90
PIVNÍ CESTY

Pivní cesty

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magazín o pivu, pivovarnictví a historii piva v České Republice

Citation preview

Page 1: Pivní cesty

PIVNÍCESTY

Page 2: Pivní cesty

MINISTERSTVOZEMĚDĚLSTVÍ ČRwww.CzechTourism.com

PIVNÍ CESTYOBSAHÚvodní slovo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Z historie piva a pivovarnictví. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Český svaz malých nezávislých pivovarů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

HLAVNÍ MĚSTO PRAHAPraha srdce Evropy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Pivovar a restaurace U Fleků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Novoměstský pivovar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Minipivovar, restaurace a hotel U Medvídků. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Pivovarský dům a Pivovarský klub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Pivovarský dům Chýně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

STŘEDNÍ ČECHYStředočeský kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Pivovar Nymburk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Královský pivovar Krušovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Pivovar Herold Březnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Pivovar Berounský medvěd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

JIŽNÍ ČECHYOchutnejte Jižní Čechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18–19České Budějovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Budějovický Budvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Měšťanský pivovar Nektar Strakonice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Písek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Pivovar Platan Protivín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Třeboň. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Pivovar Bohemia Regent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Český Krumlov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Pivovar Eggenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ZÁPADNÍ ČECHYPlzeň, hlavní město piva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30–32Plzeňský Prazdroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Rodinný pivovar U Rybiček Stříbro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Mariánské Lázně. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Rodinný pivovar Chodovar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36–37Pivovar Belveder Železná Ruda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

(Obsah pokračuje na třetí straně obálky)

Vydalo nakladatelství Helvetica & Tempora, spol. s r. o. ve spoluprácis agenturou CzechTourism a Ministerstvem zemědělství ČRGrafické zpracování: Kateřina VlčkováObálka a mapa: Mgr. Josef KalibaProdukce a inzerce: Helvetica & Tempora, spol. s r. o.a Triangl Edition, Pod Kaštany 8, 160 00 Praha 6tel/fax: +420 224 317 858, 233 324 101, 603 522 281e-mail: [email protected], www.helvetica-tempora.czTisk: Východočeská tiskárna, spol. s r. o., SezemiceVydavatel neodpovídá za obsah dodaných textů.© 2008 Helvetica & Tempora, spol. s r. o.Všechna práva vyhrazena. Žádná část této brožury nesmí být žádnouformou reprodukována bez písemného souhlasu vydavatele.ISBN 80-86982-05-X

OFICIÁLNÍ TURISTICKÁ PREZENTACEČESKÉ REPUBLIKY

Page 3: Pivní cesty

je mnoho zemí na světě, kterése právem pyšní mnoha přírodnímizajímavostmi, dlouhou a bohatouhistorií, prolínáním stavebních stylů,zajímavými řemesly, bohatým kultur-ním životem, rozmanitou gastrono-mií a v neposlední řadů přátelskýmobyvateli. To všechno nabízí i našemalá země v srdci evropy. Je všakasi jediná, jejíž jméno je tak pevněspjato, a to i u lidí,kteří o ní téměř nicnevědí, s pojmemPIVo.

Pyšníme se kvali-tou a chutí našehopiva i tím, že pivopatří, vedle přírod-ních krás, řady his-torických památeka bohatého kultur-ního života k tomu,čím naše země pro-slula. Ve výzkumuveřejného míněníuvedlo 90 % respon-dentě, že pivo považují za národnínápoj a tři lidé ze čtyř jsou přesvěd-čeni, že české pivo je nejlepší nasvětě.

Vaření piva má v Čechách a naMoravě staletí dlouhou tradici. Prá-vo vařit pivo zde bylo kdysi výsadouudílenou panovníkem. Češi dali svě-tu skvělé odrůdy chmele i ječme-ne a zejména velmi oblíbený typ piva– spodně kvašený světlý ležák. Prvnívárku uvařil sládek Měšťanského pi-vovaru v Plzni v roce 1842. I v dnešnídobě pokročilé techniky a technolo-gií neztratila výroba tohoto nápojenic z řemeslnického umu. V součas-né době vyrábějí české a moravsképivovary přes 20 milionů hektolitrůpiva ročně, z toho více než 3,5 mi-lionů hektolitrů piva vyvážejí.

Tradice spolu s lokálním patrio-tismem umožňují, aby vedle velkýchpivovarů, v nichž se vaří světově pro-slulé značky, existovaly i ty menšínebo úplně malé, jejichž pivo znajíjen místní milovníci piva. Každá z ví-ce než 300 vyráběných značek pivmá svou typickou barvu, chuť a vůni

a odběratele, kteří na „svou“ značkunedají dopustit.

Zajímavé malé regionální pivova-ry a restaurační minipivovary a jejichnetradiční piva však vyhledává takéčím dál více návštěvníků České re-publiky. Po „povinné“ návštěvě Pra-hy, Plzně a Českých Budějovic a jejichpopulárních pivovarů se vydávají doregionů ochutnávat netradiční pivní

lahůdky.Jistě mi dáte za

pravdu, že se u náss pivem setkáte té-měř všude, v restau-r a c í c h , b a r e c h ,klubech, diskoté-kách, na oficiálníchvečeř ích i rodin-ných oslavách. Alevšichni také víme,ž e p i v o n e j l é p echutná v obyčejnéhospodě. Hospodaje fenomén, kterýk pivu neodmysli-

telně patří. ne nadarmo se u nás říká:„Sládek pivo vaří, ale hospodský hodělá“.

Dnes najdete přívětivé hospodytaké v mnohých pivovarech. Majiteléotvírají návštěvníkům i sladovny, var-ny a sklepy, seznamují je s celým pro-cesem výroby, pořádají degustace,prodávají pivní tácky a sklenice sesvým logem…

Čím dál častěji stavějí u pivovarui příjemné malé hotely a penziony.

Chtěli byste ochutnat jiné pivo nežto, na které jste zvyklí? Zajímá vás jakse pivo vaří? Vydejte se na cestu.

S pivovarským pozdravem

„Dej Bůh štěstí!“

1

MIlé DáMy, Vážení PánoVé,

Doc. Ing. Jaroslav Čepička, CSc.Výzkumný ústav

pivovarský a sladařský, a. s., Praha

P i v n í c e s t y

Page 4: Pivní cesty

Pivo provází člověka od nepa-měti. nejstarší písemný doklado vaření piva pochází z 3. tisíciletípř. n. l. z Chammurapiho kodexu.Vařili ho i staří egypťané, stejně takjako později Keltové, Gallové – anistaří Slované nezůstali v ničem po-zadu. Chmelení piva nebylo obvy-klé. Pro zlepšení chuti, vůně, a téžjako konzervační prostředek, se při-dávalo koření nebo byliny, jednot-livě či ve směsích. o chmelení pivav evropě se sice zmiňuje už Pipinv 8. století, ale pozdější dokladyo něm zarytě mlčí. Až spis Physica,který vydala abatyše Hildegarda dePinquia z kláštera na Hoře sv. Ru-prechta v r. 1070, je nejstarší od-bornou zmínkou o využití chmelev pivovarnictví.

na území dnešní české republiky je pěstování chmele doloženo v listi-ně opatovického kláštera (1073) a v zakládací listině Vyšehradské kapituly(1088). Z nich vyplývá, že chmel byl pěstován v blízkosti větších statků a vel-kých měst, tedy tam, kde pivo vařili. od té doby se zde vaří pivo v podstatěstejně až dodnes: ze sladu, vody a chmele vznikne zakvašením nápoj, prokterý je leckdo ochoten podstoupit mnohá příkoří, jen aby se mohl zhlubokas pocitem blaha napít oblíbeného moku.

Ve 13. století, kdy dochází k ustálení hranic Země české a vyjasnění práv napanovnický stolec, vařil pivo prakticky každý, kdo na to měl příležitost a su-roviny, tedy především feudálové a klér. Panovník dává stavět na strategickydůležitých místech hrady, buduje města nová či povyšuje osady na města.Královská nová města dostávají do vínku různé výsady a práva, aby byla eko-nomicky zajištěna a vzkvétala, zároveň aby svými odvody posilovala králov-skou zemskou pokladnu. Mezi nejvýznamnější práva náleželo právo várečnéa právo mílové, které opravňovalo konkrétní měšťany, jimž bylo právo várečnéuděleno, vařit a prodávat pivo.

Právo mílové pravilo, že v ok-ruhu 1 míle (někdy i více) kolemhradeb právovárečného měs-ta nesmí nikdo jiný vařit, alepředevším prodávat své pivo,pouze právovárečné měšťan-stvo příslušného města. Tím by-lo zajištěno odbytiště a panov-ník dal městům monopol na vý-robu piva.

Jak to vypadalo v praxi?Měšťan – právovárečník – měl

své řemeslo, svou obživu, alekdyž na něj přišla řada, uvařildoma várku piva a doma ji i pro-dal, čepoval. Pro něj to byl vý-dělek navíc a daň, kterou za vár-ku zaplatil, putovala zčásti doměstské právovárečné poklad-ny, zčásti do pokladny zemské.

2

z historie piva a pivovarnictví

P i v n í c e s t y

Page 5: Pivní cesty

Právovárečníci prodávali svá piva i v teritoriu práva míle a pochopitelně sipřepečlivě hlídali, zda jejich právo nikdo nenarušuje prodejem piva cizího.Jakoukoliv konkurenci ihned likvidovali. Značné potíže měli s feudálnímišenky. Když zjistili, že v jejich odbytišti vaří a prodává pivo feudální pivovar,okamžitě majitele žalovali u panovníka. Ve 14. až 16. stol. museli panovníciřešit nemálo takových pří a všechny byly důsledně rozhodovány ve prospěchprávovárečných měst.

Jak se na problém dívala šlechta?Šlechta, ať profánní či sakrální, se s novou situací nechtěla smířit. naopak,

věděla, že pivovarnictví vynáší dokonce víc než rybníkářství a pokládali zanejvýš nespravedlivé, že monopol byl králem udělen jen právovárečným měs-tům. Vždyť oni vařili pivo od nepaměti, a také na právo dávné se odvolávalipři řešení sporů a žalob u panovníka, kde také operovali svými zásluhami –přesto monopol nezískali.

Až r. 1517 Svatováclavskou smlouvou došlo k jisté dohodě a šlechta dostalaprávo vařit pivo na dobu 6 let, tedy na dobu omezenou. Ale po jejím uplynutíse mnoho nezměnilo a feudální pivovary vařily dál. Spory nebyly už tak ostréa časté, ale monopolu se feudálové dočkali až v roce 1627 (na Moravě a veSlezsku 1628), kdy Ferdinand II. vydal obnovené zřízení zemské, v němž po-voluje feudální podnikání v pivovarnictví, tedy i dominikální hospody a šenky.

Jak šel vývoj?Už ve 14. století se z řad právovárečníků vyčleňují sladovníci, řemeslníci,

kteří vyrábějí základnísurovinu – slad. V 1. po-lovině 15. století si us-tavují své samostatnécechy. Pivovarníci vařístále doma, svůj cechsi zorganizují až téměřo půl století později.Kvalita piva je proble-matická, proto jsou za-vedeni ochutnávači –lízníci či kurýři se jimříkalo. na jejich verdik-tu záležel prodej pivana šenku a tím i výdě-lek právovárečníků.

3P i v n í c e s t y

Page 6: Pivní cesty

4

Brzy se i vyčleňují šenky, které už jsou stabilní, nikoliv „putovní“, jak tomubylo, když šenkoval každý právovárečník doma sám. Vznikají pivovárky a pů-vodně domácká výroba se mění na výrobu řemeslnou.

Ve středověku, kdy víra už silně zakotvila, byli zavedeni různí patroni a svatí,kteří měli držet ochrannou ruku nad počínáním lidským ve všech oblastech.V pivovarnictví to byli sv. Martin, Bonifác, Augustin. Také sv. Bartoloměj mělplné ruce práce, ochraňoval řezníky, hostinské a ještě ke všemu pivovarníky.nejvýznamnějším patronem v Čechách byl sv. Václav, na Moravě věřili v po-moc krále Ječmínka.

V 18. stol. dochází k významným změnám v oboru. Dvorským dekretemz roku 1786 bylo zrušeno vaření piva „po střídmě“ doma, dekret nařizoval va-ření na společný účet v pivovarech. Proto se objevují snahy o výrobu v ne-přetržitém technologickém procesu. Přesto nacházíme spoustu rad a prak-tik, jak polepšit nepodařenou várku. některé rady jsou velice kuriózní, jinéhraničí s magií. Sládek František ondřej Poupě, (1753–1805) radil pivovarní-kům udržovat čistotu, přesné postupy a veškerou magii zavrhoval. Počátkem19. stol. přecházejí do praxe rady a novinky, které propagoval a zavádělF. o. Poupě, jako: pivní váha – de facto hustoměr, teploměr ve sladovnictvíi pivovarnictví, odkličování sladu, mletí sladu na drobno a technologie pod-kvasných piv.

V té době zároveň proniká i do pivovarnictví technika: parní stroje, mecha-nická míchadla, zimotvorné stroje… Všechny inovace a vynálezy směřují k je-dinému – ke snaze vařit pivo v nepřetržitém pracovním procesu v nových,modernizovaných provozech. A vývoj pokračuje dál.

V roce 1869 bylo zrušeno propinační právo (poplatek za cizí piva – a vlastněmonopol). Sice bylo obstaveno dvacetiletou lhůtou odstupným, ale právě pouplynutí této opce vzniká mnoho nových pivovarů jak akciových, tak druž-stevních, spolkových a pod.

nové, velké a moderní závody hledají odbytiště, což vede k zvýšenémukonkurenčnímu boji, jehož důsledkem jsou fuze, koupě a konečně zániky pi-vovarů, zejména menších, které nebyly schopny udržet krok a v tomto bojineobstály.

Rostou nároky na znalosti a vzdělání pracovníků. Už nestačí předávání zku-šeností. Profesor Steinmann vyučuje pivovarnictví na Vysokém učení tech-nickém v Praze už od r. 1818 – jako první na světě – jeho nástupcem je prof.Karel napoleon Balling. První odborná škola sladovnická je založena r. 1869a další možnosti vzdělávání přibývají.

Dvacáté století s sebou přináší sice dvě války, krizi, ale také výrazné zlep-šení technologie, mechanizace – až po automatizaci. A vývoj stále pokračuje…

P i v n í c e s t y

Page 7: Pivní cesty

Pivovar Náchod, a. s.Eggenberg, a. s.Chodovar, s. r. o.Měšťanský pivovar v Poličce, a. s.Pivovar Uherský Brod, a. s.Pivovar a restaurace u Fleků, s. r. o.Pivovar Černá Hora, a. s.Pivovar Broumov, s. r. o.Žatecký pivovar, spol. s r. o.Pivovar Nymburk, s. r. o.

Pivovar Vyškov, a. s.Pivo Praha, s. r. o.Pegas – Hotel – minipivovar – pivnicePivovar Svijany, s. r. o.TOP HOPSvoboda – Franková spol. s r. o.Městský pivovar ŠtramberkJiří Jelínek – SenticePivovar Kácov, s. r. o.

Page 8: Pivní cesty

Bývala zvána křižovatkou ev-ropy a toto klíčové postavení čas-to osvědčila. nikdy se ale nesta-la mocnou světovou metropolí,a možná i v tom je její štěstí. Pone-chala si tak svůj lehce maloměst-ský a starosvětský tón, důvěrnýa přehledný. od románských dobjsou v ní zastoupeny všechny slo-hy, existující vedle sebe a navazu-jící na sebe. Velké dědictví tu za-nechal středověk, k jehož rannýmperlám počítáme klášter sv. Anež-ky české – největší gotický areálv Čechách – a k vrcholným svato-vítský chrám na Hradčanech. Re-nesance Prahu obohatila bezpoč-tem paláců, které dál rozmnožilobaroko. Svéráznou tvář městu do-daly „pseudostyly“ 19. století, a tyvyústily ve sloh, který se pro svouosobitou podobu a architektonic-kou plodnost dokonce zve „praž-

ská secese“. Poměrně ojediněle tu zaznívá židovský tón, který stále při-pomíná, že v Praze po víc než sedm století leželo v těsném sousedství Sta-roměstského náměstí židovské ghetto, jedno z nejucelenějších a nejproslu-lejších v evropě. Je pár míst, kam by každý, kdo do Prahy přijede, měl zavítat.na Pražský hrad a k němu přilehlou rampu, ze které je jeden z nejkrásnějšíchpohledů na město. na Vyšehrad, který patří k památným i mýtickým místůmčeské historie. Do národního divadla, k jehož postavení přispěla v polovině19. století celonárodní sbírka. Do divadla Stavovského, kde se poprvé hrálMozartův Don Giovanni. na Starý židovský hřbitov k hrobu slavného učencerabbiho Jehudy löwa Ben Bezalela, podle pověsti stvořitele legendárníhoGolema. na Václavské náměstí, srdce moderní Prahy. Ke Staroměstskéradnici, od středověku svědka nejvypjatějších chvil pražské i české historie.na Karlův most, jeden z nejstarších kamenných mostů ve střední evropě. nanovotného lávku při staroměstském břehu, odkud se nabízí proslulý pohledna hradčanské panoráma. Ale také do některé z početných pražských hos-pod a hospůdek, pro-tože pivo k tomutoměstu patří tak, jakovíno k Paříži, whiskyk londýnu a vodkak Moskvě.pražská informačníslužba:tel.: +420 124 44www.prague-info.czvítáme vás v praze:čtvrtletník – průvodceprahouwww.welcometoprague.cz

6

PRAHA – SRDCe eVRoPyhlavní město praha

P i v n í c e s t y

Page 9: Pivní cesty

FleKovsKé PIvov lahvíchcena: 490 Kč

Pivovar a restaurace „U Fleků“ s. r. o.Křemencova 11, 110 00 Praha 1

Nejstarší a nejznámější pivovar pocházející z roku1499. Je známý vařením a čepováním flekovské

tmavé třináctky. Jeho součástí je staropražský kabaret, zahradní restaurace a pivovarské muzeum.

Kapacita celého objektu je 1200 míst.Informace a rezervace: tel.: +420 224 934 019-20

fax: +420 224 934 805; e-mail: [email protected]; www.ufleku.czPivovarské muzeum: pondělí–pátek 10.00–17.00 hodin,

sobota, neděle 10.00–16.00 hodin

založeno 1499

Page 10: Pivní cesty

První novoměstskýrestaurační Pivovar

Vodičkova 20100 00 Praha 1

Tel.: +420 222 232 448+420 602 459 216

Fax: +420 222 231 662e-mail: [email protected]

www.npivovar.cz

OTEVŘENODENNĚ

Vážení hosté,chtěli bychom vám představit

PRVNÍ NOVOMĚSTSKÝ RESTAURAČNÍ PIVOVAR, který je ojedinělou gastronomickou raritou v centru Prahy.

• 10 různých místností, 340 míst k sezení •• výroba 11% kvasnicového ležáku •

• prohlídky pivovaru s odborným výkladem •• typicky česká kuchyně • pivní večery s živou hudbou •

• možné použít všechny hlavní kreditní karty •• otevírací doba: pondělí–pátek 10.00–23.30 hodin,

sobota 11.30–23.30 hodin, neděle 12.00–22.00 hodin •

Page 11: Pivní cesty

U MedvídkůMinipivovar, který je nejmenším pivova-rem v Praze, najdete od roku 2005 naStarém Městě, v ulici Na Perštýně. Nastejné adrese v restauraci U Medvídkůpopíjejí Pražané pivo již od roku 1466.Kdysi zde stávaly i pivovar a sladovna,na přelomu 19. a 20. století zde hrávalslavný kabaret. Oblíbená restaurace, jedna z největších praž-ských pivnic, je nyní provozně i architektonickyspojena s minipivovarem, pivovarským obchodem a kabaretním sálem. Vševzniklo náročnou rekonstrukcí prostor bývalé sladovny.

Minipivovar: Dvounádobová varna na 250 hl mladiny, dubové kvas-né kádě a ležácké sudy, his-torické technologické po-stupy, stáčení piva do lahvís patentovým uzávěrem; ka-pacita – 40 míst u stolu

Vyráběné značky piv:OLDGOTT – 13° – polotma-vý ležák – nefiltrovaný, ne-pasterizovaný

XBEER 33–33° – speciál – nej-silnější pivo dle stupňovitostiv Evropě

Pivovarský obchod:20 druhů českých a moravských speciálních piv, širokánabídka pivovarských suvenýrů

Restaurace U Medvídků:Typická česká kuchyně, pivo značky Bu-dvar, kapacita pivnice 300 míst, kapacitapivovarské zahrady 50 míst, Budvar Baru50 místotevřeno denně 11.30–23.00

Hotel U Medvídků:33 pokojů v standartu***, historické po-koje s malovanými renesančními stropya gotickými krovy

Na Perštýně 7110 00 Praha 1tel.: +420 224 211 916fax: +420 224 220 930e-mail: [email protected]://www.umedvidku.cz

Page 12: Pivní cesty

Pivovarský klub je pobočkou známého a populárního pivovaru a restaurace Pivovarský dům v Ječné ulici v Praze 2. Kuchyně nabízí pečená a grilovaná masaa výběr nejrůznějších lahůdek vhodných k dobrému pivu. Hlavní atrakcí této restaurace je však naprosto bezkonkurenční výběr ležáků a speciálů, předevšímz produkce regionálních, menších, malých a méně známých pivovarů a restau-račních minipivova-rů z celé České re-publiky a několikadalších zemí. Početnabízených piv sepohybuje kolem200, a hosté si jemohou vychutnat namístě v pěkném sty-lovém a nápaditéminteriéru, případnězakoupit a odnésts sebou.

Ihned po svém otevření v roce1998 se tato restaurace s vlastnímmini-pivovarem stala jedním z nej-oblíbenějších podniků v Praze. Mi-nipivovar, který vévodí interiéru,nabízí mnoho druhů různých piv.Můžete ochutnat tradiční českýležák světlý nebo tmavý, aneboněkteré ze speciálních piv, kterájinde nenajdete, jako je pivo pše-ničné, kávové, višňové a mnohodalších podle momentální nabíd-ky. Zvláštní specialitou je pivní sekt Šamp. Restaurace nabízí především tradiční čes-kou kuchyni, pečená kolena a další speciality.

PIVOVARSKÝDŮM

Restaurace a pivovar Pivovarský dům, s. r. o.Lípová 15, 120 44 Praha 2, Tel.: +420 296 216 666E-mail: [email protected]; www.gastroinfo.cz/pivodum

Restaurace a pivotéka, Pivovarský klubKřižíkova 17°, 186 00 Praha 8 – KarlínTel.: +420 222 315 777E-mail: [email protected]; www.gastroinfo.cz/pivoklub

Page 13: Pivní cesty

Pivovarský dvůr najdete 13 km od Prahysměrem na jihozápad, 3 km od dálnice D5nebo 3 km od trasy na Karlovy Vary, ve ves-nici Chýně.

Je unikátní českou restaurací, kde můžetenejen ochutnat lahodné pivo, ale osobněshlédnout i mistrovskou práci vyhlášenýchsládků, kteří přímo před zraky hostů pivo vaří.Takto zde může trávit svůj čas 80 hostů vy-chutnávajíce 10% kvasnicové pivo výčepnísvětlé, 12% kvasnicový Dvorní ležák graná-tové barvy, 14% kvasnicové pivo speciálčerné nebo další pivní speciály (zázvorové,starostova 17%, světlá 12%, světlá 14%, ku-kuřičná 12%, cyklistická 11%). Naše pivo simůžete také odnést s sebou v láhvích PETnebo v našich KEG sudech 10, 15, 20, 30nebo 50 litrů, včetně chladícího výčepního za-řízení. Pivovarský dvůr je také vhodným mís-tem pro posezení s přáteli i pro setkánís vaším obchodním partnerem.

Restaurace nabízí jak speciality české, taki staročeské kuchyně, vše na vysoké úrov-ni a za přijatelné ceny. Příjemné prostře-dí dotváří stylový dřevěný nábytek a velmiochotný personál. Na své si přijdou i děti, na které čeká v dětském koutku tabule nakreslení, plyšové hračky, knížky, stavebnicea před restaurací i houpačky. Samozřejmě ne-chybí ani mini zvěřinec s ovečkami a ko-zami, které čekají na malý pamlsek a malépohlazení.

Několikrát do roka nabízí Pivovarský dvůrzvěřinové, rybí nebo vepřové hody s hudboua tanečky.

V létě se na zahrádce Pivovarského dvorapořádají koncerty rockových skupin.

Chýně se nachází na cyklistické stezce a je velkým rájem pro cyklonadšence, kteří najdou prvnípivní pomoc v nově otevřené pivovarské krčmě.

K pravému staročeskému posezení, v zimě u krbu a v létě na zahrádce, nabízíme široký sortimentpokrmů za lidové ceny.

Naše pohostinná zařízení jsou otevřena denně od 11.00 do 23.00 hodin.Pro vaše auta a autobusy je k dispozici parkoviště.

Pivov

arsk˘ dvÛrCh˘nû u Prahy

Pivovarský dvůr – Miroslav HojdaChýně 28, 253 01 Hostivice

Tel.: +420 311 679 592+420 606 247 716, +420 606 620 533

Tel/fax: +420 311 670 075e-mail: [email protected]; http://www.pivovarskydvur.cz

VÍTEJTE U NÁS V PIVOVARU A RESTAURACI

Pivovarský dvůr – lahůdka pro Váš zrak i chuť! Možnost ubytování.

Page 14: Pivní cesty

naprostá většina turistů, kteří cestují po české republice, míří rovnou doprahy. mnoho z nich během svého pobytu známou stověžatou metropoli ne-opustí. a to je škoda, protože už v jejím bezprostředním okolí – někdy až pře-kvapivě na dosah – lze najít spoustu zajímavých míst, od malebných města krásné přírody až k navštěvovaným poutním místům.

Kraj hradů a zámKůZdejší krajině neodolal ani

římský císař a český král karel iV.Právě tady, v kopcích nad řekouBerounkou, založil v roce 1348hrad Karlštejn. dominuje muVelká věž s kaplí sv. kříže, kdebyly uloženy císařské klenoty.V jejím interiéru se dochovalsvětově unikátní soubor gotic-kých deskových obrazů z dílnymistra theodorika.

Západně od Prahy, uprostředrozlehlých lesů, se tyčí jedenz nejstarších českých královskýchhradů – Křivoklát. jeho historiesahá až do třináctého století.

Hrad český Šternberk,téměř stejně starý jakokřivoklát, stojí na opačnémkonci kraje. jeden z nejstar-ších českých šlechtickýchhradů je dodnes v rukou za-kladatelského rodu. Za jehodrsnou hradní fasádou naj-dete už pohodlné zámeckéinteriéry.

jiným architektonickýmskvostem středních čech je

rokokový zámek dobříš. jeho ozdobouje proslulá francouzská zahrada s kaská-dovou fontánou, květinovými ornamenty,stříhanými ploty a bohatou sochařskou vý-zdobou.

Kraj círKevních památeKnásilnou smrt knížete Václava († 935),

patrona české země, připomíná bazilikasv. václava ve Staré Boleslavi. Stojí na mís-tě původního kostelíka, u jehož dveří bylkníže zavražděn. Se Starou Boleslaví jetěsně spjat také kult Palladia země české.množství poutníků a zbožná úcta k mědě-nému reliéfu madony vedla k vybudovánískvostného barokního kostela nanebe-vzetí Panny marie.

další významné mariánské poutní místose nachází na svaté hoře u Příbrami. Ho-nosný barokní areál s chrámem nanebe-

12

karlštejn

český Šternberk

Stará Boleslav

StředočeSký kraj– kraj, který nemůžete minout!

střední čechy

P i v n í c e s t y

Page 15: Pivní cesty

vzetí Panny marie Svato-horské byl vystavěn podleprojektu italského staviteleCarla Luraga.

Perla mezi středočeskýmiměsty, kutná Hora, zařaze-ná mezi památky uneSCo,se může pochlubit hned ně-kolika proslulými církevnímistavbami. Gotický chrám sv.barbory, unikátní dílo go-tické architektury a původ-

ně gotický klášterní chrám nanebevzetípanny marie v sedlci, první stavba kate-drálního typu v čechách, patří k nejvý-znamnějším církevním památkám v českérepublice. kutnou Horu však proslavilai kostnice v kostele všech svatých v sedlci.

Kraj světových osobnostíke slavným středočeským rodákům

patří hudební skladatel antonín dvořák,autor novosvětské symfonie. rodný důmnajdou jeho obdivovatelé v nelahozevsi,ale do dvořákova srdce se vryla předevšímkrajina kolem vysoké u příbrami, kam sečasto vracel. Ve zdejším zámečku je

památník věnovaný živo-tu a dílu tohoto skvěléhoumělce.

Střední čechy si zami-loval i spisovatel, dramatika publicista karel čapek.autor nesmrtelných dramata románů jezdil tvořit i od-počívat do strže u dobří-še. V domě, kde tak rád po-býval, se dnes nachází je-ho památník. mezi dalšímiosobnostmi, jež jsou spja-ty se Středočeským krajem,vynikají svou tvorbou například malíř josef Lada, fotograf František drtikol, básník ja-roslav Seifert, nositel nobelovy ceny za literaturu, novinář a spisovatel ota Pavel, hous-lista josef Suk, dirigent Václav talich a mnoho dalších.

Kraj nevŠední přírodykrajina středních čech je na rozdíl od ostatních regionů české republiky velmi růz-

norodá. nádherná místa k odpočinku a relaxaci nabízí pět chráněných krajinných ob-lastí. místy až divoké území českého krasu je doslova provrtáno spletitou sítí kráp-níkových jeskyní. rozsahem i krásou mezi nimi vynikají Koněpruské jeskyně, kde sezachovala i skutečná středověká penězokazecká dílna.

13

Vysoká u Příbramikutná Hora

koněpruské jeskyně

Padrtské rybníky v Brdech

www.centralbohemia.cz

P i v n í c e s t y

Page 16: Pivní cesty

Kořeny pivovarnictví v Nymburce můžeme hledathned při založení města ve 13. století. První ofi-ciální zmínku o vaření piva ve městě obsahuje lis-tina krále Jana Lucemburského z 26. prosince 1327, kterou mu král vrací některáprivilegia, jež byla zničena při přepadu města zemským škůdcem Janem z Bibrš-tejna, a to včetně práva mílového. To zaručovalo Nymburským monopolní po-stavení, neboť zakazovalo v okruhu jedné míle – tedy 11,25 km kolem městašenkovat nebo vařit pivo bez souhlasu městské rady. Hmatatelným důkazem jerovněž nedávno objevená a jako archeologická památka zachovaná sladovna ze17. století.

Novodobá historie nymburského pivovarnictví se začala psát 1. ledna 1785 usta-vením Měšťanského pivovaru. V dubnu 1895 byl založen Nymburský pivovars. r. o., pro který byl postaven i nový objekt. V něm byl první výstav proveden19. března 1898.Dnes si nymburský pivovar udržuje na českém trhu, ale i v zahraničí, již tradičněvelmi dobré jméno. Jelikož je s ním úzce spjat život spisovatele Bohumila Hra-bala, jenž prostředí a lidi „milého pivovárku“ neopakovatelným způsobem po-psal ve svých knihách, dovolil Mistr použít pro obchodní název a registrovanouochranou známku nymburského piva motivy ze svého díla. A tak se zlatavý nápojz Nymburka jmenuje Postřižinské pivo.Pivo pro export je dodáváno pod registrovanou ochrannou značkou Gold Bo-hemia Beer například na trhy ve Španělsku, Švédsku, Itálii, Německu, několikdodávek bylo uskutečněno i do USA a Austrálie.

PIVOVAR NYMBURK

– Doktorova osmička– Pepinova desítka– Postřižinské pivo tmavé– Zlatovar– Francinův ležák– Bogan

Pivovar NymburkPražská 581

288 25 NymburkTel.: +420 325 517 200Fax: +420 325 512 077

e-mail: [email protected]

KAŽDÁ ŽÍZEŇ MÁ SVÉ ŘEŠENÍ!

Page 17: Pivní cesty

Cestou z Prahy do Karlových Varů posilnici I/6 nemůžete přehlédnoutKrálovský pivovar Krušovice. Neda-leko Křivoklátu a vyhlášené Žatec-ké chmelařské oblasti vaří pivo vícenež 420 let. Před dvanácti roky sotvastačil oblíbeným nápojem zásobovatnejbližší region, dnes znají české pi-vo z Královského pivovaru Krušovi-ce štamgasti ve dvaceti evropskýchzemích.Láká je možnost ochutnat lahodnýmok, který si nechával vozit na Praž-ský hrad už císař Rudolf II. a pře-svědčit se, že ani staletí na jeho vě-hlasu nic nezměnila. Dnešní mo-derní technologie zaručuje vyso-kou a vyrovnanou kvalitu. Zkuše-nosti mnoha generací krušovic-kých sládků dávají záruku, že kru-šovické pivo patří už neodmys-litelně mezi českou i evropskoušpičku.V Čechách a na Moravě se s nímpři svých toulkách můžete setkat

doslovana kaž-dém kroku. Všude ho doprovází skvělé sklo a ori-ginální doplňky, které ve špičkových restauran-tech i prostých vesnických hospůdkách dokáží

umocnit dojem z každého doušku.Pokud zavítáte přímo do Krušovic,

nenechte si ujít prohlídku jedno-ho z nejmodernějších pivovarův Čechách. Ukážeme Vám vý-robu piva od varny až po stáče-cí linky a na vlastní oči se přes-vědčíte, že úspěch krušovic-kého piva na českých i zahra-

ničních trzích není náhodný.V historické krušovické sladovně

můžete na závěr prohlídky poseděta posoudit, jak chutnají krušovickápiva přímo z pivovarské pípy.

Královský pivovar Krušovice

Více informací o exkurzích získátena telefonu: +420 313 569 226, mobil: 737 224 087

e-mail: [email protected]; www.krusovice.cz

Page 18: Pivní cesty

Renesanční pivo z Březnice500 let pivovarské historie

Rodinným stříbrem značky HEROLD Březnice je klasická receptura výroby piva s dů-razem na kvalitní surovinu a schopnosti lidí, kteří své řemeslo přeměnili ve skutečnéumění. Herold uchovává své dědictví pro budoucí generace.

Rok 2006 byl pro Pivovar Herold historickým mezníkem. Před pěti sty lety, v roce 1506,vznikl v Březnici zámecký pivovar, jehož výroba pokračuje bez přerušení až do dneška.Jsme pyšní na to, že navzdory dějinným zvratům, jimiž procházel celý region, se našetradiční pivo nepřestalo nikdy vařit. Nádherná barokní stavba, ve které jsou umístěnypivovar a sladovna, byla postavena kolem roku 1700 a představuje ojedinělý architekto-nický skvost, jenž v České republice nemá srovnání. Značka Herold vstoupila na mezi-národní trh v roce 2000, kdy Michael Jackson, nejuznávanější světová autorita v oborupiva, zvolil naši značku Herold Blond Lager v každoroční soutěži Beer Hunter pivem mě-síce. Piva z Pivovaru Herold dnes současně putují na evropské i zámořské trhy včetněUSA, Anglie, Finska a Německa. Pivovar Herold objevil smysl svého bytí v úctě k ději-nám, v přísném dodržování tradičních pivovarnických technik a ve výrobě vysoce kva-litního piva. Právě naše pozornost k detailu vysvětluje vysoký zájem světových znalcůpiva o značku Herold.

V březnickém pivovaru stále zpracováváme náš vlastní slad nákladným, avšak časemprověřeným způsobem, který dnes již většina pivovarů opustila. Proces, v němž použí-váme pramenitou vodu, čerpanou z hlubokého podzemí, český ječmen a chmel nejvyššíkvality, nám dovoluje vytvářet piva s jedinečnou příchutí klasiky. Piva značky Herold zrajív 500 let starých sklepech po dobu až 70 dnů. Jiné pivovary „tradiční metody a techno-logie“ hlásají, ale my je dodržujeme. Od jednotlivých surovin až po naplnění do láhve pro-vázíme vznik našeho piva láskou a péčí ke každému detailu. Vychutnejte ten rozdíl!

Naše ležáky s podílem ruční práce a tradiční tvořivosti:TRADITIONAL CZECH LAGER – (SVĚTLÉ VÝČEPNÍ PIVO)

BOHEMIAN BLOND LAGER – (SVĚTLÝ BŘEZNICKÝ LEŽÁK)BOHEMIAN BLACK LAGER – (TMAVÉ SPECIÁLNÍ PIVO)

BOHEMIAN GRANÁT LAGER – (POLOTMAVÉ SPECIÁLNÍ PIVO)

Kontakt:Pivovar Herold Březnice

Zámecký obvod 31, 262 72 Březnice u Příbramiwww.heroldbeer.com, [email protected]

Tel.: +420 318 682 047, Fax: +420 318 682 346

Page 19: Pivní cesty

Tradice vaření piva v královském městě Berouně je při-bližně 550 let stará. Roku 1872 postavilo právovárečnéměšťanstvo Berouna svůj pivovar, který vařil pivo až doroku 1978.Po dvacetileté odmlce oživili manželé Mayerovi tradicivaření piva v Berouně a založili SOUKROMÝ RODINNÝPIVOVAR BEROUN-SKÝ MEDVĚD. Pivoje zde vyráběno spod-ním kvašením z tra-dičních surovin: pitnévody, ječného sladu,hlávkového chmelea pivovarských kvas-nic. Pivo je spotřebi-teli předkládáno jakonefiltrované, kvasni-cové s bohatým obsa-hem vitaminu B.V nově zrestaurova-ných prostorách pivo-varu byla zřízena Pi-vovarská restaurace.Návštěvníkům nabízíme speciality českékuchyně, bohatý sortiment minutek a k to-mu samozřejmě naše pivo Berounský med-věd 11° světlý ležák, 13° tmavý speciál.Restaurace pojme až 100 hostů, salonek „ša-landa“ v prvním patře pohodlně usadí až 70osob. V prostorách lze pořádat oslavy, rautyatd. pro větší i menší společnost.Pivo Berounský medvěd lze v pivovaru za-koupit v PET lahvích 1,5 l v nonstop prode-ji. Plnění piva do kegů 15 l, 30 l, 50 l provádíme na objednávku. Zapůjčíme kegy i výčepní zařízení.Pivo Berounský medvěd prodáváme též v dárkovém balení ve 2litrových patentních lahvíchs ozdobným uchem nebo lze zakoupit „party soudek“ 5 l včetně pípy a držáku. V našem pivovaru simůžete objednat exkurzi s ochutnávkou i s ob-čerstvením v restauraci.Rodinný pivovar a restaurace Berounský med-věd se těší na Vaší návštěvu!Pivovar Berounský medvěd leží na trase turistic-kých cest do chráněné krajinné oblasti Českýkras a do Křivoklátské vrchoviny. Dostupnost pi-vovaru je 20 minut z Prahy po dálnici D5, sjezdBeroun – Centrum, nebo 2 minuty od vlakovéhonádraží Beroun.

Rodinný pivovarBerounský medvěd

Hana MayerováRodinný pivovar Berounský medvědTyršova 135266 01 Beroun 2Tel/fax: +420 311 622 566

+420 311 625 239+420 311 621 623

Mobil: +420 602 388 305+420 728 325 809

e-mail: [email protected]

Page 20: Pivní cesty

Tajný tip:od prosince 2007 je znovuevřena legendárnírtaurace Masné krámyv Českých Budějovicích

Jihočeské pivní stezkyPřijměte pozvání do jižních Čech a přijeďte ochutnat

výborné pivo a typickou jihočeskou gastronomii, poznattradiční výrobu jihočeského piva v místních pivovarecha v neposlední řadě vychutnat kulturní a historické bon-bónky, které náš region nabízí.

Page 21: Pivní cesty

Pivo patří k nejstarším nápojům, které lidstvo zná. S vel-kou oblibou jej popíjeli již Keltové, kteří osidlovali oblastjižních Čech před Slovany a Germány. U těchto kmenů senápoj rovněž těšil velké oblibě. V Čechách se pivo vařilovždy ze sladu, vody a chmelu a mohl ho vařit praktickyskoro každý, především to však byli feudálové a klerikové.Ve 13. století byla zakládána mnohá královská města s rů-znými privilegii, z nichž významné bylo právě právovárečné. V 18. století byla dvorním dekretem ukončenatradice domácího vaření piva a důraz se začal klást nazavedení správného technologického postupu běhemvýroby. O století později, v období technických vynálezůa objevů, byly zakládány nové pivovary s novými výrobnímipostupy, 20. století pak přineslo další zlepšení technologiea mechanizaci, která vedla až k dnešní automatizaciprovozu.

„Ochutnejte tradice a pivoz jižních Čech“

V jižních Čechách se v současné době nachází osm pivo-varů, více se dozvíte na našich webových stránkách.

Page 22: Pivní cesty

už jste navštívili královské město české Budějovice? nakonec na odpo-vědi nezáleží, protože při každé další návštěvě této stotisícové metropole již-ních čech zažijete a poznáte něco nového, ať jste milovníci památek a his-torie, kulturních zážitků, sportovních aktivit, turistiky nebo gastronomie spo-jené s nabídkou značek výbornýchmístních piv.

jistě vás zláká k návštěvě městakulturní nabídka akce „Léto 2008“,která bude kromě tradičních kon-certů různých hudebních žánrů, di-vadelních představení, soutěží a pře-hlídek obohacena o interaktivní me-zinárodní výstavu orBiS PiCtuS.

tradičně se budou konat na konciléta dvě akce – Hudební festival emy

destinnové a výstava moderního výtvar-ného umění intersalon ajV.

nezapomeňte, že nedaleko českýchBudějovic se nachází další zajímavá mís-ta a památky, jako například Holašovi-ce, český krumlov – obojí zapsané naseznamu kulturního dědictví uneSCo,zámek Hluboká n. Vltavou, lázně třeboňa krásná příroda Blanského lesa a novo-hradských hor.

20

čeSké BudějoViCe – CíL VaŠí CeStyjižní čechy

P i v n í c e s t y

Page 23: Pivní cesty

Při návštěvě měs-ta a plánování výle-tů se vyplatí poříditsi slevovou kartu navstupy CBCard. tavám zajistí slevu připrohlídkách pamá-tek, muzeí, zoologic-ké zahrady atd. a do-konce při cestováníměstskou hromad-nou dopravou.

S levovou kar tuCBCard obdržíte

v turistickém in-formačním cen-tru, které posky-tuje dále tyto služ-by: bezplatný in-formační servis,prohlídky historic-ké radnice, uby-tovací portál nawww stránkách,předprodej vstu-penek CBSyS-tem, doplňkovýprodej a internet zdarma.

těšíme se na vaši návštěvu!turistické informační centrumnám. přemysla otakara ii. č. 2370 92 české budějovicetel.: +420 386 801 413, fax: +420 386 801 414e-mail: [email protected], www.c-budejovice.cz

21P i v n í c e s t y

Page 24: Pivní cesty
Page 25: Pivní cesty

Pivovarnictví v jihočeském městě Strakonice se můžepochlubit historií dlouhou řadu století. Jisté je, že sídlo nasoutoku řek Otavy a Volyňky, rozrůstající se od poloviny13. st., bylo důležitou křižovatkou obchodních cest. Nasvou dobu bylo hospodářsky plně soběstačné a nechybělzde ani pivovar. Přeměnou těchto původních vesnic v pod-

hradí hradu Bavorů vzniklo město Strakonice. I když se zdepivo vařilo již před rokem 1308, várečné právo získali zdejší

měšťané až v roce 1367. Od té doby se zde vaří pivo, s výjimkou několika přestávek, stáleaž do dneška.V polovině 19. století zájem o pivo vzrů-stal. Proto se hledaly nové způsoby výro-by. Ta přecházela z primitivních postupů naprůmyslové a stala se hlavním podnětemk výstavbě parostrojního pivovaru ve stra-konickém Podskalí. Nový závod postavenýve Strakonicích na břehu Otavy v létech1873–1874 se stal velkým přínosem prozdejší pivovarnictví. V roce 1948 byl začle-něn do nově vytvořeného n. p. Jihočeské pi-vovary České Budějovice. Péče o dobrouchuť piva se Strakonickým vyplácela i v dal-ších letech. Všestranný rozvoj pivovaru při-spěl i k růstu výroby.V roce 1990 strakonický pivovar vstoupildo svých nejnovějších dějin. Byl začleněn dostátního podniku Pivovary České Budějovicea udržuje si nadále významnou úlohu v sítipivovarů na jihu Čech a ve svém regionupředevším. Jubilejního roku 1999 si pivo-var Strakonice připomenul 350 let svéhotrvání. Byly modernizovány stáčírny lahvía sudů, rozsáhlé úpravy proběhly v ležác-kých sklepích a ve varně, nechyběla ani re-konstrukce chlazení. Vybudováno bylo oddě-lení úchovy kvasnic a sklady. Změn doznali celkový vzhled pivovaru. 1. ledna 2005 je pivovar privatizován, byla založena akciová spo-lečnost s jediným vlastníkem městem Strakonice. Podstatný je zájem o spotřebitele, kterýse projevuje v lepší kvalitě nápoje. Nadále jsou vyráběny nejžádanější druhy piv, k nimž patřísvětlé výčepní pivo Silver, Měšťanská desítka, světlý ležák Nektar a světlý ležák Stra-konický Dudák. Na trh jsou tato piva dodávána v sortimentu sudových, lahvových piv a Měš-ťanská desítka i v plechovce. Pivovar se na trhu zviditelňuje rovněž světlým kvasnicovýmležákem dodávaným pod názvem Sklepák.Přelom století přinesl výrazné změny. Pivovar je vybaven přetlačnými tanky a novými zaříze-ními vodárny. Technika povyšuje pivovar na evropskou úroveň. Chuť Strakonického piva jevýrazná a oblíbená. Přijďte ochutnat!Exkurze v pivovaru jsou možné každý pra-covní den na objednávku. Návštěvníci zdemohou nakoupit celý sortiment piva a pivnísuvenýry.

Kontakt:Měšťanský pivovar StrakonicePodskalská 324386 01 Strakonice 1Tel.: +420 383 312 411Fax: +420 383 312 401E-mail: [email protected]

MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR, a. s., STRAKONICE

Page 26: Pivní cesty

jen sto kilometrů jižně od Prahy leží malebně na obou březích řeky otavyměsto Písek, nazvané podle zlatonosného písku, jenž v minulosti přinášel jehoobyvatelstvu prosperitu. čeští králové zde ve 13. století vybudovali nejen svůjhrad, ale především Kamenný most, který je dodnes symbolem města a ná-rodní kulturní památkou, kterou neopomine žádný návštěvník. od mostu mů-žete pokračovat po promenádě na pravém břehu řeky, jež prošla čerstvěrekonstrukcí a nabízí Vám klidnou procházku pod starobylými hradbami, hra-dem a budovou sladovny. Pivo se zde již nevaří, ale po důkladné obnověnajde celý objekt využití pro kulturní a společenské účely. nosným progra-mem jsou tři stálé expozice centra ilustrace pro děti, v jednom ze sálů vznikánová expozice prácheňského muzea. kousek opodál lze navštívit další z tu-ristických zajímavostí města – historickou elektrárnu v budově bývaléhomlýna. Vodní dílo z konce 19. století bylo citlivě opraveno, doposud vyrábíelektřinu a od r. 1997 se v něm také nachází zajímavá muzejní expozice. Vašekroky dále zamíří do bývalého hradebního příkopu, který je nově místem od-počinku s historickým duchem. občerstvit se zde můžete třeba piknikem, přikterém vás obslouží asistentky v kostýmech z dob, kdy lidé ještě neznali stres.

V městě se koná množství kulturních programů, inspirovat se můžetestránkami www.pisek.eu nebo obrazovými dokumenty na www.pisek-tv.cz.dnešní Písek nabízí i různorodé sportovní vyžití. turisté objeví řadu znače-ných cest pro pěší a cyklisty, zapomenout nemůžeme ani na sportovní a na-učné stezky v píseckých horách, jejichž zalesněné vrcholy město obklopujía kde můžete z rozhledny jarník shlédnout město a jeho okolí. Písek je ideál-ním východiskem pro výlety do dalších míst jižních čech, nově jsou také zpra-cované trasy „po stopách dobrého vojáka Švejka“.

infocentrum písekheydukova 97tel.: +420 382 213 592e-mail: [email protected]řeno pondělí až pátek9–17 hod., v letní sezóněotevřeno denně 9–18 hod.

pro poznání zajímavostíměsta doporučujeme:Zapůjčte si u nás zdarmaaudio guide v českém,anglickém, německémnebo francouzském jazyce.

24

PíSek www.pisek.eu

jižní čechy

P i v n í c e s t y

Page 27: Pivní cesty
Page 28: Pivní cesty

V malebné jihočeské krajině po-seté rybníky a protkané vodnímistuhami nové řeky, Lužnice, Zlatéstoky a dalších potůčků, leží pů-vabné město třeboň. jeho počát-ky sahají až do poloviny 12. století.

Ve 14. století se vlastníky tře-boně stali bratři Petr, jošt, oldřicha jan z rodu rožmberků, v jejichžrodovém erbu byla pětilistá čer-vená růže na stříbrném poli. V roce1367 zde založili augustiniánskýklášter a udělili třeboni práva, kte-rá jinak přináležela městům krá-lovským. největší rozmach městozažilo za vlády posledních rožm-

berků, Viléma a Petra Voka v 16. a na přelomu 17. století. do renesanční podoby přestavělizámek a v roce 1604 se třeboň stala dokonce jejich sídelním městem. rožmberkové věno-vali velkou pozornost hospodářským aktivitám, a to zejména rybníkářství. nejslavnější z bu-dovatelů rybníků jakub Krčín z jelčan pak ve funkci rožmberského regenta vybudoval vel-kolepá vodní díla v třeboňské pánvi a na řece Lužnici, v podstatě v té podobě, v jaké jemůžeme obdivovat dnes. Přímo za hradbami města třeboně se třpytí hladina nádhernéhorybníku svět a kousek od města lze pozorovat zakřivení zeměkoule na největším rybníkuv české republice – rožmberku.

další velký rozkvět třeboně nastal roku 1660 s příchodem knížecího rodu schwarzen-berků. ti pokračovali v tradici rybníkářského, lesního a pivovarnického hospodaření s využi-tím všech moderních metod. obohatili zámek o některé barokní přestavby a pro místoposledního odpočinku příslušníků rodu vystavěli v letech 1874–77 novogotickou hrobku. jeumístěna v krásném anglickém parku a její kaple s nádhernou akustikou je v létě využívánapro koncertní vystoupení.

V roce 1976 bylo historické centrum třeboně vyhlášeno městskou památkovou rezer-vací. kromě již zmíněného renesančního zámku nabízí i další historické skvosty. děkanskýkostel Panny marie královny a sv. jiljí z roku 1280 s augustiniánským klášterem, který proslulgotickými deskovými obrazy pro hlavní oltář z dílny mistra třeboňského (kolem r. 1400)a opukovou sochou třeboňské madony z téže doby. okouzlí vás půvabné náměstí s rene-sančními a barokními domy, z nichž některé mají ještě gotické základy, renesanční loubí a ar-kády, právě tak jako historické hradby a brány, kterými vcházíte do historie. V místě původnírožmberské zbrojnice z roku 1608 můžete dnes navštívit areál pivovaru regent, který je pro-slulý tradiční výrobou lahodného moku z ryze přírodních zdrojů.

město třeboň je významným lázeňským centrem. tradice léčby pohybového aparátu,s využitím přírodního zdroje – slatiny, sahá do konce 19. století. dnes slouží návštěvníkům lá-zeňské domy Bertiny lázně a Lázně aurora i pro relaxační a rekondiční pobyty.

unikátní přírodní podmínky na třeboňsku daly podnět k tomu, že se město stalo v rocel977 centrem biosférické rezervace Unesco a v roce l979 střediskem chráněné krajinnéoblasti třeboňsko. krásy a vzácnosti přírody v této oblasti mohou návštěvníci poznávat díkybohaté síti značených turistických, cyklistických a naučných stezek.Více se o třeboňsku do-zvíte v naší trvalé expozici a návštěvnickém centru „třeboňsko, krajina a lidé“ v areáluzámku.pravidelné kulturní akce:Květen: aniFest – mezinárodní festival animovaných filmůčerven: mezinárodní festival dechových hudeb, folkový festival okolo třeboněčervenec: třeboňská nocturna, historické slavnosti jakuba Krčína, pivovarské slavnostisrpen: Lázeňská třeboň – zábavná prezentace třeboňských lázní,

čochtanova třeboň – vodnické slavnost, zpátky do třeboně – folkový festivalzáří: rybníkářské slavnostiprosinec: třeboňský advent – vánoční výstavy, živý betlém, vánoční trh, troubení

z věže, speciální prohlídky zámku

na vaši návštěvu se těší město třeboň, kterév ojedinělé kombinaci nabízí vše, co si můžete přát!

informační a kulturní střediskomasarykovo nám. 103379 01 třeboňtel.: +420 384 721 169, fax: +420 384 721 356e-mail: [email protected]ěsto.cz

26

třeBoňjižní čechy

P i v n í c e s t y

Page 29: Pivní cesty

Město Třeboň, neobyčejně silná pevnost le-žící mezi vodními plochami, bylo neod-myslitelně spojeno s mocným rodem Rožm-berků. Ti vládli na jihu Čech pod staroby-lou pečetí červené pětilisté růže a jejich pan-ství vzkvétalo stejně jako ona. V této slavnédobě, v roce 1379, se rodí tradice vaře-ného piva, která trvá nepřetržitě do dnešnídoby.Název třeboňského pivovaru je inspirovánpostavou pověstného a znamenitého stavi-

tele jihočeských rybníků Jakuba Krčína z Jelčan, regentarožmberského dominia.Výjimečné pivo spojilo své jméno s výjimečnou osob-ností. Lidské úsilí celých staletí se zhodnotilo.Za éry majitelů z rodu Schwarzenberků byl pivovar roz-šířen na komplex moderních budov. Pivo Regent získávápopularitu doma i v zahraničí. Důkazem je řada oceněnívčetně zlaté medaile belgického krále nebo rakousko-uher-ského císaře Františka Josefa.Do moderní doby vstupuje pivovar Regent jako uznávanáznačka, jehož ochranná známka byla zaregistrována ve vícenež 30 zemích. Udělovány jsou další diplomy z celostátníchsoutěží, za všechny jmenujme Zlatý pohár PIVEX v Brně,České pivní pečeti v Táboře nebo cenu časopisu Pivní kurýr.

Majitelem pivovaru Bohemia Regent je odroku 2000 ing. Ferdinand Stasek. Současnývlastník vede k prosperitě rodinný pivovarpod názvem „Bohemia Regent a. s., spo-lečnost patřící do skupiny STASEK.“Svým zákazníkům nabízí kvalitní pivo va-řené tradiční technologií v sortimentu: 8°,10°, 12° světlé, tmavé – ležák Premium, 14°Prezident speciál, 11° sudové a lahůdkovékvasnicové. Návštěvníci našeho pivovarumají možnost prohlédnout si historické pro-story výrobny, ochutnat přímo z ležáckýchtanků a posedět ve stylové pivnici Regent.Pivovar zajišťuje pro své odběratele pora-denskou a servisní činnost.Červená růže na etiketě piva Regent je stálepatronem výroby dobrého, českého piva, la-hodícího všem smyslům.Prezident a majitel firmy, pan ing. Ferdi-nand Stasek zvelebuje jeden z nejstaršíchpivovarů v Čechách jako rodinné stříbroa sláva růže, spojená se značkou piva Re-gent, tak má v dnešní době důstojného po-kračovatele.

Mnoho piv, ale jen jeden– vladař ve znamení pětilisté růže

již 625 let

Těšíme se na Vaši návštěvu, přijďte ochutnat!BOHEMIA REGENT, a. s.

Člen skupiny STASEKTrocnovské nám. 124

379 01 TřeboňTel.: +420 384 721 319, 602 409 072

Fax: +420 384 721 321e-mail: [email protected]

www.pivovar-regent.cz

Page 30: Pivní cesty
Page 31: Pivní cesty
Page 32: Pivní cesty

královské městoPlzeň bylo založenoroku 1295 českýmkrálem Václavem ii.na soutoku čtyř řek.Po celý středověktěžila Plzeň ze svévýhodné polohy nakřižovatce obchod-ních cest a brzy se

stala hospodářským i kulturnímcentrem celých západních čech.

město Plzeň, jako hlavní měs-to piva, se v posledních letechzařadilo mezi turisticky atraktivnímísta v české republiky. mezi třinejvýznamnější cíle návštěvníkůměsta patří především pivovara Pivovarské muzeum, památkovárezervace a Zoo Plzeň. S názvemměsta Plzně je automatický spo-jováno české pivo Pilsner urquell,kvalitní spodem kvašený světlý le-žák užívaný na celém světě. Plzeň-ský Prazdroj nabízí nejen světlépivo, ale i opravdový turistický zá-žitek při prohlídce pivovarskýchsklepů, kde mají turisté možnostochutnat Prazdroj přímo ze sudů.V roce 2008 čeká na návštěvníky

30

PLZeň – HLaVní měSto PiVazápadní čechy

P i v n í c e s t y

Page 33: Pivní cesty

nově otevřená částtrasy, kterou by similovníci piva ne-měli nechat ujít. kdosi chce přivonět k pi-vovarnické historiiblíže, měl by navští-vit expozici Pivovar-ského muzea.

Postupem časuse město Plzeň pro-měňuje v zajímavoukongresovou desti-naci. V Plzni vyrostly

nové hotely, restau-race i zábavní pod-niky. Ve městě nynípůsobí tři hotelovéřetězce (toP City-Line, Best Westerna marriot).

město ži je bo-hatým kulturním ži-votem. Přízni čes-kých i zahraničníchmilovníků uměníse těší divadlo j. k.tyla (opera, opere-

ta, balet a činohra)i loutkové divadloalfa. oficiální kul-turní scénu doplňu-je pestré spektrumalternativní a klubo-vé kultury a bohatýkalendář akcí na pě-ších zónách v centruměsta.

31P i v n í c e s t y

Page 34: Pivní cesty

proto si nenechte ujít:• leden–březen – Smetanovské dny – multikulturní festival• květen – Slavnosti svobody – osvobození Plzně americkou armádou• červen – Historický víkend – městská slavnost s největším počtem

strašidelných bytostí v české republice• červen – mezinárodní folklórní festival• srpen – festival na ulici – jazz, folk, country a divadlo v ulicích města• září – mezinárodní festival divadlo• říjen – Pilsner Fest – svátek piva na počest uvaření první várky

světoznámého piva• prosinec – vánoční zpívání koled – tradiční akce plzeňského adventu

na nám. republikyneváhejte a přijďte poznat metropoli západních čech, město Plzeň. Vy-

chutnejte si pohodu a za-žijte příběh piva nejen vesvětoznámém pivovaru,ale i v mnohých rázovitýchhospůdkách a pivnicíchv Plzni, hlavním městempiva!

32

informační centrumměsta plzněnám. republiky 41301 16 plzeňtel.: +420 378 035 330Fax: +420 378 035 332e-mail: [email protected]

P i v n í c e s t y

Page 35: Pivní cesty
Page 36: Pivní cesty

Pivovarnictví v hornickém městě Stříb-ře se datuje už od roku 1399, kdy zdevařil pivo klášterní pivovar. V r. 1451 vzniklměšťanský a obecní pivovar, další městskýpivovar vařil až do roku 1874. Měšťanský pi-vovar byl po druhé světové válce znárodněna v r. 1950 zrušen. Vaření piva tedy v na-šem městě ožívá opět po 57 letech v ro-dinném minipivovaru U Rybiček.

NABÍDKA Z ČEPU A KUCHYNĚ na-šeho pivovarského restaurantu

Náš sládek pro veškeré měšťanstvo i hosty přes-polní s pečlivostí největší vaří čtyři druhy kvasnicovéhopiva, a také nějaké ty vícestupňové či ovocné speciality.Dbá nejen na kvalitu, ale i na 100% čisté přírodní pro-dukty, ze kterých zlatavý mok připravuje. Jakákoliv pří-sada extraktů, enzymů a jiné chemie, která poctivémuřemeslu pivovarnickému k nelibosti jest, do našehodomu přísně je zapovězena.

Jedině u nás pivo na čepu -- přímo z ležáckých tanků !Čepujeme bez filtrace a pasterizace. Filtrací sice pivo získá jiskrnou barvu, ale ztratí se ta originálně hutná chme-

lová příchuť. Pasterem potom zajdou některé látky, které toliko blahodárně působí našemu tělu tím, že zbrojí protirakovině, infarktu, či cholesterolu.A jakže ta naše pivečka chutnají?

Ječmenný „STŘÍBRŇÁK 10%“ – pivo se střední plností a správným řízem, s vyšší hořkostí. Má jemnou vůni a na-bízí plnohodnotné osvěžení po celý rok.

Ječmenný ležák „ARGENT 12%“ – s plnou chutí a sladovými tóny, které vybízí k posezení s přáteli. Název je od-vozen od původní historické osady Argentária.

Pšeničný „WEISSBIER Duchmaus 14%“ – je pšeničné pivo s typickou sladkokyselou chutí. Toto staročeské pivo,je známé také pod názvem „bílé pivo“. U nás se podává s plátkem citronu pro zvýraznění nakyslé chuti.

Duchmaus je legendární stříbrský skřítek, o kterém se více dozvíte při návštěvě hornického skanzenu, který jeodtud vzdálen jen 10 minut chůze. Do našich ležáckých sklepů se často vkrádá a v případě, že sládek mu nezanechátuplák piva, všelijaké neplechy v pivovarském sklepě páše.

„HORNÍK 13%“ – náš pivovar nemohl opomenout hornickou historii města Stříbra, kterou název Horník zře-telně připomíná. Jedná se o černé 13% pivo. Nemá typickou sladovou chuť, ale naopak vyšší hořkost, než jiná českáčerná piva.

Jen ku příležitosti nahodilé, vaříme taktéž pivo „OSTROSTŘELEC“ – speciální silné pivo 14%–17%, pivo vy-ráběné pouze pro významné příležitosti (Vánoce, Velikonoce a jiné) s vyváženou sladkohořkou chutí. Důsledným zrá-ním se dociluje pivo, které určitě nezklame naše chuťové pohárky.

Nemůžeme opomenou speciality jako jsou ochucená piva. Například pivo „Višňové“ či s příchutí banánu nebobylinek.

VŠEHO ZKUSTE, COŽ DOBRÉHO JEST, TOHO SE DRŽTE!Případné exkurze je možné objednat předem nebo podle možností pivovaruuskutečnit ihned po domluvě.

Rodinný minipivovar U RybičekPenzion, pivovar, pivnice, vinárnaPlzeňská 31–32349 01 StříbroTel.: +420 374 627 503Tel/fax: +420 604 280 787 (recepce penzionu)e-mail: [email protected], www.extreme-system.cz

Page 37: Pivní cesty

tyto světově proslulé zá-padočeské lázně se rozklá-dají uprostřed nádhernéholesnatého údolí, které je pro-tkáno spoustou minerálníchpramenů. jejich léčivá sílaje umocněna příjemným kli-matem, čistým vzduchema spoustou zeleně v krás-ných parcích a zahradách. je-jich chemické složení je vel-mi zvláštní a je považovánoza balneologickou kuriozitu.

již ve 13. století byly ob-jeveny léčivé účinky těchtopramenů, ale až v 19. stoletízde vznikly lázně. jménomariánské Lázně (marien-bad) bylo poprvé použito ro-ku 1808. V té době se maléměstečko začalo rozrůstata stavěly se první lázeňskédomy. Podle rady architektůbyla nejprve vytvořena pří-rodní kulisa a do ní se poté

rozmísťovaly jednotlivé hotely a lázeňské domy.mariánské Lázně se staly brzy velmi oblíbeným místem. nabízely jak mož-

nost léčebných procedur, tak potěšení ze zábavy i politických a společen-ských kontaktů z ce-lého světa. Proto semohou pyšnit pe-strou paletou slav-ných návštěvníků.jmenujme alespoňněkteré: spisovate-lé johann WolfgangGoethe, Henrik ib-sen, mark twain, ru-dyard kipling, F. m.dostojevský a Franzkafka, hudební skla-datelé Ferenc Lizst,johann Strauss, Fre-deryk Chopin, richard Wagner, karl maria von Weber a antonín dvořák, vy-nálezce thomas alva edison, psychiatr Sigmund Freud a dokonce anglickýkrál edward Vii.

dnešní návštěvníci zde mohou najít vše, co patří k lázeňskému životu: pro-cházky po krásném okolí, útulné restaurace, typické lázeňské sporty jako tenisa golf, ale i venkovní a krytý plavecký bazén. milovníky hudby jistě zaujmekaždoroční mezinárodní hudební festival Frederyka Chopina a pravidelné kon-certy na kolonádě.

V mariánských Lázních se nejčastěji léčí pacienti s ledvinovými chorobami,kožními potížemi, metabolickými poruchami, pohybovýmia gynekologickými potížemi.

infocentrum mariánské Lázněhlavní třída 47, 353 01 mariánské Láznětel/fax: +420 354 622 474, +420 354 625 892e-mail: infocentrum@marianskelazne.czwww.marianskelazne.czwww.marienbad.com

35P i v n í c e s t y

mariánSké LáZnězápadní čechy

Page 38: Pivní cesty
Page 39: Pivní cesty
Page 40: Pivní cesty

V podhorském mûsteãku Îelezná Ruda na ·umavû sevafiilo pivo jiÏ v roce 1787. V roce 1962 byl místní pivovaruzavfien a dokonce zbourán. Podobn˘ osud mûlo mnohodal‰ích ‰umavsk˘ch pivovarÛMajitelÛm místního hotelu Belveder se po 45 letech po-

dafiilo obnovit starou tradici ‰umavského pivovarnictví.První várka piva byla vypita na slavnostním otevfiení 20. 7.2007 v 17 hodin a 17 minut. Dnes vafií pivovar 3 druhypiva: svûtlou jedenáctku BELVEDER, polotmavou dvanáct-ku BELGRAD a tmavou tfiináctku GRADL.Majitelé vafií své pivo tradiãní metodou z vynikající ‰u-

mavské vody, nejkvalitnûj‰ího sladu z Moravy, z ãeskéhochmele ze Îatce a kvasnic plzeÀského typu.Ve sklepeníchhotelu pivo leÏí a zraje minimálnû 20 dnÛ.Hosté mohou posedût a ochutnat pivo pfiímo ve varnû

a mohou se i úãastnit samotného vafiení.Pro zájemce je pfiipraven i odborn˘ v˘klad o historii piva, o souãasném dûní

na ãeském pivovarském trhu a hlavnû o v˘robû piva.V fiíjnu roku 2007 bylo pivo ocenûno znaãkou Regionální ‰umavsk˘ v˘robek.

Zveme v‰echny milovníky piva, ale i Vás ostatní, ktefiímáte rádi krásnou ·umavu, dobrou kuchyni, pfiíjemnéubytování a hlavnû pohostinnost a vstfiícnost.

Dej BÛh ‰tûstí!Kontakt: Hotel Belveder

340 04 Îelezná Ruda 299tel.: +420 376 397 016, 376 387 270e-mail: [email protected]

[email protected]

Je‰tû pfied vybudováním pivovarského provozu ote-vfieli majitelé ve sklepeních dal‰ího Ïeleznorudského hotelu Gradl v roce 2005 pi-vovarské muzeum. Exponáty jsou pfiipomínkou tradice vafiení piva na ·umavû.I tady lze ochutnat pivo uvafiené v hotelu Belveder.

Muzeum je otevfieno v pondûlí–pátek od 14 do 19 hodin. Prohlídka je s prÛ-vodcem a odborn˘m v˘kladem. Mimo uvedené dny objednávejte prohlídku natel.: +420 376 397 016, +420 376 387 270, +420 602 406 136.

PIVOVAR BELVEDER V ÎELEZNÉ RUDù

Page 41: Pivní cesty
Page 42: Pivní cesty

Srdečně Vás zve-me na návštěvu dokarlovarského kraje –do míst, kde vyvěrajíléčivé prameny, doměst s bohatou his-torií i současnou kul-turou, do horskýchstředisek, kde se mů-žete oddat zimnímsportům i letní turis-tice.

karlovarský krajleží v západní částičeské republiky, přistátní hranici s ně-meckem – bezpro-středně sousedí sespolkovými zeměmiSasko a Bavorsko.

tato poloha určuje karlovarskému kraji významné hospodářské i kulturní pos-tavení v evropském měřítku a umožňuje oboustranně výhodnou příhraničníspolupráci.

V karlovarském kraji se nachází nejvýznamnější koncentrace lázeňskýchmíst v české republice. Lázeňská města karlovy Vary, jáchymov, mariánskéLázně, Františkovy Lázně a Lázně kynžvart jsou díky svým výsledkům v účin-nosti lázeňské léčby celosvětově proslulé.

i když asi hlavním turistickým cílem většiny návštěvníků jsou lázně, nabízíkarlovarský kraj celou řadu dalších atraktivních návštěvních cílů. Se stručnýmpopisem pro navštívení těchto lokalit můžeme začít u historických měst a kul-turních a technických památek. Cílem romantiků a zájemců o historii mohoubýt hrady a zámky Loket, Bečov nad teplou, kterému byla vrácena restaurova-ná druhá nejcennější historická památka (po korunovačních klenotech čes-kých králů) relikviář sv. maura, zámek kynžvart, kde se nachází rozsáhlá sbírkaz období metternichova kancléřství, Seeberg, Chyše, Valeč, atd. milovníky his-torie také lákají historická jádra měst Cheb, ostrov, Loket, Horní Slavkov, já-chymov. k Chebsku také neodělitelně patří typická lidová architektura, tzv.chebské hrázděné domy v novém drahově a doubravě.

kromě ojedinělých lázeňských měst a historie tohoto kraje mohou ná-vštěvníci obdivovat nádhernou přírodu, které vévodí krušné hory, unikátníkrajinný celek Chráněná krajinná oblast Slavkovský les, 80 chráněných pří-rodních lokalit všech kategorií nebo údolí řek ohře, teplá, rolava, Svatavaa Střela.

karlovarský kraj nabízí ve svých městech možnost bohatého společen-ského a kulturního života. nejvýznamnější regionální kulturní akcí je meziná-rodní filmový festival. největším hudebním svátkem je mezinárodní Chopinůvfestival v mariánských Lázních. V karlových Varech jsou také každoročně po-řádány prestižní hudební festivaly – například dvořákův karlovarský podzim čimezinárodní jazzový festival.V poslední době je velmi ús-pěšné Loketské kulturní léto,na jehož programu jsou světo-známé opery, které naplňujípřírodní amfiteátr pod loket-ským hradem.Karlovarský krajzávodní 353/88360 21 Karlovy varye-mail:[email protected].: +420 353 502 111Fax: +420 353 331 509www.kr-karlovarsky.cz

40

PoZVánka do karLoVarSkéHo kraje

západní čechy

P i v n í c e s t y

Page 43: Pivní cesty

V sousedství pře-krásného novogotic-kého zámku se na-chází Zámecký pi-vovar Chyše. Tradicepivovarnictví v Chy-ši sahá až do roku1580 a v roce 2006byla obnovena v his-torické budově pan-ského pivovaru, kde

se nachází také útul-ný restaurant s vy-hlášenou nabídkouspecialit pivní kuchy-ně. Stálá nabídkanašich nefiltrovanýcha nepasterovanýchpiv čítá světlý, polot-mavý a tmavý ležákPROKOP. V průběhuroku se vaří sezónnípivní speciály. At už si dopřejete chyšské pivo, některý z našich pokrmů, čise jen odreagujete při prohlídce zámku a zámeckého parku, vězte, že doChyše se vyplatí zajet.

Zámecký pivovar ChyšeTel.: +420 728 948 [email protected]

FIREMNÍ VEČÍRKY * SVATEBNÍ HOSTINY *OSLAVY * EXKURZE S OCHUTNÁVKOU PIVA *

CATERING

zámecký pivovar Chyše

Page 44: Pivní cesty

Severočeské město Liberec vzdálené pouhých 25 km od hranics Polskem a německem a 100 km od Prahy se rozkládá v kotlině meziještědským hřbetem a jizerskými horami.

město vytvořilo skvělé podmínky nejen pro vrcholné soutěže,ale i pro sport rekreační. Ve kterém jiném městě dojedete tram-

vají až k úpatí tisícimetrové hory? Hora ještěd (1012 m) je ideál-ním zimním cílem pro vyznavače sjezdového lyžování a pěší-

či cykloturistiku v létě. Vyznavači bílé stopy dají přednost protilehlým jizer-ským horám s důmyslně propojenými a udržovanými tratěmi různých déleka obtížností. již tradičním závodem v běhu na lyžích je jizerská padesátka,která je zařazena do seriálu World-loppet a také pravidelné světové po-háry v lyžování. Právě pro tyto je-dinečné zimní podmínky byl v roce2004 Liberec zvolen pořadatelemmistrovství světa v klasickém lyžo-vání v roce 2009.

méně známé jsou jizerské horysvými horolezeckými terény, milov-níky romantiky potěší rašelinová jezírka na čihadlech, Ptačí kupy, Frýdlantskécimbuří, přírodní unikáty na Bukovci nebo 13 rozhleden v přilehlém okolí měs-ta. Z výšky se můžete podívat na Liberec i okolí ze sportovních letadel, rogalanebo paraglidu. mnoho nadšených cyklistů uvítá charakteristické kopcovitéterény, ve kterých byl vybudován systém cyklistických stezek a tras.

Pro pivní labužníky se nabízí výrobky místního pivovaru Konrad a jejichkaždoroční Pivní slavnosti, pořádané na konci měsíce června. Součástí pivo-varu je i malé automuzeum. dalším, tentokrát rodinným, je pivovar vendelíns malou pivnicí, který leží na okraji města Liberce a jizerských hor.

Hlavními atrakcemi jak pro turisty tak i obyvatele města je zoo s mnohaexotickými zvířaty v čele s bílými tygry a takiny zlatými, dále botanická zahrada s nejmodernějšími skleníky v čechách a kromě jiného unikátními sbír-kami orchidejí. nelze opomenout zábavní centrum babylon s velkým aqua-parkem – se skluzavkami, tobogány apod., lunaparkem, elektronickými hrami,nákupním městečkem, hernami, bowlingem, kavárnami, restauracemi a jinýmilákadly.

Liberec se může pochlubit úplným spektrem kulturních zařízení, z nichžmnohá mají nadregionální význam. k nejzajímavějším patří divadlo F. X. Šaldy,Severočeské muzeum, oblastní galerie, krajská vědecká knihovna. koncertníživot kromě dalších organizují Lidové Sady,dům kultury, hudební kluby a liberecké kostely.

V Liberci je možné si zahrát všechny druhyběžných i méně běžných sportů, v nedalekémokolí i golf, zaplavat si v padesátimetrovémplaveckém bazénu s toboganem, či vyjet si nakoni. na závěr se nabízí nepřeberné množstvíútulných hospůdek s příjemným posezeníma rozmanitou kuchyní.městské informační centrumnám. dr. e. beneše 1460 59 Liberec 1tel.: +420 485 101 709Fax: +420 485 243 589e-mail: [email protected], www.liberec.cz

42

severní čechyLiBereC – SPortoVní a kuLturnímetroPoLe SeVerníCH čeCH

P i v n í c e s t y

Page 45: Pivní cesty

Pivovar KONRAD je od roku2000 pokračovatelem 130leté tradice

výroby piva v severočeském Liberci-Vrati-slavicích. Jeho noví majitelé vsadili na kvalitu

a poctivé pivovarnické řemeslo. Uvařit pivo, které by zachutnalo všemjeho milovníků – to je jejich krédo. Přispívá k tomu i zachování origi-nální výrobní receptury, podle které se zde připravují speciality z dávnýchstoletí. Pivovar si vyrábí svůj slad osvědčené kvality, využívá žateckýcha úštěckých chmelů domácí provenience a kvalitní vodní zdroje.A zde jsou výsledky:• tradiční 11% světlý ležák KONRAD s 5% alkoholu, který se proslavil

svou vyvážeností a lahodností; je držitelem prestižní „Zlaté pivnípečetě“

• oblíbený speciální 11% tmavý ležák KONRAD s charakteristickou chutítmavých sladů pro pochutnání; je držitelem prestižní „Stříbrné pivnípečetě“

• exluzivní 12% ležák KONRAD; držitel ceny „Bronzová pivní pečeť• speciální polotmavý ležák ESO jantarové barvy, nízkoalkoholické pivo

pro zdravé doplnění tekutin a 14% světlý ležák JOKER pro vychutnánívýjimečných chvil.

• novinkami jsou nealkoholické pivo Vratislavický PILOT a sváteční ležákKRÁL v červené barvě

CHMELAŘSKÉ MUZEUM ŽATEC•

46

Výrobek Libereckého kraje

Těšíme se na Vaši návštěvu!Kontakt:HOLS, a. s.Pivovar KONRAD Vratislavice463 11 Liberec 30Tel.: +420 485 393 122Fax: +420 485 393 228Rezervujte si návštěvu s ochutnávkouv Pivovarském šenkue-mail: [email protected]//: www.pivo-konrad.cz

Chmelařské muzeumv Žatci je největšíexpozicí svého druhuna světě.

na ploše 4 000 m2

představuje vývojchmelařství od ranéhostředověkudo současnosti

dozvíte se, proč senejlepší chmelna světě sklízí právěna Žatecku

během jedinénávštěvy Žatce sizapamatujete vůnichmele a žízeňuhasíte ve městě, kdeje pivo a chmel doma.

Otevřeno:od května do říjnaod pondělí do sobotyod 10.00 do 17.00 hod.

Vstupné:Dospělí 50 Kčděti od 6 do 15 let 30 Kčdůchodci 30 Kčrodinné vstupné 110 Kč

Kontakt:Chmelařské muzeumnáměstí Prokopa Velkého438 01 Žatec

tel.: +420 415 710 315+420 415 710 062

mobil: +420 724 431 422e-mail: [email protected]

Individuální termín návštěvy je možno dohodnout

ŽATEC – MěSTO, kDE jE PiVO DOMA…Severní čeChy

Motto návštěvy: historie – chmel – pivo – atmosféra• již více než 700 let se v Žatci

vaří výborné pivo (ochutnejte7 druhů piva ŽATEC…)

• pěstuje se zde nejkvalitněj-ší chmel pro piva světovýchznaček (Budweiser Budvar,Pilsner Urquell, Žatec…)

• natáčelo se tu více než 100českých i zahraničních filmůa reklam (Les Misérables, Oli-ver Twist, Yentl, Edith Piaf…)

• v centru města najdete 5 ná-městí a 500 staveb různýchslohů (Radnice, Morový sloup,Synagoga…)

• navštívíte tajemné historickéobjekty s ojedinělou atmosfé-rou (Pivovar, Chmelařské mu-zeum, Děkanský chrám…)

P i v n í c e s t y

Turistické informační centrumMěstský úřad Žatec (radnice)nám. Svobody 1, CZ – 438 24 ŽatecTel/fax: +420 415 736 156, +420 415 736 111Program pro skupiny: +420 777 634 051, +420 724 431 422e-mail: [email protected], [email protected]

Foto: V. Mach

Page 46: Pivní cesty

1 2 3 43

4 5 6 44

7 8

9

10 11

15

12

16

13

17

14

18 19 20 24232221

42 41 40 39 38 37 36 35

46 29 28

33 32 31 3034

2645

27

25

© 2008 Helvetica & Tempora, spol. s r. o., © Josef Kaliba

PiVOVARY

MěSTA S PiVOVARY

MěSTA, účastníci pivních cest

ORiENTAČNÍ MÍSTOPiS

HRANiČNÍ PŘECHODY

Střední Čechy jižní Čechy Západní Čechy Severní Čechy Východní Čechy Vysočina jižní Morava Střední Morava Severní Morava

str. 10 str. 7 str. 9 str. 14

str. 8 str. 17 str. 15 str. 47

str. 11 str. 39

str. 41

str. 36 str. 33

str. 25

str. 34

str. 22

str. 16

str. 29

str. 23

str. 27 str. 69 str. 72 str. 82str. 83str. 84str. 70

str. 86

str. 87str. 38

str. 75

str. 56 str. 43 str. 48 str. 51

str. 57 str. 53 str. 64 str. 78 str. 76

str. 59 str. 61 str. 63 str. 55

str. 73 str. 65 str. 68

Page 47: Pivní cesty

Žatecký pivovarMěsto Žatec a Žatecko jsou krajem doma i ve

světě proslulým svým jedinečným chmelem.Jeho pěstování je historicky doloženo již v 10. století.První zmínky pocházejí z roku 1004. I proto byl Žatecpo staletí bohatým královským městem. Vaření pivav takto výborných podmínkách na sebe nedalodlouho čekat. Žatecký chmel a slad, vyrobený z míst-ního ječmene, byly zárukou dobrých várek piva. Nanejčelnější místo mezi českými pivy dával žateckýmok už kronikář Tadeáš Hájek z Hájku ve svém výji-mečném spise „O pivě a způsobech jeho přípravy,jeho podstatě, silách a účincích“, vydaného latinskyroku 1585. V českém pivovarnictví je Žatecký pi-vovar jediný, který má tradici vaření piva v místěpůvodní městské zástavby delší než 700 let. V roce1261 vznikla v Žatci společnost žateckých právová-rečníků, která vařila piva „SAMEC“ a „KOZEL“ žádanáv Čechách i na královském dvoře, šlechtou a knížatypři stolování a radostných pitkách.

Základní kámen současného pivovaru byl položen 20. 6. 1798 na místě zaniklého králov-ského hradu. Pivovar byl postupně rozšiřován, modernizován a vařil výborná piva výčepní, spe-ciální piva jako „Radniční“, „Maslivecké“, „Vánoční“ a „Slavnostní“ a již zmiňovaná tradiční piva„Samec“ a „Kozel“. Při prezentaci žateckého pivovaru od dob svého založení bylo vždy zdůrazněnov pojmenování označení vlastnictví – „měšťanský pivovar“ a místo „Žatec“. Obyvatelé žateckéhokraje velice dobře rozeznávali a rozeznávají původní, originální pivovar a jsou na něj právem hrdi.

Novodobá historie se začala psát s nástupem nového majitele, podnikatele z Velké Británie,p. Rolfa Mundinga.V současné době získal Žatecký pivovar zpět dříve ztracené pozice na lokál-ním trhu a úspěšně rozvíjí export svých výrobků jak do států EU, tak do zámoří. Cílem Žatec-kého pivovaru je vařit pivo nejvyšší možné kvality prostřednictvím moderní technologiea tradičním českým způsobem z vybraných surovin, kterými jsou pouze žatecký chmel, českýslad a vlastní voda.

Žatecký pivovar nabízí možnost prohlídek pivovaru s ochutnávkou. Prohlídková trasakopíruje postup vaření piva od varny po stáčírny. Pravidla prohlídkových tras si mohou zájemcipřečíst na internetových stránkách pivovaru: www.zateckypivovar.cz

Žatecký pivovar, spol. s r. o.Adresa: Žižkovo náměstí č. p. 81

438 01 ŽatecTel.: +420 415 710 781–2Fax: +420 415 710 533e-mail: [email protected]

co u nás můžete ochutnat?Žatec Světlé – proslulé tradiční pivo zesrdce chmelové oblasti.Žatec premium – pivo prověřené stale-tími.

Žatec export – ležák z kraje, kde je pivo doma.Žatec premium tmavé – unikátní smyslový zážitek pro opravdové znalce a velmi oblíbenýnápoj žen, které vědí co chtějí.Baronka premium – žatecký chmel a slad, vyrobený z místního ječmene, byly vždy zárukoudobrých várek piva. Stejně jako dnes…Žatec Blue label – na světových trzích je pivo Žatec prodáváno v té nejvyšší cenové a kvali-tativní úrovni, jako špičkový český ležák, vyrobený z nejkvalitnějších surovin a klasickým českýmtechnologickým postupem v oblasti, která je po celém světě známá pěstováním nejkvalitněj-šího chmele, hlavní suroviny pro výrobu pivaŽatec Xantho – pro ženy i pro muže vaří Žatecký pivovar tmavý ležák – Žatec Xantho –vskutku výjimečné pivo. Kdo ochutná noblesní chuť tohoto černého klenotu, objeví čarovnéúčinky, které jsou v něm ukryty.

„Žatec – ležák z kraje, kde je pivo doma“.

Page 48: Pivní cesty
Page 49: Pivní cesty
Page 50: Pivní cesty
Page 51: Pivní cesty
Page 52: Pivní cesty

Pardubice, město s deva-desáti tisíci obyvateli, leží vestředu východních Čech nasoutoku řek Labe a chrudim-ky. od hlavního města Pra-hy je vzdáleno pouze 100 kma s okolním světem je spojujevelice dobrá Železniční a sil-niční síť. další jeho výhodouje letiště s civilním provozem.infrastruktura města je schop-na poskytnout návštěvníkůmstandardní služby a o dalšírozvoj turistických služebměsto cílevědomě usiluje.

Pardubice jsou atraktivníměstskou památkovou rezervací se zámkem a dalšími historickými památkami.Žijí bohatým společenským životem, jehož součástí jsou festivaly a kulturníakce (ve městě má sídlo komorní filharmonie, Východočeské divadlo, Východo-české muzeum i stále se rozšiřující univerzita Pardubice), stejně jako známéakce Velká pardubická stee-plechase, plochodrážní zá-vod motocyklů Zlatá přilba,tenisový turnaj Pardubická ju-niorka, Festival šachu, bridžea her czech open.

V blízkém okolí města senachází řada pozoruhodnýchpamátek (hrad na kunětic-ké hoře, východočeské zám-ky, hřebčín v kladrubech nadLabem).

Pardubicko je krajem lesů,luk, řek, rybníků a několika chráněných krajinných oblastí. existuje tu sít znače-ných turistických stezek a trasy vhodné k cestování na jízdním kole.

Věříme, že po shlédnutí našeho města a na základě informací, které jsme sivám dovolili předložit, se k nám opět rádi vrátíte a v dalších letech se stanete na-šimi pravidelnými hosty.Festival smíchu – únor • Jeden svět (filmový festival) – březen • O perníkovoupantofli (soutěž ve společenských tancích) – březen • Pardubické hudebníjaro – duben • Febiofest – duben • slavnosti perníku – květen • Folklorní fes-tival, Pernštýnská noc – červen • Zámecké slavnosti Pod erbem Zubra – čer-ven • aviatická pouť – červen • Zrcadlo umění – červen • european festivalJazz dance • iFas – Mezinárodní festival akademických sborů – červen (každýsudý rok) • Městský festival – červen • czech Open – červenec • Pardubickýfestival vína – srpen • Pardubická juniorka – srpen • Městské slavnosti – říjen• Zlatá přilba čR – motocyklové plochodrážní závody – říjen • Koně v akci –září • velká pardubická steeplechase – dostihy – říjen • Mezinárodní festivaldětských a mládežnických pěveckých sborů – listopad (každý lichý rok) •O perníkové srdce (soutěž ve společenských tancích) – listopad • PardubickáRyengle (soutěže v country tancích) – prosinec

52

Pardubice – město koní a Perníku

výchOdní čechy

TěšíMe se na shledanOu v PaRdubicích!

Magistrát města PardubicPernštýnské nám. 1

530 21 PardubiceTel.: +420 466 859 111Fax: +420 466 859 436

www.mesto-pardubice.czwww.mmp.cz

P i v n í c e s t y

Pardubice Region Tourismregionální informační střediskonám. Republiky 1530 02 PardubiceTel.: +420 466 768 390Fax: +420 466 768 396e-mail: [email protected]řeno denně 9.00–18.00 hod.

Page 53: Pivní cesty

HistorieVaření piva má v Pardubicích staletou tradici a sahá až do počátku14. století. V roce 1871 se stal Pivovar Pardubice akciovým. V roce1890 se začalo vyrábět tmavé pivo – 19% Porter. Po druhé světovéválce se pivovar stal majetkem státu a byl jím spravován až do roku1993, kdy se stal opět akciovou společností.OceněníCenným úspěchem pivovaru je první místo na degustační soutěži při mezinárodním kongresu orga-nizace AEGEE /přátel piva/, který se konal v Praze a Solenici v květnu 1994. V listopadu téhož rokuzískal Pardubický Porter od severoamerického svazu nápojářů a potravinářů prestižní cenu „Slád-kovo nejlepší“. V roce 1998 byla kvalita pardubického piva oceněna v městě Táboře zlatou Pivní pe-četí v kategorii 11% světlé pivo, zlatou Pivní pečetí v kategorii Dia pivo a stříbrnou Pivní pečetí bylooceněno nealkoholické pivo. V následujícím roce se pivo Pernštejn umístilo na 2. místě na meziná-rodní soutěži ve Švédsku. V ruské Soči bylo oceněno zlatou medailí v soutěži Pivo 99. V tuzemskuv tomtéž roce v soutěži Pivo České republiky 99 obsadilo 12% světlé pivo Pernštejn 2. místo. V roce2000 se pivo Pernštejn umístilo v Táboře na prvním místě v soutěži o Pivní pečeť v kategorii neal-koholické pivo a na třetím místě v kategorii Dia pivo. V roce 2007 se v Žatci na Dočesné umístil Pi-vovar Pernštejn dvakrát na třetím místě, a to s výrobky Pernštejn polotmavé výčepní a Pernštejn Dpivo. Na „Podzimní ceně českých sládků“ pořádané časopisem „Pivní kurýr“ se Pardubický Porterumístil na třetím místě v kategorií tmavých speciálů a Backer na dru-hém místě v kategorii nealkoholických piv.SoučasnostV současné době vyrábí Pivovar Pardubice tyto druhy piva – nealko-holické pivo Backer, Světlé výčepní Kovář, Světlé výčepní Pernštejn,Polotmavé výčepní Pernštejn, Jedenáctku Pernštejn, Světlý ležákPernštejn, Tmavý ležák Granát, D-pivo Pernštejn se sníženým ob-sahem cukru a speciální tmavé pivo Pardubický Porter 19%.Pivovar nabízí prohlídku pivovaru s možností posezení ve vlastníStaročeské restauraci. V letních měsících je otevřena zahradnípivnice. Kompletní sortiment lze nakoupit ve vlastních prodej-nách „Pivovarka“. Každoročně se v pardubickém pivovaře konajíakce pro veřejnost, a to „Pálení čarodejnic“ (duben, květen)a „Velký den piva“ (září). Více o sortimentu a prodejnách Pivo-varka najdete na www.pernstejn.cz a www.porter.cz.

S pivovarským pozdravem „Dej Bůh štěstí“Pivovar Pernštejn, a. s.

Palackého 250, 530 33 PardubiceTel.: +420 466 511 321-4, fax: +420 466 512 421

e-mail: [email protected], www.porter.cz

Page 54: Pivní cesty

Jen málokterý krajmůže nabídnout tak vý-jimečné přírodní krá-sy, ale i velké množstvíkulturních a historickýchpamátek. součástí kra-je jsou tři turistické per-ly na náhrdelníku krásČeské republiky, častitří turistických regionů –českého ráje, Krkonoša východních čech.V západní části zasahu-je do tohoto kraje turis-tický region Český ráj,lákající svými ojedině-lými zajímavostmi. V se-verní části kraje, v turis-tickém regionu krkono-še, se nachází nejstar-ší český národní park –Krkonošský národnípark s výraznou domi-nantou kraje a nejvyššíhorou České republiky –

sněžkou. největší část území kraje spadá do turistického regionu VýchodníČechy. rozsáhlé a pestré území od adršpašských a Teplických skal, brou-movských stěn, Orlických hor, Podzvičinska, přes přírodní park orlice ažpo úrodné nížiny Polabí je protkáno zlatou pavučinou přírodních i historic-kých památek. Pozornost si zasluhují skvosty renesanční a barokní archi-tektury, jako např. zámek Kuks s blízkým braunovým betlémem, zámkyčastolovice s nádherným přilehlým parkem, doudleby nad Orlicí a hrá-dek u nechanic, zámek Karlova Koruna v chlumci nad cidlinou, dále novéMěsto nad Metují a náchod s cennými sbírkami gobelínů, renesančnízámek Opočno s krásným arkádovým nádvořím a unikátními sbírkamizbraní, kolowratský barokní zámek v Rychnově nad Kněžnou, kde můžetenavštívit i muzeum a galerii orlických hor. Zavítat můžete také do malebnékrajiny babiččina údolí s ratibořickým zámkem.

k návštěvě vybízejí i ostatní pamětihodnosti např. Třebechovické mu-zeum betlémů s unikátním mechanickým Proboštovým betlémem, KapleKlanění Tří králů ve smiřicích nebo Památník bitvy 1866 na chlumu.

kraj plný přírodního a kulturního bohatství otevírá své srdce všem ná-vštěvníkům, kteří neodolají lákavému pokušení toulek jeho krajinou. ať jižputujete pěšky, na kole či jinak, jistě Vás nezklame.Kontakt:Tic hradec Královéinformační centrum i.Gočárova 1225, 500 02 hradec KrálovéTel.: +420 495 534 482e-mail: [email protected]

54

kráLoVéhradecký regionvýchOdní čechy

P i v n í c e s t y

Page 55: Pivní cesty

Práva na vaření piva vlastnili náchod-ští měšťané již ve středověku. Období, kdyse pivo vařilo v jejich domech, ukončilov červnu 1871 rozhodnutí městského za-stupitelstva vybudovat městský pivovar.Základní kámen byl položen 8. dubna 1872a ochutnat první várky piva bylo možné jižv posledním kvartále roku 1873.

V roce 1935 se začala v tehdejším Obec-ním pivovaru Náchod používat chráněnáznačka Náchodský Primátor (v souvislostis výrobou 12% tmavého piva) – předchůdcesoučasné známky PRIMÁTOR®.

Dnes je pivovar po rozsáhlých rekon-strukcích a svým vybavením patří techno-logicky mezi nejmodernější pivovary našírepublice. Moderní zařízení umožňuje vařitpivo klasickou, staletími prověřenou techno-logií charakteristickou pro české pivo. Pivotak splňuje vysoké mezinárodní požadavkyna kvalitu a zároveň si zachová svou neza-měnitelnou lahodnou chuť.

V současnosti pivovar vyrábí pod registrovanou obchodní známkou PRIMÁTOR® rozsáhlý a ucelenýsortiment piv, který umožňuje splnit očekávání širokého spektra přímých konzumentů i nejnáročnějšíchobchodních partnerů. Pivovar dokáže uspokojit poptávku po pivu lahvovém, v plechovkách, KEG su-dech a k dispozici jsou i speciální dárková balení.

Pivo Primátor je produkováno především technologií spodního kvašení z prvotřídních pečlivě vybra-ných domácích surovin – sladu z jižní Moravy, aromatického žateckého chmele a vysoce kvalitní vodypocházející z přírodní rezervace Teplicko-adršpašských skal v chráněné krajinné oblasti Broumovsko.Pivo má plnou a říznou chuť bez vedlejších příchutí a na jazyku ponechává pocit příjemné, pozvolna seztrácející hořkosti bez drsného a svíravého nádechu.

Rozhodující část výroby pivovaru tvoří proslulý prvotřídní PRIMÁTOR Premium (světlý ležák) a PRI-MÁTOR Světlý (světlé výčepní pivo), konzumenti však mohou ochutnat i pivní speciály jako je PRIMÁTORPremium Dark (tmavý ležák), PRIMÁTOR Nealko (světlé nealkoholické pivo) či PRIMÁTOR Diamant (světlépivo se sníženým obsahem cukrů – dříve DIA).

Chloubou pivovaru jsou originální, chuťově zajímavé, vícestupňové speciály, kterési získávají stále více svých příznivců a obohacují český pivní trh. Jedná se o PRIMÁTOR13% Polotmavý (obsah alkoholu 5,5% obj.) – speciální polotmavé pivo, PRIMÁTOR 16%Exkluziv (obsah alkoholu 7,5% obj.) a PRIMÁTOR 21% Rytířský (9% obj.) – speciální světlápiva a nejsilnější standardně vyráběné české pivo PRIMÁTOR 24 % Double (10,5% obj.)– speciální tmavé pivo. Výrobkové portfolio piv doplňuje svrchně kvašené světlépšeničné nefiltrované kvasnicové pivo PRIMÁTOR Weizenbier – ori-ginální pivo specifické vůně, chuti i vzhledu. Poslední novinkou jeopět velmi neobvyklé pivo – PRIMÁTOR English Pale Ale – svrchněkvašený polotmavý ležák anglického typu. Kolekci výrobků do-plňuje řada limonád pod značkou PRIMÁTOR® Limo.

Značka PRIMÁTOR si dlouhodobě udržuje svoji špičkovou kvalitu.Svědčí o tom celá řada medailí a ocenění získaných na nejrůznějšíchdomácích a zahraničních prestižních veletrzích a soutěžích. Odledna 1993, kdy je pivovar akciovou společností 100% vlastněnouměstem Náchod, jich získal celkově 105, z toho 26 zahraničních,a PRIMÁTOR® tak patří k nejlépe hodnoceným značkám piv v Českérepublice.

Vysokou a stálou kvalitu potvrzuje i skutečnost, že pivovar částsvého výstavu v posledních letech velmi úspěšně exportuje.

Pivovar Náchod také nabízí organizovaným skupinám návštěvníkůmožnost exkurzí – tyto mohou být zakončeny ochutnávkou piva a po-sezením v originální atmosféře stylového vagónu z první republiky nebov moderním návštěvnickém centru (restauraci) s kapacitou 120 míst,které je doplněno o venkovní posezení se 40 místy.kontaktní údaje:pivovar Náchod, a. s.Dobrošovská 130, 547 40 Náchodtel.: +420 491 407 111, fax: +420 491 407 271e-mail: [email protected], http://www.primator.cz

Historie a současnost pivovaru Náchod a značky primátor

Page 56: Pivní cesty

Zámecký pivovar DětenicePivovar ve vsi Dětenice nedaleko Českéhoráje potkal osud mnoha malých českých a mo-ravských pivovarů – byl v padesátých letechminulého století uzavřen. Nadlouho se tímtaké uzavřela řada vlastníků, kteří zde vařilipivo a po staletí o zdejší pivovar pečovali,přistavovali další budovy, kupovali stále mo-dernější zařízení. Jejich řada začala podle po-věsti na přelomu 13. a 14. století krutým lou-peživým rytířem Arturem. Ten prý měl tajný

Zámek a pivovar Dětenice507 24 Dětenice

Tel.: +420 493 596 132Fax: +420 493 596 434

e-mail: [email protected]

Prohlídka výroby piva, muzea:10.00–18.00 hod.

Prohlídka zámku úterý až neděle:10.00–17.00 hod.

Středověká krčma denně:11.00–23.00 hod.(rezervace nutná)

recept na přípravu kouzelného piva lásky. Poněm následoval Beneš z Dětenic, který kolemroku 1307 násilím rytíře Artura o jeho tajem-ství připravil. Dále historické prameny zazna-menávají hraběte Clamm-Gallase, ten v roce1790 vybudoval ležácké sklepy, spilku a le-dárnu a barona Wessenberga s jeho novou sla-

dovnou, postavenou v roce 1822. Koncem19. století proběhly poslední stavební úpravy,to již pivovar vlastnil řád maltézských rytí-řů. Ti vyráběli již 8000 hl piva ročně a dodá-vali pivo i císaři Františku Josefovi do Vídně.Dětenické pivo si tehdy oblíbila i španělskákrálovna Sofie. Pivní láhev z dětenického pi-vovaru s maltézským křížem patří mezi sbě-ratelské skvosty.Na začátku 20. století byla výroba pivav tomto pivovaru na svém vrcholu, vařilo se zde 12 000 hl piva ročně. Do sortimentu patřilo mimo jiné takétmavé pivo dle receptu rytíře Artura. Když byl pivovar v roce 1955 uzavřen, čekalo jej téměř padesát letpostupného chátrání.Díky novým majitelům, kteří pivovar v roce 2000 koupili a opravili, historie vaření piva v Dětenicích po-kračuje. Opět se zde vaří pivo rytíře Artura: na otevřeném ohni, scezované přes slámu, kvašené v dubovýchkádích a sudech. Historické sklepy s barokními klenbami byly zrestaurovány, v nich je zřízena středověkákrčma. V areálu pivovaru založili majitelé také muzeum piva. Slavná skalní města v Českém ráji dostalakonkurenci – exkurze v pivovaře, středověká atmosféra v krčmě a prohlídka sousedního pozdně barokníhozámku, rovněž zachráněného před zkázou novými majiteli, sem přivádějí stále více návštěvníků. Každý denkromě neděle a pondělí se v krčmě pořádají středověké programy, hraje dobová muzika, přijíždějí tanečnice,šermíři, fakír… Pije se silné Arturovo pivo lásky, maso připravené na ohni se jí rukama s čerstvě upečenýmchlebem, iluze divokého středověku je téměř dokonalá.

Page 57: Pivní cesty

Pivovar DobruškaNejstarší zpráva o vaření piva ve měs-tě Dobrušce pochází z roku 1320,která je zároveň i nejstarší zprávouo Dobrušce jako městě. Text tzv. Mu-tinova narovnání potvrzuje měšťa-nům právo várečné. Přesněji for-muloval právo várečné pro DobruškuJan Jaroslav Trčka z Lípy v privilegiuz roku 1582, kde uděluje i výsadu ná-kupu ječmene, přípravy sladu a vý-čepu piva. Na počátku 19. stoletíjsou dějiny dobrušského pivovarnic-tví úzce spjaty se jménem Františka Ladislava Heka, který byl předlohou pro literární postavuA. Jiráska z románu F. L. Věk. Požáry města přiměly v r. 1866 měšťany k budování novýchsklepů ve skále na kopci Belvedér a následně i stavbě stávajícího areálu pivovaru se sladov-nou. Tento pivovar fungoval až do r. 1996, kdy byl uzavřen. Po letech chátrání byl areálv r. 2002 odkoupen ryze českou společností. Jejím záměrem bylo nejen obnovit v tomto his-torickém pivovaru výrobu sladu a tradičního piva, ale v rámci projektu Staročeský pivová-rek Dobruška tento areál celkové oživit společenským životem a pivní turistikou.

Co u nás najdete?• Nadzemní část objektu v Novoměstské ulici – v části obce Dobruška zvané „Belvedér“ –

je vhodná například pro konání seminářů, školení a výjezdních firemních porad, k pořádánírůzných privátních akcí (svateb a jiných rodinných oslav). K dispozici je salonek (cca 15–45míst), bowling či kulečník, velkoplošná projekce, apod.

• Možnost ubytování ve třech 2-lůžkových a jednom 3-lůžkovém pokoji s vlastním příslu-šenstvím a televizí.

• Příjemné letní venkovní posezení v přilehlém parčíku na Belvedéru s výhledem na Dob-rušku.

• Pro početnější firemní setkání a prezentace nabízíme stylové sklepní prostory podzemnípivovarské restaurace se 150 místy, kde jsou také pořádány různé taneční večery, gurmán-ské akce, tématické výstavy, atd.

• Pro uzavřené skupiny (15–30 míst) je možno využít prostory „pivovarského salonku“, jednáse o původní stylové sklepní prostory přístupné z areálu pivovaru, kde je umístěna mini-varna (3 Hl) a expozice pivovarského minimuzea.

• Pivovarský dvůr je pak vhodným místem pro pořádání různých početnějších akcí.Skupinám návštěvníků nabízíme naučné exkurse do pivovarské části areálu, navazující navíce než 700-letou historií dobrušského pivovarnic-tví. Ve staročeském řemeslném stylu je zde zpro-vozněna mimo jiné klasická humnová sladovnas dvou-lískovým hvozdem. Na čepu pak ochutnátemístní tradiční 12% ležák „Rampušák“ – v přírod-ní nefiltrované podobě, uvařený dle původní recep-tury na měděné varně z roku 1936.

DEJ BŮH ŠTĚSTÍ!Kontakty:Home-page: http://pivovar.dobruska.infoe-mail: [email protected] a sladovna: tel.–fax: +420 494 620 195Společenské centrum – restauracetel.–fax: +420 494 620 175Adresa (pivovar):Staročeský pivovárek, s. r. o., IČO 620 62 247Křovická ul. 267, 518 01 Dobruška

Page 58: Pivní cesty

Krkonoše jsou nejvyšší a zároveň nejpopulárnější české hory. Už během19. století se staly oblíbenou a vyhledávanou turistickou oblastí. Také dnesjsou Krkonoše plné lyžařů a snowbordistů všech kategorií.

nejznámější střediska špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Harrachov, Ro-kytnice a Jánské Lázně a řada menších, ale půvabných center (mezi jinýmiBenecko, Vítkovice, Černý Důl, Malá Úpa, Paseky, Kořenov i další) jsou jižvelmi dobře vybaveny lanovkami, vleky a upravenými běžeckými tratěmi,právě tak jako hotely, penziony a vším, co patří k příjemně strávené dovo-lené. na jaře střídají lyžaře horští turisté. Jejich trasy vedou přes mohutnéhorské hřbety, ledovcová údolí, náhorní planiny, horské louky. Putují uklid-ňujícím krkonošským podhůřím nebo třeba k pramenům řeky Labe. V po-sledních letech jezdí rádi do Krkonoš a Podkrkonoší také turisté na kolech.

Krkonoše jsou jako celek vzácným přírodním útvarem a již v roce 1963bylo jejich území vyhlášeno prvním českým národním parkem, jednímz největších v evropě.Informace na:www.krkonose.euIc harrachov – tel.: +420 481 529 600e-mail: [email protected], www.harrachtour.czIc Benecko – tel.: +420 481 582 606e-mail: [email protected] Pec pod Sněžkou – tel.: +420 499 736 130e-mail: [email protected], www.veselyvylet.czIc Špindlerův Mlýn – tel.: +420 499 523 656e-mail: [email protected], www.spindlmu.infoIc Janské Lázně – tel.: +420 499 875 186e-mail: [email protected], www.janskelazne.czIc vrchlabí – tel.: +420 499 422 136e-mail: [email protected] Jilemnice – tel.: +420 481 541 008e-mail: [email protected]

58 P i v n í c e s t y

Region KRKonoševýchodní čechy

Page 59: Pivní cesty

Minipivovar s restauracív horském městečku Har-rachov byl postaven v ro-ce 2002 v areálu místnísklárny.Pivo se zde vaří přímopřed očima hostů. Pouzepřírodní suroviny, slada chmel a voda z vlastní100 let staré studny, zaru-čují kvalitu a chuť svět-lého výčepního piva (8%

Huťské výčepní), světlého le-žáku pojmenovaného podlemajitele minipivovaru a sklár-ny (12% ležák František) i pi-va tmavého pojmenovanéhopodle hory tyčící se nad měs-tem (12% Čerťák).Ze sklářské hutní haly lze sle-dovat i proces kvašení a zrá-ní piva v pivovarském sklepě.V restauraci je kromě obvy-klého sortimentu nabízena

k ochutnání také sladina (meziprodukt výroby piva) a slad (naklíčená a usušená zrnaječmene).Sklárna založená před rokem 1712 na panství hrabat Harrachů je druhou nejstaršísklárnou v Čechách. Současní majiteléstále uchovávají tradiční ruční techno-logie, včetně historické, sto let starébrusírny skla.Transmise a vodní turbinapohánějící stroje v brusírně jsou v téměřpůvodní podobě a plně funkční. Krásnéprodukty sklárny si lze koupit a potomsi je ještě nechat v rytecké dílně podlepřání ozdobit rytinou. Součástí sklárnyje muzeum se sbírkou historického sklaz produkce sklárny.Od roku 2007 mohou návštěvnící rela-xovat v nových pivních lázních.Pokud si někdo chce prodloužit pobyt v Harrachově, udělat si výlet po Krkonoších,zalyžovat si na místních sjezdových tratích, vyzkoušet běžky nebo snowboard můžese ubytovat v hotelu, který se nachází v areálu sklárny.

Sklárna a minipivovar Novosad & syn

Minipivovar a restaurace:Otevřeno: Po–Pá 9.00–23.00, So, Ne 11.00–23.00

Exkurze: Po–Pá 8.00–14.00

Prodejna skla a muzeum:Otevřeno: Po–Pá 9.00–17.00, So, Ne 9.00–13.00

Exkurze ve sklárně: Po–Pá 8.00–14.00

Prohlídky s odborným výkladem v češtině, angličtině a němčině.Pro velký zájem je lépe objednat se předem telefonicky nebo faxem.

Sklárna a minipivovar Novosad & syn512 46 Harrachov

Tel.: +420 481 528 141, +420 481 528 142Fax: +420 481 528 148

e-mail: [email protected] (obchodní oddělení)[email protected] (sekretariát)

www.sklarnaharrachov.cz

Page 60: Pivní cesty

Malebné podkrkonošské můstečko najdete asi 100 kmseverovýchodně od Prahy na hlavní trase vedoucí do nej-vyšších českých hor. ač malé, tísnící se mezi kopci v trojú-helníku slavných hradů – Kumburku, Pecky a Levína, skrývácelou řadu jedinečných zajímavostí. nová Paka je pravdě-podobně nejznámější sbírkou drahých kamenů a polodra-

hokamů. Je umístěna v „Klenotnici“, v domě pár kroků od náměstí. na-jdete zde acháty, jaspisy, karneoly ametysty, české granáty a další vzácnékameny, po léta sbírané a schraňované generacemi nadšených sběratelů.Studovat tuto unikátní sbírku přijíždějí do nové Paky mineralogové z ce-lého světa. Výstavu vzácných kamenů doplňují i výrobky z nich, zejménašperky. Ty si můžete koupit v místní prodejně.

V okolí nové Paky, na polích s půdou zbarvenou červeně, lze zajímavépolodrahokamy najít ještě dnes.

Krajina kolem nové Paky je přímo protkána nejen nalezišti polodraho-kamů, ale také unikátními zkamenělými stromy tzv. araukáriemi. V „Kle-notnici“ se můžete projít zbytky zkamenělého pralesa, který pokrýval ten-to kraj před 250 miliony let.

Tvrdé klimatické podmínky v sousedství vysokých hor a těžká dostup-nost za dlouhých zim zformovaly místní obyvatele v lid odolný a uzavřenývnějším vlivům. Snad právě proto se zde dařilo spiritismu, černé a bílémagii. Významným střediskem spiritismu byla nová Paka zejména v obdo-bí mezi dvěma světovými válkami. ojedinělou rozsáhlou kolekci kreseb,které vytvořili lidé ve stavu transu, najdete v druhém patře „Klenotnice“.

V roce 1930 přivezl bohatý místní podnikatel ze Zakarpatské Rusi donové Paky rozebraný řeckokatolický kostel a znovu jej postavil na zahraděsvé vily. Tím se postaral o další zajímavost toho městečka. Mezi ně patřítaké barokní klášter s chrámem nanebevzetí Panny Marie z první čtvrtiny18. století s dvěma plátny Petra Brandla, farní kostel sv. Mikuláše, přesta-věný v novogotickém slohu a mariánský sloup z roku 1716.

Kalendárium:Poslední víkend v květnu:

Musika Paka (festival alternativní kultury)Začátek července:

Mistrovství evropy v autokrosu(závod jednotlivců do třídy 3500 ccm)www.munovapaka.cz

60

noVá PaKavýchodní čechy

P i v n í c e s t y

Page 61: Pivní cesty

Historie vaření piva v Nové Pace sahá hluboko do mi-nulosti. V 16. století byla městu Nová Paka panem Buriá-nem Trčkou z Lípy udělena listina, kterou se povolovalastavba sladovny a pivovaru, vaření a prodej piva. Z histo-rických pramenů je ale známo, že pivovar i sladovna stá-valy v centru města již dlouho předtím.

Základní kámen dnešního pivovaru v Nové Pace byl po-ložen r. 1871 a již během prvního roku byla postavena celábudova a uvařena i historicky první várka piva. Od dobsvého založení se pivo nikdy nepřestalo vařit. V součas-nosti akciová společnost Pivovar Nová Paka zaměstnává60 zaměstnanců a vaří 8 druhů piv pod značkami, kterémají vazbu na okolí Nové Paky:Brouček – lehké osvěžující pivo spadající do kategorie

světlých výčepních s obsahem alkoholu 4%Kryštof – světlé výčepní pivo plnější chuti, alkohol 4,5%Kumburák – světlý ležák, plné chuti se sametovou pěnou,

alkohol 5%Granát – tmavý ležák s hustou pěnou vhodný k řezání svět-

lých druhů, alkohol 5%Podkrkonošský speciál – nezaměnitelné silnější pivo se

zlatavou barvou, které se řadí mezi speciály. Chuť sladuje vyvažována zřetelnou hořkostí, alkohol 6,3%

Podkrkonošský speciál tmavý – pivo bylo původně uva-řeno jako speciální vánoční překvapení na sklonku roku2005. Díky rychle získané oblibě u zákazníků se stejnějako světlá varianta zařadilo mezi standardní sortiment.Je vařeno dle původní receptury, na výrobu jsou použ-ívány čtyři druhy sladů. Výrazným rysem je aroma pra-ženého sladu s hořkosladkou karamelovou chutí pře-trvávající dlouho po napití.

Valdštejn – světlý speciál, který svým chuťovým rozlože-ním zajisté uspokojí milovníky silného hořčího pivas hustou sametovou pěnou, alkohol 7%

Hemp Valley Beer – Jeho jedinečná chuť je dána spoje-ním hluboce prokvašeného piva s příjemně nahořklouchutí a extraktem získávaným z konopí rostoucího v hor-ských údolích Švýcarska. Obsah alkoholu 4,5%.K výrobě se používá voda z artézského vrtu, vlastní slad,

kvalitní žatecký chmel a pivovarské kvasnice. Novopacképivo je známo svou příjemnou hořkostí, sladovou vůní,zlatavou barvou a můžete na něj mimo region naraziti v mnoha různých koutech světa, neboť se novopacký pi-vovar výrazně orientuje na export (cca 50% produkce smě-řuje do zahraničí). Tradičním trhem pro novopacké pivojsou USA, pobaltské státy, Německo, Polsko, Izrael, JižníKorea a Finsko.

V současné době podnik zaměřuje své aktivity takéna oblast cestovního ruchu. Zrekonstruované historické se-cesní budovy, klasický způsob vaření piva ve spojení s mo-derními poznatky a technologiemi, představují dobrý základnejen pro výrobu kvalitního, tradičního českéhopiva, ale i rozvoj turismu. Po předchozí do-mluvě lze zrealizovat prohlídku pivovaru včetněochutnávky, k dispozici pro semináře, firemnívečírky, či kulturně-společenské akce je histo-rická zasedací síň správní rady pivovaru a takénově vybudovaná pivovarská restaurace podvarnou s kapacitou 80 míst.Pivovar Nová Paka a. s.Pivovarská 400, 509 01 Nová PakaTel.: +420 493 727 031Fax: +420 493 721 100e-mail: [email protected]

Pivovar se sladovnou v Nové Pace

Page 62: Pivní cesty

Kraj drsného ka-mene, právě tak jakokrásné divoké příro-dy. Kraj přísný a leh-komyslné varující,zároveň však maleb-ný, okouzlující našesrdce. To je Trutnov-sko, zarámované naseveru hradbou Kr-konoš, s prameny řekÚpy a Labe, a na ji-hu vyšperkované ga-lerií Braunových ne-řestí a ctností v Kuk-su. Pro toto vše prá-vem patří k nejkrásnějším a nejvyhledávanějším oblastem České republiky.

Kraji dominuje majestátní panorama Krkonoš s nejvyšší horou České repub-liky Sněžkou. Krkonoše, jako mezičlánek přechodu od středohor k vysoko-horám, mají optimální podmínky pro letní i zimní turistiku.

Máte-li rádi klidné procházky, navštivte východní část regionu: zříceninustarobylého gotického hradu Vízmburk, památník selských bouří a podkrko-nošského hornictví ve Rtyni či malebné Malé Svatoňovice a Úpici, místa, kterájsou spojena s historií rodiny bratří Čapků.

Protože Trutnovsko má dlouhou a bohatou kulturní tradici, nepřijdou zkrátkaani milovníci umění. Za prohlídku stojí historické památky Dvora Královévčetně nedaleké přehrady v Lese Království, a zejména Kuks – perla barokníhoumění a architektury. V novém Lese nad Žírčí vás uvítá „Betlém“, velkolepápřírodní galerie plastik a reliéfů vytvořená Matyášem Bernardem Braunem.inspirační zdroje evropských umělců můžete obdivovat v galerii antickéhoumění v hostinném, ve Vrchlabí si můžete prohlédnout expozici Krkonoš-ského národního parku. Chcete-li prožít něco nevšedního, navštivte v Hos-tinném vždy první srpnovou neděli lidovou slavnost zvanou „porcinkule“,připomínající středověké hry. Vaše děti jistě uvítají návštěvu Zoo Safari vedvoře Králové nad Labem.

Krásy tohoto regionu lze obdivovat nejen formou pěší turistiky. Můžete vy-užít i nabídky vyhlídkových letů z vrchlabského či královodvorského letiště.a máte-li rádi horská kola, jistě neodoláte romantickým cestám v podhůří čiv samotném masivu Krkonoš, kde je ovšem nezbytné dodržovat pravidla ur-čená pro tento druh turistiky.

Zve vás kraj, který má dlouholetou turistickou tradici, který má rád svéhosty, neboť jim má vždy co nabídnout.

Turistická informační centra: Městské informační centrumStará RadniceKrakonošovo nám. 72541 00 Trutnovtel/fax: +420 499 818 245e-mail: [email protected]

Městské informační střediskonám. T. G. Masaryka 2544 01 dvůr Králové nad Labemtel.: +420 499 321 742fax: +420 499 320 221e-mail: [email protected], www.mudk.cz

62

TRUTnoVSKovýchodní čechy

P i v n í c e s t y

Page 63: Pivní cesty

Trutnov, který patřil ke královským věnnýmměstům, měl právo vařit pivo již v době svéhovzniku kolem roku 1260. Tato privilegia opě-tovně potvrdil roku 1340 i český král Jan Lu-cemburský.Do poloviny 16. století se vařilo pivo po jednot-livých domech, podle předem určeného pořadí.

Takových domů bylo v Trutnově 149, jejich počet se během doby praktickyneměnil. V roce 1582 se právováreční měšťané spojili a vařili pivo v pivo-varu v místě dnešního pivovaru. Pivo se v Trutnově vařilo převážně z pše-ničného sladu, někdy bylo použito na lepší piva sladu ječmenného. Používalyse i různé druhy koření, kvasnic a chmelu. V Trutnově se dříve chmel i pěs-toval, a to připomíná jedna část města zvaná „Kryblice“ (chmelnice).Pivovar postupně prošel různými přestavbami a modernizacemi. Od roku1900 měl pivovar elektrické osvětlení, tři parní stroje, dva parní kotle, dvavarní kotle a dvě chladírny piva.V roce 1923 se poprvé vařilo 14% pivo. Další výstavba probíhala v letech1929–35. Byla postavena nová čtyřnádobová varna, vybudováno čpavkovéchlazení, rozšířeny prostory sklepů a spilek.Při požáru v roce 1969 vyhořela pivovarská sladovna, která již nebyla obno-vena. Od roku 1980 byly provedeny různé přestavby a modernizace. Byla vy-budována nová stáčírna lahví, rozšířena kapacita sklepů a spilek, parovoda výměníková stanice, stáčírna sudů KEG a mikrobiální filtrace lahvovéhopiva.Od roku 1994 provozuje pivovar společnost Krakonoš spol. s r. o.V současné době vyrábí pivovar Krakonoš 5 druhů piva v celkovém objemudo sta tisíc hl ročně. Pivo je nepasterizované a mikrobiálně filtrované, jedistribuováno převážně do 100 kilometrového okolí pivovaru.Exkurze pro zájemce provádíme od pondělí do středy výjimečně ve čtvrtek.Provádíme pouze jednu exkurzi za den pro 15 až 40 osob. Termín je ne-zbytné objednat předem. Výklad je pouze v češtině. Prohlídka trvá nece-lou hodinu. Doba zahájení mezi8–12 hodinou. Možnost ochut-návky v pivovaře a nákupu su-venýrů v podnikové prodejně od11 hodin.Od roku 2005 provozuje spo-lečnost Hotel Krakonoš, kde sizájemci mohou objednat oběda ochutnat výborné pivo Kra-konoš.

Kontakt:Pivovar KrakonošKřižíkova 486541 01 TrutnovTel.: +420 439 830 114Fax: +420 439 811 267e-mail:[email protected]

Pivovar „Krakonoš“V TRUTNOVĚ

Page 64: Pivní cesty

…byl založen žambereckou firmou INTEROChmelan a spol. roku 1995. Vlastní výrobabyla zahájena o dva roky později.

Provozovatel Ing. Zdeněk Kalous rozšířilsortiment sudového i lahvového piva a při-způsobil jej požadavkům sezóny a svátků.Obohatil produkci pivovaru o speciální tmavépivo Stout, polotmavé „Jantarové“, ochucenémedové, konopné, banánové, a to vše o ne-filtrované pivo s náz-vem Žamberecký ka-nec. Toto pivo je ne-pasterované, vyrobenépouze z vody, sladua chmele – bez cukrui jiného sycení.

Jako novinku uvedlŽamberecký pivovarna trh v roce 2005chmelovou lihovinua o rok později další li-

monikáře, varhaníkanebo vystoupení českéči moravské folklornískupiny.

Prohlídku pivovarua likérky lze doplnitnávštěvou žamberec-kého muzea přímov sousedství pivova-ru nebo výstupem nanedalekou rozhlednu„Rozárku“, odkud semůžete pokochat nádherným výhledem do malebného kraje v okolí Žamberka.

kéry z chmelu. Nejžádanější jechmelový černý kančí tuzemák –CHRUM.

Návštěvníci pivovaru mohouposedět v pivovarské pivnici(2x 40 míst). Kapacita pivnicenapovídá, že zájezd či oslavu jenutno předem objednat, právětak jako hudební produkci har-

info: www.pivovarzamberk.wz.czKontakt – tel.: +420 465 611 918

Tímto Vás srdečně zveme na posezení v Žambereckém pivovarua na ochutnávku Žambereckého kance a výrobků likérky.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

PIVOVAR ŽAMBERK

Page 65: Pivní cesty

Pivovar Rychtář Hlinsko v Čechách vznikl v roce1913, původně jako „Společenský pivovar“. Jehoprvní pivo bylo vystaveno 12.prosince 1913.Jakoprosperující se v roce 1925 přeměnil na akciovouspolečnost. Od té doby až do 1.října 1996 postupněpatřil do různých pivovarských seskupení.Po pri-vatizaci vlastní pivovar ryze česká společnostIMEX Premium spol. s r. o. Okamžitými investi-cemi do výroby a odbytu byl zabezpečen další roz-voj.Příkladem toho je modernizace hlavní filtrace,stáčecí linky lahví, či mikrofiltr, který umožňujedocilovat u lahvového piva vysoké základní trvan-livosti bez použití pasterace. V průběhu posledníchlet byla uvedena do provozu nová spilka, která vý-raznou měrou zlepšila technologický úsek hlav-ního kvašení při zachování klasického výrobníhopostupu. Zároveň ve dvou etapách byla provedenakompletní rekonstrukce varny, včetně výměnyobou varních nádob a příslušných stavebníchúprav. V březnu roku 2007, byla zrealizována vý-měna linky na stáčení sudů KEG, kde došlo k in-stalaci nejmodernějšího zařízení od firmy KHS.V současné době se připravuje rekonstrukce stá-čírny lahví, včetně výstavby zcela nové úpravnyvody pro výrobu hlineckého piva.

Řada těchto investičních a rekonstrukčních akcí, které postupně mění vzhled pi-vovaru a jeho technologické vybavení, směřuje ke zkvalitnění a zefektivnění všechčlánků výroby tak, aby bylo možno i v následujících letech uspokojit stálý zájem všechpříznivců o prvotřídní, klasicky vyráběné pivo „Rychtář“.

Snahou pivovaru je poskytovat spotřebiteli produkty vysoké kvality, ve střední ce-nové úrovni, vyráběné klasickou českou technologií s použitím nejmodernějších prvkůve výrobě,které umožňují dodávat pivo skvělé chuti se zachováním všech jeho přiro-zených vlastností.

Pivovar má kapacitu výroby do 100 000 hl, vyrábí 6 druhů sudových a 6 druhů lah-vových piv, které dodává pod společnou značkou „Rychtář“.

Součástí areálu pivovaru je prodejna,v níž je možno zakoupit kompletní sortimentlahvového i sudového piva Rychtář, včetně kompletní nabídky propagačních před-mětů a materiálů Pivovaru Hlinsko. Exkurzi provozem pivovaru, lze po předchozídohodě zrealizovat včetně ochutnávky jednorázově pro maximální počet 40 osob.

Pivovar pořádá každý rok v přírodním amfiteátu pivovaru celou řadu kulturníchakcí. Aktuální informace k připravovaným i proběhnuvším akcím naleznete nawww.letosrychtarem.cz.

IMEX Premium s. r. o.Pivovar Hlinsko v ČecháchResslova 260539 01 Hlinskotel.: +420 469 311 471

+420 469 311 609fax: +420 469 311 383e-mail: [email protected]

Prvotřídní české pivo...

Page 66: Pivní cesty

Kouzlo přírodyMalebná krajina Vy-

sočiny je vyhledávánapředevším milovní-ky zachované přírody.Celé území vyplňujeČeskomoravská vr-chovina, která saháod jihočeských ryb-níků až k okraji Hané– zalesněné kopce sestřídají s údolími řeka rozkvetlými louka-mi, vesničky schoule-né na mírných úbo-čích kopců spojuj ícesty lemované jeřa-

binami. Pro svoji přírodní i kulturní hodnotu má krajina značné části Vysočiny sta-tut chráněných území. Chráněna jsou místa s původní vegetací, vzácnými druhyrostlin a živočichů, rašeliniště a skalní útvary. oblíbeným cílem výletů jsou nej-vyšší vrcholy kraje Vysočina – Javořice (837 m) a Devět skal (836 m).

aktivní odpočinekRozsáhlé husté lesy lákají k procházkám i k houbaření, půvabná přírodní zá-

koutí nabízejí výborné podmínky pro řadu sportů. Krajina je protkána hustou sítí2700 km značených pěších turistických tras, které poskytují neopakovatel-né zážitky milovníkům mlčenlivé přírody. Také 2400 km značených cykloturis-tických tras umožňuje poznatnejcennější přírodní partie.Ti zdatnější si mohou vybratz náročnějších terénů, rodi-nám s dětmi udělají radostmírnější svahy s dalekými vý-hledy. Milovníkům horole-zectví jsou k dispozici vybra-né úseky nejvyšších vrcholůŽďárských vrchů. Velký po-čet rybníků nabízí ochlazenív parných dnech i zahřátí při

zimním bruslení. největší ryb-níky jsou rájem surfařů a jach-tařů, na Dalešické přehradě jeprovozována rekreační lodnídoprava.

Krajina zimních radostíVyznavači zimních sportů

si při vyslovení slova Vysoči-na okamžitě vybaví perfektněupravené běžecké trasy a svě-tově proslavený závod Zlatályže. Celý kraj se v zimě mění

ve velký lyžařský ráj s desítkami kilometrů běžeckých stop pro závodní i rekre-ační lyžaře. Také vyznavači sjezdového lyžování si na Vysočině přijdou na své.Mírné svahy jsou vhodné zejména pro rodiny s dětmi a pro lyžařské kursy. Cel-kem jsou na Vysočině tři desítky sjezdovek v délce od 300 do 600 m, většinaareálů nabízí díky umělému zasněžování a strojově upravovaným svahům doko-nalé podmínky v průběhu celé lyžařské sezóny a odpovídajícím zázemím po-skytují návštěvníkům maximální pohodlí.

dědictví minulostiK návštěvě zve řada hradů, zámků a tvrzí jako svědků staletých dějin Vyso-

66 P i v n í c e s t y

Region VySoČinavySočIna

Page 67: Pivní cesty

činy. Z romantické krajinyvystupuje hrad Lipnicenad Sázavou (http://lip-nicens.unas.cz), kterýkromě dalekého rozhle-du po okolí nabízí let-ní vystoupení hudební-ků, divadelníků i šermířů.Původně obranný hradRoštejn (http://rostejn.wz.cz), přestavěny na re-nesanční lovecké sídlo,nabízí tajuplné nočníprohlídky a do středově-ku zde mohou návštěv-níci nahlédnout během Historického hodokvasu. Dobovou atmosféru lze vy-chutnat během letních slavností také na upravené hradní zřícenině orlík u Hum-polce (www.hrad-orlik.cz). návštěvníky renesančního zámku v náměšti nadoslavou (www.zamek-namest.cz) zaujme vzácná sbírka nástěnných kobercůi historické postavy, které v létě zámek oživují. Bohatou hudební tradici má ba-rokní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou (www.zamek-jaromerice.cz). nástěnnéfresky a cenný mobiliář mohou návštěvníci obdivovat při prohlídce premon-strátských klášterů Želiv (www.zeliv.cz) a nová Říše (www.novarise.cz).

Za památkami UnescoTři nejcennější památkové soubory kraje jsou zapsané do Seznamu světového

kulturního a přírodního dědictví UneSCo. Historické centrum Telče (www.telc.eu), jehož náměstí je lemováno měšťanskými domy s renesančními štíty a arká-dovými podloubími a které spolu s renesančním zámkem tvoří architektonickýcelek výjimečné hodnoty. Poutní kostel sv. Jana nepomuckého na Zelené hořeve Žďáru nad Sázavou (www.zamekzdar.cz) jako mistrovská kompozice sesymbolikou svatojánské pěticípé hvězdy, vrcholné dílo českého architekta J. B.Santiniho ve stylu barokní gotiky počátku 18. století. Románsko-gotická bazi-lika sv. Prokopa v Třebíči, která je se svým monumentálním portálem a rozleh-lou trojlodní kryptou jednou z nejvzácnějších staveb svého druhu ve středníevropě a unikátně zachovalé stavby židovského města se dvěma synagogamia rozlehlým židovským hřbitovem, připomínající exis-tenci zdejší židovské komunity (www.trebic.cz/unesco).

Informace:vysočina TourismŽižkova 16, 586 01 JihlavaTel.: +420 564 602 533www.region-vysocina.cz

67P i v n í c e s t y

Page 68: Pivní cesty

Měšťanský pivovarHavlíčkův brod a. s.dobrovského 2027

580 01 Havlíčkův brodtel.: +420 569 495 111

+420 569 428 675e-mail: [email protected]

www.hbrebel.cz

Rebel – kvalita a tRadice

Výroba piva v Havlíčkově Brodě (dříve Ně-meckém Brodě) má dlouholetou tradici. Jižv roce 1333 udělil král Jan Lucemburský teh-dejšímu majiteli Německého Brodu Jindři-chu z Lipé pro toto město právo várečné. Šloo starobylou výsadu měst, která udělovalaobčanům vlastnícím dům uvnitř hradeb měs-ta právo vařit pivo Ve městě postupně dochá-zelo ke sdružování právovárečníků, kteří sizřizovali větší pivovary.

Po velkém požáru v roce 1834 právová-rečníci zakoupili rytířský dům Bukovských(dnešní správní budova pivovaru), kde bylmalý ruční pivovar. Tento den se stal dnemzaložení našeho pivovaru. S rostoucím výsta-vem přestala kapacita pivovaru stačit pop-távce. Proto bylo rozhodnuto o první velkérekonstrukci pivovaru, která byla ukončena12. října 1880, kdy byl pivovar vysvěcen.Tímto dnem byla zahájena moderní výrobapiva a začaly novověké dějiny pivovaru. Vý-stav piva činil v té době 15 tisíc hl ročně.

Od té doby pivovar prošel celou řadou mo-dernizací, přečkal válečné období i dobu so-cialismu. Pivovar také od druhé světové válkyneustále zvyšoval výstav piva. V roce 1995 sepivovar opět dostává do rukou potomkůmpůvodních majitelů. Další rekonstrukce a mo-dernizace výrobního zařízení umožnila opět-né zvýšení výstavu i kvality piva. Ke konciroku 2007 začíná realizace největší rekon-strukce pivovaru v novodobé historii, jejížsoučástí je nová stáčecí linka sudového piva.

Pivovar je držitelem celé řady ocenění zakvalitu piva od laické i odborné veřejnosti.V roce 2006 a 2007 se REBEL černý stal nej-oceňovanějším pivem v České republice. V ka-tegorii světlý ležák získal REBEL Originál Pre-mium první místo v soutěži Cena českýchsládků 2007 apod. Svou výrobní kapacitou seřadí do kategorie malých pivovarů s ročnímvýstavem do 200 tisíc hl. Mezi jeho nejzná-mější značky patří Rebel Original Premium,Czech Rebel beer (velmi úspěšné pivo v USA)a Haškův Rebel c.k. Část produkce je vyvá-žena do zahraničí. Jedná se především o USA,Slovensko, Švédsko, Dánsko, Finsko a další.

Zákazníci i široká veřejnost mají možnostnavštívit a prohlédnout si pivovar, aby samividěli moderní a přitom tradiční postup vý-roby piva REBEL.Zájemci mohou získat dal-ší informace o pivovaru na www.hbrebel.cz,případně na adrese [email protected]

Page 69: Pivní cesty

Pivo se vaří v Pelhřimově, našem starobylém městěv nejzápadnějším výběžku Českomoravské vrcho-viny, nepřetržitě už více než 450 let, od roku 1552.Tehdy udělil panovník městu Pelhřimovu právovárečné.Pelhřimovští měšťané nejprve vařili pivo ve svých do-mácnostech, později vybrali dva domy jako sídlo pivo-varu. Koncem XVII. století přestěhovali pivovar k městskéhradební zdi, v roce 1898 se začala pro pivovar v Pelhřimově stavět zcela no-vá budova se všemi vymoženostmi tehdejší doby. První várka byla uvařenauž za rok.Politické a historické události 20. století znamenaly pro pelhřimovský pivovarzměny vlastníků, naštěstí ho nepotkal osud mnoha českých pivovarů, kterébyly po roce 1948 zrušeny.V roce 2001 koupila pelhřimovský pivovar firma DUP, která mu dala nové ob-chodní jméno: POUTNÍK.V pivovaru POUTNÍK se i nadále vaří pivo tradičními a osvědčenými techno-

logickými postupy. Z vy-nikajícího moravskéhosladu, nejlepšího chme-le a křišťálově čisté vodyz lesních pramenů pelhři-movského kopce Křemeš-ník vzniká pivo s neopa-kovatelnou chutí.Je to nepasterizované pi-vo plzeňského typu sytězlaté barvy s bohatoupěnou.V sortimentu je světlé de-seti i dvanáctistupňovépivo, na velikonoce a vá-noce vaří sládek oblíbenýSpeciál.

Proč bylo pivovaru vybráno jméno POUTNÍK?Podle pověsti se kdysi v našem kraji usadil potulný mnich. Založil zde město,které nazval svým jménem – Pelegrín. Z něho postupným počešťovánímvznikl název Pelhřimov.Latinské slovo pelegrin v češtině znamená poutník.

Prohlídky pivovaru a ochutnávky piva:• prohlídka pivovaru: 50 Kč za osobu (od 20 účastníků)• prohlídka pivovaru, ochutnávka piva a občerstvení: 120 Kč za osobu (od 20

účastníků)

Pivovar PoutníkPivovarská 856393 01 Pelhřimovtel.: +420 565 323 231e-mail: [email protected]

Pivo ze srdce Vysočiny

Page 70: Pivní cesty

O Dalešickém pivovaru

Již více než třistapadesát let zdobí poklidnou obec Dalešice ležící 20 km jižně od Tře-bíče pivovar, který si každého získá svým kouzlem. Návštěva tohoto jedinečného místase podobá cestování ča-sem – najednou se ocitne-te v době Rakouska-Uher-ska, živě si představujetepivovarský provoz a vde-chujete voňavý vzduch.Není to iluze – vůně linoucíse z varny dává vědět, žese v pivovaru zase po dlou-hých letech vaří tradičnímzpůsobem to nejlepší čes-

ké pivo. Současní majitelév roce 1999 ukončili dlou-hé období chátrání a pu-stnutí této technické pa-mátky. Celý objekt je cit-livě opravován a vybavennovou technologií pro va-

ření piva klasickým pos-tupem.Od velkých průmyslovýcheuropivovarů se náš mini-pivovar liší zejména důra-zem na kvalitu a čistotuvstupních surovin (vařímevýlučně z moravského sla-du, žateckého chmele, vo-dy a pivovarských kvasi-nek) při použití klasickétechnologie otevřené spilky a ležáckých tanků. Čerstvé nepasterizované pivo expedu-jeme filtrované i nefiltrované. Více důvodů k návštěvě pro opravdového milce dobré-ho piva není třeba.Ale nejenom pivem živ je člověk. Pivovar je obklopen rozlehlou zahradou, která je lemo-vána kamennou zdí, ideálním místem pro zklidnění myšlenek a potěchu ducha. V zacho-valé části původního provozu je ve spolupráci s obcí Dalešice a evropským fondem Pha-re zřízeno Muzeum rakousko-uherského pivovarnictví a v prostorách bývalé sladovnyvás uvítá stylová Pivovarská restaurace. V turistické sezóně pořádáme nejrůznější kul-turní akce (program najdete na internetových stránkách pivovaru). Návštěvníci semohou ubytovat v romantickém hotelu, vestavěném do historických budov pivovaru.Srdečně Vás zveme na návštěvu našeho pivovaru, ale než se do Dalešic vypravíte, udě-lejte jednu věc: podívejte se na film Postřižiny!*

Akciový pivovar Dalešice, a. s., 675 54 Dalešicetel/fax: +420 568 860 942, e-mail: pivovar@pivovar-dalešice.cz

www.pivovar-dalesice.cz

* V květnu roku 1980 natočil český režisér Jiří Menzel kultovní český film Postřižiny na motivypovídek Bohumila Hrabala s vynikajícím hereckým obsazením právě v Dalešickém pivovaru.

Page 71: Pivní cesty

T ř e b í č , m ě s t os takřka 40 000 oby-vateli je přirozenýmsprávním, kulturním,společenským a prů-myslovým středis-kem jihozápadní Mo-ravy. Rozkládá sena obou březích ře-ky Jihlavy v podhůříčeskomoravské vy-sočiny. Počátky obcejsou spjaty se vzni-kem benediktinské-ho kláštera v roce1101. Od řádu bene-diktinů je odvozen

také městský znak – tři černé kápě v stříbrném břevnu umístěné na červe-ném štítu. V letech 1240–1280 byla postavena světově proslulá románskábazilika sv. Prokopa.

V roce 1335 byla osada Třebíč povýšena na město. Z řady dalších pamá-tek je třeba zdůraznit jedinou dochovanou židovskou čtvrť středoevrop-ského typu, do jejíž záchrany investovalo město více něž 40 mil. Kč. K nej-cennějším objektům patří citlivě zrekonstruovaná zadní synagoga s restau-rovanými unikátními nástěnnými malbami. Významným je též jeden z nej-větších židovských hřbitovů s téměř 3 000 kamennými náhrobky, z nichžnejstarší pochází z roku 1631.

Architektura 20. století je reprezentována zejména díly bohuslava Fuchse-funkcionalistickou budovou bývalé městské spořitelny na Karlově náměstía ve stejném slohu postavenými říčními lázněmi na řece Jihlavě a rondoku-bistickou budovou UP závodů od Josefa Gočára.

Jedinečnost třebíčských kulturních památek a péče města o ně byla oce-něna v roce 2003, kdy území bývalé židovské čtvrti včetně hřbitova a bazi-lika sv. Prokopa byly zapsány do prestižního Seznamu světového kulturníhoa přírodního dědictví UnEsCo.

K zajímavostem města patří největší věžní hodiny ve střední evropěo průměru 5,5 m a jedno z největších historických náměstí – Karlovo s řa-dou významných domů z různých slohových období. Nejznámější je re-nesanční Malovaný dům se sgrafitovou výzdobou fasády. Plocha náměstíje 22 000 m2.

Gotický kostel svatého Martina byl přestavěn v letech 1715–1730, kapu-cínský klášter pochází z let 1686–1693. Dominantou města je 75 m vysokáměstská věž, jejíž ochoz byl zpřístupněn pro veřejnost v roce 1997. MuzeumVysočiny umístěné v areálu zámku nabízí mimo jiné expozice třebíčskýchlidových betlémů, vltavínů a dýmek. Návštěvníky širokého okolí je vyhle-dávaná také plovárna umístěná v krásném přírodním prostředí nedalekoměstského centra. Dřevěné tříbarevné převlékací kabiny byly postaveny po-čátkem 30. let 20. století dle návrhu jednoho z nejvýznamnějších českýchfunkcionalistických architektů – bohuslava Fuchse. Kromě 50 m plaveckéhobazénu a skokanského bazénu patří k největším atrakcím plovárny 85 mdlouhý vodní tobogán.

Severní a západní okolí patří k ekologicky nejčistším územím české re-publiky a malebná krajina podhůříčeskomoravské vysočiny poskytujevýborné možnosti k nenáročným vy-cházkám.

Kulturní, vzdělávací a informačnízařízení Třebíčnárodní dům, Karlovo náměstí 47674 01 TřebíčTel.: +420 568 610 011e-mail: [email protected]

71P i v n í c e s t y

Třebíčvysočina

Page 72: Pivní cesty

První zmínka o jihlav-ském sladovnictví se obje-vuje v městských kniháchv první polovině 14. sto-letí. Zdejší pivo se pěnilove džbánech u vídeňskéhodvora, dostalo se na stůlkrále Ladislava Pohrobka,císaře Fridricha III i arci-vévody Karla Štýrského.Roku 1735 si pivovarskýcech vymohl na císaři Kar-lu VI. výsadu stáčet pivonejen ve městě ale i v ob-vodu městských poddan-ských vsí. Roku 1859 se jihlavský Sladovnický cech usnesl zrušit své poslední čtyři pivovárky a podomech roztroušené sladovničky a postavit společný moderní pivovar. 4. duben 1861 byl dnem,kdy byl nový jihlavský pivovar slavnostně otevřen.A jaká je jeho současnost?Jedna z nejdůležitějších změn byla privatizace pivovaru v roce 1994. Noví majitelé se rozhodli celýobjekt zrekonstruovat a přejít na moderní způsob výroby v cylindricko-kónických tancích. Názevpiva Ježek zůstal zachován, právě tak jako jeho tradiční chuť a kvalita. Jihlavské pivo se vyvážído Velké Británie, Německa, Rakouska a Belgie. Pivo získalo mnoho oce-nění v odborných soutěžích na pivních festivalech. Posledním je Zlatáčeská pečeť pro 10% světlé výčepní a 11% světlý ležák pro rok 2004.Exkurze: Pondělí–pátek od 7.30 do 16.00. Exkurzi je nutné objednatminimálně týden před požadovaným termínem. Pro návštěvníky zezahraničí lze zajistit překladatele (hodinová sazba).Cena exkruze: 100 Kč za osobu; děti, studenti a senioři 50 Kč;exkurze s dárkem (taška, reklamní sklenice, 4 láhve piva, propiso-vací tužka) 150 KčPo exkurzi doporučujeme vstřebat zážitky z prohlídky pivovaruv pivovarské restauraci, vychutnat si ještě jednou umně natočenéhoJežka, třeba ve formě ochutnávky, a zároveň využít bohaté nabídkyjídel připravených dle dobových receptur, kde pivo, jakožto vyni-kající chuťová přísada, má rovněž nenahraditelné místo.Ochutnávka piva: 45 Kč0,2 l 10% pivo světlé; 0,2 l 11% pivo světlé; 0,2 l 11% pivokvasnicové; 0,2 l 12% pivo světlé, 0,2 l 10% pivo tmavé

KONTAKT:tel. sekretariát:

+420 567 564 111fax:

+420 567 310 090e-mail:

[email protected]

Těšíme se na Vaši návštěvu.

PIVOVAR JIHLAVA

Page 73: Pivní cesty

Klášterní pivovar ŽelivVe světě existuje pouze šest pivovarů spojených s církev-ními řády, které mají právo vařit tzv. „trapistické pivo“ –silné, chuťově výrazné, svrchně kvašené pivo typu „Ale“.Toto pivo vždy dozrává v lahvi a většinou obsahuje většímnožství zbytkového cukru. Podává se s důstojností při po-kojové teplotě a v tradičním širokém poháru. Trapistickýřád a trapistické pivovary jsou rozšířeny pouze v Belgiia Nizozemí. Protože se na provozu Klášterního pivovaruŽeliv podílí i Kanonie premonstrátů v Želivě, je náš pivo-var jediným místem v ČR, kde se vaří klášterní pivo.GottschalkGottschalk byl prvním opatem kláštera v Želivě.Naše pivo Gottschalk je silné 15° svrchně kvašené pivoklášterního typu s plnou až tělnatou chutí, vařené z morav-ského ječmene, žateckého chmele a čisté želivské vody.Rozhodně nepatří k pivům konzumního typu, určených jenk zahánění žízně. S pohárem Gottschalka v ruce můžetestrávit nejeden příjemný večer,na který budete rádi vzpo-mínat. Pivo Gottschalk vynikne, je-li podáváno s plísňo-vými sýry.CastulusOpat Castulus založil tradici vaření klášterního piva v ŽelivěV pivu Castulus se snoubí jemná a výrazná chuť piva kláš-terního typu s typicky slovanským nápojem – medovinou.Medovinové pivo bylo poprvé uvařeno v Klášterním pivo-varu Želiv, a proto jej neochutnáte nikde jinde. Sladkostmedoviny ve spojení s hořkostí chmele vytváří světově uni-kátní spojení chutí a vůní. Castulus je jediné pivo, kterémůžete pít i k moučníku!Siard FalcoZapomeňte na hořkost chmele a pivní říz – Siard Falco jepivo, které vaše patro příjemně pohladí. Přírodní višňovýextrakt dodává pivu Siard Falco neobvyklou narůžověloubarvu i ovocnou příchuť. Harmonická vyváženost surovini přes absenci cukru vytváří ze sladové kulatosti nasládlouchuť připomínající sherry. Je to pivo vhodné především proženy anebo může být vhodnou alternativou sklenky vína.A proto ochutnejte, žádná piva nechutnají takjako naše klášterní…Klášterní pivovar Želiv, s. r. o.Želiv 1, 394 44tel/fax: +420 565 581 074e-mail: [email protected]://pivovar.zeliv.cz

KLÁŠTER PREMONSTRÁTŮ V ŽELIVĚKlášter ležící v půvabné krajině Českomoravské vysočinybyl založen v roce 1139 pražským biskupem Ottou a čes-kým knížetem Soběslavem pro benediktiny, kteří jej po de-seti letech opustili. Komunita premonstrátů, vedená páteremGottschalkem se v klášteře usídlila roku 1149. Během sta-letí následkem politických rozhodnutí, válek a živelnýchpohrom museli premonstráti svůj klášter několikrát opustit,ale vždy se znovu vrátili a činnost kláštera obnovili, napo-sledy v roce 1991.Dnes klášter nabízí svým návštěvníkům vedle prohlídekklášterního areálu, bohoslužeb, koncertů a výstav také res-tauraci s vynikající kuchyní a ubytování v opatství.tel/fax: +420 565 581 193e-mail: [email protected]; www.zeliv.cz

Page 74: Pivní cesty

Střední Morava je pře-vážně úrodný kraj, kterýVás překvapí bohatostí svékultury, nepřebernou na-bídkou církevních památek,muzeí, hradů i zámků a dal-ších pamětihodností. Staro-bylé město Olomouc je poPraze druhou nejvýznam-nější městskou památkovourezervací v české republicea jeho výjimečný baroknísloup Nejsvětější Trojice jezapsán na seznam Světo-vého kulturního dědictví –UNeSCO. Region má velkývýznam z hlediska folklór-

srdečnost bodrých Hanáků, zastavit se v hospůdkách a ochutnat typickémístní produkty (Pravé olomoucké tvarůžky, pivo Litovel a Zubr).

Z velké části kulturní krajina Střední Moravy se znatelnými otisky dlouho-dobého lidského působení je zajímavá i pro milovníky a znalce přírody, kteřízde najdou přírodní parky, naučné stezky a v podze-mí tajemství labyrintů jeskynních systémů.

Celá střední Morava je protkaná turistickými tra-sami a je ideálním místem pro vyznavače cykloturis-tiky. Sportovní vyžití umožňují také vyhlášená teni-sová střediska v Prostějově a Přerově nebo plavby naraftech po Olomouci a okolí.

střední morava – sdružení cestovního ruchuHorní náměstí 5772 00 olomoucTel.: +420 585 204 [email protected]

ních tradic, svůj domov zdedodnes mají bohaté lidovézvyky, slavnosti, tance, pís-ně a také pestré kroje.

Převážně rovinatý terénregionu umožní bez vět-ší námahy putovat po kra-ji, bezprostředně poznat

74 P i v n í c e s t y

NAVšTiVTe ReGiON STřeDNí MORAVA

sTřEdní morava

Page 75: Pivní cesty
Page 76: Pivní cesty

V současném Pivovaru Litovel se vaří pivo odroku 1893 a pivovar tak navázal na tradici vý-roby piva v Litovli, o níž jsou historické zá-znamy již od roku 1291. Díky své kvalitěproniklo litovelské pivo za krátkou dobu zahranice hanáckého regionu. O dobrý zvuk lito-velského piva se ve své době přičinil i světověproslulý zápasník Gustav Frištenský, který mělza ženu dceru prvního sládka.Pivovar je obklopen malebným prostředím pi-vovarského parku. Vaří se zde pivo vynikajících vlast-ností, při použití tradiční české technologie. Součástípivovaru je měděná varna, zasazená do kardinálskéhomramoru, která je skvostem českého pivovarnictví. Do-plňuje ji nově zbudovaná klasická hlavní kvasírna –spilka a ležácký sklep. V 90. letech byl pivovar moder-nizován a na tradiční technologii, která je nezbytná provýrobu pravého českého piva, navázala nová lahvárens-ká linka, fitrační stanice, přetlačné tanky a stáčírna su-dového piva.Královské pivo Litovel se vaří podle osvědčených re-ceptur litovelských sládků z mimořádně dobré vody, kva-litního sladu a jemných šlechtěných odrůd českéhochmele. V minulosti i v posledním období bylo několi-krát vysoce oceněno odborníky z oboru pivovarnictví nanejprestižnějších výstavách a soutěžích u nás i v zahra-ničí. Není proto divu, že litovelské pivo dosáhlo uznánínejen na tuzemském trhu. Exportuje se do mnoha zemísvěta: do Kanady, Švédska, Finska, Anglie, Německa,Maďarska, Polska, Chorvatska a dalších.Pivovar Litovel se stal vyhledávaným místem pro ex-kurze. Každý den je navštíven zájemci, kteří chtějí po-znat tajemství výroby národního nápoje. Jedinečnosta krása, kterými se vyznačují výrobní prostory litovel-ského pivovaru jsou pro návštěvníky nezapomenutelnýmzážitkem. Dobré jméno a stavovské postavení značkypotvrzuje v dnešní době skutečnost, že je Královské pivoLitovel požadováno při významných výročích a prestiž-ních setkáních osobností z oblasti kultury, sportu, poli-tiky a vědy státního i mezinárodního významu.

Pivovar Litovel, a. s.Palackého 934, 784 01 Litovel

Tel.: +420 585 493 111, fax: +420 585 493 501e-mail: [email protected]; http://www.litovel.cz

Pivovar Litovel, a. s.

Page 77: Pivní cesty

77P i v n í c e s t y

Šumpersko a Jesenicko, ležící na severovýchodě české republiky, spo-juje malebný, zalesněný horský masiv Jeseníky. Zaujímá plochu větší než3 600 km2, z toho 740 km2 tvoří Chráněná krajinná oblast Jeseníky s nejvyššímvrcholem Pradědem (1492 m). Životní prostředí a vyrovnané ekologické vzta-hy této nádherné krajiny patří k nejhodnotnějším v celé střední evropě. V zimějsou Jeseníky rájem lyžařů. Jejich pověst nejzasněženějších hor čR oprávněněláká milovníky lyžařské stopy i sjezdového lyžování do četných lyžařskýchstředisek. Mezi nejznámější patří červenohorské sedlo (1026 m). Pro turistikunejatraktivnější je hlavní hřbet Hrubého Jeseníku, kterému vévodí nejvyššíhora Moravy Praděd. šumpersko a Jesenicko však nejsou jen Jeseníky. Pyšní semnožstvím skvěle dochovaných architektonických památek a zajímavých mu-zeálních sbírek. Další pozvánka bude do lázní Bludov a velké Losiny, kteréjsou založeny na přírodních sirných pramenech. Pro ty, kteří mají rádi historii,jsou právě Velké Losiny tím pravým místem. Nádherný renesanční zámek,sídlo mocného šlechtického rodu Žerotínů, zdobený třípatrovými arkádami,se pyšní i vzácně zachovanými renesančními interiéry. Pozoruhodná je ručnípapírna, jediná v čR, kde se dochovala tradiční manufakturní výroba na his-torických strojích. Při cestě šumperskem nelze vynechat ani městečka Lošticea Úsov. První je hlavním městem „tvarůžkářů“, výrobců známého sýra olo-mouckých tvarůžků. Mají zde i své muzeum. Druhé proslavil areál gotické-ho hradu a barokního zámku, který byl až do roku 1848 střediskem panstvírodu Lichtenštejnů. Po občerstvení ducha může následovat občerstvení těla.v Hanušovicích vás přivítá široko daleko známý pivovar Holba, produkujícípivo vynikající kvality.

Jesenicko se rozkládá v nejseverozápadnějším výběžku Slezska. Lázně Je-seník jsou součástí města Jeseník, centra regionu, jehož vznik se datuje až do13. století. Lázně zde založil v prvé polovině 19. st. nejslavnější jesenický rodákvincenc Priessnitz, světově proslulý zakladatel vodoléčby. Jako klimatickélázně léčí dnes hlavně neurózy a nemoci dýchacích cest. Lázně Lipová jsouzase proslulé hlavně léčbou otylosti. Tento region svým návštěvníkům posky-tuje nejširší nabídku sportovních a turistických zážitků v letní i zimní sezóně.

Přijeďte se přesvědčit na vlastní oči!Kontakty:informační centrum Jeseníkmasarykovo nám. 167, 790 27 JeseníkTel.: +420 584 498 155, fax: +420 584 401 279e-mail: [email protected]; www.jesenik.orgregionální a městské informační centrumHlavní třída 22, 787 31 ŠumperkTel.: +420 583 214 000, fax: +420 583 214 909e-mail: [email protected]; www.infosumperk.cz

POZVÁNí DO ReGiONU PříRODNíCH KRÁS

sTřEdní morava

Page 78: Pivní cesty

Svědčí o tom hned několikskutečností. Pivovar Holba jenejvětší v regionu Olomouc-kého kraje a desátý vůbecnejvětší pivovar v České re-publice. Dostal jméno po nej-starší čtvrti Hanušovic a pivose tady vaří již 133 let. Tehdykapacita moderního parníhopivovaru dosahovala 22 400hektolitrů za rok, což předsta-vovalo 40 000 věder. Dnes pi-vovar vystaví dvacetkrát vícea řadí se k první desítce nej-větších u nás.

Dobrý říz, typická plnáchuť, jemně chmelové aro-ma a lahodná hořkost vybí-zející k dalšímu doušku – toje Holba, ryzí pivo z hor.O tajemství dobrého piva byv Holbě mohli vyprávět…, alepoté co polknete první dou-

šek, nebude to třeba. Samotná chuť i říz Vás přesvědčí, proč je Holba chlou-bou Moravanů.

A chcete vidět jak se toto skvělé pivo vaří? Ideální je navštívit pivovar, kdemůžete nahlédnout pod pivovarskou pokličku. Za pozornost určitě stojí takéareál pivovaru. Leží v malebném údolí s jedinečným přírodním koloritem.Pokud toužíte po stylové idylce, můžete posedět třeba u pivovarských rybníků,pozorovat jejich obyvatele a u toho popíjet ryzí pivo z hor. Při troše štěstí sesetkáte i s vodníkem Pivínkem, který si hlídá svůj revír. Každoročně s ním lici-tují rybáři při podzimním výlovu, aby jim podstoupil svoje vodní království.

Určitě si nenechte ujít výlet na známý kopec Šerák. Když Vám na cestě doj-dou síly, můžete si odpočinout na Koňské vyhlídce, která nabízí úchvatný po-hled na panorama Jeseníku k jejíž obnově pivovar přispěl. Na vrcholu pakmůžete posedět na chatě Sv. Jiří, kde vás na nohy opět postaví půllitr točenéHolby Šerák.

Holba jistí také vaši bezpečnost na horách. Je totiž sponzorem HorskéSlužby Jeseníky a podporuje také české horolezce při zdolávání světovýchvelikánů.

Chuťové vlastnostihanušovického piva,stejně jako jeho vyso-kou kvalitu, oceňujínejen odborníci přidegustačních soutě-žích, ale předevšímti nejpovolanější, te-dy konzumenti. Patříjí významná oceně-ní jako je Zlatý po-hár Pivex, Česká piv-ní pečeť, Pivo rokua další.

Holba je Moravanů chlouba

Page 79: Pivní cesty

Chuť ryzího piva z hor ví-tězí nejen doma, ale i v za-hraničí, což dokládá me-daile z největší přehlídky pi-va a whisky ve Stockholmupro světlý ležák Holbu Pre-mium.

Víte, že…?Pivovar Holba získal svůj

název podle vesničky Holba,která se později stala sou-částí Hanušovic?

Dříve se pivo běžně čepo-valo do holby, nádoby o ob-jemu 0,707 litru?

Název oblíbeného krýglupochází z německého „krü-ge“ tedy džbán?

Oblíbená jedenáctka Hol-ba Šerák nese jméno zná-mého kopce Šerák?

V pivovaru Holba vaří dva-krát ročně Holbu Šerák Spe-ciál o stupňovitosti 13,51 po-dle nadmořské výšky Šeráku?

Každoročně pivovar v květnu organizuje pěší pochod Pivovarská čtvrtkaa v září Pivovarskou slavnost?

Žízeň příjemně zaženete také nealkoholickým pivem Holba Free, které jenovinkou v sortimentu pivovaru?

Pivovar Holba, a. s., HanušovicePivovarská 261788 33 Hanušovicetel.: 583 300 900fax: 583 300 881e-mail: [email protected]

Přejeme Vámspoustu skvělých zážitkův kraji ryzího piva z hor.

Page 80: Pivní cesty

Ten, kdo hledá relaxaci, odpočinek a současně zábavu i dobrodružství,najde na slunné jižní moravě kraj neuvěřitelných možností. region v srdciEvropy oplývá bohatou historií, překrásnou rozmanitou přírodou, pohád-kovými starověkými památkami, skvělým pivem, vínem a živoucími folk-lorními tradicemi.Přijeďte a navštivte krásy jižní moravy. Tipy na návštěvu najdete níže:

UnESCoLednicko-valtický areál – zahrada Evropy, jeden z nejkrásnějších zámec-kých areálů a zároveň nejrozsáhlejší umělecky ztvárněná krajina ve světě naploše téměř 200 km2 mezi Břeclaví, Lednicí a valticemi. (viz obr. č. 1)vila Tugenhat, Brno – stěžejní dílo světové funkcionalistické architekturya nejvýznamnější evropská stavba německého architekta Ludwiga miesevan rohe z let 1929–1930 (obr. č. 2).Biosférická rezervace Dolní morava (obr. č. 3) – zahrnuje území Pálavya Lednicko-valtického areálu a lužní lesy na soutoku moravy a Dyje. Uzná-ním dvou institutů UNEsCo (seznam světového dědictví a Biosférické re-zervace) na jednom území, tak byla znovu oceněna biologická a kulturníjedinečnost této části jižní moravy.Biosférické rezervace Bílé Karpaty – vyhlášena v roce 1980, od roku 1996je také biosférickou rezervací UNEsCo.

na co bychom nemělizapomenout:národní park Podyjí –park podél meandrují-cí řeky Dyje, teplomilnáfauna a flóra, vřesoviš-tě, listnaté stepi a leso-stepi.moravský kras (obr. č.4) –veřejnosti přístupnéjeskyně s bohatou kráp-níkovou výzdobou. Pro-

80

1

2

P i v n í c e s t y

Jihomoravský kraJjižní morava

Page 81: Pivní cesty

hlídka Punkevní jes-kyně je spojenas plavbou po pod-zemní říčce.Slavkovské bojiště– austerlitz (obr. č.5) – místo, kde se2. 12. 1805 odehráljeden z největšíchstřetů napoleon-ských válek.masarykův okruhBrno – automoto-drom, dějiště světo-

vých a evropských závodůmotocyklů a automobilů (obr.č. 6).Tipy k návštěvě• Znojemské, Pálavské

a velkopavlovickévinobraní

• vzpomínkové akce bitvyTří císařů(bitva u slavkova, 1805)

• ignis Brunensis (slavnostiohňostrojů v Brně) a další.

Další výčet turistických mož-ností našeho kraje najdete na

www.jizni-morava.czTěšíme se na vaši návštěvu.

Kontakt: jihomoravský krajžerotínovo náměstí 3/5301 82 Brnowww.jizni-morava.czwww.kr-jihomoravsky.cz

81

3

6

5

4

P i v n í c e s t y

Page 82: Pivní cesty

Minipivovar PEGAS byl vybudován jakojeden z prvních v ČR po roce 1989 a naMoravě jako první vůbec. Nápad přestavěthistorickou budovu, jejíž základy pochazíze 14. století (o čemž svědčí historické vy-kopávky zapůjčené Moravským archeolo-gickým ústavem) a které jsou vystavenépřímo v pivnici v prosklené vitríně, vzniklv roce 1990 a již v září roku 1992 byl uve-den do provozu nejen pivovar, ale i restau-rační a hotelová část.14. září 2007 oslavil tedy pivovar 15 výročízaložení.Hned od začátku se přímo před zraky hostůvaří čtyři základní druhy piva PEGAS:světlý ležák 12%tmavý ležák 12%pšeničný speciál 12%Pegas Gold 16%

Během roku se příležitost-ně produkují další spe-ciály: vanilkový, zázvo-rový, bednářský, vánočníapod… 18. prosince 2003byl uvařen pětimilióntýlitr piva PEGAS.V červnu roku 2005 pro-běhla zásadní rekonstruk-

ce pivovaru a klasickékvašení piva bylo nahra-zeno kvašením spodnímve zcela nově postavenýchCK tancích. Vyšší ka-pacita ležáckého sklepaumožnila zvýšení celkové-ho výstavu piva. PivovarPEGAS se tak zařadilk největším z minipivova-rů v České republice. Pi-vovar v současnosti zásobuje vlastním pivem dalších pět pivnic a restaurací. K výbornémupivu se doporučují domácí, krajové i zahraniční kulinářské speciality. Současná kapacitapivovarské restaurace je 200 míst. Pro menší skupiny pivovarských hostů se nabízí bezplatnéexkurze. Ve třech nadpodlažích je možnost ubytování ve dvou až třílůžkových pokojích, vyba-vených koupelnou, WC, TV, telefonem a minibarem.Součástí služeb je vlasové studio Wella.

PEGAS – hotel, pivovar, pivnice spol. s r. o.1 Moravský domácí pivovarJakubská 4, 602 00 BrnoTel/fax: +420 542 210 104, 542 214 [email protected]

Srdečně jste zváni do jedinečného rodinného minipivovaruv Brně, hlavním městě veletrhů.

Page 83: Pivní cesty

Pivo se v Brně začalo vařitpřed více než 750 lety. V roce1243 byla Václavem I. městuudělena královská privilegia,mezi než patřilo i právo vařitpivo. V roce 1323 založila os-vícená královna Eliška Rejčkana Starém Brně cisterciác-ký klášter, jehož součástí seo dva roky později stal pivo-var. Poslední majitelé klášter-ního pivovaru, Josef Mandela Herrmann Hayek, se roz-

hodli ke stavbě nového moderního pivovaru. Stavba byla zahájena v roce 1872 a již tehdyse ji říkalo „Starobrněnský pivovar“ a pivo, které se zde vařilo, bylo známé jako „starobr-něnské“. Společnost STAROBRNO, a. s., od r. 2003 člen skupiny Heineken, vlastní stejno-jmenný pivovar Starobrno a pivovar Hostan ve Znojmě.

MODERNÍ TECHNOLOGIEDíky rozsáhlým investicím patří

v současné době pivovar Starobrnomezi nejmodernější pivovary v Českérepublice. V roce 1995 proběhla mo-dernizace oddělení cylindrokónickýchtanků a postupně jsou modernizová-ny i ostatní výrobní úseky. Díky mo-derním technologiím opouštějí brá-ny pivovaru piva špičkové kvality, sezachováním dlouhé trvanlivosti chu-ťové stability. O tom svědčí i 1. místov soutěži České pivo 2007 pro Staro-brno Medium.

PRODUKTYSpolečnost STAROBRNO dodává

na český trh široké portfolio pivníchznaček. Tvoří jej produktová řada značky Starobrno, produktová řada značky Hostan, vlastníspeciální piva Baron Trenck a Červený Drak, licenčně vyráběné premiové pivo Zlatý Bažanta importované koncernové značky Heineken, Amstel a Edelweiss. Portfolio pivních značekdoplňují ještě vlastní sudové, přírodním cukrem slazené limonády ZULU kola a ZULU citron

a pivní pálenka BierBrand. Kromě stálého sortimentuuvádí Starobrno na trh jednorázové pivní rarity (např.Zelené pivo na Zelený čtvrtek).

EXKURZEObjednávky: telefonicky: +420 543 516 210 nebo

e-mailem: [email protected]íhají ve dnech Po–Čt od 8.00 do 17.30 hod.

PIVOVARSKÁ PRODEJNAOtevírací doba: Po–Pá 8.00–18.00 hod.

So a Ne 8.00–13.00 hod.Kontakt e-mail: [email protected]

tel.: +420 543 516 299, mobil: 602 758 995PIVOVARSKÁ RESTAURACE

e-mail: [email protected].: +420 543 420 130

PIVOVAR STAROBRNO, A.S.

Page 84: Pivní cesty
Page 85: Pivní cesty

Exkurze v Pivovaru Černá HoraCentrum Sladovna se nachází v areálu Pivovaru ČernáHora, který je nejstarším pivovarem na Moravěa patří k nejstarším pivovarům v České republice.

Historie PivovaruČerná Hora sahájiž do 14. století, kdy se zde vařilo nejen v sou-sedských pivovarech, ale i v pivovaru vrchnosten-ském, který se nacházel právě v prostoráchhistorické Sladovny.Pivovar Černá Hora důsledně dodržuje klasic-kou technologii výroby pravého české pivaa vlastní světový patent na výrobu limonáds chmelem.

Exkurze pivovarem provádíme na přání kdykoliv i o víkendech v několika světových jazycích. Poexkurzi probíhá ve Sladovně degustace výrobků.

Moravská kuchyněPivní speciality, minipivovarMinutky , speciality , jídla grilovaná na pivě, denní menu , nejširší spektrum výrobků PivovaruČerná Hora, pivní speciály, limonády s chmelem, pivní pálenky a jiné.

Svatby, promoce, rodinné oslavy, firemní prezen-tace, školení.Možnost uvařit si pivo dle vlastního přání v mini-pivovaru, a to přímo pod dohledem sládka černo-horského pivovaru.Zajistíme catering na akcích i mimo provoz

Pivovarský penzionKvalitní, cenově dostupné ubytovánís možností stravování v Centru Sladovna.32 lůžek, možnost 10 přistýlek, sprcha, WC, sate-

litní TV, hlídané parkoviště, ubytování se snídaní, 3 dvoulůžkové pokoje standart, 2 dvoulůžkovépokoje lux, 2 třílůžkové pokoje, 1 čtyřlůžkový pokoj, 2 rodinné pokoje

Bowling, kultura, sport a turistikaDvě bowlingové dráhy, tenis, fotbal, vyjížďky na koních, cyklistikaZajistíme kulturní pořad na přání.Cyklostezka Petra Bezruče z Černé Hory do Brna a zpětDoporučujeme návštěvu blízkých cílů:Moravský kras, Punkevní jeskyně, Kateřinská jeskyně, Macocha a další. Cesta železa Moravskýmkrasem, Klamovka, Hugova huť, Býčí skála. Zámek Lysice, Zámek Rájec, Zámek Blansko, Bosko-vický hrad, Nový hrad. Židovské město, Keltská osada Isamo, Westernové městečko, Pštrosífarma. Rozhledny Veselice, Babylon Kozárov, Babí lom a další.

RestauraceMožnost rezervace pro firemní akcea rodinné oslavyKapacita: Restaurace 80 míst

Lovecký salonek 50 místPivnice Šenk u „Prokuristy“ 55 místZahradní restaurace 50 míst

Objednávky ubytování:Tel.: +420 516 482 471Tel.: +420 603 271 540e-mail: [email protected]

Page 86: Pivní cesty

Kontaktní informace:Jihomoravské pivovary, a. s.Čsl. armády 116/4682 11 VyškovČeská republikaTel.: +420 517 326 427

+420 517 326 411Fax: +420 517 348 628e-mail: [email protected]

Z historie pivovaruVaření piva ve Vyškově má dlouholetou tradici, která sahá až do středověku. Jestliže bis-kup Tas z Boskovic obnovil roku 1460 vyškovským měšťanům vářečné právo zaniklé v hu-sitských bojích, je zřejmé, že se ve Vyškově vařilo pivo již před těmito válkami. Várečnéprávo bylo opětovně městu Vyškovu písemně potvrzeno v letech 1498 a 1588.Rok 1680, který je uváděn jako počátek založení pivovaru ve Vyškově, kdy byl z nařízeníolomouckého biskupa Karla z Lichtenštejna dostavěn dnešní pivovar, nepředstavuje za-čátek vaření piva ve Vyškově. Olomoucké biskupství vedlo pivo ve své režii od roku 1680do října 1855. Od této doby byl pivovar pronajat různým nájemcům, což trvalo až dokonce roku 1945.V období řízení pivovaru nájemci byl pivovar několikrát stižen požárem,vždy však zveleben, takže například již v roce 1908 byl instalován první plnící aparát nastáčení piva do lahví. V roce 1945 byla dána firma nájemce pod národní správu a v roce1948 znárodněna. Nyní je pivovar součástí a. s. Jihomoravské pivovary.V nedávné době byl pivovar zmodernizován a jeho technologické zařízení dosáhlo vy-soké úrovně, což dokazuje i kvalita a mnohá ocenění všech produktů. Pivo je však dopo-sud vyráběno klasickým způsobem. Převážná většina vyrobeného piva je umístěna doobchodních sítí po celé Moravě.PIVNICE – v roce 1994 byla realizována vlastní pivnice přímo v areálu pivovaru. Příjemnéprostředí i kvalita našich výrobků získala brzy své příznivce. Oblíbenost pivovarské pivnicedokazují i získaná ocenění v soutěži o hospůdku roku v letech 1994 až 1996.Provozní doba: pondělí–pátek – 9.00 hod.–22.00 hod.

sobota – 8.00 hod.–12.00 hod.

Page 87: Pivní cesty

Pivovarská restaurace se nachází v severní části městaUherský Brod mezi parkem u muzea Jana Ámose Ko-

menského a tenisovými kurty. Minipivovar zde za-čal fungovat po rozsáhlé rekonstrukci budovy, kdese již v předválečném čase nacházela restaurace.Stavba i zařízení pivovaru byly dokončeny na pod-zim roku 1997. Majitel, pan Pavel Vrána, umístil

varnu stylově přímo dointeriéru restaurace a ce-lý prostor doplnil dvěmajezírky s rybičkami a fon-tánou. Na podzim téhožroku byla uvařena i prvnívárka piva. Každý hostmá proto možnost býtu toho, když sládek za-číná se sypáním a vystírá-ním stejně jako u scezo-vání či chmelovaru. Mátedy možnost být při přípravě svého oblíbeného moku. Pivo se zde vaří klasickým způ-sobem ve dvou nádobách z nichž každá má obsah 500 litrů. Po uvaření pivo putuje dosklepa, kde zraje v nerezových cylindrokónických tancích. Uvařené pivo slouží výhrad-

ně pro potřebu restaura-ce. V rodinném pivovaruBALKÁN se vaří 10, 11,12, dvakrát ročně také 14a od každého druhu pivataké výtečné pivo kvasni-cové pod značkou „ZLATÝHAVRAN“. Prohlídka mi-nipivovaru je oblíbenýmcílem pivních turistů, kteříjsou zde srdečně vítáni.Ale nejen oni si v restau-raci BALKÁN přijdou nasvé. K dispizici je restau-race s celkovou kapacitou130 míst, stylově zařízenýsalonek s kapacitou 60míst a letní zahrádka pro

80 hostů s dětským domečkem, pískovištěm a houpačkou. Kuchyně restaurace nabízíkrajové speciality, jídla světové kuchyně, ale i speciality k pivu a poháry. Vynikající spe-cialitou je grilované sele, které pro své zákazníky připravujeme od jara do podzimukaždý víkend.

Restauračníminipivovar BalkánMajitel Pavel VránaNa Dlouhých 218688 01 Uherský BrodTel.: +420 572 637 658

+420 603 814 972+420 603 527 125

e-mail: [email protected]

Page 88: Pivní cesty

Poznejte Českou republiku z jiného pohledu

PivníCESTY

po České republice

Helvetica&Tempora, spol. s r. o.Pod Kaštany 8, 160 00 Praha 6Tel.: +420 224 317 858, 233 324 101e-mail: [email protected]

vydalo nakladatelství:

Tento průvodce pro milovníky piva (a nejen pro ně) vám opět jižv pátém vydání představí spoustu atraktivních turistickych cílůpo celé republice. Nabízí návštěvu regionů, jednotlivych měst

i přírodních krás s jejich bohatou historií a zajímavou současností,právě tak jako seznámení se 46 českymi a moravskymi pivovarya jejich produkty v pestré paletě od velkych přes střední a malé

pivovary až po minipivovary a pivovarské restaurace.

Pojďte a ochutnejtevynikající česká piva

uprostřed krásČeské republiky!

Page 89: Pivní cesty

Pivovar Permon Sokolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Pozvánka do Karlovarského kraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40Zámecký pivovar Chyše. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

SEVERNÍ ČECHYLiberec, sportovní a kulturní metropole severních Čech. . . . . . . . . . . . . 42Pivovar Konrad Vratislavice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

MAPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Chmelařské muzeum Žatec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Žatec – město, kde je pivo doma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46Žatecký pivovar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Pivovar Svijany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48–49Český Ráj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Pivovar Rohozec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

VÝCHODNÍ ČECHYPardubice město koní a perníku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52Pivovar Perštejn Pardubice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53Královéhradecký region. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54Pivovar Náchod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Zámecký pivovar Dětenice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56Pivovar Dobruška . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57Region Krkonoše. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58Sklárna a minipivovar Novosad & syn, Harrachov. . . . . . . . . . . . . . . . . . 59Nová Paka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60Pivovar se sladovnou v Nové Pace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61Trutnovsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62Pivovar Krakonoš Trutnov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63Pivovar Žamberk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64Pivovar Rychtář Hlinsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

VYSOČINAVysočina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66–67Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68Pivovar Poutník Pelhřimov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69Akciový pivovar Dalešice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70Třebíč . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71Pivovar Jihlava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72Klášterní pivovar Želiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

STŘEDNÍ MORAVANavštivte region Střední Morava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74Pivovar Zubr Přerov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75Pivovar Litovel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Jesenicko a Šumpersko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77Pivovar Holba Hanušovice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78–79

JIŽNÍ MORAVAJihomoravský kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80–81Pegas – hotel, pivovar a pivnice, Brno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82Pivovar Starobrno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Pivovar Černá Hora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84–85Pivovar Vyškov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Rodinný pivovar Balkán Uherský Brod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Page 90: Pivní cesty

NA ZDRAVÍ!