. VANDA DUNATO, za članicu, 3. NIKŠA FRANOV, za člana.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije”. KLASA: 013-03/21-01/11 UR. BROJ:2142/01-01-21-2 Krk, 5. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik Nikša Franov, v.r.

P R I J E D L O G Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi (”Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj ___. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U o izboru Odbora za proračun i financije

I. U Odbor za proračun i financije Gradskog vijeća Grada Krka izabrani su:

1. IVAN JUREŠIĆ, za predsjednika, 2. DANIJEL MILOHNIĆ, za člana, 3. ZORAN MOROŽIN, za člana.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije”. KLASA: 013-03/21-01/12 UR. BROJ:2142/01-01-21-2 Krk, 5. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik Nikša Franov, v.r.

P R I J E D L O G Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi (”Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj ___. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja

I. U Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Krka izabrani su:

1. ARIJANA STANIČIĆ, za predsjednicu, 2. ALEKSANDRA BRAUT, za članicu, 3. ČEDOMIR MILER, za člana.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije”. KLASA: 013-03/21-01/13 UR. BROJ:2142/01-01-21-2 Krk, ___ srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, v.r.

P R I J E D L O G Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi (”Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj ___. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U o izboru Odbora za poduzetništvo i obrtništvo

I. U Odbor za poduzetništvo i obrtništvo Gradskog vijeća Grada Krka izabrani su:

1. ŠIMUN JOSIPOVIĆ, za predsjednika, 2. JOSIP BRUSIĆ, za člana, 3. ZLATKO HERIĆ, za člana.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije”. KLASA: 013-03/21-01/14 UR. BROJ:2142/01-01-21-2 Krk, 5. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik Nikša Franov, v.r.

P R I J E D L O G Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi (”Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj ___. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U o izboru Odbora za komunalno gospodarstvo

I. U Odbor za komunalno gospodarstvo Gradskog vijeća Grada Krka izabrani su:

1. KRISTIJAN KOSIĆ, za predsjednika, 2. DANIJEL PAVLOVIĆ, za člana, 3. DINKO JAKOVLJEVIĆ, za člana.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije”. KLASA: 013-03/21-01/15 UR. BROJ:2142/01-01-21-2 Krk, 5. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik Nikša Franov, v.r.

10a Naknade članovima GV i radnih tijela P R I J E D L O G

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (”Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj ___. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U o izboru Odbora za turizam

I. U Odbor za turizam Gradskog vijeća Grada Krka izabrani su:

1. ŽELJKO CVITKUŠIĆ, za predsjednika, 2. MARTINA BRUSIĆ, za članicu, 3. DEJAN ILIJIĆ, za člana.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije”. KLASA: 013-03/21-01/16 UR. BROJ: 2142/01-01-21-2 Krk, 5. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik Nikša Franov, v.r.

P R I J E D L O G Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi (”Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj ___. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U o izboru Odbora za poljoprivredu

I. U Odbor za poljoprivredu Gradskog vijeća Grada Krka izabrani su:

1. GORAN MAREVIĆ, za predsjednika, 2. SINIŠA PATRK, za člana, 3. PAVIĆ BAJČIĆ, za člana.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije”. KLASA: 013-03/21-01/17 UR. BROJ:2142/01-01-21-2 Krk, 5. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik Nikša Franov, v.r.

P R I J E D L O G Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi (”Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj ___. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U o izboru Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju

I. U Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Krka izabrani su:

1. DOMAGOJ LUKANOVIĆ za predsjednika, 2. TOMISLAV SOKOLIĆ, za člana, 3. DUBRAVKA DIJANIĆ, za članicu.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije”. Klasa: 013-03/21-01/18 Ur. broj:2142/01-01-21-2 Krk, 5. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik Nikša Franov, v.r.

P R I J E D L O G Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi (”Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj ___. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U o izboru Odbora za razvoj mjesne samouprave

I. U Odbor za razvoj mjesne samouprave Gradskog vijeća Grada Krka izabrani su:

1. ALEN MRAKOVČIĆ, za predsjednika, 2. DANIJEL BROZIĆ, za člana, 3. MILOJKA MRŠIĆ, za članicu.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije”. KLASA: 013-03/17-01/19 UR. BROJ:2142/01-01-21-2 Krk, 5. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik Nikša Franov, v.r.

P R I J E D L O G Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi (”Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj ___. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o izboru Odbora za društvene djelatnosti

I. U Odbor za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Krka izabrani su:

1. JOŠKO MARKOVIĆ, za predsjednika, 2. JOSIP KARABAIĆ, za člana, 3. IRIS RADIVOJ, za članicu, 4. VEDRAN KIRINČIĆ, za člana, 5. IVA TABAR, za članicu.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije”. KLASA: 013-03/21-01/20 UR. BROJ:2142/01-01-21-2 Krk, 5. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik Nikša Franov, v.r.

P R I J E D L O G Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

samoupravi (”Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj ___. srpnja 2021. godine, donijelo je

O D L U K U o izboru Odbora za ravnopravnost spolova

I. U Odbor za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Krka izabrani su:

1. MILENA DEBRUNNER, za predsjednicu, 2. NADA LUŽINA, za članicu, 3. BRANKA RADIVOJ, za članicu, 4. RUŽICA MARAKOVIĆ, za članicu, 5. TIJANA NOVAKOVIĆ, za članicu.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije”. KLASA: 013-03/21-01/21 UR. BROJ:2142/01-01-21-2 Krk, 5. srpnja 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik Nikša Franov, v.r.