Click here to load reader

Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na ... › sarajevo › images › docs › Plan upravljanja zivotnom sredi · PDF file BROJ PROTOKOLA IZ-IGBL-IN-EK - 00134/14

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na ... › sarajevo › images...

 • Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo

  Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu

  Projekta Izrade zaštitnog nasipa na lijevoj obali Drine

  od Balatuna uzvodno do Glavičica

  Banja Luka, januar 2014. godine

 • PREDMET Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo projekta izrade zaštitnog nasipa na lijevoj obali Drine od Balatuna uzvodno do Glavičica

  NARUČILAC Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS Bosna iHercegovina

  NOSILAC IZRADE Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka

  BROJ PROTOKOLA IZ-IGBL-IN-EK - 00134/14

  RADNI TIM

  Mr Nebojša Knežević, dipl.inž.tehnol. Saša Dunović, dipl.inž.tehnol. Nevenko Samouković, građevinski inženjer / hidro-inženjer Ranka Pušić, dipl.biolog Dušan Lajšić, dipl. pravnik Prof.dr Branislav Đorđević Đorđe Stefanović, dipl.pravnik

  Direktor

  _____________________________ Mr Slobodan Stanarević, dipl.inž.građ.

 • Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo | 3

  SADRŽAJ:

  1. UVOD ............................................................................................................................................................ 5

  1.1. ISTORIJSKI PODACI O POPLAVAMA NA RIJECI ....................................................................................................... 6 1.2. KRATKI OPIS PROJEKTA ZAŠTITE OD POPLAVA U BOSNI I HERCEGOVINI (BAFPP) ......................................................... 7 1.3. CILJ PROCJENE EKOLOŠKIH I SOCIJALNIH UTICAJA ................................................................................................. 8

  2. OPIS PROJEKTA, LOKACIJE, NAMJENE I VELIČINE ........................................................................................... 9

  2.1. OPIS POSTOJEĆE SITUACIJE I RAZMATRANIH RJEŠENJA UPRAVLJANJA POPLAVAMA ........................................................ 9 2.1.1. Pregled projektnih rješenja za područje Bijeljine ........................................................................... 10

  2.2. LOKACIJA IZGRADNJE PLANIRANOG NASIPA ...................................................................................................... 11

  3. OPIS MOGUĆIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ......................................................................... 19

  3.1. PREGLED EKOLOŠKIH USLOVA SVJETSKE BANKE ................................................................................................. 19 3.2. RAZLIKE IZMEĐU LEGISLATIVE WB I LEGISLATIVE BIH ......................................................................................... 21 3.3. OPIS ŽIVOTNE SREDINE NA KOJU PROJEKAT MOŽE IMATI UTICAJ ............................................................................. 22

  3.3.1. Fizički faktori ............................................................................................................................... 22 3.3.2. Biološke karakteristike ................................................................................................................. 28 3.3.3. Namjena površina zemljišta predmetne lokacije ........................................................................... 31 3.3.4. Socio-kulturološke karakteristike ................................................................................................. 31

  3.4. OPIS MOGUĆIH UTICAJA PROJEKTA ................................................................................................................ 32 3.4.1. Uticaji u fazi pripreme projekta .................................................................................................... 32 3.4.2. Uticaji u fazi izgradnje ................................................................................................................. 33 3.4.3. Uticaji u fazi korištenja ................................................................................................................ 35 3.4.4. Pozitivni uticaji projekta na upravljanje okolinom ......................................................................... 36

  3.5. OKVIRNA POLITIKA RASELJAVANJA ....................................................................................................... 37 3.5.1. Uvod ........................................................................................................................................... 37 3.5.2. Pravni i politički okvir ................................................................................................................... 37

  3.5.2.1. Zahtjevi Svjetske banke - Operativna pravila OP 4.12 ............................................................................... 37 3.5.2.2. Nacionalni okvir...................................................................................................................................... 39

  3.5.2.2.2. Imovinsko pravni propisi od značaja za projekat....................................................................... 39 3.5.2.3. Objedinjeni zahtjevi domaćeg zakonodavstva i svjetske banke koji će se primjenjivati na projekat............ 44 3.5.2.4. Postupak izuzimanja/eksproprijacije i preseljenja .................................................................................... 45 3.5.2.4.2. Naknada za eksproprisane nekretnine ................................................................................................ 46 3.5.2.4.3. Stvarne služnosti ................................................................................................................................ 47 3.5.2.4.4. Naknada za uspostavljenu služnost..................................................................................................... 48 3.5.2.4.6. Ulazak u posjed eksproprisane nekretnine .......................................................................................... 48 3.5.2.4.7. Deeksproprijacija ............................................................................................................................... 49 3.5.2.4.8. Troškovi postupka eksproprijacije....................................................................................................... 49 3.5.2.4.9. Postupak za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine .......................................................... 49 3.5.2.5. Žalbeni postupak .................................................................................................................................... 49 3.5.2.5.1. Pravo građenja .................................................................................................................................. 50

  3.5.3. Postupak izuzimanja/eksproprijacije i preseljenja (tabela 10) ....................................................... 52 3.5.4. Matrica za ostvarivanje prava na naknadu (tabela 11) ................................................................. 54 3.5.5. Ravnopravnost polova i mjere za ublažavnje uticaja ..................................................................... 58 3.5.6. Institucionalni okvir ..................................................................................................................... 58 3.5.7. Monitoring i evaluacija ................................................................................................................ 59

  4. OPIS PREDVIĐENIH MJERA ZA SPREČAVANJE, SMANJIVANE I OTKLANJANJE ŠTETNIH UTICAJA .................. 61

  4.1. PLAN MJERA ZA PREVENCIJU/UBLAŽAVANJE EKOLOŠKIH UTICAJA ........................................................................... 61 4.2. PLAN PRAĆENJA STANJA ŽIVOTNE SREDINE ....................................................................................................... 67

  5. KRATAK PREGLED ALTERNATIVA KOJE JE NOSILAC PROJEKTA RAZMATRAO I NAVOĐENJE RAZLOGA ZA IZABRANO RJEŠENJE, S OBZIROM NA UTICAJE NA ŽIVOTNU SREDINU ................................................................. 69

  6. IZVOD IZ PLANSKOG AKTA ........................................................................................................................... 70

  7. INFORMACIJE O MOGUĆIM TEŠKOĆAMA NA KOJE JE NAIŠAO NOSILAC PROJEKTA PRI PRIKUPLJANJU PODATAKA........................................................................................................................................................... 70

 • Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo | 4

  8. NETEHNIČKI REZIME .................................................................................................................................... 71

  9. PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM................................................................................................................... 75

  10. PREGLED POTREBA ZA DOZVOLAMA ....................................................................................................... 75

  11. ANALIZA O OPCIJAMA ZA SPREMNOST U SLUČAJU POPLAVA ................................................................. 75

  12. JAVNA RASPRAVA ................................................................................................................................... 77

  13. PRILOZI .................................................................................................................................................... 79

  PRILOG BR. 1: PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM ..................................................................................................... 1 PRILOG BR. 2: DOBRE GRAĐEVINSKE PRAKSE ....................................................................................................... 1 PRILOG BR. 3: DETALJNA A