of 36 /36
L EPLJENE EPLJENE L AMELIRANE AMELIRANE D RVENE RVENE K ONSTRUKCIJE ONSTRUKCIJE

Piramida Katalog 2012

 • Author
  dodieu

 • View
  248

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Piramida Katalog 2012

 • LLEPLJENEEPLJENE LLAMELIRANEAMELIRANE DDRVENERVENE KKONSTRUKCIJEONSTRUKCIJE

 • SSP

  OR

  TSK

  AP

  OR

  TSK

  A D

  VO

  RA

  NA

  DV

  OR

  AN

  A II

  NN

  IJA

  IJ

  A

 • S SP

  OR

  TSKA

  PO

  RTSK

  A D

  VO

  RA

  NA

  DV

  OR

  AN

  A I IN

  IJA

  N

  IJA

  SPORTSKA DVORANA U INIJI JE GRAENA ZA UNIVERZIJADU U BEOGRADU 2009. GODINE. KOMPLEKSNA ARHITEKTURA OBJEKTA U PRAVOM SVETLU POKAZUJE OBLIKOVNE MOGUNOSTI DRVENE

  KONSTRUKCIJE. OBLIK SFERNE KALOTE, ISEKA LOPTE JE POSTIGNUT ZAKRIVLJENOU GLAVNIH NOSAA I ZAKRIVLJENOU

  RONJAA. RASPON OBJEKTA KOJI SE PREMOTAVA GLAVNIM NOSAIMA OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA U

  JEDNOM PRAVCU JE 55M, DOK JE GABARIT CELOG OBJEKTA 60 X 80M U OSNOVI. STATIKI SISTEM OBJEKTA JE PROSTORNI ROTILJ. TOK SILA SE POKRIVA MONIM ELINIM OKOVIMA KOJI SU NAMENSKI OBLIKOVANI PREMA TANOM POLOAJU U OBJEKTU, KAKO BI SE OMOGUILA NESMETANA

  UGRADNJA NA MESTU PROSTORNOG VORA, TO JEST UKRTANJA GREDNIH ELEMENATA U PROSTORU.

  PROSTORNA ELINA REETKA IMA PRVENSTVENO ESTETSKU ULOGU, I IAKO SU NOSAI OD DRVETA NA POJEDINIM MESTIMA OKAENI ZA REETKU, SISTEM JE MOGAO DA SE REI SAMOSTALNO U DRVETU BEZ

  VEIH PROBLEMA.

 • ZZAT

  VO

  REN

  IAT

  VO

  REN

  I BA

  ZEN

  BA

  ZEN

  KKR

  AG

  UJE

  VA

  CR

  AG

  UJE

  VA

  C

 • Z ZATV

  OR

  ENI

  ATVO

  REN

  I BA

  ZENB

  AZEN

  K KR

  AG

  UJEV

  AC

  RA

  GU

  JEVA

  C ZATVORENI BAZEN U KRAGUJEVCU JE IZGRAEN 2011. GODINE.

  KROVNA KONSTRUKCIJA JE REENA KAO PROSTORNI SISTEM SASTAVLJEN OD KIME, SREDNJEG DELA KONSTRUK-

  CIJE, SASTAVLJENE OD TRI NOSAA SA ZATEGOM MEUSOBNO SPREGNUTIH KAKO BI RADILI KAO PROSTORNA REETKA. NA KIMU SE KAE KRILA SA STRANA, KOJA SU FORMIRANA OD NIZA PROSTIH GREDA ORIJENTISANIH

  NA PO JEDNU VODU.

  KROVNA KONSTRUKCIJA U KRAGUJEVCU PREMOTAVA RASPON OD 52 X 60M BEZ OSLONACA.

  S OBZIROM NA VELIKE UTICAJE U KONSTRUKCIJI SVI ELINI ELEMENTI SU NAMENSKI OBLIKOVANI ZA PRENOS I ODGOVARAJUE SPROVOENJE UTICAJA U KONSTRUKCIJI.

 • SSP

  OR

  TSK

  EP

  OR

  TSK

  E D

  VO

  RA

  NE

  DV

  OR

  AN

  E

  SSPORTSKAPORTSKA DVORANADVORANA

  "K"KAJAKAKIAJAKAKI KLUBKLUB -- PPARTIZANARTIZAN""

  BBEOGRADEOGRAD

  RASPONRASPON L = 22.5.0L = 22.5.0MM

  SSPORTSKAPORTSKA DVORANADVORANA

  "K"KAJAKAKIAJAKAKI KLUBKLUB -- PPARTIZANARTIZAN""

  BBEOGRADEOGRAD

  SSPORTSKAPORTSKA DVORANADVORANA

  "F"FUDBALSKIUDBALSKI KLUBKLUB -- FFOOTOOT""

  BBEOGRADEOGRAD

  RASPONRASPON L = 20.45L = 20.45MM

  SSPORTSKAPORTSKA DVORANADVORANA

  "F"FUDBALSKIUDBALSKI KLUBKLUB -- FFOOTOOT""

  BBEOGRADEOGRAD

  UU VREMEVREME IZGRADNJEIZGRADNJE

  NAJEE PRIMENJIVAN SISTEM ZA BRZU I POUZDANU GRADNJU SPORTSKOG OBJEKTA. NOSEA DRVENA KONSTRUKCIJA OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA PRESVUENA PVC

  MEMBRANOM.

 • S SP

  OR

  TSKE

  PO

  RTSK

  E DV

  OR

  AN

  ED

  VO

  RA

  NE

  SSPORTSKAPORTSKA DVORANADVORANA

  "F"FUDBALSKIUDBALSKI KLUBKLUB -- WWOODBALLOODBALL""

  BBEOGRADEOGRAD

  RASPONRASPON L = 21.10L = 21.10MM

  SSPORTSKAPORTSKA DVORANADVORANA

  NNOVAOVA PPAZOVAAZOVA

  RASPONRASPON L = 19.45L = 19.45MM

  SSPORTSKAPORTSKA DVORANADVORANA

  BBEOGRADEOGRAD -- SSENJAKENJAK

  RASPONRASPON L = 20.30L = 20.30MM

  LLEDENAEDENA DVORANADVORANA

  SSPORTSKIPORTSKI CENTARCENTAR ""AIRAIR""

  NNII

  RASPONRASPON L = 23.40L = 23.40MM

  IZUZETAN ESTESKI KVALITET OBJEKTA JE POSTIGNUT MONIM NOSAIMA OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA.

 • SSPORTSKAPORTSKA DVORANADVORANA

  BBAKAAKA TTOPOLAOPOLA

  UU VREMEVREME IZGRADNJEIZGRADNJE

  SSPORTSKAPORTSKA DVORANADVORANA

  BBAKAAKA TTOPOLAOPOLA

  RASPONRASPON L = 24.50L = 24.50MM

  SSPORTSKAPORTSKA DVORANADVORANA

  BBEOGRADEOGRAD -- TTOINOIN BUNARBUNAR

  RASPONRASPON L = 20.40L = 20.40MM

  SSPORTSKAPORTSKA DVORANADVORANA

  "T"TENISKIENISKI TERENITERENI --

  -- CCRVENARVENA ZVEZDAZVEZDA""

  BBEOGRADEOGRAD -- KKARABURMAARABURMA

  UU VREMEVREME IZGRADNJEIZGRADNJE

  RASPONRASPON L = 35.35L = 35.35MM

  SSP

  OR

  TSK

  EP

  OR

  TSK

  E D

  VO

  RA

  NE

  DV

  OR

  AN

  E

  OBLIK KONSTRUKCIJE MOE BITI BAVASTI ILI UNASTI. SA STRANA SE ZIDOVI MOGU OTVORITI CELOM SVOJOJ DUINOM KAO ZID ZAVESE.

 • S SP

  OR

  TSKE

  PO

  RTSK

  E DV

  OR

  AN

  ED

  VO

  RA

  NE

  SSPORTSKAPORTSKA DVORANADVORANA

  O "VO "VUKUK KKARADIARADI""

  SSMEDEREVSKAMEDEREVSKA PPALANKAALANKA

  RASPONRASPON L = 30.00L = 30.00MM

  SSPORTSKAPORTSKA DVORANADVORANA

  GGROCKAROCKA

  UU VREMEVREME IZGRADNJEIZGRADNJE

  RASPONRASPON L = 37.20L = 37.20MM

  SSPORTSKAPORTSKA DVORANADVORANA

  KKRAGUJEVACRAGUJEVAC

  RASPONRASPON L = 35.00L = 35.00MM

  SSPORTSKAPORTSKA DVORANADVORANA

  AARILJERILJE

  UU VREMEVREME IZGRADNJEIZGRADNJE

  RASPONRASPON L = 30.35L = 30.35MM

  LEPLJENO LAMELIRANO DRVO JE POUZDANO REENJE ZA VELIKE RASPONE. POTPUNO PRIMENLJIVO ZA SVE VRSTE ZAVRNIH SLOJEVA -

  - KROVNI POKRIVAI I FASADNE OBLOGE.

 • KKR

  OV

  NE

  RO

  VN

  E K

  ON

  STR

  UKC

  IJE

  KON

  STR

  UKC

  IJE

  PPROIZVODNAROIZVODNA HALAHALA

  "P"PALAVRAALAVRA""

  NNOVAOVA BBILAILA

  RASPONRASPON L = 15.70L = 15.70MM

  PPROIZVODNAROIZVODNA HALAHALA

  "P"PIRAMIDAIRAMIDA""

  SSREMSKAREMSKA MMITROVICAITROVICA

  RASPONRASPON L = 16.30L = 16.30MM

  SSPORTSKAPORTSKA HALAHALA

  BBELEGIELEGI

  UU VREMEVREME IZGRADNJEIZGRADNJE

  RASPONRASPON L = 21.40L = 21.40MM

  SSPORTSKAPORTSKA DVORANADVORANA

  NNOVAOVA VVAROARO

  RASPONRASPON L = 28.30L = 28.30MM

  KVALITETNO REENJE ZA KROVNE KONSTRUKCIJE KOJE NE OPTEREUJU PROSTOR, A UJEDNO JE MONTANI SISTEM SA IZUZETNO KRATKIM ROKOVIMA IZGRADNJE.

 • TTELEARNIKELEARNIK

  FFARMAARMA KRAVAKRAVA

  MMLADENOVOLADENOVO

  TTELEARNIKELEARNIK

  FFARMAARMA KRAVAKRAVA

  MMLADENOVOLADENOVO

  RASPONRASPON L = L = 17.7517.75MM + 7.00+ 7.00MM

  TALATALA

  FFARMAARMA KRAVAKRAVA

  MMLADENOVOLADENOVO

  RASPONRASPON L = 28.55L = 28.55MM

  TALATALA

  FFARMAARMA KRAVAKRAVA

  MMLADENOVOLADENOVO

  UU VREMEVREME IZGRADNJEIZGRADNJE

  POSTOJANOST DRVETA NA RAZNE AGRESIVNE UTICAJE, KAO I NJEGOVO PRIRODNO POREKLO INI GA ODLINIM IZBOROM ZA SVE VRSTE FARMI.

  K KR

  OV

  NE

  RO

  VN

  E KON

  STRU

  KCIJE

  KON

  STRU

  KCIJE

 • NNAT

  KR

  IVA

  NJE

  ATK

  RIV

  AN

  JE B

  AZE

  NA

  BA

  ZEN

  A

  BBANJAANJA DRELODRELO

  PPETROVACETROVAC NANA MMLAVILAVI

  BBANJAANJA DRELODRELO

  PPETROVACETROVAC NANA MMLAVILAVI

  ZZATVORENIATVORENI BAZENIBAZENI

  PPROZIVKAROZIVKA

  SSUBOTICAUBOTICA

  RASPONRASPON L = 36.00L = 36.00MM

  ZZATVORENIATVORENI BAZENIBAZENI

  PPROZIVKAROZIVKA

  SSUBOTICAUBOTICA

  RASPONRASPON L = 36.00L = 36.00MM

  LEPLJENO LAMELIRANO DRVO NE REAGUJE NA AGRESIVNA ISPARENJA IZ BAZENSKE VODE.

 • N NATK

  RIV

  AN

  JEATK

  RIV

  AN

  JE BA

  ZENA

  BA

  ZENA

  UZ ODGOVARAJUU ZATITU I PRAVILNO REENJE KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE, LEPLJENO LAMELIRANO DRVO JE IDEALAN MATERIJAL ZA ZATVARANJE BAZENA.

  BBAZENAZEN

  "G"GOSTIONAOSTIONA OOAZAAZA""

  SSREMSKAREMSKA MMITROVICAITROVICA

  UU VREMEVREME IZGRADNJEIZGRADNJE

  BBAZENAZEN

  "G"GOSTIONAOSTIONA OOAZAAZA""

  SSREMSKAREMSKA MMITROVICAITROVICA

  RASPONRASPON L = 17.00L = 17.00MM

  BBAZENAZEN

  "Y"YUGOUGO HHOLOL""

  OOVARVAR BBANJAANJA

  BBAZENAZEN

  "Y"YUGOUGO HHOLOL""

  OOVARVAR BBANJAANJA

 • PPR

  OD

  AJN

  IR

  OD

  AJN

  I OB

  JEK

  TIO

  BJE

  KTI

  PPRODAJNIRODAJNI OBJEKATOBJEKAT "D"DOMISOMIS EENTERIJERINTERIJERI""

  LLAARAKAARAK

  PPRODAJNIRODAJNI OBJEKATOBJEKAT

  "D"DOMISOMIS EENTERIJERINTERIJERI""

  LLAARAKAARAK

  PPRODAJNIRODAJNI OBJEKATOBJEKAT

  "V"VELPROELPRO IIDEADEA""

  BBEOGRADEOGRAD -- VVILINEILINE VODEVODE UU VREMEVREME IZGRADNJEIZGRADNJE

  PPRODAJNIRODAJNI OBJEKATOBJEKAT

  "V"VELPROELPRO IIDEADEA""

  BBEOGRADEOGRAD -- VVILINEILINE VODEVODE

  PALETA ZAVRNIH TONOVA RAZNIH PROIZVOAA POSPEUJE ESTESKI KVALITET ELEMENATA OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA.

 • P PR

  OD

  AJN

  IR

  OD

  AJN

  I OB

  JEKTI

  OB

  JEKTI

  BBENZINSKAENZINSKA STANICASTANICA

  "M"MOLOL""

  SSREMSKAREMSKA MMITROVICAITROVICA

  BBENZINSKAENZINSKA STANICASTANICA

  "M"MOLOL""

  SSREMSKAREMSKA MMITROVICAITROVICA

  BBENZINSKAENZINSKA STANICASTANICA

  "M"MOLOL""

  SSREMSKAREMSKA MMITROVICAITROVICA

  SSALONALON AUTOMOBILAAUTOMOBILA

  SSEVOJNOEVOJNO

  UU VREMEVREME IZGRADNJEIZGRADNJE

  U SKLADU SA SVETSKIM STANDARDIMA, ELEMENTI OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA SE KORISTE NA NAJRAZLIITIJIM OBJEKTIMA.

 • ZZA

  TIT

  NI

  AT

  ITN

  I OB

  JEK

  TIO

  BJE

  KTI

  LLOKALITETOKALITET CCARSKAARSKA PPALATAALATA SSREMSKAREMSKA MMITROVICAITROVICA

  RASPONRASPON L = 26.00L = 26.00MM

  LLOKALITETOKALITET CCARSKAARSKA PPALATAALATA

  SSREMSKAREMSKA MMITROVICAITROVICA

  RASPONRASPON L = 26.00L = 26.00MM

  LLOKALITETOKALITET CCARSKAARSKA PPALATAALATA

  SSREMSKAREMSKA MMITROVICAITROVICA

  RASPONRASPON L = 26.00L = 26.00MM

  LLOKALITETOKALITET CCARSKAARSKA PPALATAALATA

  SSREMSKAREMSKA MMITROVICAITROVICA

  RASPONRASPON L = 26.00L = 26.00MM

  MONUMENTALNOST I TRADICIJA KOJIMA DRVO ODIE VEZUJU DRVO ZA ISTORIJU A OBLIKOVNE MOGUNOSTI ASOCIRAJU NA UMETNOST PROLIH EPOHA.

 • Z ZA

  TITNI

  ATITN

  I OB

  JEKTI

  OB

  JEKTI

  VVIMINACIJUMIMINACIJUM

  SSTARITARI KKOSTOLACOSTOLAC

  UU VREMEVREME IZGRADNJEIZGRADNJE

  VVIMINACIJUMIMINACIJUM

  SSTARITARI KKOSTOLACOSTOLAC

  UU VREMEVREME IZGRADNJEIZGRADNJE

  RASPONRASPON LLMINMIN = 31.40= 31.40MM

  RASPONRASPON LLMAXMAX = 40.00= 40.00MM

  TTERMEERME

  SSTARITARI KKOSTOLACOSTOLAC

  RASPONRASPON L = 32.00L = 32.00MM

  TTERMEERME

  SSTARITARI KKOSTOLACOSTOLAC

  UU VREMEVREME IZGRADNJEIZGRADNJE

  U SAVRENOM SKLADU SA KULTURNOM ZAOSTAVTINOM, DRVO JE MATERIJAL KOJI KROZ VEKOVE PRATI OVEKA I ISPUNJAVA NJEGOVU SREDINU.

 • UUG

  OST

  ITEL

  JSK

  IG

  OST

  ITEL

  JSK

  I OB

  JEK

  TIO

  BJE

  KTI

  RRESTORANESTORAN "P"PROBUSROBUS""

  SSREMSKAREMSKA MMITROVICAITROVICA

  RRESTORANESTORAN "P"PROBUSROBUS""

  SSREMSKAREMSKA MMITROVICAITROVICA

  RRESTORANESTORAN "M"MAAAA""

  BBUDVAUDVA -- SSTARITARI GRADGRAD

  CCRNARNA GGORAORA

  RRESTORANESTORAN "A"ALASKALASKA BBARKAARKA""

  NNOVIOVI SSADAD -- RRIBARSKOIBARSKO OSTVROOSTVRO

  NEUPOREDIV ARHITEKTONSKI EFEKAT POSTIGNUT JE PRIMENOM LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA UNUTAR UGOSTITELJSKOG OBJEKTA.

 • KKAFIAFI "D"DOLCEOLCE VITAVITA""

  RRAFAILOVIIAFAILOVII

  CCRNARNA GGORAORA

  KKAFIAFI "D"DOLCEOLCE VITAVITA""

  RRAFAILOVIIAFAILOVII

  CCRNARNA GGORAORA

  RADIJUSRADIJUS KRIVINEKRIVINE RRMINMIN = 1.50= 1.50MM

  RRESTORANESTORAN "F"FINEINE DDININGINING""

  HHOTELOTEL SSPLENDIDPLENDID, B, BEIIEII

  CCRNARNA GGORAORA

  RASPONRASPON L = 12.00L = 12.00MM

  RRESTORANESTORAN "F"FINEINE DININGDINING""

  HHOTELOTEL SSPLENDIDPLENDID, B, BEIIEII

  CCRNARNA GGORAORA

  U UG

  OSTITELJSK

  IG

  OSTITELJSK

  I OB

  JEKTI

  OB

  JEKTI

  SLOBODA ARHITEKTONSKE FORME I MOGUNOST FORMIRANJA MASIVNIH ELEMENATA OBOGAUJE PROSTOR OKO VAS.

 • SSLO

  BO

  DA

  LOB

  OD

  A F

  OR

  ME

  FOR

  ME KKUSJAKUSJAK ERDAPERDAP

  SSTARITARI KKOSTOLACOSTOLAC

  ULAZNIULAZNI PORTALPORTAL

  SSREDNJAREDNJA KOLAKOLA

  "P"PAVLEAVLE SAVISAVI""

  NNOVIOVI SSADAD

  HHOTELOTEL MMEDITERANEDITERAN

  BBEIIEII

  CCRNARNA GGORAORA

  SLOBODA ARHITEKTONSKE FORME U PUNOM SJAJU UZ LEPLJENO LAMELIRANO DRVO.

 • S SLO

  BO

  DA

  LOB

  OD

  A FO

  RM

  EFO

  RM

  E PPEAKIEAKI MOSTMOST ODOD TIKOVINETIKOVINE

  HHOTELOTEL SSPLENDIDPLENDID

  BBEIIEII

  CCRNARNA GGORAORA

  PPEAKIEAKI MOSTMOST ODOD TIKOVINETIKOVINE

  HHOTELOTEL SSPLENDIDPLENDID

  BBEIIEII

  CCRNARNA GGORAORA

  RASPONRASPON L = 17.00L = 17.00MM

  DDEKORATIVNAEKORATIVNA MASKAMASKA

  HHOTELOTEL OOTRANTTRANT

  UULCINJLCINJ

  CCRNARNA GGORAORA

  VISINAVISINA HHMAXMAX = 11.15= 11.15MM

  KKROVNAROVNA KONSTRUKCIJAKONSTRUKCIJA

  BBEOGRADEOGRAD

  RASPONRASPON L = 14.80L = 14.80MM

  UU VREMEVREME IZGRADNJEIZGRADNJE

  LAMELIRANI ELEMENTI SE MOGU PROIZVODITI OD PLEMENITIH VRSTA DRVETA ( TIKOVINA, IROKO, HRASTOVINA, SIBIRSKI ARI, ...).

 • SSLO

  BO

  DA

  LOB

  OD

  A F

  OR

  ME

  FOR

  ME RRESTORANESTORAN SSIDROIDRO SSREBRNOREBRNO JEZEROJEZERO

  OOSMATRAKASMATRAKA KULAKULA

  OOBEDSKABEDSKA BARABARA

  KKAFIAFI Q2Q2

  PPETROVACETROVAC NANA MORUMORU

  CCRNARNA GGORAORA

  OOSMATRAKASMATRAKA KULAKULA

  KKUPINOVOUPINOVO

  OD MONIH OBLIKOVNIH POTEZA DO DETALJA I SITNIH ELEMENATA, UZ PRAVILNO PROJEK-TOVANJE LLD NEMA GRANICA.

 • S SLO

  BO

  DA

  LOB

  OD

  A FO

  RM

  EFO

  RM

  E KKROVNEROVNE KONSTRUKCIJEKONSTRUKCIJE

  AAPARTMANSKOPARTMANSKO NASELJENASELJE

  SSVETIVETI SSIMEONIMEON

  KKROVNEROVNE KONSTRUKCIJEKONSTRUKCIJE

  AAPARTMANSKOPARTMANSKO NASELJENASELJE

  SSVETIVETI SSIMEONIMEON

  NNADSTRENICEADSTRENICE KAFIAKAFIA

  II RESTORANARESTORANA

  CCRNARNA GGORAORA

  OBLIK I NOSIVOST, FORMA I SNAGA U JEDNOM.

 • MMO

  NZA

  NI

  ON

  ZAN

  I OB

  JEK

  TIO

  BJE

  KTI

  "S"STANOVITANOVI SOLIDARNOSTISOLIDARNOSTI"" SSOCIJALNAOCIJALNA GRADNJAGRADNJA

  FFRANCUSKARANCUSKA

  PPANELIANELI ZAZA ZGRADUZGRADU

  GOTOVIGOTOVI PANELIPANELI SPREMNISPREMNI ZAZA TRANSPORTTRANSPORT

  FFASADAASADA ODOD PANELAPANELA

  OOSNOVNASNOVNA KOLAKOLA

  HHENRIENRI VVALONALON

  OKOLINAOKOLINA PPARIZAARIZA, F, FRANCUSKARANCUSKA

  FFASADAASADA ODOD PANELAPANELA

  OOSNOVNASNOVNA KOLAKOLA

  HHENRIENRI VVALONALON

  OKOLINAOKOLINA PPARIZAARIZA, F, FRANCUSKARANCUSKA

  PANELI OBLIKOVANI PREMA PROJEKTU SE GOTOVI VOZE NA GRADILITE.

 • M MO

  NTA

  NI

  ON

  TAN

  I OB

  JEKTI

  OB

  JEKTI

  MMONTANAONTANA KUAKUA P+1+PP+1+PKK

  OKOLINAOKOLINA PPARIZAARIZA, F, FRANCUSKARANCUSKA

  MMONTANAONTANA KUAKUA

  SSREMSKAREMSKA MMITROVICAITROVICA

  MMONTANAONTANA KUAKUA P+1P+1

  OKOLINAOKOLINA PPARIZAARIZA, F, FRANCUSKARANCUSKA

  KKONSTRUKCIJAONSTRUKCIJA SSKIKI KAFEAKAFEA

  SSTARATARA PPLANINALANINA

  BBABINABIN ZZUBUB

  KOMPLETNA KUA SE U RASTAVLJENOM STANJU DOVOZI NA GRADILITE I SKLAPA U PROJEK-TOVANI POLOAJ.

 • PPE

  A

  KI

  EA

  K

  I MO

  STO

  VI

  MO

  STO

  VI

  PPEAKIEAKI MOSTMOST

  ZZAJEARAJEAR

  L = 43,5L = 43,5MM

  PPEAKIEAKI MOSTMOST

  ZZAJEARAJEAR

  L = 43,5L = 43,5MM

  PPEAKIEAKI MOSTMOST

  ZZAJEARAJEAR

  L = 43,5L = 43,5MM

  PPEAKIEAKI MOSTMOST

  ZZAJEARAJEAR

  L = 43,5L = 43,5MM

  LLD ZA PRIMENU U GRADNJI PEAKIH MOSTOVA.

 • P PEA

  K

  IEA

  K

  I MO

  STOV

  IM

  OSTO

  VI

  PPEAKIEAKI MOSTMOST

  OOBEDSKABEDSKA BARABARA

  PPEAKIEAKI MOSTMOST

  OOBEDSKABEDSKA BARABARA

  PPEAKIEAKI MOSTMOST

  NNIKAIKA BBANJAANJA

  PPEAKIEAKI MOSTMOST

  NNIKAIKA BBANJAANJA

  RAVNI ILI LUNI MOSTOVI, PROIZVOLJNE FORME OGRADE I ISPUNE OGRADE.

 • PPIR

  AM

  IDA

  IRA

  MID

  A D

  OO

  DO

  O

  PPROJEKTOVANJEROJEKTOVANJE

  RRADIMPEXADIMPEX TTOWEROWER

  3D 3D MODELMODEL KONSTRUKCIJEKONSTRUKCIJE

  PPROJEKTOVANJEROJEKTOVANJE

  AAUTOUTOCCADAD

  3D 3D MODELMODEL KONSTRUKCIJEKONSTRUKCIJE

  TTRANSPORTRANSPORT PODPOD PRATNJOMPRATNJOM

  DRVENEDRVENE KONSTRUKCIJEKONSTRUKCIJE

  SPORTSKESPORTSKE DVORANEDVORANE

  PROJEKTOVANJE KONSTRUKCIJA SE VRI PRIMENOM SAVREMENIH RAUNARSKIH SOFTVERA.

  SVI KOMPLIKOVANIJI OBJEKTI SE REAVAJU PROSTORNIM MODELOVANJEM.

 • TTRASARASA STEGAASTEGAA

  ZAZA LEPLJENJELEPLJENJE ZAKRIVLJENOGZAKRIVLJENOG

  NOSAANOSAA

  KKARAKTERISTINAARAKTERISTINA OBRADAOBRADA

  ZAZA PODUNIPODUNI NASTAVAKNASTAVAK DASKEDASKE

  -- ZUBASTIZUBASTI SPOJSPOJ LAMELALAMELA

  PROIZVODNI POGON JE FORMIRAN PO UGLEDU NA SVETSKE PROIZVOAE. SPOSOBNI SMO DA PROIZVEDEMO NOSAE VANREDNIH DIMENZIJA.

  P PIR

  AM

  IDA

  IRA

  MID

  A D

  OO

  DO

  O

 • LLEPLJENOEPLJENO LLAMELIRANOAMELIRANO DDRVORVO

  PROJEKTOVANJE ELEMENATA OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA SE VRI U SKLADU SA VAEOM DOMA-OM REGULATIVOM I TEHNIKIM PROPISIMA, A NA OSNOVU SPECIFINIH ARHITEKTONSKIH ZAHTEVA, ELJA I

  POTREBA INVESTITORA. VAAN KRITERIJUM PRILIKOM IZBORA OBLIKA KONSTRUKCIJE JE EKONOMINOST OBJEKTA, A NAJPOVOLJNIJE REENJE SE NALAZI IZBOROM JEDNOG OD NEKOLIKO VARIJANTNIH REENJA.

  KAKO BI SE USLOVI NOSIVOSTI, STABILNOSTI I UPOTREBLJIVOSTI, KAO I EKONOMINOSTI I ESTETIKE ZADOVO-LJILI, NEOPHODNO JE DA PROJEKTANT ARHITEKTURE I PROJEKTANT KONSTRUKCIJE TESNO SARAUJU.

  DOPUTENI NAPONI I KVALITETI MATERIJALA, KAO I PRAVILA VEZANA ZA TEHNOLOGIJU IZRADE NOSAA SU DETALJNO OBJANJENA I DEFINISANA U OKVIRU ODGOVARAJUIH STANDARDA. O ISPUNJAVANJU SVIH USLO-VA DEFINISANIH STANDARDOM, A U ISTO VREME PRILAGOAVANJE I TEHNOLOGIJI IZRADE JE PRAVO I OBAVE-

  ZA PROJEKTANTA DRVENE KONSTRUKCIJE. PRILIKOM OBLIKOVANJA ELEMENATA OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA MOGUE JE KORISTITI ELEMENTE

  SISTEMSKE OSE OBLIKA KRUNOG LUKA, PRAVE LINIJE I KOMBINOVANO (LUK+LUK ILI LUK+ PRAVA LINIJA+ LUK, ...). MOGUE JE KORISTITI I ELIPTINE FORME, PRI EMU SE PRI PRORAUNU NAPONA UPRAVNIH NA VLAKNA PRIBEGAVA APROKSIMACIJI RADIJUSA KRIVINE KRUNIM LUKOM U OKOLINI POSMATRANOG PRESE-

  KA. PRI IZBORU KRIVINE NOSAA RADIJUS ZAKRIVLJENOSTI UNUTRANJEG VLAKNA TREBA DA BUDE VEI ILI JED-NAK 6.5M, IME SE POSTIE NAJBOLJE ISKORIENJE OSNOVNOG MATERIJALA. ZA RADIJUSE KRIVINE MANJE

  OD 6M DOLAZI DO POVEANE POTRONJE OSNOVNOG MATERIJALA. VELIKE KRIVINE (R < 6.0M) TREBA KORISTITI SAMO UKOLIKO JE TO OPRAVDANO ARHITEKTONSKOM FORMOM OBJEKTA JER SE OVAKVIM ZAHVA-

  TIMA POVEAVA CENA ELEMENATA. NA PROIZVODNI POGON JE SPOSOBAN DA PROIZVEDE NOSA SA MINIMALNIM RADIJUSOM ZAKRIVLJENOSTI

  INTRADOSA (UNUTRANJEG VLAKNA) OD 2.0M. GABARITNE DIMENZIJE NOSAA OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA SU USLOVLJENE MOGUNOU TRAN-SPORTA KONSTRUKCIJE NA GRADILITE. MAKSIMALNA TRANSPORTNA IRINA ZA KRIV NOSA OD LEPLJENOG

  LAMELIRANOG DRVETA JE 4.0M. OGRANIENJE SE ODNOSI NA MAKSIMALNU STRELU NOSAA. MAKSIMALNA IRINA GREDE OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA JE 30CM, MADA SE STANDARDNO KORISTE IRINE DO

  20CM ILI MANJE, U PARNOM MODULU (6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 I 20CM). VISINA NOSAA SE POVEAVA UVOENJEM DODATNIH LAMELA I PRAKTINO NIJE OGRANIENA. DOBIJA SE

  KAO PROIZVOD VISINE LAMELE I BROJA LAMELA (CEO UMNOAK OD 3.2CM ZA RAVNE I ZA ZAKRIVLJENE ELE-MENTE ILI U POSEBNIM SLUAJEVIMA 4.0CM ZA RAVNE ELEMENTE DUINE DO 13M).

  ELEMENTI OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA SE STANDARDNO PROIZVODE OD ETINARA I I II KLASE (JELA I SMREKA). MOGU SE KORISTITI I DRUGE VRSTE DRVETA, UKOLIKO POSTOJI POSEBAN ZAHTEV ILI

  OPRAVDANE POTREBE. AKO E ELEMENTI BITI IZLOENI SPOLJANJIM ATMOSFERSKIM UTICAJIMA PREPORUUJEMO UPOTREBU

  BOROVINE ILI ARIA. SPECIFINOST KORIENJA ARIA JE U TOME DA OVAKVE DRVENE NOSAE NIJE POTREB-NO POSEBNO TITI OD ATMOSFERSKIH UTICAJA, JER JE OSNOVNI MATERIJAL - ARI IZUZETNO INERTAN NA

  AGRESIVNE UTICAJE. OSNOVNI MATERIJAL MOE BITI I HRASTOVINA, KAO I RAZNE EGZOTINE VRSTE, NA PRI-MER TIKOVINA ILI IROKO.

  UPOTREBA TVRDOG DRVETA PRILIKOM IZRADE LEPLJENIH LAMELIRANIH ELEMENATA ZNATNO POVEAVA CENU, STOGA TVRDO ILI EGZOTINO DRVO TREBA KORISTITI SAMO UKOLIKO JE TAKVA UPOTREBA OPRAVDA-

  NA. LEPLJENJE SE VRI MELAMINSKIM LEPILOM. OVO JE DVOKOMPONENTNO LEPILO MONIH MEHANIKIH KARA-KTERISTIKA. LEPILO JE VODOOTPORNO, NOSA SE NEE VREMENOM RAZLEPITI AK IAKO BUDE IZLOEN VLAZI

  ILI POVREMENOM KVAENJU NA PRIMER OD KIE. OPITIMA JE UTVRENO DA JE DRVO NA MESTU SPOJA ZANEMARLJIVO MALO OSLABLJENO U ODNOSU NA MONOLITNO. LEPILO JE BELE, MLENE BOJE. UKOLIKO SE

  KORISTI TVRDO DRVO KORISTE SE POLIURETANSKA LEPILA KOJA SU OKER BOJE. VLANOST DRVETA PRE ULAZKA U PROIZVODNJU JE 12% 2%. DRVO JE TERMIKI OBRAENO TAKO DA JE

  ELIMINISANO POSTOJANJE MIKROORGANIZAMA UNUTAR STRUKTURE. KORISTIMO GRAU UVOZNOG POREKLA, IZ AUSTRIJE I SLOVENIJE, IZ POGONA SPECIJALIZOVANIH ZA INDUS-

  TRIJU DRVENIH KONSTRUKCIJA, A LEPAK IZ VEDSKE.

  TTEH

  NI

  KI

  EHN

  IK

  I LIS

  TLI

  ST

 • ELEMENTI OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA SE PROIZVODE U POGONU U SREMSKOJ MITROVICI POMO-U PROIZVODNE LINIJE OFORMLJENE ZA OVU SVRHU. LEPLJENJE SE VRI POMOU MEHANIKIH STEGAA.

  STEZANJE SE VRI PNEUMATSKIM ZAVRTAIMA IME SE POSTIE KVALITETNO LEPLJENJE ELEMENATA POMO-U ODGOVARAJUE SILE PRITEZANJA - LEPLJENJE POD PRITISKOM.

  NOSAI SE ZAVRNO MAINSKI HOBLAJU IME SE OBEZBEUJE PARALELNOST IVICA I GLATKA POVRINA. UKOLIKO POSTOJE POSEBNI ZAHTEVI NOSAI MOGU BITI I BRUENI - U SLUAJU ENTERIJERSKE UPOTREBE.

  PO ZAVRENOM PROIZVODNOM PROCESU NOSAI SE KROJE NA MERU I FARBAJU, PA LAGERUJU DO VREME-NA TRANSPORTA. KROJENJE NOSAA PODRAZUMEVA SEENJE NOSAA PREMA RADIONIKOM CRTEU, TE EVENTUALNO OBLIKOVANJE FAZONSKIH ELEMENATA NA NOSAU. FARBANJE NOSAA SE VRI TANKOSLOJ-

  NIM LAK LAZURAMA (UOBIAJENI TRETMAN). IZBOR VRSTE LAZURE JE USLOVLJEN EKSPLOATACIONIM USLO-VIMA. FARBANJE SE STANDARDNO VRI U JEDNOJ RUCI (JEDNOSTRUKI PREMAZ), ALI JE UVEK MOGUE IZVR-

  ITI DODATNO PREMAZIVANJE NOSAA. ZAVRNI TON PREMAZA ODREUJE INVESTITOR ILI ODGOVORNI ARHITEKTA ISPRED INVESTITORA, NA OSNOVU TON KARTE PROIZVOAA PREMAZA.

  POSEBAN VID ZATITE ELEMENATA OD DRVETA JE PROTIVPOARNA ZATITA. ZATITA OD POARA SE MOE POSTII PREMAZIVANJEM ELEMENATA PREMAZIMA KOJI IMAJU ODGOVARAJUI ATEST I OBEZBEUJU POS-TOJANOST ZA, PROJEKTNIM ZADATKOM POSEBNO DEFINISANO, VREME POARA. ZATITA OD POARA SE

  TAKOE MOE POSTII POVEANJEM MERA POPRENOG PRESEKA NA OSNOVU RAUNSKE ANALIZE PONAA-NJA NOSAA U POARU. DRVENI ELEMENT U POARU GORI SAMO PO OBIMU POPRENOG PRESEKA, DOK UNUTRANJI DEO PRESEKA ZADRAVA NOSIVOST I NEMA POVEANU TEMPERATURU. POVEANJEM MERA

  NOSAA, IME SE DODAJE "SLOJ ZA GORENJE", POSTIE SE ODRAVANJE POTREBNOG NOSIVOG PRESEKA ZA VREME TRAJANJA POARA. S OBZIROM DA JE RAUNSKI TRETMAN PREDVIEN VAEOM DOMAOM ZAKONSKOM REGULATIVOM, PREPORUUJEMO OVAJ POSTUPAK PRILIKOM DOKAZA OTPORNOSTI NA

  POAR,JER SE ZA ISTU OTPRONOST PREMA POARU DOBIJA EKONOMSKI POVOLJNIJE REENJE. NOSAI SE NA GRADILITE ISPORUUJU ISKROJENI NA MERU, A ZATIM SE SAMO VRI UKLAPANJE NOSAA U PROSTORNI SKLOP PREDVIEN PROJEKTOM KONSTRUKCIJE. DA BI SE IZBEGLA IZVOAKA GREKA NA PRET-HODNIM RADOVIMA UVEK SE OSTAVLJA MALA NADMERA NA NOSAIMA KOJA SE OTKLANJA NA LICU MES-

  TA. MEUSOBNO POVEZIVANJE NOSAA SE VRI ELINIM ELEMENTIMA KOJE PO PRAVILU ISPORUUJEMO ZAJE-

  DNO SA DRVENOM KONSTRUKCIJOM. ELINI ELEMENTI SE PROIZVODE U OKVIRU NAEG PROIZVODNOG POGONA, A NJIHOVA RAZRADA JE DEO NAEG ANGAMANA.

  UOBIAJENA ZATITA ELINIH ELEMENATA JE FARBANJEM (ZA ELEMENTE VEIH DIMENZIJA) I CINKOVA-NJEM (VIJANA ROBA I MANJI ELEMENTI). INVESTITOR ILI ODGOVORNI ARHITEKTA ISPRED INVESTITORA

  MOGU DEFINISATI ZAVRNI TON PREMAZA ELINIH ELEMENATA PREMA TON KARTI PROIZVOAA PREMA-ZA.

  PRILIKOM REAVANJA ELINIH VEZA NA OBJEKTIMA OD POSEBNE ARHITEKTONSKE VREDNOSTI MOE SE, DO ODREENE MERE, INSISTIRATI NA SAKRIVANJU ELINIH VEZA UNUTAR DRVENIH ELEMENATA ILI NA

  NEKIM FAZONSKIM DETALJIMA. ELINI ELEMENTI SE MOGU IZRAIVATI I OD PROHROM ELIKA ZA OBJEKTE OD POSEBNE ARHITEKTONSKE

  VREDNOSTI ILI ZA OBJEKTE U AGRESIVNIM SREDINAMA (PORED MORA). PRILIKOM PROJEKTOVANJA KONSTRUKCIJA OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA NA RASPOLAGANJU SU

  RAZNOVRSNI STATIKI SISTEMI, ALI NAJEE PRIMENJIVANI SU LUK NA TRI ZGLOBA, LUK NA DVA ZGLOBA, PROSTA GREDA I KOLENASTA PROSTA GREDA.

  ELEMENTI OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA MOGU BITI KONSTANTNE I PROMENLJIVE VISINE POPRE-NOG PRESEKA, A ZATIM RAVNI ILI KRIVI. KRIVINA NOSAA JE UVEK U RAVNI SLABIJE OSE INERCIJE, NOSA SE KRIVI OKO JAE OSE INERCIJE, KRIV JE PO VISINI, A NIKADA PO IRINI. KONZOLNI ELEMENTI OD LEPLJENOG

  LAMELIRANOG DRVETA, KAO I ELEMENTI KOJI IMAJU OBLIK POLIGONA SA TUPIM UGLOM SU NEEKONOMINI I TREBA IH KORISTITI UKOLIKO ZA TAKVIM FORMAMA POSTOJI OPRAVDANA POTREBA.

  KONSTRUKCIJE OD DRVETA SE PROJEKTUJU NAMENSKI, A U SKLADU SA PREDVIENIM POKRIVAIMA I OPTE-REENJIMA. NE POSTOJI OGRANIENJE U PRIMENI KONSTRUKCIJA OD LEPLJENOG LAMELRIANOG DRVETA.

  ELEMENTI SE POSTAVLJAJU NA MESTIMA GDE JE NEOPHODNO, A DO MERA POPRENIH PRESEKA SE DOLAZI ODGOVARAJUIM STATIKIM PRORAUNOM.

  UOBIAJENI RASTERI ZA GLAVNE NOSAE SU 4M DO 5M, UKOLIKO SE ELI POSTII UTEDA NA SEKUNDAR-NOJ KONSTRUKCIJI KOJA SE ONDA IZRAUJE OD MASIVNOG DRVETA, A ZA REENJA SA VRSTIM KROVNIM

  POKRIVAIMA.

  T TEH

  NI

  KI

  EHN

  IK

  I LISTLIST

 • UOBIAJENI RASTERI ZA PVC MEMBRANU SU 5M. NE POSTOJI OGRANIENJE U SMISLU RASPONA KOJI SE MOE PREMOSTITI, OSIM U POGLEDU EKONOMSKOG OGRANIENJA. LEPLJENE LAMELIRANE KONSTRUKCIJE

  SE MOGU KORISTITI ZA RASPONE I PREKO 50M. NA PROGRAM PODRAZUMEVA IZRADU NOSAA OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA, SVIH PRATEIH

  ELEMENATA OD MASIVNOG DRVETA I ELIKA, ZATIM TRANSPORT KONSTRUKCIJE (PO POTREBI SE VRI ORGA-NIZACIJA VANGABARITNOG TRANSPORTA SA PRATNJOM) NA GRADILITE I MONTAU.

  KONSTRUKCIJA SE PREDAJE POSTAVLJENA I SPREMNA ZA POKRIVANJE. NE VRIMO USLUGE POKRIVANJA KONSTRUKCIJE NITI BILO KAKVE ZAVRNE RADOVE NA OBJEKTU. GARANCI-JA ZA KVALITET (ZA POSTOJANOST FARBE I SLINO) JE 2 GODINE, A GARANCIJA ZA STABILNOST JE 10 GODI-

  NA. GARANCIJE SU PROPISANE DOMAOM ZAKONSKOM REGULATIVOM I DEFINISANE SU NA DRAVNOM NIVOU.

  PRILIKOM PROJEKTOVANJA LEPLJENIH LAMELIRANIH KONSTRUKCIJA PRUAMO USLUGE SAVETOVANJA I POMO PRI PROJEKTOVANJU, KAO I POTPUNO REAVANJE NAEG DELA KONSTRUKCIJE U SKLADU SA VAIM ARHITEKTONSKIM REENJEM. SVAKU KONSTRUKCIJU PRATI ODGOVARAJUA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA SA LICENCAMA ZA PROJEKTOVANJE I IZVOENJE OVE VRSTE OBJEKATA. PROJEKTOVANJE KONSTRUKCIJA SE

  VRI SAVREMENIM RAUNARSKIM SOFTVERIMA. PRORAUN SE RADI SOFTVERSKIM PAKETOM TOWER, A SVI CRTEI SE IZRAUJU CAD APLIKACIJAMA.

  KONSTRUKCIJE OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA SU MONTANOG KARAKTERA. GOTOVE SE DOVOZE NA GRADILITE I TAMO SE SAMO VRI SKLAPANJE OBJEKTA. NAJVEI DEO RADOVA SE ZAVRAVA U PROIZ-

  VODNOM POGONU TE JE VREME PROVEDENO NA MONTAI SVEDENO NA MINIMUM. ZA UOBIAJENE STRUK-TURE VREME MONTAE JE OKO 5 DANA. RASPOLAEMO SVOM MEHANIZACIJOM I PRATEOM OPREMOM ZA MONTAU NAIH KONSTRUKCIJA (KAMION LEPER, DIZALICA, SKELE, RUNI ALAT, ...) TE SE OD INVESTITO-

  RA OEKUJE SAMO OBEZBEEN PRILAZ GRADILITU, STRUJA I KVALITETNA PODLOGA. PORED PROIZVODNJE KOMPLETNIH KONSTRUKCIJA VRIMO I USLUNU IZRADU ELEMENATA OD LEPLJENOG

  LAMELIRANOG DRVETA PREMA SPECIFIKACIJI. ELEMENTI SE TADA PREUZIMAJU U NAEM POGONU ZAVRNO OBRAENI U SKLADU SA ZAHTEVIMA U SPECIFIKACIJI (HOBLANI/BRUENI, ISKROJENI NA MERU ILI SA STA-

  NDARDNOM NADMEROM, OFARBANI U ODGOVARAJUI PREMAZ/TON).

  OPTE INFORMACIJE NEOPHODNE ZA IZRADU PROJEKTA DRVENE KONSTRUKCIJE

  1. MESTO GRADNJE 2. KROVNI POKRIVA I PLAFONSKI SLOJEVI

  3. DUINA OBJEKTA 4. IRINA OBJEKTA

  5. RASTER POSTOJEIH STUBOVA - ZA KROVNE KONSTRUKCIJE

  TTEH

  NI

  KI

  EHN

  IK

  I LIS

  TLI

  ST

 • MMONTANIONTANI OBJEKTIOBJEKTI

  RAZVOJEM FIRME I POSTIZANJEM VISOKOG STANDARDA KVALITETA OSTVARENA JE SARADNJA SA FIRMAMA IZ FRANCUSKE NA IJEM TRITU SMO PLASIRALI PROIZVODNJU I MONTAU MONTANIH OBJEKATA.

  MONTANI OBJEKTI KOJI SU IZVEDENI U FRANCUSKOJ OBUHVATAJU: - MONTANE ZGRADE SA NOSEIM SKELETOM OD LEPLJENOG LAMELIRANOG DRVETA I ISPUNOM OD PREFAB-

  RIKOVANIH PANELA - MONTANE ZGRADE (KUE P+1, P+2, ...) URAENE U SISTEMU ZATVORENOG PANELA (PANEL SA ROTILJ-NOM DRVENOM KONSTRUKCIJOM ISPUNJEN TERMOIZOLACIONIM MATERIJALOM, SA OBOSTRANOM OBLO-

  GOM I PRIPREMOM ZA FASADNU I UNUTRANJU OBLOGU) - MONTANI ZATVORENI PANELI (PANEL SA ROTILJNOM DRVENOM KONSTRUKCIJOM ISPUNJEN TERMOIZOLA-

  CIONIM MATERIJALOM, SA OBOSTRANOM OBLOGOM FOLIJAMA I ZAVRNIM METRIJALIMA KOJI FORMIRAJU FASADU I UNUTRANJU OBLOGU - BEZ DODATNIH RADOVA NA GRADILITU)

  - MONTANE ZGRADE SKLAPANE NA GRADILITU (KOMPLETAN MATERIJAL ZA IZRADU OBJEKTA SE ISPORUU-JE U RASTAVLJENOM STANJU, TE SE NA GRADILITU VRI SKLAPANJE OBJEKTA - U USLOVIMA NEMOGUNOSTI

  PRISTUPA OBJEKTU MEHANIZACIJOM I VEIM KAMIONIMA) PROJEKTOVANJU MONTANOG OBJEKTA SE PRISTUPA NA OSNOVU IDEJNOG ARHITEKTONSKOG REENJA, KOJE NE MORA OBAVEZNO BITI PRIPREMLJENO ZA DRVENU MONTANU GRADNJU. NA OSNOVU IDEJNOG PROJEK-

  TA MI EMO DATI REENJE U MONTANOJ GRADNJI. IZRADA OBJEKTA SE VRI U NAEM PROIZVODNOM POGONU. ELEMENTI DRVENOG ROTILJA KOJI SE FORMI-RA U PANELIMA OBJEKTA SE KROJE NA CNC MAINI TE SE NA "RADNOM STOLU" UKLAPAJU U PROJEKTOVA-

  NI POLOAJ. ROTILJ SE ZATIM ISPUNJAVA TERMOIZOLACIONIM MATERIJALOM, OBLAE ODGOVARAJUIM FOLIJAMA TE ZAVRNOM OBLOGOM. GOTOVI PANELI SE PAKUJU U KAMION I TRANSPORTUJU NA GRADILI-

  TE. NA GRADILITU SE GOTOVI PANELI SKLAPAJU U PROSTORNI SKLOP. U PANELNOM SISITEMU SE MOGU URADITI SVI DELOVI OBJEKTA, OD ZIDOVA DO KROVA, TE SE NA TAJ NAIN

  MONTAA OBJEKTA REAVA U SVEGA NEKOLIKO DANA. POSTOJE RAZNE VARIJACIJE NA TEMU MONTANOG OBJEKTA, OD PANELA U SISTEMU ZATVORENOG PANELA,

  PREKO PANELA SISTEMA OTVORENOG PANELA, TE KOMBINACIJA PANELA I REETKASTIH KONSTRUKCIJA ZA KROVNU KONSTRUKCIJA, KAO I KOMBINACIJE PANELA I LEPLJENIH LAMLELIRANIH GREDNIH ELEMENATA ZA OSTVARIVANJE MONIH ARHITEKTONSKIH EFEKATA I PREMOAVANJE VELIKIH RASPONA BEZ VERTIKALNIH

  OSLONACA. PRILIKOM IZBORA MATEIRJALA ZA PRIMENU U OBJEKTU, POLAZI SE OD ZAHTEVA U IDEJNOM REENJEU, NA OSNOVU KOJIH SE DIMENZIONIE DRVENA KONSTRUKCIJA OBJEKTA (ROTILJ PANELA I GREDNI ELEMENTI OD LLDA), TE SE VRI IZBOR ODGOVARAJUIH TERMOIZOLACIONIH MATERIJALA, VRSTA OBLOGA U VIDU OSB PLOA, GIPS KARTONSIH PLOA, PAROPROPUSNIH I PARONEPROPUSNIH FOLIJA, TE SLOJEVA ZA FASADU I

  UNUTRANJU OBLOGU OBJEKTA.

  UKOLIKO RAZMATRATE MONANU GRADNJU DOITE KOD NAS KAKO BISMO VAM PONUDILI NA PROIZVOD.

  T TEH

  NI

  KI

  EHN

  IK

  I LISTLIST

 • HHU

  ND

  EGG

  ERU

  ND

  EGG

  ER P

  10

  P1

  0

  MOGUNOSTI MAINE HUNDEGGER P10 SU DATE NA PRIKAZANIM CRTEIMA,

  KAO I OPREMLJENOST MAINE ALATIMA.

 • H HU

  ND

  EGG

  ERU

  ND

  EGG

  ER P1

  0P

  10

  UVOENJEM CNC MAINE HUNDEGGER P10, MAINE ZA KROJENJE GREDNIH ELEMENATA OD DRVETA,

  IZUZETNO JE UBRZANA PROIZVODNJA MONTANIH KONSTRUKCIJA POEVI OD OBINIH KROVNIH KONSTRUKCIJA, PREKO KONSTRUKCIJE PANELA ZA MONTANE KUE I OBJEKTE, PA DO KONSTRUKCIJA CELIH OBJEKATA KAO TO SU ARHITEKTONSKI NADAHNUTE NADSTRENICE I

  PROSTORNE FORME OBJEKATA.

  P10 MOE DA KROJI RAVNE ELEMENTE DUINE DO 13M, MAKSI-MALNOG POPRENOG PRESEKA 20 X 40CM, A DIJAPAZON MOGU-NOSTI POKRIVA SVE KLASINE TESARSKE VEZE TE NOVIJE FORME IS-

  TIJIH I MANJE INSPIRISANIH SPOJEVA.

  NA OSNOVU MERA UZETIH SA TERENA MOEMO ISKROJITI KOMPLET-NU KLASINU KROVNU KONSTRUKCIJU U PROIZVODNJI TAKO DA SE

  NA GRADILITU SAMO VRI SLAGANJE ELEMENATA PREMA PROJEKTU I UMETANJE SPOJNIH SREDSTAVA.

  NA OSNOVU PROJEKTA VRI SE PROGRAMIRANJE MODELA CELE

  KROVNE KONSTRUKCIJE, PANELA ILI CELOG MONTANOG OBJEKTA U SPECIJALIZOVANOM SOFTVERU DIETRICH'S.

  PRIMENOM SOFTVERSKIH REENJA I MAINE P10 LJUDSKA GREKA JE SVEDENA NA MINIMUM, TRAJANJE OBRADE ELEMENATA JE DESE-TOSTRUKO UBRZANO UZ POVEANU PRECIZNOST, A TRAJANJE MON-TAE JE SKRAENO NA PERIOD OD 3 DO 5 DANA ZA NAJKOMPLIKO-

  VANIJE FORME OBJEKATA.

  VRIMO USLUGU PRODAJE KONSTRUKCIJE U RASTAVLJENOM STANJU, PREMA VAEM PROJEKTU ILI STANJU NA TERENU.

 • Krstan Laketi diplomirani inenjer graevine

  m. m. 064 / 867 87 03

  edo Andri diplomirani inenjer graevine

  m. m. 064 / 867 87 19

  PIRAMIDA dooPIRAMIDA doo ulicaulica Palanka Palanka brojbroj 7878

  Sremska MitrovicaSremska Mitrovica

  e. e. [email protected]

  web. web. www.piramidasm.rs

  t. t. 022 / 639 205 022 / 614 081 022 / 636 205

  f. f. 022 / 611 081

  2012.

  2012.