PHN TCH NHU CẦU SINH VIN NĂM THỨ HAI VỀ VIỆC . ĐẶT VẤN ĐỀ học ... chuyn ngnh kế ton kha 6 v kha 7 ... muốn học tiếng Anh chuyn ngnh để nng cao kỹ năng

Embed Size (px)

Text of PHN TCH NHU CẦU SINH VIN NĂM THỨ HAI VỀ VIỆC . ĐẶT VẤN ĐỀ học ... chuyn ngnh...

 • PHN TCH NHU CU SINH VIN NM TH HAI V VIC

  HC TING ANH CHUYN NGNH K TON

  TRNG CAO NG KINH T - K THUT NGH AN

  Th.S NGUYN TH HOI LY

  GING VIN KHOA C S - C BN

  I. T VN

  Do nhu cu giao lu vi cc nc

  trn th gii mi lnh vc ca i sng,

  ting Anh v ang tr thnh mt trong

  nhng ngn ng c dng nhiu nht

  trong giao tip quc t v ang c s

  dng nh mt ngoi ng chnh ging

  dy sinh vin cc trng i hc ti Vit

  Nam. Ting Anh chuyn ngnh l mn

  hc bt buc ca sinh vin nm th hai,

  nhm p ng nhu cu ca sinh vin trong

  vic s dng Ngoi ng vo cc lnh vc

  nh k ton, qun tr kinh doanh, ti chnh

  ngn hng trng trt v.v. Sinh vin sau

  khi ra trng c th s dng ting Anh

  nghin cu v chuyn mn cng nh trao

  i thng tin vi cc ng nghip nc

  ngoi.

  Tuy nhin, thc t ging dy cho

  thy hu ht cc kha hc u tp trung

  vo vic cung cp cho sinh vin t vng

  v rt nhiu cc bi dch lin quan n

  chuyn ngnh m h ang theo hc.

  Nhng phng php ging dy hin nay

  cha tha mn nhu cu ca sinh vin v

  giao tip chuyn ngnh dn n ng c

  hc tp ca sinh vin rt thp v sinh vin

  khng ho hng tham gia cc hot ng

  trn lp.

  V vy, cn thit phi c mt s

  thay i v phng php ging dy cng

  nh gio trnh ting Anh chuyn ngnh

  bng cch phn tch nhu cu sinh vin

  cc kha hc ting Anh chuyn ngnh

  ngy cng li cun sinh vin hn na.

  II. I TNG, NI DUNG V

  PHNG PHP NGHIN CU

  2.1. i tng nghin cu

  - Cc tit dy ting Anh chuyn

  ngnh k ton

  - Khch th nghin cu: sinh vin

  chuyn ngnh k ton kha 6 v kha 7

  2.2. Ni dung nghin cu

  Nhu cu hc tp ting Anh chuyn

  ngnh ca sinh vin k ton K6 v K7 cc

  yu t: mc ch hc tp, cc ch yu

  thch, cch hc yu thch v.v....

  2.3. Phng php nghin cu

  - Phng php nghin cu l lun:

  - Phng php quan st, iu tra,

  kho st, thng k tng hp so snh,

 • - Phng php kim tra: kim tra

  cht lng hiu bi ca sinh vin. Gio

  vin t nhn xt v nh gi hiu qu ca

  cc hot ng v ra cc gii php ph

  hp hn

  III. KT QU NGHIN CU

  Vic phn tch nhu cu ca sinh

  vin c tin hnh vi 120 sinh vin k

  ton doanh nghip Kha 6 v kha 7

  trong c 20 em nam v 100 em n

  tui t 19 n 21 tui.Qua cuc iu tra

  kho st ny chng ti mun a ra

  nhng con s thng k v nhu cu hc tp

  ting Anh chuyn ngnh k ton ca cc

  bn sinh vin t nhng ai c quan

  tm n nhu cu hc tp ca i tng

  sinh vin ny c ci nhn tng quan v su

  sc hn nhu cu hc tp ca cc em.

  Bng 3.1 Mc ch ca sinh vin khi hc ting Anh chuyn ngnh

  Mc ch ca sinh vin S lng sinh

  vin (n =120)

  T l

  (%)

  u k thi. 100 83

  tm mt cng vic tt trong tng lai. 78 65

  c c cc ti liu chuyn ngnh nhm pht trin

  ngh nghip. 50 41

  dich cc vn bn ting anh v k ton. 36 30

  trao i thng tin k ton vi cc chuyn gia nc

  ngoi cc cuc hi tho v.v... 1

  lm vic nc ngoi. 1

  ci thin k nng ting Anh. 107 89

  Kt qu bng 3.1 cho thy a s

  sinh vin (89%) khng nh rng h

  mun hc ting Anh chuyn ngnh

  nng cao k nng. Mt lng ln sinh

  vin hc ting Anh chuyn ngnh

  nhm u k thi. C 65% sinh vin

  khng nh rng tm mt vic lm tt

  l mc nh chnh khi hc ting Anh

  chuyn ngnh. Ngoi ra, mt s lng

  nh sinh vin ni rng h hc ting

  Anh chuyn ngnh dch cc vn

  bn, ti liu bng ting Anh.

  Bng 3.2 Nhu cu ca sinh vin v pht trin cc k nng ngn ng

  K nng ngn ng S lng sinh vin

  (n =120) Ti l (%)

  Nghe 86 71

  Ni 70 58

  c 76 63

  Vit 50 41

 • a s sinh vin by t mong mun

  c pht trin 4 k nng nghe, ni, c vit

  khi hc ting Anh chuyn ngnh .Tuy nhin

  gio trnh hin hnh mi ch gip h pht

  trin k nng c v vn t vng. cc k

  nng cn li cha thc s c ch trng.

  Bng 3.3 Cc ch yu thich ca sinh vin

  Th

  t Ch

  S lng sinh vin

  (n =120)

  Ti l

  (%)

  1 nh ngha v k ton 105 87

  2 Nhng ngi s dng thng tin k ton 15 12

  3 Cc hnh thc t chc doanh nghip 20 16

  4 V m v vi m 30 25

  5 Bng cn i k ton 102 85

  6 Tnh hnh ti chnh v phng trnh k ton 76 63

  7 o c ngh nghip v ngh k ton 80 66

  8 Cc loi ti khon thng dng 98 81

  9 h thng nh khon kp 20 16

  Bng 3.3 th hin nhng ch

  c yu thch ca sinh vin. 87 % sinh

  vin yu thch ti k ton . Mt s

  lng ln sinh vin (85%) quan tm n

  ch bng cn i k ton v 66 %

  sinh vin yu mn a c ngh nghip

  v ngh k ton. Ngoi ra, ch cc

  loi ti khon thng dng cng l ch

  dnh c nhiu s quan tm ca sinh

  vin (81%).

  Bng 3.4 Cch hc yu thch ca sinh vin

  Cch hc yu thch Ti l (%)

  C nhn 13,1%

  Cp 14,3%

  Nhm nh 60,7%

  Nhm ln 10,7%

  Tm hiu v cch hc tp yu thch

  ca sinh vin ,chng ti thng k c

  nhng thng tin b ch v th v nh sau.

  lp hc ting Anh chuyn ngnh,13,1% cc

  bn sinh vin thch hc tp c lp theo c

  nhn, 14,3% thch hc theo cp 60,7%

  thch hc theo cc nhm nh v 10,7%

  thch hc theo nhm ln.Nhng thng tin

  va nu trn s gip cc ging vin nm

  c phong cch hc kh a dng ca sinh

  vin t h c th xem xt, t chc cc

  hot ng lp hc ph hp vi cc phong

  cch hc khc nhau nhm em li hiu qu

  cao trong cc tit dy sp n.

 • V la chn u tin trong vic hc

  ngn ng, 52,4% sinh vin thch hc t

  TV/video/ phim/ bi ging trn PowerPoint,

  13,1% sinh vin thich hc t radio,19%

  thch hc t bng/cassettes, 27,4% thch

  hc t cc ti liu vit sn,16,7% thch hc

  t bng en v 53,6% sinh vin thch hc t

  tranh nh hoc poster.T s liu thng k,

  ta c th nhn thy a s cc bn sinh vin

  thch hc ngn ng c s dng cc dng

  trc quan nh t phim nh,TV ,tranh

  nh.Vy trong qu trnh dy hc gio vin

  cng nn ch nhu cu ny ca sinh vin

  nhm em li s hng th cho cc em trong

  qu trnh hc tp.

  III.KT LUN

  Nhm nng cao cht lng ging

  dy v hc tp ting Anh chuyn ngnh

  trng cao ng kinh t k thut Ngh

  An v khc phc tnh trng hin nay ca

  a s sinh vin l t c kh nng giao

  tip chuyn ngnh, khi thit k gio

  trnh ting Anh chuyn ngnh cho tng

  ngnh hc c th, cn phi t nhu cu

  hc tp ca sinh vin ln trn (Tn v

  Phm, 2006). l tm hiu nhu cu ca

  sinh vin trc mi kha hc v trong

  sut qu trnh hc.

  Sau y l mt s xut nn c

  tin hnh nhm p ng nhu cu hc ting

  Anh chuyn ngnh ca sinh vin k ton

  nhm mc ch hng ti n nng cao cht

  lng hc tp v ging dy b mn ny:

  Nh trng cn ch ci thin

  phng hc, h tr cc my chiu, my

  chiu a phng tin cc ging vin

  c th s dng trong dy hc nhm khi

  gi s hng th ca ngi hc

  Cc ging vin ting Anh cn tin hnh

  phn chia lp theo trnh da vo bi kim

  tra phn lp vo u nm th nht

  Cc ging vin ch tm gii php

  nhm gip nhng sinh vin th ng tham

  gia tt hn cc hot ng ngn ng c

  t chc ti lp hc.

  Sinh vin k ton c phong cch hc

  kh a dng. Cc ging vin nn nm r

  nhng c im ny ca sinh vin t

  h c th xem xt, t chc cc hot

  ng lp hc ph hp vi cc phong cch

  hc khc nhau nhm em hiu qu cao

  trong cc tit dy ting Anh chuyn ngnh

  sp n.

  a s cc bn sinh vin thch hc

  ngn ng c s dng cc dng trc

  quan nh phim, video, TV, tranh nh.Vy

  trong qu trnh dy hc, cc ging vin

  nn ch s dng cc gio c trc quan

  nhm em li s hng th cho cc bn

  sinh vin trong hc tp.

 • Trong qu trnh thit k gio trnh t

  chc cc hot ng ngn ng, ging vin

  nn ch a cc tr chi ngn ng, t

  chc tho lun nhm gip sinh vin c c

  hi c hc giao tip, hc cch thu thp

  thng tin chuyn ngnh trong cc tnh

  hung thc.Trn c s phn tch cc nhu

  cu ny, gio vin thit k ni dung

  chng trnh chnh sa cc ti liu, thit

  k hot ng cho ph hp vi nhu cu

  sinh vin hc ting Anh chuyn ngnh.

  TI LIU THAM KHO

  Basturkmen , H (1998), Refining

  procedures A need analysis project at Kuwait

  University English Teaching forum.

  Hutchinson, T and Waters,A (1987),

  English for specific Purposes Cambridge

  Cambridge University press.

  Nation, P (2000) Designing and

  improving A language course English

  teaching forum , Vol 38.

  Robinson, P.C (1991) ESp Today A

  practioners Guide Prentice Hall

Recommended

View more >