Planong Aralin - bi Buod ng Aralin sa Bibliya: Sa Unang Aralin, ang mga Hebreo ay mga alipin sa Ehipto

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Planong Aralin - bi Buod ng Aralin sa Bibliya: Sa Unang Aralin, ang mga Hebreo ay mga alipin sa...

 • Planong AralinPagtakas Mula sa Ehipto (Unang Aralin)

  Unang Aralin: Iningatan ng Diyos si Moises Guro: Teksto sa Kasulatan: Exodo 1:1-2:10 Layunin ng aralin: Matututunan ng mga bata na laging nananaig ang mga plano ng Diyos

  Panimulang panalangin: Manalangin ng maiksi kasama ang mga bata bago simulan ang aralin.

  Buod ng Aralin sa Bibliya: Sa Unang Aralin, ang mga Hebreo ay mga alipin sa Ehipto. Tumawag sila sa Diyos (Yahweh) upang

  iligtas sila mula sa Faraon, ang Hari ng Ehipto. Itinalaga ng Diyos ang isang batang lalaki na

  nagngangalang Moises upang iligtas ang Kanyang bayan. Tinangka ng Faraon na patayin ang

  lahat ng mga batang lalaking anak ng mga Hebreo ngunit itinago si Moises ng kanyang ina sa

  mga tambo sa Ilog Nilo. Nakita ng anak ng babae ng Faraon si Moises at hiniling sa kanyang

  sariling ina na alagaan siya. Ng medyo malaki na si Moises, dinala siya ng prinsesa sa palasyo ng

  Ehipto upang doon tumira.

  Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? Alam ba ninyo na ang ibig sabihin ng pangalang Moises ay hinango mula sa tubig dahil hinango

  siya mula sa tubig? (Exodo 2:10)

  Bible Pathway Adventures www.biblepathwayadventures.com

  http://www.biblepathwayadventures.comhttp://www.biblepathwayadventures.com
 • Aralin sa Bibliya: Basahin ang mga pahina 1, 2, at 3 mula sa kuwentong Pagtakas Mula sa Ehipto. Mga gagamiting

  tanong:

  1. Sino ang pinuno ng Ehipto?

  2. Bakit hiniling ng mga Hebreo sa Diyos na iligtas sila?

  3. Paano itinago si Moises ng kanyang ina mula sa Faraon?

  4. Paano iningatan ng Diyos si Moises?

  5. Ano ang mga panganib na maaaring mangyari kay Moises sa ilog?

  Mensahe: Basahin: Kawikaan 19: 21. Bagamat tayo ang gumagawa ng ating mga sariling plano, ang plano pa rin ni Yahweh ang nananaig.

  Talatang isasaulo: Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin; kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin.

  (Awit 50:15)

  Gawain: 1. Pahinang kukulayan: Si Moises sa Ilog

  2. For more activities, see our Moses & the Ten Plagues Activity Book and Moses and the Ten

  Plagues for Kids Ages 3-5. Preview here: https://www.biblepathwayadventures.com/activities/

  78-page-activity-book-moses-10-plagues/ and https://biblepathwayadventures.com/activities/

  moses-ten-plagues-activitybook-kids-3-5/

  Pangwakas na panalangin: Tapusin ang aralin sa isang maiksing panalangin.

  Bible Pathway Adventures www.biblepathwayadventures.com

  http://www.biblepathwayadventures.comhttps://www.biblepathwayadventures.com/activities/78-page-activity-book-moses-10-plagueshttps://www.biblepathwayadventures.com/activities/78-page-activity-book-moses-10-plagueshttps://www.biblepathwayadventures.com/activities/78-page-activity-book-moses-10-plagueshttps://biblepathwayadventures.com/activities/moses-ten-plagues-activitybook-kids-3-5/https://biblepathwayadventures.com/activities/moses-ten-plagues-activitybook-kids-3-5/http://www.biblepathwayadventures.comhttps://www.biblepathwayadventures.com/activities/78-page-activity-book-moses-10-plagueshttps://www.biblepathwayadventures.com/activities/78-page-activity-book-moses-10-plagueshttps://www.biblepathwayadventures.com/activities/78-page-activity-book-moses-10-plagueshttps://biblepathwayadventures.com/activities/moses-ten-plagues-activitybook-kids-3-5/https://biblepathwayadventures.com/activities/moses-ten-plagues-activitybook-kids-3-5/
 • Planong AralinPagtakas Mula sa Ehipto (Ikalawang Aralin)

  Ikalawang Aralin: Tumakas si Moises patungong Madian Guro: Teksto sa Kasulatan: Exodo 2:11-2:21 Layunin ng aralin: Matututunan ng mga bata na magtiwala sa Diyos

  Panimulang panalangin: Manalangin ng maiksi kasama ang mga bata bago simulan ang aralin.

  Buod ng Aralin sa Bibliya: Sa Ikalawang Aralin, nanatiling alipin ang mga Hebreo sa Ehipto. Lumaki si Moises sa palasyo ng

  Faraon at natutunan ang mga karunungan ng mga Ehipsyo. Isang araw, nakita niya ang isang

  Ehipsyo na sinasaktan ang isa sa mga aliping Hebreo kayat pinatay niya ang Ehipsyo. Ng malaman

  ng Faraon ang ginawa ni Moises, tinangka niyang patayin ito. Natakot si Moises para sa kanyang

  buhay at tumakas siya patungo sa lupain ng Madian kung saan niya nakilala si Jetro (isang

  saserdoteng Madianita) at ang mga anak na babae nito.

  Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? Alam ba ninyo na ang lupain ng Madian ay matatagpuan sa ngayon ay tinatawag na modernong

  Saudi Arabia?

  Bible Pathway Adventures www.biblepathwayadventures.com

  http://www.biblepathwayadventures.comhttp://www.biblepathwayadventures.com
 • Aralin sa Bibliya: Basahin ang mga pahina 4, 5, at 6 mula sa kuwentong Pagtakas Mula sa Ehipto. Mga gagamiting

  tanong:

  1. Sa inyong palagay, bakit nagalit si Moises sa Ehipsyo?

  2. Bakit ninais ng Faraon na patayin si Moises?

  3. Bakit tumakas si Moises mula sa Ehipto at saan siya nagpunta?

  4. Paano nakilala ni Moises si Jetro?

  5. Ano ang ipinangako ni Jetro kay Moises?

  Mensahe: Basahin: Kawikaan 3: 5-6. Kung hindi natin nauunawaan ang mga nangyayari, dapat tayong magtiwala kay Yahweh at huwag manangan sa ating sariling isip at karunungan.

  Talatang isasaulo: Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Katulad niya'y

  isang punongkahoy na nakatanim sa tabi ng batisan; ang mga ugat ay patungo sa tubig.

  (Jeremias 17: 7-8)

  Gawain: 1. Maze: Ehipto Maze

  2. For more activities, see our Moses & the Ten Plagues Activity Book and Moses and the Ten

  Plagues for Kids Ages 3-5. Preview here: https://www.biblepathwayadventures.com/activities/

  78-page-activity-book-moses-10-plagues/ and https://biblepathwayadventures.com/activities/

  moses-ten-plagues-activitybook-kids-3-5/

  Pangwakas na panalangin: Tapusin ang aralin sa isang

  maiksing panalangin.

  Bible Pathway Adventures www.biblepathwayadventures.com

  https://www.biblepathwayadventures.com/activities/78-page-activity-book-moses-10-plagueshttps://www.biblepathwayadventures.com/activities/78-page-activity-book-moses-10-plagueshttps://www.biblepathwayadventures.com/activities/78-page-activity-book-moses-10-plagueshttps://biblepathwayadventures.com/activities/moses-ten-plagues-activitybook-kids-3-5/https://biblepathwayadventures.com/activities/moses-ten-plagues-activitybook-kids-3-5/http://www.biblepathwayadventures.comhttp://www.biblepathwayadventures.comhttps://www.biblepathwayadventures.com/activities/78-page-activity-book-moses-10-plagueshttps://www.biblepathwayadventures.com/activities/78-page-activity-book-moses-10-plagueshttps://www.biblepathwayadventures.com/activities/78-page-activity-book-moses-10-plagueshttps://biblepathwayadventures.com/activities/moses-ten-plagues-activitybook-kids-3-5/https://biblepathwayadventures.com/activities/moses-ten-plagues-activitybook-kids-3-5/
 • Planong AralinPagtakas Mula sa Ehipto (Ikatlong Aralin)

  Ikatlong Aralin: Ang nagliliyab na puno | Guro: Teksto sa Kasulatan: Exodo 2:21-4:28 Layunin ng aralin: Matututunan ng mga bata na kung pagagawin sila ng Diyos ng isang bagay, bibigyan sila ng kakayahan ng Diyos.

  Panimulang panalangin: Manalangin ng maiksi kasama ang mga bata bago simulan ang aralin.

  Buod ng Aralin sa Bibliya: Sa Ikatlong Aralin, napangasawa ni Moises si Zipora at tumira sila sa ilang, malapit sa isang bundok

  na tinatawag na Sinai. Pagkatapos ng 40 taon, sinabi ni Yahweh kay Moises na bumalik ito sa

  Ehipto para sa isang espesyal na misyon, ang pagpapalaya sa Kanyang bayan mula sa pagkaalipin

  sa Ehipto. Hindi makapaniwala si Moises na pakikinggan siya ng Faraon. Binigyan ng Diyos ang tungkod ni Moises ng kapangyarihan na gumawa ng mga tanda at himala at binigyan din siya ng

  makakatulong sa katauhan ng kanyang kapatid na si Aaron.

  Nakakatuwang Katotohanan mula sa Bibliya? Alam ba ninyo na parehong ginugol ni Moises at ni Jesus (Yeshua) ang bahagi ng kanilang

  kabataan sa Ehipto? Sinimulan ni Moises ang kanyang ministeryo pagkatapos ng 40 taon sa ilang;

  sinimulan naman ni Yeshua ang Kanyang ministeryo pagkatapos na 40 araw na pagaayuno sa

  ilang.

  Bible Pathway Adventures www.biblepathwayadventures.com

  http://www.biblepathwayadventures.comhttp://www.biblepathwayadventures.com
 • Aralin sa Bibliya: Basahin ang mga pahina 7, 8, at 9 mula sa kuwentong Pagtakas Mula sa Ehipto. Mga gagamiting

  tanong:

  1. Ano ang ginawa ni Moises habang wala siya sa Ehipto?

  2. Ano ang kakaiba sa puno na nakita ni Moises sa disyerto?

  3. Bakit sinabi ng Diyos kay Moises na hubarin niya ang kanyang panyapak?

  4. Ano ang ipinapagawa ni Yahweh kay Moises?

  5. Paano binigyan ni Yahweh ng kakayahan si Moises upang pangunahan ang mga Israelita sa

  paglabas sa Ehipto?

  Mensahe: Basahin: Hebreo 13:20-21. Lagi tayong binibigyan ng Diyos ng kakayahan upang gawin ang Kanyang ipinagagawa sa atin.

  Talatang isasaulo: Ang hangad kong tulong, kay Yahweh magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa.

  (Awit 121:2)

  Gawain: 1. Pahinang kukulayan: Si Moises at ang Ahas

  2. For more activities, see our Moses & the Ten Plagues Activity Book and Moses and the Ten

  Plagues for Kids Ages 3-5. Preview here: https://www.biblepathwayadventures.com/activities/

  78-page-activity-book-moses-10-plagues/ and https://biblepathwayadventures.com/activities/

  moses-ten-plagues-activitybook-kids-3-5/

  Pangwakas na panalangin: Tapusin ang aralin sa isang

  maiksing panalangin.

  Bible Pathway Adventures www.biblepathwayadventures.com

  http://www.biblepathwayadventures.comhttps://www.biblepathwayadventures.com/activities/78-page-activity-bo