PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM CÓ KHẢ NĂNG TẠO MÀNG BACTERIAL CELLULOSE CÓ ĐẶC TÍNH DAI MỎNG

 • View
  75

 • Download
  16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM CÓ KHẢ NĂNG TẠO MÀNG BACTERIAL CELLULOSE CÓ ĐẶC TÍNH DAI MỎNG

Text of PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM CÓ KHẢ NĂNG TẠO MÀNG...

 • TRNG I HC S PHM H NI 2 KHOA SINH KTNN

  --------***--------

  NGUYN TH LAN

  PHN LP, TUYN CHN CHNG VI KHUN ACETOBACTER XYLINUM C KH NNG TO MNG BACTERIAL

  CELLULOSE C C TNH DAI MNG

  KHA LUN TT NGHIP I HC Chuyn ngnh: Vi sinh vt hc

  H Ni 2011

 • Kha lun tt nghip K33 Khoa Sinh KTNN

  GVHD: ThS. Nguyn Th Thy Vn SV: Nguyn Th Lan ii

  MC LC

  Trang

  PHN M U

  1. L do chn ti 1

  2. Mc tiu ca ti 2

  3. Ni dung nghin cu 2

  4. ngha ca ti 2

  PHN NI DUNG

  CHNG 1. TNG QUAN TI LIU

  1.1. V tr v c im phn loi ca Acetobacter xylinum

  trong sinh gii: 3

  1.1.1. V tr phn loi ca Acetobacter xylinum 3

  1.1.2. c im phn loi ca Acetobacter xylinum 3

  1.2. c im v c ch hnh thnh mng bacterial cellulose 7

  1.2.1. c im cu trc ca mng bacterial cellulose 7

  1.2.2 C ch hnh thnh mng bacterial cellulose 8

  1.3. Tnh hnh nghin cu Acetobacter xylinum trn th gii 9

  v Vit Nam

  1.3.1 Tnh hnh nghin cu Acetobacter xylinum trn th gii. 9

  1.3.2 Tnh hnh nghin cu Acetobacter xylinum Vit Nam 11

  CHNG 2. VT LIU V PHNG PHP NGHIN CU

  2.1. Vt liu v thit b 12

  2.1.1. Vi sinh vt 12

  2.1.2. Thit b v ho cht 12

  2.1.3. Mi trng 13

  2.2. Phng php nghin cu 13

 • Kha lun tt nghip K33 Khoa Sinh KTNN

  GVHD: ThS. Nguyn Th Thy Vn SV: Nguyn Th Lan iii

  2.2.1. Phng php phn lp vi khun Acetobacter 13

  2.2.2. Phng php nghin cu c im hnh thi nui

  cy ca cc chng A.xylinum 14

  2.2.2.1. Phng php quan st hnh thi t bo trn

  knh hin vi 14

  2.2.2.2. Phng php quan st hnh thi khun lc [1] 14

  2.2.3. Phng php nghin cu c im sinh l - sinh

  ho ca cc chng Acetobacter xylinum 15

  2.2.3.1. Phng php kim tra hot tnh catalase [11] 15

  2.2.3.2. Phng php kim tra kh nng oxy ho

  ru ethanol thnh acid acetic [11] 15

  2.2.3.3. Xc nh kh nng oxy ho acid acetic [11]. 15

  2.2.3.4. Phng php xc nh kh nng tng hp cellulose 16

  2.2.4. Phng php xc nh trng lng kh ca mng BC 19

  2.2.5. Phng php xc nh kh nng thm ht nc

  ca mng BC (g/100cm2) 16

  CHNG 3. KT QU V THO LUN

  3.1. Phn lp chng Acetobacter xylinum 17

  3.1.1. Lm giu mu nguyn liu 18

  3.1.2. Phn lp vi khun Acetobacter 19

  3.1.3. Tuyn chn cc chng A.xylinum to mng

  Bacterial Celullose (mng BC) 21

 • Kha lun tt nghip K33 Khoa Sinh KTNN

  GVHD: ThS. Nguyn Th Thy Vn SV: Nguyn Th Lan iv

  3. 2. Tuyn chn cc chng c kh nng to

  mng BC dai, mng 24

  3.3. Nghin cu mt s c tnh sinh hc ca cc chng

  Acetobacter xylinum tuyn chn 27

  3.3.1 Nghin cu c im hnh thi t bo hc ca cc

  chng Acetobacter xylinum 27

  3.3.2. c im nui cy ca cc chng Acetobacter xylinum 28

  3.3.3. c im sinh l - sinh ho ca cc chng

  Acetobacter xylinum 29

  3.3.3.1. Kh nng ng ho ngun cacbon ca cc chng

  Acetobacter xylinum 29

  3.3.3.2. Kh nng ng ho ngun nit ca cc chng

  Acetobacter xylinum 30

  3.3.4. nh hng ca nhit n kh nng sinh trng

  ca 2 chng R1 v B4 31

  PHN KT LUN 33

  TI LIU THAM KHO 34

 • Kha lun tt nghip K33 Khoa Sinh KTNN

  GVHD: ThS. Nguyn Th Thy Vn SV: Nguyn Th Lan v

  DANH MC HNH BNG BIU

  HNH Trang

  Hnh 1.1. T bo vi khun A.xylinum 4

  Hnh 1.2. Si cellulose ca mng BC v si cellulose ca thc vt 7

  Hnh 1.3. S hnh thnh nhng di ribbon trong mng BC ca A.xylinum 9

  Hnh 3.1. Qui trnh phn lp vi khun A.xylinum 17

  Hnh 3.2. Mt s mu mng thu c sau khi lm giu nguyn liu 19

  Hnh 3.3. Chuyn ha ethanol thnh acid acetic ca vi khun 20

  Hnh 3.5. Mt s loi mng do cc chng vi khun hnh thnh trn

  b mt mi trng dch th 23

  Hnh 3.6. Kh nng to mng cellulose ca cc chng A.xylinum 23

  Hnh 3.7. Cc loi mng bacterial cellulose (BC) 26

  Hnh 3.8. Hnh dng t bo ca hai chng vi khun A.xylinum 27

  Hnh 3.9. Khun lc A.xylinum 28

  BNG

  Bng 1.1. c im sinh ha ca chng vi khun A.xylinum 5

  Bng 1.2. Cc c im phn bit Acetobacter v Gluconobacter 6

  ( so snh vi Pseudomonas )

  Bng 3.1. Mt s c tnh ca mng BC 25

  Bng 3.2. c tnh khun lc vi khun Acetobacter xylinum 28

  Bng 3.3. Kh nng ng ha ngun cacbon ca chng R1 v B4 30

  Bng 3.4. Kh nng ng ha ngun nit ca 2 chng R1 v B4 31

  Bng 3.5. nh hng ca nhit n kh nng sinh trng

  ca chng R1 v B4 32

 • Kha lun tt nghip K33 Khoa Sinh KTNN

  GVHD: ThS. Nguyn Th Thy Vn SV: Nguyn Th Lan vi

  DANH MC T VIT TT

  T vit tt T y

  A. xylinum

  BC

  R1

  B4

  BHN2

  cs

  Cty

  Acetobacter xylinum

  Bacterial cellulose

  Acetobacter xylinum R1

  Acetobacter xylinum B4

  Acetobacter xylinum BHN2

  Cng s

  Cng ty

 • Kha lun tt nghip K33 Khoa Sinh KTNN

  GVHD: ThS. Nguyn Th Thy Vn SV: Nguyn Th Lan 1

  M U

  1. L do chn ti

  Bng l mt tai nn thng gp trong lao ng v sinh hot hng ngy.

  Ngoi tn thng da, trng hp bng nng cn li di chng n kh nng

  vn ng, thm m v sc khe ca ngi bnh. Vit Nam, ring vin bng

  quc gia H Ni mi nm tip nhn khong 3000 bnh nhn bng do cc

  nguyn nhn v mc khc nhau. Hn na s bnh nhn bng l tr em v

  s bnh nhn nhp vin b bng su. TS. Nguyn Vit Lng trng phng

  hnh chnh tng hp ng thi l ngi iu hnh cc ti nghin cu ca

  Vin Bng Quc gia cho bit: Trc y nhng ca bng su rt d t vong

  do hi thiu nhng loi thuc c hiu. Thuc nhp khu rt him v t.

  Nu bnh nhn b bng nh, din tch vt bng nh cc t bo xung

  quanh t pht trin dn ph kn vt thng. Nhng nu l vt bng su th

  buc phi cy ghp da. Song song vi vic cy ghp da l vic tm kim cc

  loi da t thn, da d loi v cc loi mng sinh hc thay th da tm thi trong

  iu tr. Mc d da t thn l vt liu l tng nhng trong nhiu trng hp

  khng p ng hoc th trng bnh nhn khng cho php ly Vic tm

  kim cc loi da d loi v mng sinh hc thay th cho da tm thi tr

  thnh phng php hiu qu hn c. Tuy nhin cc loi da d loi nh da ch

  ti, ng kh; da ln ti, ng lnh li c nhng nhc im nht nh nh

  vic s dng th b ng, bo qun v x l phc tp, kh c th s dng

  rng ri trn lm sng. Chnh v vy, vt liu che ph tm thi t cc loi

  mng sinh hc l la chn s mt, c vai tr rt quan trng trong iu tr

  bng. Mt trong cc loi mng sinh hc v ang c quan tm ngy nay

  l mng cellulose vi khun.

  Cellulose vi khun c cu trc ho hc ng nht vi cellulose thc vt

  nhng li c mt s tnh cht ho l c bit nh bn c hc, kh nng

 • Kha lun tt nghip K33 Khoa Sinh KTNN

  GVHD: ThS. Nguyn Th Thy Vn SV: Nguyn Th Lan 2

  thm ht nc cao, ng knh si nh, tinh khit cao, polymer ln...

  rt thch hp lm mng tr bng. Th gii c nhiu nghin cu v mng tr

  bng t cellulose vi khun. Vit Nam cc nghin cu v vn ny cn rt

  t, mi ch c nghin cu ca nhm tc gi Nguyn Vn Thanh (2008) v

  nhm tc gi inh Th Kim Nhung (2009) c cng b. Cc loi mng tr

  bng ca chng ta hin nay phn ln l nhp ngoi vi gi rt t .

  T nhng l do ni trn, chng ti quyt nh chn ti nghin cu:

  Phn lp, tuyn chn chng vi khun Acetobacter xylinum c kh nng

  to mng Bacterial Cellulose ( mng BC ) c c tnh dai, mng

  2. Mc tiu ca ti

  - Phn lp cc chng vi khun Acetobacter xylinum (A.xylinum) t mt

  s ngun nguyn liu Vit Nam.

  - Tuyn chn cc chng A.xylinum phn lp c kh nng to mng

  Bacterial Cellulose dai, mng.

  - Nghin cu mt s c tnh sinh hc ca cc chng tuyn chn.

  3. Ni dung nghin cu

  - Phn lp cc chng vi khun Acetobacter xylinum.

  - Tuyn chn cc chng A.xylinum c kh nng to mng Bacterial

  Cellulose (BC) dai, mng.

  - Nghin cu mt s c tnh sinh hc ca cc chng A.xylinum.

  4. ngha ca ti

  - ti nghin cu la chn cc chng A.xylinum c kh nng to

  mng BC dai mng. C trin vng ng dng trong ch to mng tr bng.

 • Kha lun tt nghip K33 Khoa Sinh KTNN

  GVHD: ThS. Nguyn Th Thy Vn SV: Nguyn Th Lan 3

  NI DUNG

  CHNG 1. TNG QUAN TI LIU

  1.1. V tr v c im phn loi ca