Click here to load reader

Pig Achmea Ghc

 • View
  878

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Pig Achmea Ghc

 • 1

  Integrale bekostiging

  &

  Prestatie indicatoren integrale zorg

  De Meern

  3 december 2009

 • 2

  Programma

  Opening

  Landelijke ontwikkelingen

  Integrale bekostiging

  Huisartsenbekostiging 2010

  Project Prestatie indicatoren

  De indicatoren

  Dataverzameling en -verwerking

  Planning en vervolgstappen

  Discussie met panel

 • 3

  LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN

  Integrale bekostiging chronische aandoeningen

  Huisartsenbekostiging 2010

 • 4

  Met ingang van 1 januari 2010 is integrale bekostiging een feit voor

  Diabetes (zelfstandige beleidsregel m.i.v. 2010)

  CVR (zelfstandige beleidsregel m.i.v. 2010)

  COPD (met ingang van 1 juli 2010?)

  Module GEZ blijft in 2010

  (Er komt een overgangsregeling van 3 jaar. Zowel aanbieders als verzekeraars zijn niet verplicht om de keten in te kopen, danwel te leveren)

 • 5

  Wat is integrale bekostiging?

  Een prijs voor de zorgprestaties t.b.v. de aandoening zoals door de NZa per aandoening omschreven + organisatie, samenwerking en infrastructurele kosten.

  De hoofdcontractant (zorggroep) onderhandelt met de onderaannemers en declareert de keten in n tarief aan de verzekeraar.

  Acute zorgvragen en ANW-uren vallen niet onder de integrale prijs.

  Farmaceutische zorg, diagnostiek zijn voor 2010 uitgesloten van het integrale tarief, dit wordt als aparte verrichting gedeclareerd. AV wordt als losse verrichting gedeclareerd(soms als aparte module).

 • 6

  Richtlijnen/uitgangspunten Achmea bij inkoop keten

  Achmea gaat uit van zorgstandaarden ontwikkeld door beroepsverenigingen samen met patintenorganisaties, landelijk erkend en vastgesteld. (Diabetes en CVRM zijn gereed, COPD naar verwachting per 1-7-2010.)

  Achmea koopt in o.b.v. de landelijke zorgstandaard en volgens deNZa richtlijnen bij zorggroepen en/of GHC.

  De keten bevat alleen onderdelen uit de BV. AV is wel onderdeel van het protocol maar wordt apart gedeclareerd.

  Dat wat in de overeenkomst is vastgelegd krijgt Achmea eenmaal per jaar d.m.v. een jaarverslag op geaggregeerd niveau aangeleverd.

  Voor 2010 koopt Achmea alleen de keten DM in. CVR & COPD alleen op basis van pilots.

 • 7

  Registreren en rapporteren uitkomsten chronische zorg in de keten

  VWS heeft richtlijnen opgesteld om (proces) indicatoren vast te leggen; de zgn. Minimale Data Set.

  Rapportage is verplicht via de NZa beleidsregel.

  Voorkomt wildgroei in rapportage eisen.

  In 2010 verplicht registreren.

  In 2011verplicht rapporteren over 2010.

  Achmea heeft in haar inkoopcriteria ketenzorg opgenomen dat de gegevens worden aangeleverd bij het Kenniscentrum Zwolle.

 • 8

  Huisartsenbekostiging 2010/2011

  Herhaalreceptuur in inschrijftarief

  Korting op inschrijftarief als renteloos voorschot aan VWS. Wordt zonder voorwaarde in 2011 weer teruggegeven

  2011 gaat er veel veranderen. Op dit moment nog te veel onduidelijkheden om daar echt uitspraken over te doen.

 • 9

  PROJECT PRESTATIE INDICATOREN

  Aanleiding en doel project Corry Steensma

  De indicatorenPeter Kamsteeg & Huib Hoogendijk

  Dataverzameling en verwerkingPaul Wagenaar

  Planning en vervolgstappenRosalie Spiering

 • 10

  Aanleiding en doel project

  Doel: ontwikkelen van een bekostigingssystematiek o.b.v. prestatie indicatoren om de meerwaarde van gentegreerde eerstelijn te belonen.

  PIG-project (2007-2010) was de eerste stap. Door landelijke ontwikkelingen (o.a. integrale bekostiging, afbouw module GEZ) en de komst van landelijke indicatorensets (o.a. Landelijke basisset ZN/Plexus, MDS Zichtbare Zorg) wil Achmea PIG vanaf 2011 anders insteken.

  Verschillen met PIG:

  uitbreiding van indicatoren op andere themas,

  loskoppeling van de beloning van het oude subsidiebedrag dat de afgelopen jaren is verdeeld over de gezondheidscentra.

 • 11

  De indicatoren worden samen met het zorgveld geselecteerd. Achmea heeft hiervoor een Landelijke werkgroep opgericht.

  Hierin participeren vertegenwoordigers van gezondheidscentra, Zorgbelang, LVG, ZONhn, Agis en Achmea.

  De leden van de Landelijke werkgroep houden hun achterban op de hoogte van de voortgang.

  Uitgangspunten bij selecteren van indicatoren:

  Beperkt aantal zinvolle, duidelijke en algemeen geaccepteerde indicatoren.

  De indicatoren zijn goed uit systemen (vd centra of Achmea) te halen.

  We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande indicatorensets.

 • 12

  De indicatoren

  Zorginhoudelijk

  Diabetes

  COPD

  CVRM

  GGZ

  Doelmatigheid

  Registratie & ICT

  Service & patintgerichtheid

 • 13

  Diabetes type II indicatoren

  Risicoprofiel

  (Statines/Metformine) in voorschrijfindicator (DGV)

  Ziekenhuisopnames

  Hoofdbehandelaar 1e/2e lijn

  Diabetes beter

 • 14

  COPD indicatoren

  Risicoprofiel

  Gold classificatie + functiestatus (CCQ/MRC)

  Ziekenhuisopnames Gold 1/2

  Hoofdbehandelaar 1e/2e lijn

  Snijdende lijnen/kroonluchter

 • 15

  Risicoprofiel

  - Roken

  - Familieanamnese

  - Voeding

  - Beweging

  - Alcohol

  - BMI

  - middelomtrek

  Niped/Vitale Vaten

  CVR indicatoren

 • 16

  GGZ indicatoren

  Nog in ontwikkeling ism GC Randweg

  Effectiviteit

  Bereik preventie

  Verandering ernst symptomen

  Verandering functioneren/QOL

  Veiligheid: sucides

  Patintgerichtheid

  Wachttijden/Toegang tot effectieve zorg

  Keuzes

  Bejegening/informatieverstrekking

 • 17

  .mogelijke indicatoren GGZ:

  Proces Voorlichting/zelfmanagement

  - % behandeld volgens zorgtraject/protocol

  - Behandeld met medicatie volgens protocol gedurende 6-12 mnd

  - Behandeld met PT volgens protocol gedurende 12-16 sessies

  - Begeleid door case-manager gedurende behandeling en daarna (?)

  Verwijzing naar tweede lijn + wachttijden

  follow-up (bv met 4DKL, BDI a 6 wkn)

  Inzet POH-GGZ

 • 18

  Doelmatigheidsindicatoren

  Voorschrijven DGV (huisarts+apotheker)

  Generiek voorschrijven multiscource geneesmiddelen

  Verwijzingen 2e lijn

  HAP- & SEH-bezoek

 • 19

  Registratie & ICT

  Registreren, uitgangspunt is dat centra zlf de data aanleveren

  HIS < -- > Ketenzorgprogramma

  GBZ

 • 20

  Service & patintgerichtheid indicatoren

  Eerstelijnszorg door Clinten Bekeken (ECB) speelt belangrijke rol:

  Structuurindicatoren: deelname & transparantie uitkomsten en verbeterplan.

  Uitkomstindicatoren: uitkomsten op enkele vragen uit de ECB worden gekoppeld aan indicatoren (telefonische) bereikbaarheid.

  Indicatoren:

  Praktijk aaneengesloten open van 8.00 - 17.00 uur

  Telefonische bereikbaarheid tussen 8.00 - 17.00 uur

  Deelname aan ECB

  Verbeterplan nav ECB

  Medicatie Check

 • 21

  Dataverzameling en -verwerking

  Uitgangspunt is dat de centra zoveel mogelijk gegevens zelf aanleveren.

  Voor de gegevens die niet uit de systemen van centra gehaald kunnen worden, wordt gebruik gemaakt van de Achmea database.

  De gegevens die uit verschillende bronnen afkomstig zijn moeten worden gekoppeld.

  Om de indicatoren betrouwbaar te kunnen berekenen en voor de case mix correctie moet de data op persoonsniveau aangeleverd kunnen worden.

  Hiervoor wordt een third trusted party (ZorgTTP) ingeschakeld. Door pseudonomisering kan ZorgTTP de data koppelen zonder dat gegevens herleidbaar zijn naar personen. Door pseudonomisering is immers niet langer sprake is van persoonsgegevens.

 • 22

  Planning & vervolgstappen

  Doel: vanaf 1 januari 2011 bekostigen op basis van prestatie

  indicatoren.

  Planning:

  Eind 2010 de indicatoren berekenen.

  1 juli 2010 worden de data voor de indicatoren aangeleverd.

  Vanaf 1 januari 2010 registreren.

  In december communiceren naar de ghc welke data geregistreerd moet worden.

 • 23

  Planning Landelijke werkgroep:

  Definities indicatoren (december 2009)

  Welke data nodig & wie levert data aan (december 2009)

  Normering indicatoren (maart 2010)

  Rekenmethodiek: koppelen norm aan (maart 2010) financile beloning

 • 24

  Vragen of nabranders?