Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

 • View
  232

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  1/21

  Pia a asigurărilor în UniuneațEuropeană

  Îndrumător ştiinţific:

  Asist. drd. Adina Martin

  Student:

  Anul III !rupa "#

  1

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  2/21

  CUPRINS

  $. %apitolul $.%oncepte generale.....................................................#1.1. Prezentare generală........................................................................................................31.2. Defini ia pie ei de asigurări...........................................................................................6ț ț1.3. Caracteristicile pie ei de asigurări.................................................................................6ț1.4. !"lu ii recente pe pia a eur"peană a asigurăril"r........................................................#ț ț1.$. I%p"rtan a asigurării &n ur"pa....................................................................................#ț

  ". %apitolul ". Pie ele principale de asigurări din UniuneațEuropeană......................................................................................&

  ".$. Pia a '"ndrei..................................................................................................................(ț".". Cea %ai puternică pia ă eur"peană ) ''*+D,ț S..........................................................1-".#. "dele de pie e na i"nale ale asigurăril"r din Uniunea ur"peană.............................11ț ț".#.$. Pia a asigurăril"r din P"l"nia.......................................................................................11ț".#.". Pia a asigurăril"r din /elarus.......................................................................................12ț".#.#. Pia a asigurăril"r din 0ran a.........................................................................................13ț ț".#.'. Pia a asigurăril"r din Spania.........................................................................................14ț

  #. %apitolul #. Pia a asigurărilor în (om)nia..............................$*ț#.$. pari ia asigurării &n R"%nia....................................................................................16ț#.". Principalele c"%panii de asigurare din R"%nia........................................................1

  +i,liografie.............................................................................................."$

  %apitolul $.%oncepte generale

  1.1.  Prezentare generală

  2

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  3/21

  Piaa reprezintă un ansa%5lu c"erent un siste% sau " reea de relaii de !nzare7cu%părare &ntre diferii ageni ec"n"%ici care sunt pe de " parte unii prin legături deinterdependenă 8i pe de altă parte se află &n rap"rturi de "p"ziie fiecare ur%ărindu78i

   pr"priul interes. Piaa se%nifică e9istena un"r c"nfruntări &ntre purtăt"rii cererii 8i "fertei prin inter%ediul căr"ra se deter%ină preul 5unuril"r ec"n"%ice ce fac "5iectul sc:i%5ului.

  ;ntruct prin inter%ediul asigurăril"r " s"cietate c"%ercială specializatăuridicel"c prin inter%ediul căruia pers"aneleasigurate se p"t pune la adăp"st de peric"lele care &i a%enină. *peraiile de asigurare serealizează &ntr7un cadru denu%it piaa asigurăril"r.

  Piaa asigurăril"r presupune &ntlnirea cererii de asigurare ai cărei purtăt"ri sunt pers"anele fizice 8i >uridice care d"resc să &nc:eie di!erse tipuri de asigurări cu "ferta deasigurare ai cărei reprezentani sunt "rganizaiile specializate aut"rizate să funci"neze &n

  acest d"%eniu 8i capa5ile să desfă8"are su5 aspect financiar " astfel de acti!itate.

  ?endin a generală de cre tere &nregistrată la ni!el %"ndial &ncepnd cu 1((4 dat"ratăț șa!ntului ec"n"%ic al ăril"r industrializate s7a %anifestat din plin i &n ec"n"%ia eur"peană.ț șceastă z"nă este caracterizată &n prezent de " scădere a infla iei pentru ările %e%5re aleț țUniunii ur"pene. ;n ulti%ele decenii ni!elul "%a>ului a crescut c"nstant &n aceste ări dar ș țacu% este p"s"5il să se %anifeste " c"rela ie &ntre cre terea PI/ i a rata de anga>ări.ț ș ș

  ?"ate aceste ele%ente influen ează direct dez!"ltarea ser!iciil"r de asigurarețde"arece cre terea !enituril"r p"pula iei i ale agen il"r ec"n"%ici deter%ină cre tereaș ț ș ț ș

  c"nsu%ului. ceste ser!icii sunt &n prezent c"nsiderate ca indinspensa5ile dat"rită garan iil"r ț pe care le "feră pentru ac"perirea e!entualel"r pagu5e si fructificarea un"r ec"n"%ii.

  ceastă legătură &ntre dez!"ltarea ec"n"%ică a s"cietă ii i c"nsu%ul de asigurare seț ș%anifestă i &n sens in!ers in!esti iile &n c"%paniile de asigurări reprezentnd su%eș ți%p"rtante care sunt in>ectate anual &n ec"n"%iile na i"nale i care c"ntri5uie astfel laț șdez!"ltarea ec"n"%ică i s"cială a ăril"r.ș ț

  'a ni!el eur"pean se p"ate preciza că lu%ea asigurăril"r a cun"scut " e!"lu ie dețansa%5lu cu anu%ite caracteristici c"%une dar i cu aprecia5ile diferen ieri de la " ară laș ț ț

  alta.

  ur"pa este l"cul de apari ie a asigurăril"r %"derne i ră%ne " pia a esen ială laț ș ț țni!el %"ndial cu " cre tere rapidă %ai ales &n ra%urile asigurăril"r de !ia a i deș ț șec"n"%isire dar "cupnd l"cul d"i dupa Statele Unite.

    Dez!"ltarea unei pie e eur"pene unice a asigurăril"r a f"st un pr"ces gradual ce ațdurat %ai %ul i ani. Directi!ele Uniunii ur"pene referit"are la asigurări reprezintăț

   principiile general acceptate la ni!elul C"%unită ii ur"pene cu sc"pul de a unif"r%izațn"r%ele de asigurări i de a facilita c"%er ul interna i"nal referindu7se &n pri%ul rnd laș ț ț

  acti!itatea de asigurare dar i la cea de reasiguare.ș

  3

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  4/21

  * trăsătură re%arca5ilă &n c"nte9tul general al u "arei cre teri este ceea că industriaș șde asigurări a c"ntinuat să se dez!"lte &n 1((6 &ntr7un rit% %ai pu in sus inut pentru sect"rulț țasigurăril"r n"n7!ia ă i %ai dina%ic pentru sect"rul asigurăril"r de !ia ă.ț ș ț

  C"nstructia pie ei unice a asigurăril"r s7a realizat &n trei etape de la &nceputul anil"r ț

  1(-. Pri%ul set de directi!e a!ea &n !edere dreptul de sta5ilire &n asigurările n"n7!ia ăț

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  5/21

  0ig 1. ;nfă i ează legăturile dintre asigura i i asigurăt"ri pe pia a asigurăril"r ț ș ț ș ț

  1.2 Defini ia pie ei de asigurăriț ț 

  5

  Cu capital

  pri!at %i9tdestat

  [email protected] I B CRR DȚ

  inter%ediar i

  [email protected]?*RI B *0R? D [email protected]

  s"cia iiț%utuale deasigurare

  S"cietă i dețasigurare

  S"cietă i dețasigurare7reasigurare

    Cu capital

  De stat pri!at %i9

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  6/21

  Pia a asigurăril"r reprezintă un cadru general &n care se desfă "ară "pera iuni deț ș țasigurări nu%ai pe 5aze c"ntractuale. ;n acest cadru se &ntalnesc cererea de asigurri care !inedin partea pers"anel"r fizice sau >uridice care d"resc să "5 ină diferite tipuri de asigurări iț ș"ferta de asigurare ce !ine din partea pers"anel"r >uridice udece un seg%ent ct %aiț ș%aire din cererea de asigurare. In cel de7al d"ilea rnd e9istnd " singură "fertă de asigurare"rganiza ia de asigurare nu se %ai află &n c"%peti ie cu alte "rganiza ii si%ilare &n ceea ceț ț ț

   pri!e te c"ndi iile asigurării "ferite.ș ț

  ceastă pia ă aparent nec"ncuren ială &n realitate prezintă ele%ente de c"ncuren ă deț ț țun fel de"se5it. *rganiza ia unică de asigurare este pre"cupată să c"n!ingă pers"anele fiziceți >uridice asigura5ile să accepte c"ndi iile de asigurare "ferite i &n felul acesta să aducăș ț ș

  cererea de asigurare la di%ensiunea "fertei sale. ;n lipsa %ai %ult"r "rganiza ii de asigurareț pers"anele fizice i >uridice asigura5ile au de "ptat &ntre a accepta unica "fertă de asigurareșe9istentă pe pia ă i a " respinge. Cele care nu acceptă "ferta "rganiza iei de asigurare suntț ș ț

   pre"cupate să găsească " alternati!ă !ia5ilă reală sau aparentă.

  1.3 Caracteristicile pie ei de asigurăriț 

  Caracterul pie ei asigurăril"r den"tă din caracteristicele unei pie e c"ncuren ialeț ț țc"nsiderate perfecte "%"genitatea pr"dusului transparen a i at"%izarea pie ei li5ertatea deț ș țintrare7ie ire a participan il"r pe pia ă i descentralizarea deciziil"r.ș ț ț ș

  a= *%"genitatea pr"dusului.

  Pe pia a %ărfuril"r se c"%ercializează " ga%ă infinită de pr"duse dar fiecare dintrețele are unul sau %ai %ul i &nl"cuit"ri. De e9e%plu aut"%"5ilele aparatele de uz casnicț%aterialele se fa5rică &n %ai %ulte !ariante cu perf"r%an e i de calită i diferite.ț ș ț

  ?innd sea%a de acesti fact"ri nici pe pia a asigurăril"r nu se c"%ercializează unț

  singur pr"dus EasigurareaF fiind " paletă largă de pr"duse c"nstnd &n asigurări &%p"tri!adiferitel"r riscuri.

  Pia a asigurăril"r este alcătuită din attea c"%p"nente cte su5ra%uri ale asigurării seț practică. 'a " analiză %ai atentă se p"ate "5ser!a că nici %ăcar &n cadrul unei su5ra%uri aasigurăril"r nu &ntlni% pr"duse perfect "%"gene. sigurarea de accidente indi!iduală sede"se5e te de cea de grup sau asigurarea l"cuin el"r se de"se5e te de asigurarea 5unuril"r ș ț și%"5ile i %"5ile apar innd unei s"cietă i c"%erciale &%p"tri!a incendiului i a alt"r riscuri.ș ț ț ș

  ;n c"ncluzie se p"ate spune că cu e9cep ia ct"r!a pr"duse printre care asigurareaț

  aut"!e:iculel"r si asigurarea l"cuin el"r celelalte sunt lipsite de "%"genitate.ț

  6

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  7/21

   5= ?ransparen a pie eiț ț

  Pers"anele fizice i >uridice nefa%iliarizate cu pr"5le%ele asigurăril"r nu realizeazășce a!anta>e le p"ate "feri un c"ntract de asigurare ce rap"rt e9istă &ntre pri%a dat"rată ișinde%niza ia "5tena5ilă &n caz de sinistru. ;n pia a de %ărfuri fiecare pr"dus p"artă " etic:etăț ț

  cu pre ul de !nzare &n d"%eniul asigurăril"r " ase%enea etic:etă < " n"ti ă &n presă unț ț pliant= care ar preciza c"ta de pri%ă nu ar fi suficientă pentru c"n!ingerea unui s"licitantdespre utilitatea i "p"rtunitatea c"ntractării unei asigurări. Pentru a "5 ine inf"r%a iileș ț țnecesare &n !ederea luării unei decizii pers"anele interesate tre5uie să se adreseze unui agentde asigurare. adar " pia ă a asigurăril"r este apr"ape "pacă pentru ce nea!iza i.ș ț ț

  c= t"%izarea pie eiț

  * pia ă este c"nsiderată at"%izată atunci cnd ea reune te un nu%ăr att de %are deț ș"fertan i i de s"licitan i &n astfel de c"ndi ii &nct nici unul dintre participan i nu p"ateț ș ț ț ț

  influen a de " %anieră sensi5ilă func i"narea acesteia.ț ț

  d= 'i5ertatea de intrare7ie ire a participan il"r pe < i de pe= pia ăș ț ș ț

  ;n i%aginea "%ului "5i nuit pia a este l"cul unde p"ate să !ină "ricine d"re te săș ț ș!ndă sau să cu%pere ce!a i să ră%nă ac"l" atta ti%p ct are interes să " facă. ceastășinterpretare de 5un si% a n" iunii de pia ă ne7" c"nfir%ă faptul că &n "rice ară cu ec"n"%ieț ț ț țde pia ă nu%ărul "fertan il"r i cel al s"licitan il"r este &n c"ntinuă %"dificare.ț ț ș ț

  Cre terea sau scăderea nu%ărului de asigurare este rezultatul apari iei pe pia ă a n"iș ț ț

  s"cietă i as"cia ii %utuale "ri a alt"r tipuri de "rganiza ii c"nc"%intent cu ie irea alt"ra.ț ț ț șceste fluctua ii de%"nstrează că pia a asigurăril"r nu este " pia ă &nc:isă ci una &n c"ntinuăț ț ț%i care. Pia a asigurăril"r este supusă unei supra!eg:eri atente din partea aut"rită il"r ș ț ț

   pu5lice. ceastă supra!eg:ere se realizează de către un "rgan specializat care func i"neazăț pe lngă inisterul 0inan el"r inisterul Industriei iGsau C"%er ului "ri pe lngă altăț ș ținstitu ie a ad%inistra iei centrale de stat.ț ț

  e= Descentralizarea deciziil"r 

  ;n principiu fiecare "rganiza ie de asigurare ia decizii &n li%itele capacită ii saleț țfinanciare. 'a luarea deciziil"r care pr"duc afecte asupra ter il"r "rganiza iile de asigurareț țsunt "5ligate să ină sea%a i de pre!ederile legale &n %aterie pentru a nu7 i pre>udicia niciț ș șinteresele pr"prii i nici pe cele ale ter il"r.ș ț

  1.4 Evolu ii recente pe pia a europeană a asigurărilor ț ț 

  7

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  8/21

  Industria eur"peană a asigurăril"r a &nregistrat rezultate f"arte 5une &n 2--6 i este deșa teptat că această tendin ă să se %en ină i &n 2-- cu t"ate că pre urile de pe pia ăș ț ț ș ț țasigurăril"r i reasigurăril"r ar putea să %ai crească.ș

  Cele %ai %ari p"nderi &n t"talul pri%el"r 5rute su5scrise din asigurările generale sunt

  de inute de asigurările de %i>l"ace de transp"rt terestru altele dect cele fer"!iare ul pers"anel"r ce p"sedă aut"turis%e i l"cuin eș țsiste%ul de pensii i asigurările de sănătate. ;n unele ări asigurările de !ia ă au un pr"centa>ș ț ț%ai %are dect asigurările n"n7!ia ă.ț

  Uniunea ur"peană i Statele Unite ale %ericii sunt cei %ai %ari >ucăt"ri ai pie ei deș ț

  asigurări din lu%e &n 2--4 Uniunea ur"peana de innd 344A din t"talul pri%el"r țsu5scrise la ni!el %"ndial iar Statele Unite ale %ericii 33#A din t"talul su5scrieril"r. ;n

   peri"ada analizată la ni!elul ăril"r Uniunii ur"pene s7a &nregistrat un !"lu% t"tal de pri%ețsu5scrise de peste #(6 %iliarde eur" sect"rul asigurăril"r de !ia ă genernd pri%e &nț!al"are de peste $2(3 %iliarde eur" iar cel al asigurăril"r n"n7!ia ă de 36.6 %iliarde eur".ț

  1.5 Iportan a asigurării !n Europaț 

  Principalul indicat"r ce de%"nstreaza i%p"rtan a s"cietă il"r de asigurare la ni!elulț țde ări sau z"ne ge"grafice este p"nderea &n PI/ a pri%el"r de asigurare. cest indicat"rț

   pentru ările eur"pene a c"ntinuat să crească d"!edind ne!"ia crescndă de a7 i ac"periț șriscurile att a fir%el"r ct i a p"pula iei i &n c"nsecin ă un p"ten ial &n cre terea al acestuiș ț ș ț ț șsect"r.

   Fig.2 Distri"u#ia prielor de asigurare

  Un alt aspect al i%p"rtan ei industriei asigurăril"r este redat i de rap"rtareaț șin!esti iil"r c"%paniil"r de asigurări la PI/. ste astfel e!aluat i%pactul asigurăril"r asuprațec"n"%iil"r l"cale %ai ales &n cazul &n care aceste capitaluri sunt in!estite pe ter%en %ediusi lung.

  8

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  9/21

  %apitolul ". Pie ele principale de asigurări din UniuneațEuropeană

  D"ua dintre cele %ai %ari pie e din uniunea eur"peană sunt cele din area /ritanieț

   pia a '"ndrei si pia a 'l"Hd,ț ț s.

  2.1 Pia a $ondreiț 

  Pia a '"ndrei este cea %ai !ec:e i %ai %are pia ă interna i"nală de asigurări iț ș ț ț șreasigurări. ici se tranzac i"nează asigurări din t"ată lu%ea apr"ape trei sferturi dințnu%ărul c"%paniil"r de asigurări i reasigurări care acti!ează fiind c"%panii străine printreșcele %ai %ari din lu%e. ceastă pia ă are &n c"%p"nen ăț ț

  su5scipt"rii 'l"Hds c"%panii 5ritanice c"%panii 5ritanice pr"fesi"nale de reasigurări reaigurat"ri pr"fesi"ni ti din alte ăriș ț c"%panii generale ce pr"!in din alte ăriț clu5uri de pr"tec ie i inde%nizare pentru %ariti%e

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  10/21

  2.2 Cea ai puternică pia ă europeană % $$&'D( ț   ) 

  Pia a 'l"Hds s7a %aturizat ti%p de peste 3-- de ani ca 5ursă ca " pia ă a asigurăril"r.ț țstfel reprezintă " c"rp"ra ie dar i " pia ă de asigurări at " tri5ună unde se făceau di!erse anun uri ce &iț ț

   pri!eau pe c"%ercian i i a unei ta5le unde se scriau inf"r%a ii utile despre na!e %ărfuri iț ș ț șaltele.

  ;n prezent pia a 'l"Hds & i are sediul &n clădirea 'l"Hds din 'i%e Street CitH "f ț ș'"nd"n. Dacă ini ial această pia ă a f"st destinată asigurăril"r %ariti%e spre sfr itulț ț șsec"lului al7I7lea a &nceput i su5scrierea asigurăril"r ne7%ariti%e.ș

  Cele %ai frec!ente asigurări &nc:eiate sunt asigurările de incendiu asigurări derăspundere accidente furt a!ariere %i>l"ace de transp"rt i %ărfuri transp"rtate &n tranzitșsau dep"zitate ani%ale i altele. intr"dus anu%ite tipuri de asigurări pri%a p"li ă deș țasigurare a l"cuin el"r &%p"tri!a riscului de spargere pri%a p"li ă de asigurări deț țaut"!e:icule pri%a f"r%ă de ac"perire cuprinzăt"are a %ărfuril"r &n tranzit pri%a p"li ă dețasigurare de a!ia ie i pri%a p"li ă de asigurare a sateli il"r.ț ș ț ț

  Pia a 'l"Hds are un siste% de c"nducere "rganizat pe trei trepte ț

  C"nsiliul 'l"Hds

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  11/21

  a= sigurOri %ariti%e sunt cele %ai !ec:i la 'l"Hds datnd de %ai %ult de 3-- ani de pe ti%pul cafenelei. 'l"Hds este c"nsideratO cea %ai i%p"rtantO pia O de asigurOriț%ariti%e asigurnd "rice este legat cu acti!itatea %ariti%O platf"r%e petr"lierecarg"uri tancuri petr"liere a%5arca iuni Hac:turicercetOri tiin ifice %ariti%e. Circaț ș ț

  2-$A din t"talul pri%el"r de pe pia a 'l"Hds pr"!in din acest seg%ent. ici seț plaseazO peste 13A din asigurOrile %ariti%e pe plan interna i"nal.ț 5= sigurOrile n"n7%ariti%e presupune "ferirea pr"tec iei pentru riscuri de incediuț

  cala%itO i furt rOspundere pr"fesi"nalO riscuri nucleare asigurOri de ani%ale fraudOț pe c"%puter sec:estrOri 5"alO accidente asigurOri de !ia O pe ter%en scurt. stOzițacestO pia O este cea %ai i%p"rtantO su5 aspectul !enituril"r i aduce circa $2A dinț ș

   pri%ele de asigurOri ale pie ei 'l"Hds.țc= sigurOrile de a!ia ie care au e!"luat ca " !ariantO adaptatO a asigurOril"r %ariti%eț

  asigurO "rice tip de aparat a!iatic a!i"ane elic"ptere a!i"ane cu reac ie sateli i.ț țPri%a p"li O de asigurare de !ia O a f"st &nc:eiatO &n anul 1(11 pentru asigurarea uneiț ț

  aer"na!e c"%erciale pentru pri%ul z5"r transatlantic. ctual peste 2$A dinasigurOrile de a!ia ie pe plan interna i"nal sunt plasate la 'l"Hds.ț ț

  d= sigurOrile aut" ac"perO t"ate tipurile de riscuri aut". Pe acestO pia O sețtranzac i"neazO " %are parte a asigurOril"r de aut"!e:ic"le din nglia

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  12/21

  * altă sc:i%5are i%p"rtantă a pie ei p"l"neze a asigurăril"r s7a %anifestat "dată cuțaderarea ării la Uniunea ur"peană principalele 5eneficii "5 inute de această industrie &nț ț

   peri"ada p"st aderare a f"st pe lngă accentuarea pr"cesel"r de gl"5alizare ișinterna i"nalizare a industriei %"dificarea p"nderii asigurări de !ia ă asigurări n"n7!ia ă &nț ț ț

  fa!"area cel"r dinti cre terea anuală a !"lu%ului t"tal al pri%el"r 5rute su5scrise i nu &nș șulti%ul rnd a su%el"r al"cate de fiecare cetă ean p"l"nez &n !ederea asigurării pia aț ț p"l"neză a asigurăril"r a>ungnd astfel &n 2-- să fie a d"ua ca i%p"rtan ă după Rusiațreprezentnd circa 213 A din C.

   Fig 3. )tructura pie ei pe clase de asigurări !n anul 2,,- ț 

  Sursa Re!ista EPri%% sigurări J PensiiF nr. 2G2--# pag.22

  2.3.2 Pia a asigurărilor din elarusț 

  După 1((1 ca na iune independentă i apr"ape lipsită de resurse naturale /elarus aț șdus7" greu. i7a păstrat &n linii ari ec"n"%ia pe stil !ec:i s"!ietic pri!atiznd sauȘ%"derniznd f"arte pu in din industrie &n !ederea cre terii c"%peti!ită ii pe pia a %"ndială.ț ș ț țDupă destră%area Uniunii S"!ietice /elarus era una dintre cele %ai industrializate ări dințlu%e din punct de !edere al p"nderii &n PI/. De ase%enea /elarus era i cea %ai 5"gată arăș țdin CSI.

  Din păcate peri"ada &ncrederii p"pula iei &n linistea i siguran a "ferite de ser!iciileț ș țde asigurare a ră%as &n ist"rie. După ruinarea siste%ului financiar s"!ietic cnd &n!esti iileț

   p"pula iei &n asigurări s7au de!al"rizat c"%paniile de pr"fil s7au aflat &ntr7" situa ie deț țnein!idiat care se regăse te i &n prezent &n ceea ce pri!e te &ncrederea p"pula iei. Pr"5a5ilș ș ș țacesta este %"ti!ul principal pentru care pia a de pr"fil din /elarus c:iar dacă are " ist"rie deț

   peste 1$ ani a5ia acu% &ncepe să se dez!"lte.

  'a sfr itul anului 2--6 pe pia a asigurăril"r din /elarus & i desfă urau acti!itatea deș ț ș șasigurare 22 de c"%panii dintre care patru erau specializate pe seg%entul !ia ă. Deț

  ase%enea pe pia ă acti!au patru c"%panii de 5r"Kera> &n asigurări. ;n acela i an treiț ș

  12

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  13/21

  asigurăt"ri i7au &ncetat acti!itatea iar &n ulti%ii trei ani 16 asigurăt"ri din /elarus s7au retrasșde pe pia ă.ț

  ;n pri%ele n"uă luni ale anului 2-- c"%paniile de asigurare din /elarus au rap"rtat pri%e 5rute su5scrise &n !al"are de 146$2 %ili"ane eur" &n cre tere cu 1(3 A c"%parati! cuș

  aceea i peri"adă a anului 2--6. ;n ceea ce pri!e te asigurările facultati!e pe acest seg%entș ș pri%ele au t"talizat circa $(( %ili"ane eur".

  ;n anul 2-- &n rndul c"%paniil"r de asigurare din /elarus s7au e!iden iat d"uățtendin e principale &n ti%p ce asigurăt"rii pri!a i au f"st "cupa i cu atragerea in!estit"ril"ț ț țstrăini pentru suplinirea resursel"r i %a>"ritatea capitalului c"%paniile de stat s7aușc"ncentrat asupra realizării pr"gn"zel"r de &nceput de an i a "5iecti!el"r din pr"gra%ul deșdez!"ltare pentru ur%ăt"rii cinci ani fapt care une"ri a atras după sine reducerea tarifel"r iș%a>"rarea c"nsidera5ilă a c"%isi"anel"r agen il"r.ț

  2.3.3 Pia a asigurărilor din Fran aț ț 

  Repu5lica 0ranceză este un stat unitar "rganizat ca " repu5lică se%i7preziden ială iț ș plasndu7se p"tri!it statisticil"r pe p"zi ia cinci &n ierar:ia ec"n"%ică %"ndială la ni!elulțanului 2--#. ?"t"dată ec"n"%ia 0ran ei este " c"%5ina ie de &ntreprinderi cu capital pri!at iț ț șde sect"are ale ec"n"%iei s"cietă i c"nsiderate strategice la care statul este principalulțac i"nar. ;n p"fida tutur"r aparen el"r PI/7ul per l"cuit"r &n 0ran a este se%nificati! %ai %icț ț țdect &n alte ări %e%5re ale *rganiza iei pentru C""perare i Dez!"ltare c"n"%ică fiindț ț șc"%para5il cu cel al ăril"r dez!"ltate din Uniunea ur"peană i reprezentnd apr"9i%ati!ț ș3-A din Pr"dusul Intern /rut al Statel"r Unite.

  Pia a asigurăril"r din 0ran a a cun"scut " dez!"ltare f"arte rapidă &n anii de după alț țd"ilea răz5"i %"ndial &ncepnd cu %i>l"cul anil"r Q$- i pnă la &nceputul anil"rș Q#-!al"area t"tală a tranzac iil"r a sp"rit de 2$ de "ri &n ti%p ce Pr"dusul Intern /rut a crescutțcu d"ar 1$A.

  Principalele tipuri de asigurări &n 0ran a sunt asigurarea transp"rtului aut" iț șasigurarea !ie ii. ;n peri"ada anil"r 1(#371(#4 &n legătură cu lansarea sateli il"r artificiali cuț ța>ut"rul rac:etei ErianF apărut " n"uă ra%ură a asigurării asigurarea riscuril"r c"s%iceFiar &n 1(#3 pentru a %ări capacitatea pie ei a f"st creată s"cia ia pentru sigurareaț ț

  Riscuril"r C"s%ice. ?"t"dată pia a franceză de reasigurare "cupă l"cul $ &n lu%e.ț

  Spre de"se5ire de area /ritanie &n 0ran a grupurile industriale nu se nu%ără dectț&n %ică %ăsură printre ac i"narii c"%paniil"r de asigurare ac i"nariatul acest"ra fiindț țgrupuri 5ancare i financiare l"cale i străine pers"ane fizice sau statul. 'a rndul l"rș șc"%paniile de asigurare participă la capitalul grupuril"r 5ancare sti%ulnd &%5inareaafaceril"r din sfera de asigurare i cea 5ancară.ș

  13

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  14/21

   Fig 4. )tructura pie ei pe clase de asigurări/ !n anul 2,,- ț 

  Clasa de asigurări Pri%e 5rutesu5scrise uridicăț -. -.4? 1 -.$Credite i garan iiș ț 1 -.$sisten ăț 1.1 -.6lte clase de asigurărin"n7!ia ăț

  1.$ -.#

  --A/ PIA 1Ț $&2.' $77.7

  Sursa Re!ista EPri%% sigurări J PensiiF nr. 2G2--# pag.1(

  ;n p"fida pr"5le%el"r pe care le p"ate &nt%pina 0ran a de "rdin ec"n"%ic sauțs"cial pia a l"cală a asigurăril"r a f"st si este una dintre cele %ai i%p"rtante i %ai puterniceț șla ni!el gl"5al. 'a 5aza acestei c"nsidera ii stau i%p"rtan a seg%entului de ser!icii aț țdez!"ltării ec"n"%ice a f"r ei grupuril"r de asigurare a educa iei p"pula iei &n d"%eniulț ț țasigurăril"r lucru c"nfir%at i de p"zi ia "cupată &n func ie de !"lu%ul de pri%e 5ruteș ț țsu5scrise de grupurile i c"%paniile franceze de pr"fil la ni!el %"ndial.ș

  2.3.4. Pia a asigurărilor din )paniaț 

  Rap"rtndu7se la Uniunea ur"peană ec"n"%ia Spaniei "cupă p"zi i a cincea &nț!re%e ce la ni!el %"ndial ea se p"ate %ndri că se regăse te printre pri%ele zece ec"n"%iiș%ari ale lu%ii. După %are cre tere ec"n"%ică de la sfr itul anil"r 1(#- ec"n"%ia spani"lă aș șintrat &n recesiune &n anul 1((2. stfel &n ur%a aderării ării la 1 ianuarie 1(#6 la C"%uniteațc"n"%ică ur"peană predeces"area Uniunii ur"pene au de!enit necesare relansareaec"n"%iei %"dernizarea industriei &%5unăta irea inrastructurii i re!izuirea legisla ieiț ș țec"n"%ice pentru a &ndeplini cerin ele U.ț

  Pia a asigurăril"r reprezintă pentru ec"n"%ia spani"lă " ra%ură e9tre% de i%p"rtantăț

  &ntruct această industrie a c"ntri5uit pe parcursul anului 2--6 cu $.6A la cre tereaș

  14

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  15/21

  Pr"dusului Intern /rut ceea ce c"%parati! cu anul 2--$ reprezintă " e!"lu ie ascendentățc"ntri5u ia fiind &n acel an de $.4(A.ț

  Dintre cele d"uă %ari clase de asigurări perf"r%an a n"ta5ilă a &nregistrat7" sect"rulțasigurăril"r de !ia ă cre terea c"nse%nată &n anul 2--6 fa ă de anul de referin ă 2--$ fiindț ș ț ț

  de (.4A t"talul pri%el"r 5rute su5scrise de c"%paniile de asigurare de !ia ă t"taliznd su%ațde 22.4 %iliarde eur". Seg%entul asigurăril"r n"n7!ia ă a &ntregistrat si el " e!"lu ie de 6.6ț ț

   puncte pr"centuale an de an tendin a acestei clase de asigurări fiind descendentă &n pri%ulțrnd dat"rită c"%peti!ită ii %asi!e preznete pe pia a asigurăril"r aut" c"nducnd laț țdi%inuarea pre ului acest"r tipuri de p"li e.ț ț

   Fig 5. Pia a asigurărilor de via ă !n anul 2,,0 ț ț 

  %lasa de asigurări4umăr persoaneasigurate

  Acti8e administrate

  "77* E8olu ieț9;

  "77*9mld.EU(;

  E8olu ieț

  Poli e pentru risc de decesțtemporar

  22.26.6$ 13.3( 3.- 1#.36

  PPA 144.$63 1$.14 -.6( 3.3Planuri de pensionare $.-((.63 7-.4 (1.36 3.(6Alte tipuri de asigurări 3.466.##( 1.4( 34.(4 6.1--A/ 3-.(#.64 (.4$ 13-.6( $.1#Sursa Re!ista EPri%% sigurări J PensiiF nr. 2G2--# pag.2#

  Referit"r la seg%entul asigurătil"r n"n7!ia ă pia a spani"lă de pr"ful a &nregistrat &nț țanul 2--6 " %a>"rare a !"lu%ui de pri%e 5rute su5scrie de 6.6A. dintre clasele de asigurărigenerale cele %ai se%nificati!e e!"lu ii le7au &nregistrat asigurările de pierderi financiarețasigurările utila>el"r industriale i asigurările de incendii.ș

  %lasa de asigurări4umăr persoane

  asigurateActi8e

  administrate

  "77* E8olu ieț9; "77*9mld.EU(;

  E8olu ițe9;

  Asigurări auto 12.22 11.6$ 4.# 4-.6Asigurări propert< $.-6 4.64 #.( 16.#Asigurări de sănătate 4.(2 4.4# (.# 16.3Alte clase de asigurări .(- .4$ 6.1 26.3Sursa Re!ista EPri%% sigurări J PensiiF nr. 2G2--# pag.2#

  Ca i &n anii preceden i liderul pie ei spani"le a asigurăril"e generale este c"%paniaș ț ț

  P0R U?**I'S. C"ta de pia ă a c"%paniei a f"st de .(#A !"lu%ul de pri%ețsu5scrie %arcnd in anul 2--6 fa ă de anul 2--$ " cre tere de 2.44A &n !re%e ce !al"areaț ș

  15

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  16/21

  t"tală a acest"ra s7a cifrat la su%a de 2.34 %iliarde eur". ;n ulti%ii ani P0R i7așc"ntinuat strategia de e9pansiune la ni!el interna i"nal intrnd pe %ari pie e precu% cele dinț țStatele Unite ale %ericii ?urcia India P"l"nia gipt i lgeria.ș

   Fig 0. ezultatele preliinare pentru anul 2,,- ale structurii pie ei deț 

  asigurări

  Sursa Re!ista EPri%% sigurări J PensiiF nr. 2G2--# pag.2(

  %apitolul #. Pia a asigurărilor în (om)niaț

  3.1 pari ia asigurării !n oniaț 

  ;n R"%nia &ncepnd din anul 1((1 acti!itatea de asigurarre se desfă "ară prinșs"cietă i de asigurare s"cietă i de asigurare7reasigurare i s"cietă i de reasigurare &nț ț ș țc"ndi iile sta5ilite de lege.ț

  'a acti!itatea de asigurare %ai participă s"cietă ile de inter%ediere care neg"ciază iț ș&nc:eie c"ntracte de asigurare i reasigurare "ri prestează alte ser!icii de specialitate.șS"cietă ile c"%erciale &n d"%eniul asigurăril"r p"t a!ea capital de stat pri!at sau %i9t.țPers"anele >uridice străine nu p"t c"nstitui in R"%nia s"cietă i &n d"%eniul asigurăril"r cuțcapital integral străin ci nu%ai prin as"ciere cu pers"ane >uridice i fizice r"%ne. S"cietă ileș țc"%erciale străine i as"cia iile asigurăt"ril"r străini p"t &nfiin a &nsă reprezentan e &n araș ț ț ț țn"astră.

  Ist"ria asigurării &n R"%nia a &nceput &nainte de 1#1 cu a>ut"rul a diferitel"r %anifestări ale pr"tec iei pe 5aze %utuale. cest tip de %anifestări a apărut &n ?ransil!ania &nț

  sec"lulul al I7lea.a f"st

  16

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  17/21

  Pri%a unitate de acest gen a f"st infiin ată &n anul 144 la /ra "! Casa de Incendiuț șca ur%are a fuziunii dintre as"cia iile %utuale. După apr"ape 1-- de ani &n 1#4# Institutulț@eneral de Pensii a f"st &nfiin ată. ceastă "rganiza ie a apărut de ase%enea la /ra "! i aț ț ș șf"st " as"cia ie %utuală care asigura %e%5ril"r " pensie anuală.ț

  nul 1#1 este un an i%p"rtant pentru industriade asigurare de"arece &n luna %artie pri%a s"cietate r"%nească de asigurări a f"st &nfiin ată printr7" lege regal. Nu%ele său a f"stțDCI i a a!ut un capital s"cial de 3 %ili"ane de lei. Cea de7a d"ua s"cietate r"%neascășde asigurări nu%it R*TNI cu un capital de 2 %ili"ane de lei a f"st creată &n 1#3.

  ;n 1##1 cele d"uă c"%panii de asigurări au fuzi"nat i au creat " c"%panie deșasigurări n"uă denu%ită DCI7R*TNI. Ulteri"r această c"%panie a de!enit unaf"arte puternică. Un an %ai trziu cu a>ut"rul un"r %e%5ri i%p"rtan i ai c"%unită iiț țr"%ne ti a f"st &nfiin ată " s"cietate de asigurări nu%ită N I*N'. ceastă s"cietateș ț Ța!ea un capital s"cial de 3 %ili"ane de lei. ;n ur%a creării acest"r s"cietă i i ca ur%are aț șdez!"ltării pie ei de asigurări l"cale %ulte c"%panii straine au renun at la planul l"r deț țafaceri &n R"%nia "ferindu7le p"rt"f"liile l"r.

  ?ipurile de asigurări !ndute de către s"cietă ile de asigurări pnă la &nceputulțPri%ului Răz5"i "ndial au f"st asigurările de incendiu de !ia ă i de transp"rtț ș < ele fiindd"ar pentru transp"rtul flu!ial=.

  După al D"ilea Răz5"i "ndial alte 22 de s"cietă i de asigurare au apărut. Unii dintreței erau succes"arele ale s"cietă il"r străine de asigurare Steauaț   R"%niei care a preluat

   p"rt"f"liul de UNCNR Pri%a rdeleana care a preluat p"rt"f"liul lui [email protected] si driatica. După răz5"i &n R"%nia au %ai ră%as d"ar 13 c"%panii deasigurări r"%ne ti

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  18/21

   p"nderii seg%entului aut" a f"st scăderea c"nstantă a tarifel"r practicate de asigurat"ri peseg%entul RCV a declarat pentru e0in.r" C"nstantin /uz"ianu Pre edintele CS.ș

  P"tri!it C"%isiei de Supra!eg:ere a sigurăril"r seg%entul asigurăril"r de !ia ă aț&nregistrat " cre tere de $A c"ntinund astfel tendin a p"ziti!ă din ulti%ii 2 ani.ș ț

    VCli%atul ec"n"%ic general a adus &nsă " sc:i%5are a liniil"r de asigurare care ausus inut cre terea acestui seg%ent 7 dacă pnă &n ur%ă cu un an asigurările cu c"%p"nen aț ș țin!esti i"nală erau cele care i%pri%au a!ansul &n ulti%a peri"adă e!"lu ia a f"st sus inută deț ț țasigurările tradi i"nale care sunt de fapt instru%ente de pr"tec ie i ec"n"%isire pe ter%enț ț șlungV a e9plicat pentru e0in.r" C"nstantin /uz"ianu Pre edintele CS.ș

   stra sigurări este una dintre c"%paniile de asigurări cu cele %ai 5une rezultate in2-11. ;n pri%ele ( luni ale anului a &nregistrat un !"lu% al pri%el"r 5rute su5scrise "ra i de p"litica deț ț pre uri %ici practicată la aceste tipuri de asigurări p"litica pe care stra " pri!e te cuț șre inere &n c"nte9tul &n care !al"area daunel"r cre te in %"d c"nstant. De fapt aceastăț șsitua ie a c"ndus i la scăderea pie ei de asigurări generale &n ansa%5luV a declarat Raduț ș țustatea pre edinte direct"rat S?R sigurări.ș

   stra a &nregistrat &n pri%ele trei tri%estre un pr"fit de circa # %ili"ane de lei cu

  333A %ai %are dect in 2-1-.

   stra a reu it %iznd pe asigurări de clădiri i 5unuri i pe asigurări de !ia ă. stfelș ș ș țseg%entul de asigurări de clădiri i 5unuri a &nregistrat " cre tere de 142A la finalulș ștri%estrului 3 fa ă de aceea i peri"adăa a anului trecut i are &n prezent " c"tă de 32A dinț ș șt"talul p"rt"f"liului de inut. Un alt seg%ent pr"fita5il a f"st cel al asigurăril"r de !ia ă undeț țstra a &nregistrat " cre tere de 3$A fa ă de aceea i peri"adă din 2-1-.ș ț ș

  enerali. După pri%ele ( luni ale acestui an @enerali R"%nia

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  19/21

  @enerali R"%ania a &nregistrat " cre tere de peste -A pe seg%entul asigurăril"r ște:nice iar p"rt"f"liul asigurăril"r de !iata ă de grup s7a %ărit cu peste 26A. De ase%eneațasigurările de l"cuin e au inregistrat cre teri de apr"9i%ati! $-A iar pe asigurările c"p"rateț șcre terea a f"st de 2-A.ș

   llianz iriac a &nregistrat &n pri%ele n"uă luni din 2-11 " !al"are a pri%el"r 5rutesu5scrise din acti!itatea de asigurări generale de circa 6-- %ili"ane de lei indicnd " scăderecu 1#A fa ă de acela i inter!al din 2-1-.ț ș

    Cu t"ate acestea clasele de asigurări n"n7aut" & i c"ntinuă e!"lu ia p"ziti!ăș ț&nregistrnd c:iar " dina%ică &%5unăta ită rata de cre tere !enituril"r de asigurări generaleț șn"n7aut" a urcat la peste A &n pri%ele ( luni din 2-11 c"%parati! cu peri"adac"respunzăt"are din 2-1-.

    Practic pe t"ate clasele principale de asigurări n"n7aut" !"lu%ul su5scrieril"r a

  crescut cu A la asigurările de 5unuri i daune la pr"prietă iX cu #A pe clasa de asigurări deș țrăspundere ci!ilă generalăX cu 2-A &n cazul asigurăril"r de sănătateX cu 1$A pe clasa deasigurări de accidente pers"aneX cu 34A pe clasele de asigurări %ariti%e a!ia ie i transp"rt.ț ș

  Pr"5le%a c"%paniei ră%n &nsă asigurările aut" care reprezintă 1A din p"rt"f"liu.stfel su5scrierile pe clasa de asigurări Casc" au c"ntinuat sa &nregistreze " c"ntrac ie dețcirca 21A din cauza restrngerii !"lu%ului de p"li e e%ise &n d"%eniul leasingului.ț

  Cu t"ate acestea llianz7?iriac se laudă că a ră%as cel %ai %are asigurat"r Casc"reu ind practic să7 i c"nser!e c"ta de pia ă de apr"9i%ati! 2-A pe acest seg%ent.ș ș ț

  +ni6a a &nregistrat &n pri%ele ( luni un !"lu% de pri%e 5rute su5scrise de 2(34%ili"ane de lei &n scădere cu $A fa ă de aceea i peri"adă a anului trecut. i despăgu5irileț ș Ș

   plătite clien il"r au c"5"rt cu 1-A la 26#26 %ili"ane de lei p"tri!it datel"r c"%paniei.țC"%pania speră că !a a!ea rezultate p"ziti!e a5ia &n 2-12 după ce &n 2-1- a &nregistrat

   pierderi de $61 %ili"ane de lei.

  &niasig   ră%ne una dintre cele %ai afectate de scăderea pie ei asigurăril"r aut"țde"arece acest seg%ent reprezintă $A din p"rt"f"liul c"%paniei.

  *%niasig ienna Insurance @r"up a &nregistrat &n pri%ele n"uă luni ale anului 2-11un !"lu% de pri%e 5rute su5scrise de 61#34 %ili"ane lei c"nf"r% standardel"r I0RS &nscădere cu 14$2A fa ă de aceea i peri"adă a anului trecut &n ti%p ce !al"area daunel"r ț ș

   plătite a f"st de 44(2# %ili"ane lei.

   Cea %ai %are scădere a f"st &nregistrată pe seg%entul asigurăril"r facultati!e Casc"care a scăzut cu 34A fa ă de aceea i peri"adă a anului trecut daunele plătite pe acest seg%entț șfiind de ase%enea &n scădere cu 24$3A.

  ;n sc:i%5 asigurările de răspundere ci!ilă aut" "5ligat"rie

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  20/21

  acest seg%ent de asigurări. /ine&n eles i !al"area daunel"r plătite pe această linie a crescutț ș pnă la 14## %ili"ane lei.

   Fig -. Cota de pia#ă a societă#ilor de asigurări din onia

  4r. crt. Societate Pondere în total piaţă9;$&&& "777 "77$ "77" "77# "77' "772

  1 sir"% 34(( 2$.# 22.6( 1#.62 16.31 1$.- 13.-1

  2 llianzYiria

  c

  #1$ 1-.-# 13.$$ 1.$( 1(.#- 21.24 1(.6-

  3 [email protected] Nederlanden

  $$6 #.(3 1-.# 14.$( 1-.(6 (.44 #.36

  4 *%niasig 63 1-.64 1-.4# (.1$ #44 #4 (.$2

  $ stra ((4 .$( $.$# 4(( 4($ $4$ 4-#

  6 rdaf $#4 $.33 4.#2 4-$ 416 4($ $2#

  si5an 2$- 2.$2 3.43 3-$ 6-3 $6- (3

  # @enerali 2-2.$2 3.3- 3 3-( 2(( 2(4

  ( @rup S 16 3.3$ 3.21

  1- Unita 4-6 3.12 3.1# 3.3- 4.$ 4.#2 $.#$

  11 /CR  sigurări

  2.#- 4.36 6.1

  12 [email protected]"%nia

  2.(

  -otal cotă piaţă

  primele $7 societăţi

  6$2$ 3&.6* 6$.$$ 6$.& 6$.$$ 6".#" 6#."6

  )ursa7 Rap"artele C"%isiei de supra!eg:ere a asigurăril"r pri!ind acti!itateadesfă8urată 8i e!"luia pieei de asigurări din anii 2--- 2--1 2--2 2--3 2--4 Rap"rtul*SR din anul 1(((X pentru anul 2--$ ) inf"r%aii de presă

  20

 • 8/16/2019 Piata Asigurarilor in Uniunea Europeana

  21/21

  +i,liografie

  1.   Ștefan Ca%elia  Pia#a interna#ională a asigurărilor 8i reasigurărilor/ditura Independen a c"n"%ică /răila 1(((ț

  2. 'UC 'ia 9id pentru asigurări 8i reasigurări !n +niunea Europeană/ ditura ?ri5una c"n"%ică /ucure ti 2-1-ș

  3. ăcărel Iulian. /ercea 0l"rian. sigurări 8i reasigurări ditura9pert /ucure8ti 1((#

  4. MMM.ziare.c"%$. MMM.cea.eu6. :ttpGGMMM.unsar.r"GenGinsurance7:ist"rH.p:p

  21

  http://www.ziare.com/http://www.cea.eu/http://www.unsar.ro/en/insurance-history.phphttp://www.cea.eu/http://www.unsar.ro/en/insurance-history.phphttp://www.ziare.com/