22

PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing
Page 2: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

a) ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŠKOLY

1. NÁZOV ŠKOLY: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy

2. ADRESA ŠKOLY: Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec

3. TELEFÓNNE ČÍSLA

Riaditeľský úsek: 047/432 3691

Fax: 047/432 1866

Úsek Haličská cesta 5: 047 432 3030

Úsek Haličská cesta 9/A: 047/432 2107

Úsek Hotelová akadémia: 047/433 1702

Školský internát: 047/432 3001

Školská jedáleň: 047/433 3563

4. INTERNETOVÁ ADRESA : www.soslc.sk

e-mail : [email protected]

5. ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica

6. MENÁ VEDÚCICH ZAMESTNANCOV ŠKOLY

Riaditeľ školy : PaedDr. Milan Šebian

ZRŠ pre TV : Anna Vajdíková

Ing. Jana Vrbenská

Mgr. Juraj Vitek

PaedDr. Monika Josifovová

ZRŠ pre OV : Ing. Anton Litva

Ing. Edita Hlodáková

Vedúca ekonomického

úseku: Ing. Ivana Najpauerová

7. RADA ŠKOLY PRI STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE HOTELOVÝCH SLUŽIEB A DOPRAVY V LUČENCI

Zoznam členov rady školy pre obdobie šk. roku 2016/2017:

Mgr. Andrea Slížová predsedníčka Mgr. Dana Mikulášová zástupca pedagogických zamestnancov Ing. Katarína Machavová zástupca ostatných zamestnancov Andrea Horváthová zástupca rodičov Milena Baňasová zástupca rodičov Ing. Róbert Borcha zástupca rodičov Michaela Panicová zástupca žiakov Ing. Branislav Hámorník delegovaný zástupca BBSK Ing. Anna Orfánusová delegovaný zástupca BBSK Mgr. Zoltán Zvarík delegovaný zástupca BBSK Mgr. Vojtech Papp delegovaný zástupca BBSK

Page 3: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY:

pracovná porada riaditeľa

porada vedúcich hospodárskych stredísk

pedagogická rada

rada školy

predmetové komisie

výchovný poradca

PREDMETOVÉ KOMISIE:

Malá predmetová komisia

Názov predmetovej komisie

Veľká predmetová komisia

TV-Vajdíková TV-Vitek TV-Vrbenská TV-Josifovová

PK prírodovedných predmetov

Mgr. Petronela Gerátová

Mgr. Mikulášová

Mgr. Gerátová

PK spoločenko-výchovných predmetov

Mgr. Marta Segéňová

Mgr. Hukelová

PK nemeckého jazyka

Mgr. Karol Preisler

PK anglického jazyka

PaedDr. Andrea Hašková

Ing. Václavíková

PK ekonomických predmetov a CR

Ing. Mária Bodorová

Ing. Bodorová Ing. Márkušová Ing. Šuleková

PK gastro predmetov

Ing. Blažena Halajová

Ing. Čomorová Ing. Halajová

PK odborných predmetov – technické

Ing. Ondrej Király

PK informatiky Ing. Ondrej Gerát

PK telesnej výchovy

PaedDr. Vojtech Lauko

Page 4: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

b) ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY VRÁTANE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI

Ročník Počet žiakov

k 15. 9. 2016

Počet žiakov

k 31. 8. 2017

Z toho integrovaných

Z toho v ŠI

1.ročník 216 195 28 15

2.ročník 169 148 29 15

3.ročník 162 158 22 9

4.ročník 87 80 9 6

5.ročník 40 40 0 0

NŠ – 1.ročník 30 11 3 0

NŠ – 2.ročník 38 35 2 0

SPOLU 742 667 93 45

d) ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA STREDNEJ ŠKOLY

Počet žiakov do 1.

ročníka

Počet žiakov v NŠ 1.

ročník

Celkový počet žiakov do 1.

ročníka

292 30 322

ÚDAJE O POČTOCH A ÚSPEŠNOSTI UCHÁDZAČOV NA PRIJATIE

Kód odboru Názov odboru

Počet

prihlásených

žiakov

Počet

prijatých

žiakov

Počet

zapísaných

žiakov

2487 H Autoopravár 43 43 26

2682 K Mechanik počítačových sietí 8 0 0

2697 K Mechanik elektrotechnik 15 9 9

2654 H Mäsiar 1 1 0

2964 H Cukrár 22 22 10

4210 M 04 Agropodnikanie – farmárstvo 2 0 0

4210 M 17 Agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

22 15 13

4210 M 18 Agropodnikanie – kynológia 30 22 19

6323 K Hotelová akadémia 55 43 28

6362 M Kozmetička a vizážistka 39 26 17

6405 K Pracovník marketingu 21 13 10

6444 H Čašník, servírka 27 27 19

6444 K Čašník, servírka 25 11 10

6445 H Kuchár 27 27 12

6456 H Kaderník 33 33 17

6460 H Predavač 3 0 0

Page 5: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

e) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV PODĽA POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA

Prospelo

Počet žiakov

k 15.9.2016

Počet žiakov

k 31.8.2017

Z toho dievčat

Neklasifikovaní PV PVD P Neprospelo Povolená opravná skúška

Učebné odbory

264 225 111 8 15 38 156 8 1

Študijné odbory

410 396 248 9 39 73 260 15 4

Nadstavbové štúdium

68 46 25 1 2 13 29 1 0

SPOLU: 742 667 384 18 56 124 445 24 5

ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV PODĽA ODBOROV

Prospelo

Učebné odbory 1. ročník

Počet žiakov k 15.9.2016

Počet žiakov k 31.8.2017

Z toho dievčat

Neklasif. PV PVD P Neprospelo Povolená opravná skúška

Priemer Priemer

vymeškaných hodín

2487 H Autoopravár 32 28 0 7 0 5 14 2 0 2,75 76,71

6456 H Kaderník 20 18 17 0 2 1 15 0 0 2,51 183,94

2964 H Cukrár 8 6 6 0 1 1 4 0 0 2,44 41,17

6445 H Kuchár 18 14 3 0 1 3 10 0 0 2,53 63,36

6444 H Čašník, servírka 26 18 13 0 0 0 18 0 0 2,75 101,83

SPOLU: 104 84 39 7 4 10 61 2 0 2,60 93,40

Page 6: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

Prospelo

Študijné odbory 1. ročník

Počet žiakov k 15.9.2016

Počet žiakov k 31.8.2017

Z toho dievčat

Neklasif. PV PVD P Neprospelo Povolená opravná skúška

Priemer Priemer

vymeškaných hodín

2697 K Mechanik elektrotechnik 10 12 0 2 1 1 7 1 0 2,67 58,67

6405 K Pracovník marketingu 10 10 9 0 3 4 3 0 0 1,68 63,70

6362 M Kozmetička a vizážistka 16 19 18 3 2 0 14 0 0 2,64 83,95

4210 M 17 Agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

10 9 4 1 2 4 2 0 0 1,88 48,22

4210 M 18 Agropodnikanie – kynológia 24 23 19 0 1 4 17 1 1 2,71 65,96

6444 K Čašník, servírka 12 9 6 0 1 2 6 0 0 2,24 86,78

6323 K Hotelová akadémia 30 29 24 0 5 10 14 0 0 1,99 92,93

SPOLU: 112 111 80 6 15 25 63 2 1 2,26 71,46

Prospelo

Nadstavbové odbory 1. ročník

Počet žiakov k 15.9.2016

Počet žiakov k 31.8.2017

Z toho dievčat

Neklasif. PV PVD P Neprospelo Povolená opravná skúška

Priemer Priemer

vymeškaných hodín

6421 L Spoločné stravovanie 30 11 6 0 1 4 6 0 0 1,94 88,45

SPOLU: 30 11 6 0 1 4 6 0 0 1,94 88,45

Page 7: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

Prospelo

Učebné odbory 2. ročník

Počet žiakov k 15.9.2016

Počet žiakov k 31.8.2017

Z toho dievčat

Neklasif. PV PVD P Neprospelo Povolená opravná skúška

Priemer Priemer

vymeškaných hodín

2487 H 01 Autoopravár – mechanik 13 11 0 0 2 0 9 0 0 2,59 138,64

2487 H 03 Autoopravár – karosár 9 9 0 0 0 3 5 1 0 2,73 148,11

6456 H Kaderník 18 13 11 0 2 3 7 1 0 2,39 147,77

2964 H Cukrár 9 4 4 0 0 1 3 0 0 2,20 61,50

6445 H Kuchár 19 16 5 0 0 5 11 0 0 2,53 164,75

6444 H Čašník, servírka 18 17 11 0 1 2 13 1 1 2,50 153,41

SPOLU: 86 70 31 0 5 14 48 3 1 2,49 135,70

Prospelo

Študijné odbory 2. ročník

Počet žiakov k 15.9.2016

Počet žiakov k 31.8.2017

Z toho dievčat

Neklasif. PV PVD P Neprospelo Povolená opravná skúška

Priemer Priemer

vymeškaných hodín

2682 K Mechanik počítačových sietí 9 8 0 0 1 2 5 0 0 2,52 140,88

2697 K Mechanik elektrotechnik 11 11 0 0 0 0 11 0 0 2,92 117,64

6405 K Pracovník marketingu 9 8 5 0 2 3 3 0 0 1,71 41,25

6362 M Kozmetička a vizážistka 8 8 8 0 1 1 6 0 0 2,27 88,75

4210 M 17 Agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

11 12 11 0 1 2 9 0 0 2,22 58,67

4210 M 18 Agropodnikanie – kynológia 12 11 8 0 0 0 10 1 0 3,19 114,27

6323 K Hotelová akadémia 23 20 9 0 3 5 12 0 0 2,11 101,45

SPOLU: 83 78 41 0 8 13 56 1 0 2,42 94,70

Page 8: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

Prospelo

Nadstavbové odbory 2. ročník

Počet žiakov k 15.9.2016

Počet žiakov k 31.8.2017

Z toho dievčat

Neklasif. PV PVD P Neprospelo Povolená opravná skúška

Priemer Priemer

vymeškaných hodín

2493 L Predaj a servis vozidiel 9 8 0 1 0 2 5 0 0 2,61 120,13

6426 L Vlasová kozmetika 9 8 7 0 0 1 7 0 0 2,52 98,75

6421 L Spoločné stravovanie 20 19 12 0 1 6 11 1 0 2,22 40,74

SPOLU: 38 35 19 1 1 9 23 1 0 2,45 86,54

Prospelo

Učebné odbory 3. ročník

Počet žiakov k 15.9.2016

Počet žiakov k 31.8.2017

Z toho dievčat

Neklasif. PV PVD P Neprospelo Povolená opravná skúška

Priemer Priemer

vymeškaných hodín

2487 H 01 Autoopravár – mechanik 15 15 0 0 1 4 10 0 0 2,40 118,87

2487 H 03 Autoopravár – karosár 5 4 0 0 0 0 3 1 0 3,00 117,50

6456 H Kaderník 19 20 19 1 1 4 12 2 0 2,49 133,71

2964 H Cukrár 7 7 6 0 2 1 4 0 0 2,10 44,14

6445 H Kuchár 14 14 7 0 2 4 8 0 0 2,28 47,50

6444 H Čašník, servírka 14 11 9 0 0 1 10 0 0 2,35 79,36

SPOLU: 74 71 41 1 6 14 47 3 0 2,44 90,18

Page 9: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

Prospelo

Študijné odbory 3. ročník

Počet žiakov k 15.9.2016

Počet žiakov k 31.8.2017

Z toho dievčat

Neklasif. PV PVD P Neprospelo Povolená opravná skúška

Priemer Priemer

vymeškaných hodín

2682 K Mechanik počítačových sietí 13 13 0 0 0 3 10 0 0 2,77 126,08

2697 K Mechanik elektrotechnik 10 10 0 0 1 2 7 0 0 2,52 109,30

6405 K Pracovník marketingu 10 10 8 0 3 2 4 1 0 1,83 113,70

6362 M Kozmetička a vizážistka 18 17 17 0 1 1 15 0 0 2,67 107,29

4210 M 17 Agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

9 9 5 0 0 4 5 0 0 2,36 84,00

6323 K Hotelová akadémia 28 28 19 2 5 6 13 2 1 2,19 112,69

SPOLU: 88 87 49 2 10 18 54 3 1 2,93 108,84

Prospelo

Študijné odbory 4. ročník

Počet žiakov k 15.9.2016

Počet žiakov k 31.8.2017

Z toho dievčat

Neklasif. PV PVD P Neprospelo Povolená opravná skúška

Priemer Priemer

vymeškaných hodín

2682 4 Mechanik počítačových sietí 11 10 0 0 2 1 6 1 0 2,73 108,00

2697 4 Mechanik elektrotechnik 7 7 0 0 0 1 6 0 0 3,14 96,00

6405 4 Pracovník marketingu 10 9 6 0 1 5 3 0 0 1,77 53,78

6444 4 Čašník, servírka 10 9 4 0 0 2 7 0 0 2,45 36,33

6362 6 Kozmetička a vizážistka 15 12 12 0 0 0 10 2 0 3,24 79,17

4210 6 17 Agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

7 7 6 0 0 0 7 0 0 2,64 84,29

6323 6 Hotelová akadémia 27 26 22 0 2 6 17 1 1 2,41 74,23

SPOLU: 87 80 50 0 5 15 56 4 1 2,63 75,97

Page 10: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

Prospelo

Študijné odbory 5. ročník

Počet žiakov k 15.9.2016

Počet žiakov k 31.8.2017

Z toho dievčat

Neklasif. PV PVD P Neprospelo Povolená opravná skúška

Priemer Priemer

vymeškaných hodín

6323 6 Hotelová akadémia 40 40 28 1 1 2 31 5 1 3,00 72,05

SPOLU: 40 40 28 1 1 2 31 5 1 3,00 72,05

VÝSLEDKY MATURITNÝCH SKÚŠOK V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

Predmet Úroveň

Počet

žiakov

PFEČ

Priemer PFEČ

Počet

žiakov

PFIČ

Priemer PFIČ

ANJ B1 92 45,85% 82 48,78%

ANJ B2 1 81,70% 1 95,00%

NEJ B1 34 29,16% 32 46,41%

OIP 127

OIT 127

SJL 127 42,38% 127 51,06%

Page 11: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

f) ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV A ICH ZAMERANÍ, V KTORÝCH

ŠKOLA ZABEZPEČUJE VÝCHOVU A VZDELÁVANIE, ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH

UČEBNÝCH PLÁNOV Schválilo MŠ pod

Kód odboru Názov odboru číslom

2414 4 01 Strojárstvo 2291/1998-41

2675 4 03 Elektrotechnika 723/1999-41

2682 4 Mechanik počítačových sietí CD-2004-20555/20915-1098/6b

2962 2 Pekár 8192/1992-32

2964 2 Cukrár 8192/1992-32

2982 4 02 Potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba

3152 2 02 Krajčír – dámske odevy 8192/1992-32

3185 2 01 Krajčírka – odevná konfekcia a bielizeň

3757 4 01 Dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava 1335/1999-41

6323 6 Hotelová akadémia 6685/93-31

6403 4 Podnikanie v remeslách a službách CD-2004-7351/21368-17:09

6405 4 Pracovník marketingu CD-2004-7351/21368-17:09

6421 4 Spoločné stravovanie 2028/1999-42

6444 2 Čašník servírka CD-2004-6813/17799

6444 4 Čašník servírka CD-2006-1213/11053

6444 2 Kuchár CD-2004-6813/13385

6445 4 Kuchár CD-2005-13636/20389-37:098

6456 2 Kaderník 235/2003-4

6489 2 Hostinský, hostinská CD-2004-6813/1780

2487 2 01 Autoopravár-mechanik CD-2005-13636/17665-8:098/1

2487 2 03 Autoopravár-karosár CD-2005-13636/17665-8:098/3

2487 2 02 Autoopravár-elektrikár CD-2005-13636/17665-8:098/2

2487 2 04 Autoopravár-lakovník CD-2005/13636/17665-8:098/4

4210 6 Agropodnikanie CD-2007-14382/28794-8:098/1

4210 6 08 Agropodnikanie-poľnohospodársky manažment

CD-2007-14382/28794

4221 7 Vidiecka turistika CD-2007-14382/28794-8:098/2

6442 4 Obchodný pracovník CD-2007-1651/18112-12:098/4

6460 2 Predavač CD-2007-1651/18112-12:098/1

6411 4 01 Prevádzka obchodu-vnútorný obchod CD-2007-1651/18112-12:098/5

4210 6 11 Agropodnikanie-agroturistika CD-2008-12509/26279-l:917/l

4210 6 09 Agropodnikanie-záhradnícka výroba CD-2008-12509/26279-l:917/2

2697 4 Mechanik elektrotechnik CD-2008-2942/5342-1:917

4580 2 02 Chovateľ-chov koní a jazdectvo CD-2008-12509/26279-l:917/3

4210 6 17 Agropodnikanie – chov koní a jazdectvo CD 2009-37957/41274-1:917/3

6341 6 Škola podnikania CD-2009-37957/41274-1:917/2

6362 6 Kozmetička a vizážistka CD 2009/37957/41274-1:917/1

2493 L Predaj a servis vozidiel 2012-10434/28854:2-923

8261 M Propagačná grafika 2012-8528/23368:2-923

2954 H Mäsiar 2012-19627/53885:2-923

4210 M 04 Agropodnikanie – farmárstvo 2013-1770/3977:1-923

4210 M 18 Agropodnikanie – kynológia 2014-7836/31568:2-10C0

4228 M Záhradnícka výroba a služby 2014-7836/31568:2-10C0

2952 L Výroba potravín 2014-7836/31568:2-10C0

Číslo doložky, ktorou boli odbory schválené sa uvádza pri odboroch, ktoré sa momentálne

vyučujú.

Page 12: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing
Page 13: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

g) ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY

Neodborne sa v školskom roku 2016/2017 vyučovali nasledovné predmety: - občianska náuka – 1 h. v 4-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore mechanik počítačových sietí, 1 h. v 4-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore mechanik elektrotechnik, 1 h. v 3-ročnom vzdelávacom programe v učebnom odbore autoopravár, 1 h. v 3-ročnom vzdelávacom programe v učebnom odbore kaderník, 1 h. v 4-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore kozmetička a vizážistka, 1 h. v 4-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, 1 h. v 4-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore agropodnikanie – kynológia, 3 h. v 5-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore hotelová akadémia, - fyzika – 0,5 h. v 3-ročnom vzdelávacom programe v učebnom odbore autoopravár, - psychológia a spoločenská výchova – 2 h. v 3-ročnom vzdelávacom programe v učebnom odbore kaderník, - psychológia práce a trhu – 1 h. v 2-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore vlasová kozmetika, - zdravoveda – 1 h. v 3-ročnom vzdelávacom programe v učebnom odbore kaderník, - administratíva a korešpondencia – 1 h. v 2. ročníku v 2-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore spoločné stravovanie, 2 h. v 1. ročníku v 2-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore spoločné stravovanie, - geografia cestovného ruchu – 1 h. v 1. a 2. ročníku v 4-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore pracovník marketingu, 2 h. v 5-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore hotelová akadémia, geografia – 1 h. v 5-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore hotelová akadémia, - regionálna gastronómia – 1 h. v 4-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore čašník, servírka, 1 h. v 2. a 3. ročníku v 3-ročných vzdelávacích programoch v učebných odboroch kuchár, čašník, servírka, - informatika – 2 h. v 1. ročníku v 4-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore kozmetička a vizážistka, 2 h. v 1. a 2. ročníku v 3-ročných vzdelávacích programov v učebných odboroch čašník, servírka, kuchár, 1 h. v 1. ročníku v 3-ročnom vzdelávacom programe v učebnom odbore cukrár, 2 h. v 4-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore agropodnikanie - kynológia, 2 h. v 4-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore agropodnikanie – chov koní a jazdectvo, - dejepis – 1 h. v 1. ročníku v 4-ročných vzdelávacích programoch v študijných odboroch pracovník marketingu, čašník, servírka, 1. h. v 2. ročníku v 4-ročných vzdelávacích programoch v študijných odboroch pracovník marketingu, kozmetička a vizážistka, 1. h. v 2-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore spoločné stravovanie, 2 h. v 5-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore hotelová akadémia,

Počet

zamest.

TV

Z toho ženy

Kvalifikácia %

Počet

zamest.

OV

Z toho ženy

Kvalifikácia % Počet

výchov. Z toho ženy

Kvalifikácia %

PZ

všeobecnovzdelávacích

predmetov

32,4 24 32,4 100 24 14 23,5 98,0 2,4 2 2,4 100

PZ odborných predmetov

24,8 17 23,8 96,0 - - - - - - -

Odborný pedagogický zamestnanec

1 1 1 100 - - - - - - - -

Page 14: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

- aplikovaná informatika – 1 h. v 3-ročnom vzdelávanom programe v učebnom odbore kuchár, - estetická výchova – 6 h. v 4-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore kozmetička a vizážistka, - geografia – 1 h. v 5-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore hotelová akadémia, - chémia – 1 h. v 5-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore hotelová akadémia, - cestovný ruch – 1 h. v 1. a 2. ročníku v 2-ročnom vzdelávacom programe v študijnom odbore spoločné stravovanie. Počet nepedagogických zamestnancov

THZ 18

Robotnícke činnosti 16

Obchodno-prevádzkové činnosti 17

SPOLU: 51

Týždenný počet odučených hodín

študijné odbory učebné odbory

spolu odborne neodborne neodborne % spolu odborne neodborne neodborne %

Spoločensko-vedné 366,5 352,5 14 3,97 125 123 2 1,60

matematicko- prírodovedné

118,5 111,5 7 5,91 51 42,5 8,5 16,67

odborné predmety 547 530 17 3,11 145 138 7 4,83

SPOLU: 1032 994 38 3,68 321 303,5 17,5 5,45

h) ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY

Názov vzdelávacej aktivity

Názov organizácie

poskytujúcej vzdelávaciu

aktivitu

Dátum začatia

vzdelávacej

aktivity

Dátum pokračovania

vo vzdelávacej

aktivite

Dátum ukončenia

vzdelávacej aktivity Počet vzdelávajúcich

SPOLU: 0

Page 15: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

i) ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI

Akcie školy:

Október 2016

- dňa 07. 10. 2016 sa vybraní žiaci školy zúčastnili Novohradských hier v ľahkej atletike žiakov SŠ,

kde žiak našej školy obsadil 3. miesto na 400 m a družstvo dievčat obsadilo 3. miesto v štafete

4x100 m

- dňa 09. 10. 2016 vybraní žiaci študijného odboru agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

absolvovali odbornú exkurziu do národného žrebčína v Topoľčanoch

- dňa 11. 10. 2016 sa družstvo chlapcov a dievčat zúčastnilo okresného kola v cezpoľnom behu,

družstvo chlapcov obsadilo 3. miesto a družstvo diečat 4. miesto

- dňa 13. 10. 2016 sa vybraní žiaci školy zúčastnili divadelného predstavenia Denník Anny

Frankovej vo Zvolene

- dňa 22. 10. 2016 sa vybraní žiaci študijného odboru agropodnikanie – chov koní a jazdectvo

zúčastnili Majstrovstiev detí a juniorov v disciplíne Military

- dňa 24. 10. 2016 sa žiaci 2. ročníka študijného odboru pracovník marketingu a 4. ročníka

študijného odboru čašník, servírka zúčastnili odbornej exkurzie v hoteli LUX v Banskej Bystrici

- dňa 25. 10. 2016 sa vybraní žiaci školy zúčastnili exkurzie do rodného domu Ľ. Štúra v Uhrovci

- dňa 29. 10. 2016 sa družstvo chlapcov zúčastnilo okresného kola vo futsale, kde obsadilo 5.

miesto

November 2016

- dňa 04. 11. 2016 sa žiaci študijného odboru agropodnikanie – kynológia zúčastnili prezentácie

psieho plemena Slovenský kopov

- dňa 16. 11. 2016 10 žiakov študijného odboru hotelová akadémia darovalo krv v rámci

Študentskej kvapky krvi

- dňa 24. 11. 2016 vybraní žiaci školy prezentovali jednotlivé vyučované odbory na našej škole

v OC Galéria Lučenec

December 2016

- dňa 06. 12. 2016 sa žiaci 1. a 3. ročníka študijného odboru pracovník marketingu zúčastnili

animačných aktivít v OC Galéria Lučenec

- dňa 06. 12. 2016 sa žiaci študijného odboru agropodnikanie – kynológia zúčastnili prezentácie

psieho plemena jazvečík

- dňa 08. 12. 2016 sa družstvo chlapcov zúčastnilo turnaja okresného kola vo volejbale, kde

obsadilo 3. miesto

- dňa 10. 12. 2016 sa vybraní žiaci 3. ročníka študijného odboru pracovník marketingu zúčastnili

Vanočného jarmoku v Mestskej tržnici v Lučenci

- dňa 15. 12. 2016 sa družstvo dievčat zúčastnilo okresného kola vo volejbale, kde obsadilo 3.

miesto

Január 2017

- dňa 09. 01. 2017 sa žiaci študijného odboru agropodnikanie – kynológia zúčastnili prezentácie

psieho plemena Nemecký ovčiak

- dňa 11. 01. 2017 vybraní žiaci školy zúčastnili okresného kola v stolnom tenise, dievčatá sa

umiestnili na 2. mieste a chlapci na 3. mieste

- dňa 27. 01. 2017 sa vybraní žiaci školy zúčastnili okresného kola v badmintone, družstvo „A“

obsadilo 1. miesto a družstvo „B“ 2. miesto

- dňa 27. 01. 2017 sa žiaci 4. ročníka študijného odboru pracovník marketingu zúčastnili odbornej

exkurzie na medzinárodej výstave CR v Bratislave

- dňa 29. 01. 2017 sa žiaci študijného odboru agropodnikanie – kynológia zúčastnili prezentácie

psieho plemena Slovenský hrubosrstý stavač

- žiaci 3. ročníka učebných odborov autooopravár – mechanik a autoopravár – karosár sa

zúčastnili školského kola súťaže Autoopravár Junior Castrol

Február 2017

- vybraní žiaci školy absolvovali VVLZ, ktoré sa konali 06. – 11. 02. 2017 v Slovenskom raji a 12. –

Page 16: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

17. 02. 2017 vo Vysokých Tatrách

- dňa 09. 02. 2017 sa žiaci študijného odboru zúčastnili na ukážke výcviku obranných prác

- v dňoch 14. – 16. 02. 2017 sa uskutočnil Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl

- dňa 21. 02. 2017 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese prózy a poézie Hviezdoslavov

Kubín

Marec 2017

- žiaci študijného odboru hotelová akadémia absolvovali odbornú exkurziu na súťaži Gastro Cup

v Banskej Bystrici

- dňa 09. 03. 2017 sa žiaci študijného odboru agropodnikanie – kynológia zúčastnili prezentácie

psieho plemena Belgický ovčiak

- dňa 15. 03. 2017 sa žiaci študijného odboru agropodnikanie – kynológia zúčastnili prezentácie

psieho plemena Thajský Ridgeback

- dňa 16. 03. 2017 sa žiaci študijného odboru agropodnikanie – kynológia zúčastnili praktického

cvičenia – kastrácia psa vo Veterinárnej ambulancii Animagus

- dňa 20. 03. 2017 sa 11 žiakov študijného odboru hotelová akadémia zúčastnilo na súťaži

Matematický klokan

- dňa 21. 03. 2017 sa vybraní žiaci študijného odboru kozmetička a vizážistka zúčastnili súťaže

v líčení, kde žiačka obsadila 1. miesto

- dňa 21. 03. 2017 sa vybraní žiaci učebných odborov autoopravár – mechanik a autoopravár –

karosár zúčastnili oblastného kola súťaže Autoopravár Junior Castrol v Banskej Bystrici

Apríl 2017

- dňa 5. 4. 2017 sa družstvo chlapcov zúčastnilo okresného kola SŠ vo futbale, kde obsadili 5.

miesto

- 26. 04. 2017 sa vybraní žiaci študijného odboru hotelová akadémia zúčastnili diskusného fóra

“Európa – brána vašich možností“

- dňa 29. 4. 2017 sa uskutočnil Furmansko-remeselnícky deň na Školskom hospodárstve Ľadovo

Lučenec

Máj 2017

- v mesiaci máj 2017 vybraní žiaci 1., 2., 3. ročníka študijného odboru pracovník marketingu

absolvovali odborné exkurzie po kultúrno-historických pamiatkach mesta Košice, Fiľakovo,

Zvolen, Lučenec, Žilina

- v mesiaci máj 2017 žiaci 4. ročníka študijného odboru hotelová akadémia absolvovali odbornú

exkurziu v hoteli Miraj Resort

Jún 2017

- dňa 07. 06. 2017 sa družstvo dievčat zúčastnilo okresného kola súťaže vo futbale dievčat SŠ,

kde obsadilo 2. miesto

- v mesiaci jún 2017 žiaci našej školy študijných odborov kozmetička a vizážistka, agropodnikanie

– kynológia organizovali rôzne aktivity pre deti pri príležitosti Dňa detí

- dňa 24. 06. 2017 sa žiaci študijného odboru agropodnikanie – kynológia zúčastnili kvalifikačných

pretekov na MS vo výkone psov

Žiaci našej školy sa pravidelne celý rok zúčastňovali aj rôznych súťaží vo volejbale, futbale,

basketbale, ľahkej atletike, plávaní, florbale, cyklistike, v ktorých boli veľmi úspešní. Mnohí žiaci

reprezentovali nielen školu, ale aj mesto, okres, kraj, republiku a venovali sa aktívne rôznym športom

a iným kultúrnym činnostiach aj mimo školy, v ktorých dosahovali pozoruhodné úspechy.

V školskom roku 2016/2017 žiaci študijného odboru hotelová akadémia absolvovali prax v Nemecku.

j) ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ V školskom roku 2016/2017 sa škola nezapojila do žiadneho projektu. k) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU ŠKOLSKOU

INŠPEKCIOU V ŠKOLE

Štátna školská inšpekcia vykonala v školskom roku 2016/2017 dve inšpekcie na našej škole.

Page 17: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

Jednu dňa 30. 11. 2016 a druhú dňa 23. 05.2017. Predmetom prvej inšpekcie bolo zistenie vzťahu

mezi mierou osvojených poznatkov zo spoločenskovedných predmetov (dejepis, občianska náuka)

v zmysle príslušných vzdelávacích štandardov a postojmi žiakov k demokratickým hodnotám.

Závery:

Porovnanie výsledkov, ktoré dosiahli žiaci školy s výsledkami za SR možno urobiť po nahliadnutí do

správy z výskumu pod názvom „Aké vzdelávacie faktory súvisia s postojmi slovenských stredoškolákov

a stredoškoláčok k menšinám?“, ktorá je zverejnená na webovom sídle Štátnej školskej inšpekcie.

Predmetom druhej inšpekcie bola realizácia internej časti maturitnej skúšky – teoretickej časti odbornej

zložky.

Závery:

Interná časť maturitnej skúšky teoretická časť odbornej zložky v kontrolovanom študijnom odbore –

agropodnikanie chov koní a jazdectvo bola pripravená a realizovaná v súlase s príslušnými právnymi

predpismi. Spracovaná príslušná dokumentácia obsahovala požadované údaje. Maturitná skúška sa

konala v súlade s vypracovaným časovým harmonogramom bez rušivých vplyvov.

l) ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH ŠKOLY

Počet tried

pre TV

Počet

odb.učební

pre TV

Počet

odb.učební

pre OV

Počet diel.

a zar. pre

OV

Počet

teloc. a

zar. pre

TV

Počet uč.

informatiky

34 27 20 1 reštaurácia,

5 dielní 5 10

Teoretické vyučovanie bolo realizované v klasických učebniach pre TV na Haličskej ulici 5,

na Haličskej ulici 9/A, na ulici M. Rázusa 61 a na Zvolenskej ceste 83.

Odborný výcvik v učebných a študijných odboroch bol realizovaný v odborných učebniach

pre OV na Zvolenskej cesta 83, Lučenec, v Školskej jedálni, v HA Inclusive, v hoteli Pelikán Lučenec,

v hoteli Clavis Lučenec, v hoteli Slovan Lučenec, v Penzióne u vinára vo Veľkom Krtíši, v Hradnom

múzeu vo Fiľakove, v SNM – Múzeu bábkarských kultúr a hračiek v Modrom Kameni, v Mestskom

informačnom centre v Lučenci, v Autocentre Bystriansky vo Veľkom Krtíši, v Auto Viba v Lučenci, v TOP

Pneuservis v Lučenci, v Monti vo Fiľakove.

Materiálno - technické vybavenie jednotlivých profesií je na veľmi dobrej úrovni, o čom svedčí aj

počet odborných učební.

Vybavenie odborných učební:

• učebňa pre učebný odbor cukrár - 4 ks chladnička, 1 ks chladnička s mrazničkou, 2 ks sporák,

4 ks šľahači stroj, 3 ks cukrárska pec, miesič cesta, chladiaci box

• učebňa pre učebný odbor kuchár - 1 ks chladnička, 1 ks mraznička, 1 ks chladnička

s mrazničkou, nárezový stroj, 2 ks sporák

• učebňa pre študijný odbor pracovník marketingu - cestovný ruch PC, skener, kopírovací stroj, 4

fotoaparáty NICON, 3 videokamery

• učebne pre študijný odbor mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik - merač RLC,

digitálne multimetre, stolové vŕtačky, počítače, tlačiareň, digitálny osciloskop, PO generátor,

elektrické skrutkovače

• učebňa pre študijný odbor mechanik elektrotechnik - autoelektronika - počítače, interaktívne

tabule, meracie kufríky, merací systém LABSOFT, panel osvetlenia automobilu, panel

elektrickej inštalácie v automobile, dvojtaktný benzínový motor

• učebňa CISCO - počítače, projektor, switche, dataprojektor, interaktívna tabuľa

• dielňa pre učebný odbor autoopravár - karosár - bodová zváračka, zváračka C02, zváračka

kyslík-acetylén, rovnacia stolica, ohýbačka, nožnica

• dielňa ručného obrábania pre 1. ročníky - stojanová vŕtačka, nožnica, ohýbačka, zváračka C02,

Page 18: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

zakružovačka, kotúčová brúska, pracovné stoly so zverákmi a ručným náradím

• dielňa pre učebný odbor autoopravár - mechanik - zdvihák, regloskop, test motor JT300,

geometria, vyvažovačka pneumatík, skúšačka bŕzd, spaľovací motor, servisný vozík

s vybavením, rozobraté časti automobilu

• dielňa pre učebný odbor autoopravár - mechanik, mechanik elektrotechnik -

zdvihák, plnička klimatizácie, brzdové valce, vyzúvačka pneumatík, vyvažovačka pneumatík,

tester motora BOSCH, geometria, regloskop, projektor, servisný vozík s vybavením, pracovné

stoly s vybavením

• dielňa pre učebný odbor kaderník - 19 kresiel, 2 ks umývací box, 1 ks detské kreslo, 10 ks cvičných

hláv, 1 ks klimatóm, 1 ks sučiaca helna, fény, strihacie strojčeky, žehličky vlasov

• V kozmetickom salóne majú žiačky k dispozícii nechtové, pedikérske a kozmetické štúdio

s nasledovným vybavením:

nechtové štúdio:

• 7 ks manikúrových stolov, 1 gauč, 1 stolík, 8 UV lámp, 2 frézy na nechty, 12 stoličiek,

stôl, 2 vitríny s prípravkami, registračná pokladnica, notebook, 7 stolných lámp, 2 sušičky na

nechty, odsávačka prachu

kozmetické štúdio:

• 3 polohovateľné lehátka, 2 kozmetické stolíky, 2 prístroje BELEX, 1 prístroj SKINLIGHT,

1 parafínová vanička, 1 ks soluxová lampa, svetlo s lupou

pedikérske štúdio:

• 2 pedikérske a masážne vane, 1 svetlo s lupou, 2 parafínové vaničky, duo

ohrievač depilačných voskov, prístroj na suchú pedikúru, 1 UV lampa,

sterilizátor, 2 stoličky na pedikúru, 2 polohovateľné lehátka

Okrem toho žiačky majú šatňu so skrinkami a lavičkami, sociálne zariadenie. V kuchynke sa

nachádza pračka, sušička prádla, mikrovlnná rúra, chladnička, žehlička, rýchlovarná kanvica.

ŠKOLSKÝ INTERNÁT

Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy Lučenec sa

nachádza na ulici M. Rázusa č. 61 v Lučenci. V školskom internáte je 17 buniek, každá bunka má dve

izby, 2 spoločenské miestnosti, 1 vonkajšie ihrisko, 1 fit-centrum, 1 internetovú miestnosť, 1 kuchynku, 2

kancelárie.

V školskom roku 2016/2017 bolo ubytovaných 45 žiakov, o ktorých sa starali dve vychovávateľky

a jeden pomocný vychovávateľ. Ich úlohou bolo usmerniť žiakov, aby účelne správne využívali

voľný čas a pripraviť im pestrú a kvalitnú činnosť.

V školskom internáte boli organizované rôzne spoločensko-kultúrne podujatia, športové súťaže,

besedy, prednášky - napr. vandalizmus a právne následky, všeobecne záväzné nariadenia mesta

Lučenec, obchodovanie s ľuďmi, brigádnická práca v zahraničí a zákonnosť, imigrácia osôb do EÚ,

násilná trestná činnosť v SR, poskytovanie prvej pomoci v rôznych situáciách, imigrácia, Deň narcisov,

Stavanie mája, Mikulášsky večierok, besedy a prednášky na témy boja proti rasizmu, diskriminácie,

násilnej trestnej činnosti v SR, vandalizmu a právnych následkov, drogovej problematiky, obchodovaniu

s ľuďmi, brigádnickej práce v zahraničí s odborníkmi a predstaviteľmi Mestskej polície, poskytovanie

prvej pomoci v rôznych situáciách s pracovníkom záchrannej služby. Žiaci mali možnosť využívať

počítačovú učebňu vybavenú počítačmi s napojením na internet, spoločenské miestnosti s televízormi,

fit-centrum, navštevovať krúžky - Krúžok priateľov nemeckého jazyka, krúžok pestovania izbových

kvetín, krúžok elektronické športové šípky, krúžok kondičnej kulturistiky. Študenti svoju fantáziu a kreativitu ukázali pri skrášľovaní interného a externého prostredia ŠI. ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Školská jedáleň, ako súčasť Strednej odbornej školy hotelových služieb a dopravy Lučenec sa

nachádza na Zvolenskej ceste 83 v Lučenci. Má výrobnú kapacitu 600 stravníkov. Celkový počet miest

pri stoloch predstavuje 96 miest, t. j. 24 jedálenských stolov so 4 stoličkami. Stravovacie zariadenie plní

Page 19: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

predpoklady hygienického a prevádzkového charakteru so špecifikom ponúkaných stravovacích služieb,

kde je vytvorené pracovisko odborného výcviku pre odbory kuchár, čašník servírka. Školská jedáleň

zabezpečovala počas školského roku 2016/2017 celodenné stravovanie žiakov a zamestnancov našej

školy, ako aj celodenné stravovanie v Školskom internáte na Rázusovej ulici 61, Lučenec, ktorý je

súčasťou školy. Počas minulého školského roka Školská jedáleň vyprodukovala 23 102 hlavných jedál a

14 193 doplnkových jedál, na výrobe ktorých sa podieľalo 5 zamestnancov. Stravovalo sa priemerne 188

stravníkov.

m) ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI

ŠKOLY Za rok 2016 škola obdržala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky

v objeme 2 011 951,00 € z toho: - normatívne 1 953 538,00 € - nenormatívne 58 413,00 € Finančné prostriedky na normatívne bežné výdavky boli vyčerpané v plnej výške, t.j. v objeme 1 947 427,00 € a boli použité v súlade s limitmi v jednotlivých položkách nasledovne: - mzdy spolu 1 296 882,00 € - poistné 452 352,00 € - prevádzkové náklady 555 614,00 € - ostatné transfery (odstupné) 33 992,00 € Finančné prostriedky na nenormatívne bežné výdavky boli použité na účelovo stanovené výdavky a to na: - vzdelávacie poukazy 25 227,00 € - odchodné 11 627,00 € Finančné prostriedky z rozpočtu VÚC (prostriedky z rozpočtov a obcí a prostriedky z rozpočtu VÚC) boli poskytnuté v roku 2016 vo výške : 83 547,00 € z toho na: - bežné výdavky 83 547,00 € - kapitálové výdavky 0,00 € Uvedené prostriedky boli v plnej výške vyčerpané podľa stanoveného účelu. Finančné zdroje - iné zdroje podľa osobitného predpisu, v tejto kapitole sme uviedli vlastné príjmy v rámci hlavnej činnosti, ktoré predstavujú objem s p o l u : 501 489,00 € Finančné prostriedky z minulých rokov – vlastné zdroje 83 547,00 € Uvedené prostriedky boli použité na: - bežné výdavky vo výške 430 914,00 € Finančné prostriedky z pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na Školské hospodárstvo boli poskytnuté v roku vo výške: 40 882,43 € finančné prostriedky z minulých rokov z PPA 0,00 € tieto finančné prostriedky boli použité účelovo vo výške 26 131,60 € V roku 2016 škola zabezpečovala výučbu žiakov v celkovom počte 744 žiakov v 18 učebných a študijných odboroch. Prijaté finančné prostriedky jednak zo ŠR, ako aj z rozpočtu BBSK boli použité na najnutnejšie prevádzkové náklady školy. Za rok 2016 škola celkom vykazuje hospodársky výsledok – zisk v celkovej čiastke - 11 235,54 €

Page 20: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

n) CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA ŠKOLY NA

PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA

1. Riešiť problém zamestnanosti a sociálnej pomoci žiakom školy.

2. Pripraviť flexibilne pripravených absolventov i pracovné sily tak, aby boli schopní

prispôsobiť sa zmenám, plniť rôzne úlohy, boli schopní naučiť sa nové zručnosti, dosiahnuť

nové kompetencie a ďalej sa vzdelávať.

3. Motivovať žiakov k celoživotnému profesijnému vzdelávaniu.

4. Organizovať rôzne kurzy pre širokú verejnosť a žiakov školy s dôrazom na nové trendy

v jednotlivých profesiách.

5. Využívať finančné zdroje EÚ.

6. Kariérový rast a vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy v rámci všetkých foriem

vzdelávania.

VYHODNOTENIE:

1. Občianske združenie, ktoré vzniklo na podporu sociálne slabších žiakov, pomohlo týmto žiakom

zo sociálne znevýhodneného prostredia formou pomoci preplácania cestovných náhrad, školských

pomôcok a potrieb, pracovného ošatenia a obuvi, ako aj stravného a ubytovania v ŠI. Tento cieľ

bol splnený celkom a prenáša sa aj do budúceho obdobia. 2. Vysokou kvalitou zabezpečenia OV a OP vo vlastných prevádzkach sa cieľ plní.

3. Cieľ sa plní, žiaci sú motivovaní rôznymi formami - tréningy odborných zručností, účasť na

súťažiach, krúžky, účasť na odborných exkurziách a pod.

4. Cieľ sa plní, žiaci školy už absolvovali kurzy - kuchári, cukrári, kde získali a zdokonalili svoje

vedomosti a zručnosti.

5. Cieľ sa plní, škola získava a zapája sa do rôznych projektov.

6. Cieľ sa plní, škola investuje nemalé finančné prostriedky do ľudských zdrojov – organizujú sa rôzne

školenia, tréningy, prednášky a pod.

o) OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY, A OBLASTI, V KTORÝCH SÚ

NEDOSTATKY A TREBA ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA ZLEPŠIŤ VRÁTANE NÁVRHOV OPATRENÍ

Škola dosahuje dobré výsledky takmer vo všetkých oblastiach svojej práce, ale i napriek tomu je

však potrebné pre ďalší školský rok zlepšiť úroveň výchovy a vzdelávania v týchto oblastiach:

1. skvalitňovať i naďalej odbornú prípravu žiakov na povolanie

2. neustále skvalitňovať jazykovú prípravu žiakov. Zaviesť ďalšie aktivity umožňujúce neustále

zvyšovanie úrovne jazykov na škole

3. rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov (komunikačné schopnosti a spôsobilosti, finančná

gramotnosť, personálne a interpersonálne schopnosti, schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy,

pracovať s modernými informačnými technológiami, schopnosť učiť sa nové veci, podnikavosť)

Page 21: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

SWOT Analýza

Silné stránky

digitalizácia učebných textov umožňujúca prenos požiadaviek zamestnávateľov do

odborného vzdelávania

komplexnosť školy a jej poloha (škola, stravovacie zariadenie, školský internát,

športový areál)

kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci teoretickej a praktickej prípravy v danom odbore

dobré vybavenie štandardných a odborných učební, vybavenie IKT

vlastné pracoviská praktického vyučovania, ktoré zabezpečujú odborný výcvik a odbornú

prax

záujem podnikateľských subjektov o absolventov

široké uplatnenie našich absolventov na trhu práce, spolupráca so zamestnávateľmi

záujem žiakov o získanie jazykovej spôsobilosti, hlavne v anglickom, nemeckom jazyku

skúsenosti s využívaním rôznych podporných programov

špecifické učebné odbory

realizovanie projektov

dobre rozpracovaná metodológia výučby

vysoká úroveň výučby a vedomosti žiakov

využívanie praktických foriem výučby

organizovanie Dňa otvorených dverí pre žiakov základných škôl

úspešnosť žiakov v odborných súťažiach

škola s možnosťou vlastných príjmov z tržieb (reštaurácia, cukrárska výroba,

kaderníctvo, kozmetika, autodielňa)

Slabé stránky

nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu budov, odborných učební a stredísk

odborného výcviku

nedostatok jazykových laboratórií

nefungujúce partnerstvo so školami podobného zamerania doma a v zahraničí

nedostatok priestorov pre zriadenie kabinetov, klubovní, prezliekární, telocvične, knižnice

frekventovaná premávka na Zvolenskej ceste, časť úseku nie je vybavená chodníkom

pre chodcov

nedostatočný záujem a podpora rodičov o proces vzdelávania

nedostatočná finančná i materiálna motivácia pedagógov

zlý technický stav školy - energeticky náročná prevádzka (únik tepla), havarijné stavy striech,

okien

nízky záujem žiakov o štúdium technických odborov a 3-ročných odborov v potravinárstve

Príležitosti

vytváranie priemyselných parkov a nových pracovných príležitostí v regióne

možnosti rekvalifikačných kurzov podľa potrieb UPSVaR

dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a zriaďovateľom, SPU a SIOV, ako

predpokladu dobrých koncepčných a poradenských služieb

zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz podnikateľských

subjektov

tvorba nových vzdelávacích projektov

získanie finančných prostriedkov z projektov a grantov

celoživotné vzdelávanie

Page 22: PK Mgr. Karol Preisler PK a CR PK telesnej PaedDr.soslc.sk/wp-content/uploads/2015/09/Správa-o-VVČ-2016...Mgr. Karol Preisler PK anglického jazyka PaedDr. Andrea Hašková Ing

využitie vzdelávacích poukazov na doškoľovanie žiakov pre prax

rekvalifikácia pedagógov na vyučovacie predmety potrebné pre prax v regióne

využitie ESF na rekvalifikáciu pedagógov v rámci európskych programov

liberalizácia vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi

v rámci vzdelávacích programov venovať zvláštnu pozornosť výučbe cudzích jazykov a

informačných technológií

propagácia školy na verejnosti - zlepšiť marketingovú stratégiu získania žiakov do školy

Hrozby

nedostatok finančných prostriedkov na prevádzku školy, školských zariadení a ich

vybavenosť

nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl

nízke finančné ohodnotenie pracovnej sily v našom regióne

nepriaznivý demografický vývoj

slabá spolupráca s rodičmi

rast výdavkov na prevádzku

nezáujem žiakov

zvyšovanie počtu nezamestnaných absolventov kvôli nesprávnemu výberu odboru žiakov

únik mladých pedagógov do zárobkovo atraktívnejších profesií

postupné znižovanie kvality výučby zvyšovaním úväzku pedagógov

nízke odmeňovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov

p) VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA A UPLATNENIE

ŽIAKOV NA PRACOVNOM TRHU ALEBO ICH ÚSPEŠNOSŤ PRIJÍMANIA NA ĎALŠIE ŠTÚDIUM

Kód odboru

Názov odboru Počet

absolventov Počet

prihlásených na VŠ

Počet evidovaných

4210 M 17 Agroodnikanie – chov koní a jazdectvo 7 1 4

2487 H 01 Autoopravár-mechanik 15 3

6362 M Kozmetička a vizážistka 10 0

2487 H 03 Autoopravár-karosár 3 1

6456 H Kaderník 17 0

6445 H Kuchár 12 1

2697 K Mechanik elektrotechnik 7 1

2682 K Mechanik počítačových sietí 9 3 3

6444 H Čašník servírka 11 3

6405 K Pracovník marketingu 9 1

6444 K Čašník servírka 9 0

2964 H Cukrár 7 1

2493 L Predaj a servis vozidiel 8 2

6421 L Spoločné stravovanie 18 3

6323 6 Hotelová akadémia 29 10

6426 L Vlasová kozmetika 8 1

Vypracoval: PaedDr. Milan Šebian

V Lučenci, dňa 09. 10. 2017

Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 30. augusta 2017.