PLANIRANE AKTIVNOSTI NA IZRADI PROGRAMA I postupci u izvozu i uvozu ... - Institut Kirilo Savić - Udruţenje saobraćaja i telekomunikacija PKB . 6 23. Izgradnja integrisanog sistema

Embed Size (px)

Text of PLANIRANE AKTIVNOSTI NA IZRADI PROGRAMA I postupci u izvozu i uvozu ... - Institut Kirilo Savić -...

 • 1

  PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA Udruenje saobraaja i telekomunikacija Beograd, 22. Januar 2010. godine

  PLANIRANE AKTIVNOSTI NA IZRADI PROGRAMA I PROJEKATA

  U 2010. GODINI

  Mr D. Stefanovi,Sekretar

  M.Akovi Mati, Zamenik sekretara

  S.Petrovi, Samostalni struni saradnik

  M.Radievi, Struni saradnik

 • 2

  PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA Udruenje saobraaja i telekomunikacija DS/MR 22.01.2010. godine Beograd

  PLANIRANE AKTIVNOSTI NA IZRADI PROGRAMA I PROJEKATA TOKOM 2010. GODINE

  PROGRAM

  PROJEKAT *

  CILJ/OPIS

  UESNICI

  1. Projekat aktivnosti Pojednostavljeni carinski postupci u izvozu i uvozu robe

  Za unapreenje regionalne saradnje i saradnje sa zemljama Evropske unije, kao i prilagoavanje novim uslovima rada i poslovanja, usvojene su pojednostavljene carinske procedure. Primarni cilj je da se omogui efikasnije i ekonominije poslovanje i povea konkuretnost nacionalnih privrednih drutava/preduzea i kompanija na svetskim tritima

  - Ministarstvo finansija-Uprava carine - Udruenje saobraaja i

  telekomunikacija PKB - Predstavnici privrednih drutava i

  pediterskih organizacija

  2. Projekat aktivnosti druge faze Razvoja intermodalnog saobraaja u Republici Srbiji-II faza sa formiranjem intermodalnog centra USiT u PKB

  Za poveanje novih tendencija razvoja saobraaja sa aspekta ekonominosti, efikasnosti, bezbednosti, zatiti ivotne sredine nastavljaju se aktivnosti II faza Razvoja i postavljaju postulati za formiranje intermodalnog centra USiT u PKB

  - Ministarstvo za infrastrukturu - Ministarstvo Holandije Konzorcijum

  firmi - Udruenje saobraaja i

  telekomunikacija PKB - Ministarstvo finansija-Uprava carine

  - eleznice Srbije - Srbija kombi - Grad Beograd-Direkcija

  3. Projekat aktivnosti na izradi i primeni pravilnika Zakona o bezbednosti saobraaja na putevima Savet za bezbednost saobraaja u privredi

  Zakon o bezbednosti saobraaja je usvojen i formirana je Agencija za bezbednost saobraaja ali treba da se donesu i implemetiraju odgovarajui pravilnici za detaljniju primenu.

  - Agencija za bezbednost saobraaja na putevima

  - Ministarstvo za infrastrukturu - MUP-Uprava saobraajne policije - Privredna drutva - Savet za bezbednost saobraaj u

  privredi

 • 3

  4. Projekat aktivnosti Atlas rijeke Save za nautiki turizam i investicije Projekat ERUSRS

  U okviru programa ERUSRS a u saradnji sa predstavnicima Savske komisije i privrednim komorama du sliva reke Save dogovorena je izrada projekta

  - Privredna komora Beograda - Savska Komisija -RK Valjevo, Zagreb, Banja Luka,Sremska Mitrovica , Slovenija

  5. Istraivanje problema logistike grada Beograda sa predlogom Strategije razvoja

  Strategija razvoja logistike znaajna je za dalji privredni razvoj Grada a prvenstveno za podruja pored Koridora VII i X

  - Saobraajni fakultet Beograd - Udruenje saobraaja i telekomunikacija, PKB

  - Urbanistiki zavod Beograda

  6. Strategija razvoja logistikih centara grada Beograda

  Sa strategijom se definiu znaajni potencijali razvoja i sadraja robno transportnih i distributivnih centara

  - Saobraajni fakultet Beograd - Udruenje saobraaja i telekomunikacija, PKB

  - Udruenje industrije PKB - Urbanistiki zavod Beograd - Transportped, Schenker, Tranped proteam

  7. Razvoj kontejnerskog transporta na Dunavu

  U skladu sa stanjem potrebama i razvojem intermodalnog saobraaja u R.Srbiji organizuje se zajednika aktivnost i formiranje Pilot projekta.

  -Udruenje saobraaja i telekomunikacija, PKB - Luke na Dunavu+Luka Konstanza -Privredna drutva i agencije -Ministarstvo za infrastrukturu -Saobraajni fakultet u Beogradu

  8. Uvoenje sistema kvaliteta i bezbednost obuke u autokolama

  Definisanje kriterijuma kvaliteta obuke, uslova, ocene rada, davanje certifikata, pomo i kontrola rada auto kola.

  - Udruenje saobraaja i telekomunikacija, PKB

  - Saobraajni fakultet Beograd - MUP-Uprava saobraajne policije - Grupacija A USiT PKB

  9. Nove smernice razvoja saobraajnog sistema Republike Srbije -Bela knjiga saobraaja II faza

  Program smernica razvoja saobraajnog sistema i privrednih drutava inovira odreena pitanja i doprinosi implementaciji strategije privrednog razvoja R. Srbije

  - Udruenje saobraaja i telekomunikacija,PKB

  - Predstavnici privrednih drutava - Saobraajni fakultet u Beogradu

  10. Razvoj saobraajnog sistema u funkciji konkurentnosti privrede Republike Srbije

  U skladu sa postojeim stanjem i potencijalnim razvojem programa, pomae se privrednim drutvima i institucijama sistema za stvaranje novih stratekih kompozicija saobraajnog sistema

  - Udruenje saobraaja i telekomunikacija, PKB

  - Centar za ekonomsku politiku PKB -Fakultet Univerziteta u Beogradu

  11. Istraivanje lokacije za autobusku stanicu "BAS" prvenstveno sa aspekta korisnika usluga

  U GUP-u 2021 planirano je formiranje AS a treba razmotriti mogunosti i sa aspekta korisnika, nedostatka mostova, uline mree, GSP-a i drugih uslova

  -Saobraajni fakultet Beograd - BAS - Urbanistiki zavod Beograd - Udruenje saobraaja i telekomunikacija, PKB

 • 4

  - Direkcija za graevinsko zemljite - SG-Sekretarijat za saobraaj

  12. Istraivanje mogunosti unutar blokovskih povrina za parkiranje vozila

  Formiranje infrastrukturne osnove o stanju za poveanje povrina za parkiranje vozila unutar blokova

  - Saobraajni fakultet Beograd - JP Parking servis - Udruenje saobraaja i telekomunikacija, PKB

  - Urbanistiki zavod Beograd

  13. Sistemsko praenje zahteva za parkiranje u visoko atraktivnim zonama Beograda

  Poboljanje usluga parkiranja u privrednim i drutvenim zonama Grada - I faza

  - Saobraajni fakultet Beograd - Udruenje saobraaja i telekomunikacija, PKB

  - JP Parking servis

  14. Projekat parkiranja i izgradnja javnih garaa u Beogradu po principu javno/privatnog partnersta

  U Generalnom urbanistikom planu Beograda 2021, na osnovu analiza saobraajnih parametara, se procenjuje da e potranja za jednovremenim parkiranjem u centralnoj zoni Beograda iznositi oko 20 000 zahteva. Oekuje se usvajanja Plana mree javnih garaa ime e se omoguiti izgradnja vie od 10 objekata za parkiranje, a projekti bi bili povereni zainteresovanim investitorima.

  - JKP Parking servis - Urbanistiki zavod Beograda - Saobraajni fakultet u Beogradu -Udruenje saobraaja i telekomunikacija PKB

  15. Uee u izradi projekta izgradnje infrastrukturnih okvira neophodnih za primenu AETR konvencije

  Uee u izradi Pravilnika kojim se definiu nadlenosti i kriterijumi koje treba da ispunjavaju ustanove za izdavanje i vrenje autorizacije ip kartica koje se koriste u sprezi sa digitalnim tahografima, i dr. Evropska komisija daje pozitivnu ocenu, te se stvaraju infrastrukturni uslovi (izdavanje i autorizaciju ip kartica,licenci i vrio servis), kako bi se realizovala upotreba digitalnih tahografa.

  - Institucije uprave Grada i Republike - Privredna drutva - Udruenje saobraaja i telekomunikacija PKB

  16. Projekat upravljanja lancima snabdevanja

  Planirano je organizovanje sastanka sa temom "Upravljanje lancima snabdevanja u cilju poboljanja efikasnosti rada kompanija".

  - Privredna komora Beograda - Udruenja - Ekonomski, Saobraajni , Megatrend

  Fakulteti

 • 5

  17. Projekat organizacije konferencije o aktuelnom stanju u vazdunom saobraaju

  Planirano je organizovanje konferencije na kojoj bi bilo razmatrano aktuelno stanje u vazdunom saobraaju Republike Srbije i efektima koje na na avio saobraaj imaju nastale promene u vidu Open Sky koncepta i uvoenja bezviznog reima.

  - Udruenje saobraaja i telekomunikacija PKB,

  - Ministarstvo infrastrukture, - Saobraajni fakultet Univerziteta u

  Beogradu, - Agencija za kontrolu letenja, - Direktorat civilnog vazduhoplovstva,

  -Sekretarijat za saobraaj, predstavnitva stranih avio kompanija i dr.

  18. Projekat organizacije skupa posveenog potanskom saobraaju

  Planirano je organizovanje sastanka sa aktuelnim temama iz potanskog saobraaja promena zakonske regulative, Agencija za potanski saobraaj i sl. Organizacija se zasniva na osmiljavanju tema koje e biti prezentovane, koordinaciji rada sa ostalim radnim jedinicama koje uestvuju u realizaciji projekta.

  - Udruenje saobraaja i telekomunikacija PKB

  - Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono drutvo

  - JP PTT Saobraaj Srbije -Saobraajni fakultet Univerziteta u Beogradu

  - FON

  19. Projekat organizacije skupa posveenog vodnom saobraaju

  Organizacija skupa iji bi akcenat bio na inicijativi za izradu baze podataka koja se tie plovnih puteva na teritoriji Beograda i okoline. Ukljuivanje relevantnih subjekata u izradu baze podataka o aktuelnom stanju i kritinim takama plovnih puteva u Beogradu

  - Udruenje saobraaja i telekomunikacija PKB,

  - Ministarstvo infrastrukture, - Plovput - JRB - Saobraajni fakultet, - Ministarstvo nauke i zatite ivotne

  sredine i dr.

  20. Projekat unapreenja organizacije i sistematizacije poslova u Privrednoj komori Beograda

  Uee u Radnoj grupi za analizu rada udruenja, centara i radnih jedinica i davanje predloga novog naina organizacije rada i sistematizacije poslovanja u Privrednoj komori Beograda.

  - Privredna komora Beograda - Udruenja, - Centri i slube

  21. Izgradnja terminala za brodske otpadne materije

  Izrada tehnike studijske dokumentacije za izgradnju prvog specijalizovanog terminala koji reavaju probleme brod