of 8 /8
PHANTOM 2 VISION Návod k obsluze V1.16 - doplněk k návodu V1.02 Revize: 7. duben 2014 www.dji.com www.pelikandaniel.com

PHANTOM 2 VISION - pelikandaniel.com · PHANTOM 2 VISION Návod k obsluze V1.16 - doplněk k návodu V1.02 Revize: 7. duben 2014

Embed Size (px)

Text of PHANTOM 2 VISION - pelikandaniel.com · PHANTOM 2 VISION Návod k obsluze V1.16 - doplněk k...

 • PHANTOM 2 VISIONNvod k obsluze V1.16 - doplnk k nvodu V1.02Revize: 7. duben 2014

  www.dji.com www.pelikandaniel.com

 • 3.3 Signalizace napjecho napt vyslae

  Indikan LED Zvukov signl Stav vyslae

  zelen dn Normln provoz.

  zelen dn Navazovn spojen mezi vyslaem a pijmaem.

  erven B-B-B Nzk napt (3,9-4,5 V), baterie ihned vymte.

  erven BBBBB Kriticky nzk napt ( 0% -> 100% -> (40-50%, uloen).

  Vdy se ite dsledn vemi pokyny tkajcmi se zachzen s akumultorem a vdy mjte na pamti bezpenost jako naprostou prioritu.Akumultor by ml bt nabjen v prosted s teplotou +10 a +40C a vybjen v prosted s teplotou -20C a +60C. Nabjen i vybjen by

  mlo probhat v prosted s vlhkost ni ne 80%.Pokud stvajc akumultor zvt objem (nafoukne se), nebo je jakkoliv pokozen, vyate jej z uvn a zakupte nov.Nikdy se nepokouejte nabjet nafouknut nebo jakkoliv pokozen akumultor; nepokouejte se s takovm ltat.Pi nabjen nenechvejte akumultor a nabje bez dozoru. Akumultor a nabje pitom umstte na neholavou a nevodivou podloku

  (nap. beton, dladice apod.) v bezpen vzdlenosti od holavch materil, zdroj ohn nebo tepla.

  Strana 19

 • V reimu PHANTOM 2 VISION mohou uivatel run zapsat nov Msto vzletu, pokud je model v letovm reimu Ready to Fly (Pipraven k letu) a Msto vzletu bylo zapsno automaticky. Rychl pepnut pepnae S2 na vyslai z horn krajn polohy do spodn krajn polohy pt- nebo vcekrt vymae stvajc zapsanou polohu Msta vzletu a aktuln polohu modelu zazna-men jako nov Msto vzletu. Po spnm pepsn uvidte srii rychlch zelench bliknut letovho indiktoru. Definice Msta vzletu je: i) Msto vzletu je naposledy zapsan msto, kam se PHANTOM 2 VISION vrac v ppad ztrty signlu. ii) Msto vzletu je pouvno k vpotu vodorovn vzdlenosti mezi vmi a modelem; tato vzdlenost je zobrazovna v aplikaci DJI VISION.

  Pokud je v reimu Fail-Safe po dobu del ne 20 sekund zachyceno mn ne 6 satelit, model automaticky sestoup a pi-stane.

  Strana 25Procedura automatickho nvratu

  Strana 2611.5 Signalizace nzkho napt pohonnho akumultoruSignalizace nzkho napt pohonnho akumultoru za letu varuje pilota, e akumultor bude brzy vybit. Jakmile se objev, pilot by se ml s modelem ihned vrtit zpt a pistt, aby zabrnil havrii a pokozen modelu. PHANTOM 2 VISION m dv rovn varovn. Prvn se objev, zstv-li v akumultoru mn ne 30% energie, a druh se objev, zstv-li mn ne 15% energie.Jakmile se akumultor dostane pod 30%, LED letov indiktor zane blikat pomalu erven a v aplikaci DJI VISION se objev vstraha (viz nsledujc kapitola). Pi poklesu pod 15% LED letov indiktor zane blikat rychle erven a aplikace DJI VISION spust zvukov poplach. PHANTOM 2 VISION tak zane automaticky sestupovat a pistane. Jakmile pistane, drte ovlada plynu v poloze zcela dole nebo provete Kombinovan pohyb ovladai CSC pro vypnut motor (viz kapitola 11.2).Pokud vychlte ovlada plynu nad stedovou polohu, PHANTOM 2 VISION bude sestupovat pomalu. Pouijte normln ovladae na vyslai pro mkk pistn na vhodnjm, je-li to teba.K1. a 2. rovni existuje jet tet skryt rove. Ta pouv hodnotu napt 10,65 V jako prahovou rove. Jak tato rove, tak druh rove spust automatick pistn. Sestup me bt zpomalen vychylovnm ovladae plynu nahoru.

  (1) Jakmile se objev signalizace nzkho napt, ihned se s modelem vrate zpt a pistate.(2) PHANTOM 2 VISION je Ready to Fly (Pipraven k letu), Ready to Capture (Pipraven k naten) a Ready to Share (pi-

  praven ke sdlen), ale stle je to ltajc model. Udrovn kontakt konektoru pohonnho akumultoru a v modelu je velmi dleit. Jakkoliv neistota nebo prach me zpsobit selhn komunikace.

 • Nov text, vlote za stranu 2611.6 Letov limityVichni uivatel UAV (Unmanned Aerial Vehicle, Bezpilotn ltajc prostedek) by se mli striktn dit vemi pedpisy stanovenmi organiza-cemi, jako je ICAO (International Civil Aviation Organizatition, Mezinrodn organizace pro civiln letectv) a zkonnmi pedpisy platnmi v zemi, kde je UAV provozovn. Z bezpenostnch dvod je ve vchozm nastaven aktivovna funkce letov limity, kter pome provozovat model bezpen a legln. Letov limity zahrnuj omezen vky a vzdlenosti.V reimu Ready to Fly (GPS) (Pipraven k letu s GPS) limity vky a vzdlenosti spolen omezuj prostor, v nm me model ltat. V reimu Ready to Fly (non-GPS) (Pipraven k letu bez GPS) se uplatuje pouze omezen vky letu, kter je limitovna na 120 m.

  (1) Vchoz nastaven parametr v obslunm softwaru odpovd definici tdy G dle pedpis ICAO. (Podrobnosti viz Airspace Clasification.) Jeliko kad zem m svoje nrodn pedpisy, dbejte na to, aby nastaven odpovdalo tak tmto pedpi-sm dve, ne s PHANTOMem 2 VISION poprv vzltnete.

  Maximln limity vky a vzdlenostiMaximln vka a vzdlenost (akn rdius) omezuj vku letu a vzdlenost. Hodnoty je mono nastavovat v obslunm softwaru PHANTOM 2 VISION Assistant. Po nastaven bude model ltat uvnite vymezenho vlcovitho prostoru.

  Max. vka Max. rdius

  Msto vzletuVka modelu v okamiku zapnut

  Ready to Fly (letov indiktor blik zelen)Limity Zadn LED indiktor

  Max. vka Letov vka je omezena tak, aby nepekro-ila nastavenou max. hodnotu. dn signalizace

  Max. rdius Vzdlenost je omezena tak, aby nebyla pe-kroena hodnota max. rdia.

  Rychl erven blikn, kdy se model bl k limitu vzdlenosti.

  Ready to Fly (bez GPS) (letov indiktor blik lut)Limity Zadn LED indiktor

  Max. vka Letov vka je omezena tak, aby nepekro-ila nastavenou max. hodnotu 120 m. dn signalizace

  Max. rdius Nen omezeno, nen signalizovno.

  (1) Pokud model vyltne za limitovanou vzdlenost, mete model stle dit, ale nemete s nm lett do vt vzdlenosti.(2) Pokud model vyltne za vzdlenost danou max. rdiem v reimu Ready to Fly, automaticky se vrt do prostoru v rmci

  limitu, pokud je zachycovn signl ze 6 nebo vce GPS satelit.

 • 11.7 Letov omezen ve Specilnch oblastechSpeciln oblasti zahrnuj prostory leti po celm svt. Vechny speciln oblasti jsou uvedeny na oficilnch webovch strnkch DJI. Po-drobnosti najdete na http://www.dji.com/fly-safe/category-mc .Tyto oblasti jsou rozdleny na kategorii A a kategorii B.

  10 .5m

  240 0 m

  80 0 0 m

  120 m

  A B C

  810 0 m

  D

  b

  d

  a ab cc

  d

  a

  b

  c

  10 0 0 m

  A C D

  a a cc

  a

  c20 0 0 m

  Kategorie A Kategorie B

  Sted Speciln oblasti

  Vzdun prostor: A, B, C, DHranice: a, b, c, d

  Sted Speciln oblasti

  Vzdun prostor: A, B, C, DHranice: a, c

  Reim Ready To FlyVzdun prostor Limity Aplikace DJI Vision Zadn LED letov

  indiktorA Oranov Motory nelze nastartovat Warning: You are in a restricted zone. Take

  off prohibited.(Vstraha: Jste v zakzan zn. Vzlet nen dovolen.)

  rychl erven blikn

  Pokud Phantom vltne do speciln oblasti v reimu Ready to Fly (bez GPS), a aktivuje se reim Ready to Fly, model automaticky sestoup, pistane a vypne motory.

  Warning: You are in a restricted zone. Now descending.(Vstraha: Jste v zakzan zn. Model sestu-puje.)

  B lut Pokud Phantom vltne do speciln oblasti v reimu Ready to Fly (bez GPS), a aktivuje se reim Ready to Fly, model automaticky peltne do prostoru C a bude viset 5 m pod hranic d.

  Warning: You are in a restricted zone. Now descending.(Vstraha: Jste v zakzan zn. Model sestu-puje.)

  C Zelen dn omezen letu, ale Phantom nevltne do prostoru Kategorie A, model me ltat voln, ale nevltne do Prostoru B skrze hra-nice b a d. Okolo prostor Kategorie B me Phantom ltat voln, ale nevltne do Prosto-ru A skrze hranici a.

  Warning: You are close to a restricted zone. Fly cautiously.(Vstraha: Jste v blzkosti zakzan zny. L-tejte opatrn.)Pozn.: V ppad prostoru A, pokud model vltne do prostoru pod hranic d, se vstraha zmn na: You are in a restricted area. Max. flight height restricted between 10.5m annd 120m. Fly cautiosly. (Jste v zakzan oblasti. Max. vka letu omezena mezi 10,5m a 120m. Ltejte opatrn.).

  D Modr dn omezen dn dn

  Poloautomatick sestup: Vechny ovladae si bhem sestupu a pistn zachovvaj svoji funkci s vyjmkou ovladae plynu. Moto-ry se po pistn automaticky zastav. Uivatel mus pepnout pepna S1 pro optn pevzet kontroly. Je to stejn jako pi optov-nm pevzet zen bhem Fail-safe. Podrobnosti viz kapitola 11.4, odstavec Obnoven zen po sputn fail-safe reimu.

  (1) Pi ltn v prostoru (A/B/C) specilnch oblast, LED indiktory budou blikat rychle ervn po dobu 3 sekund, pot se pepnou na signalizaci aktulnho letovho reimu. Po dalch 5 s se opt objev erven blikn.

  (2) Z bezpenostnch dvod neltejte v blzkosti leti, dlnic, ndra, elezninch trat, center mst a v jinch zvltnch oblastech. Znate se, aby byl model za letu dobe viditeln.

 • Podmnky letovch limitV jednotlivch provoznch a letovch reimech se letov limity budou liit dle potu zachycench GPS satelit. Nsledujc tabulky ukazuj vechny mon ppady (ANO: dostupn, X: nen k dispozici).

  Reim PHANTOMLetov reim Limity speciln oblasti Max. vka Max. radiusReady to Fly ANO ANO ANO

  Ready to Fly (bez GPS) X ANO X

  Reim NAZA-MLetov reim Poet zachycench GPS satelit Limity speciln oblasti Max. vka Max. rdius

  GPS6 ANO ANO ANO

 • Instalace a sputn na Mac OS X1. Sthnte si instaltorObslunho softwaru ve formtu DMG ze strnky DOWNLOADS pro PHANTOM 2 VISION na strnkch DJI.2. Spuste instaltor a nsledujte pokyny na obrazovce pro dokonen instalace.

  3. Pi prvnm sputn, pokud pouvte Launchpad pro sputn obslunho softwaru PHANTOM 2 VISION, launchpad nepovol pstup, protoe software zatm jet nebyl odsouhlasen Mac App Store.

  4. Vyhledejte ikonu PHANTOM 2 VISION ve Finderu, stisknte klvesu Ctrl a pot kliknte na ikonu (nebo kliknte pravm tlatkem myi na

  ikonu). Zvolte Open z menu, kliknte na Open v dialogovm okn a software se pot spust.5. Po prvnm spnm sputn je mon software spoutt dvojitm kliknutm na ikonu PHANTOM 2 VISION ve Finderu nebo pomoc

  Launchpadu.

  Strana 38

  Instaltor ve formtu DMG podporuje pouze Mac OS X 10.6 (Lion) nebo vy.

  Pouvn obslunho softwaru PHANTOM 2 VISION na Mac OS X a ve Windows je zcela stejn. Strnky obslunho softwaru, kter se objevuj jako pklady v tomto nvodu, jsou z operanho systmu Windows.

 • Strana 3813.2 Pouvn obslunho softwaru PHANTOM 2 VISION na PC

  (1) Uivatel by nemli pepnat do reimu NAZA-M dve, ne zvldnou proceduru Advanced Flight Maneuvers v prvodci PHANTOM Pilot Training Guide. Po zapnut reimu NAZA-M mohou uivatel pepnat mezi letovmi reimy ATTI., GPS ATTI. nebo Manual a zskvaj pstup k pokroilm nastavenm (jako je inteligentn ovldn orientace IOC). Navc, LED umstn na zadnch ramenech modelu budou signalizovat letov reimy NAZA-M namsto signalizace v reimu PHAN-TOM 2. Reim NAZA-M nezapnejte, nejste-li zkuen uivatel systm DJI nebo nejste pod dohledem profesionla.

  (2) Pepnout zpt na reim Phantom 2 mete kliknutm na stejn tlatko, jm jste zapnuli reim NAZA-M. Tm se vypne fun-govn v reimu NAZA-M a model bude dle fungovat v reimu Phantom 2. Nastaven vech parametr se vrt na vchoz tovrn nastaven.

  Strana 40

  sti modelu s aktualizovatelnm firmwarem:(1) dc jednotka MC(2) GPS(3) Pijma 5,8 GHz(4) Hlavn deska P330CB(5) Akumultor

  13.3 Aktualizace firmwaru PHANTOM 2 VISION

  sti s aktualizovatelnm firmwarem

  Aktuln verze firmwaru

  Link pro aktualizaci

  *Tento obrzek je pouze ilustran. Pouvejte skute-n uivatelsk rozhran na potai.

  14.10 Tipy pro pouit aplikace na vce mobilnch zazenchPokud za letu pouvte aplikaci na vce mobilnch zazench, prosm, vypnte aplikaci na prvnm mobilnm zazen a pot zapnte aplikaci na druhm zazen, abyste mli jistotu, e aplikace me normln pracovat na druhm mobilnm zazen.14.11 Jak s modelem plynuleji a mkeji pisttNejprve sthnte ovlaad plynu dol ne ne 5%, pot provete kombinovan pohyb ovlada CSC pro zastaven motor.14.12 Pro nejsou doby vybjen novho akumultoru nulov?Akumultor je ped dodnm testovn, co ovlivuje dobu vybjen novho akumultoru. proto doba vybjen novho akumultorru nen nulov. Akumultor je v podku a pipraven k pouit.

  Strana 41Technick daje

  Model

  Maximln rychlost stoupn/klesn Stoupn: 6 m/s; klesn: 3 m/s

  Aplikace DJI VISION

  Podporovan mobiln zazen Doporuen: iPhone4s, iPhone5, iPhone5s, iPhone5C, iPod Touch4, iPod Touch5. Mon, ale nedoporuen: iPAD3, iPAD4, iPAD miniSamsung Galaxy S3, S4, Note2, Note3 nebo obdobn mobiln zazen