Plemenski Rjecnik Licko Krbavske Zupanije R Grujic

 • View
  220

 • Download
  18

Embed Size (px)

Text of Plemenski Rjecnik Licko Krbavske Zupanije R Grujic

 • Plemenski rjenik liko-krbavske upanije. Po slubenim podacima krajem 1915. godine

  SASTAVIO R A D O S L A V M . G R U J I .

  Glavna snaga hrvatskoga naroda stanovala je ve ori velike seobe izmeu Gvozda i Cetine, dakle u dananjoj liko-krbavskoj upaniji i sjevernoj Dalmaciji. Taj narod bio je tada podijeljen na vie genetikih plemena, koja su se'brzo izmijeala i provela proces stapanja sa tamonjim starijim stanovnitvom ilirsko-romanskoga, avarskoga i slavenskoga porijekla. Tako, s tijekom vijekova, postade od njih jedan etnografiki narod, koji je poeo pokazivati ve lijepe znakove kulturnoga progresa. Ali, 1527. g. zauzee Turci gotovo sve te krajeve i iz osnova poremetie tijek narodnoga ivota. Tada je znatno izmijenjeno i stanovnitvo ove zemlje. Jedan dio Hrvata, naroito odlinije porodice, uklonie se pred Turcima na ostrva i u sjeverozapadne krajeve podalje od domaaja turskoga. Drugi dio zarobili su Turci i kao nepouzdan elemenat na Krajini odveli na spahiluke u unutranjost zemlje svoje. A na opustjela ognjita njihova preselili su Turci svoje starije kmetove ponajvie pravoslavne Srbe iz raznih krajeva svoga prostranog carstva. Ovi doseljenici bili su u glavnom iste krvi i jezika sa Hrvatima, ali druge vjere, to je u ono doba mnogo znailo, te su zato pouzdaniji inili se Turcima. . . Tek trei dio Hrvata ostao je na ognjitima svojim u ovim zemljama. Ovaj je dio preivio-ubrzo nov proces mijeanja i stapanja sa brojnijim doseljenicima. A taj proces, ovom prilikom, izvrio se mnogo bre. Eazlike su bile samo neke manje dijalektike i etnike osobine; a vjera nije mnogo smetala, jer se i jednima i drugima vrilo bogosluenje slavenskim, jezikom. Otud se i moglo dogoditi, da je na pr. senjski biskup Sebastijan Glavini, kada je 1696. g. obilazio Liku i Krbavu, naao ak u Kosinju i poslije 10 godina, kako su Turci otud izgnani, da kaluger seu Eascianus paroehus" Nikola Uzelac vri vjerske dunosti i vodi duhovni nadzor nesamo nad pravoslavnima, nego i nad katolicima (obit hic munus pastoris, Schismaticis et Oatholicis

  ZBORNIK ZA NAR. IVOT. XXI. 1 8

 • 274 R. GRUJIC, (2)

  remedia salutis suppeditans." (B. Lopai : Spomenici hrvatske Krajine, III. 51). Ovo mijeanje i stapanje Hrvata i Srba zasluuje naroitu studiju, koja e nam pokazati vrlo zanimljive, nove i poune rezultate.

  Tako je ve u XVI. vijeku znatno izmijenjeno stanovnitvo ovih zemalja. A s tijekom XVII. i XVIII. vijeka nove migracije, u zemlju i van nje, jo vema izmijenie antropogeografske osobine tih krajeva. Pa ipak su Lika i Krbava, vie nego i jedan drugi kraj Hrvatske i Slavonije, ouvale isti narodni karakter tako, da od 204.000 stanovnika jedva i 0 -01% pripada drugim narodnostima.

  U nauci je ve utvrena injenica, da migracije i porijeklo stanovnitva imaju najvei znaaj medu antropogeografskim problemima. Tu je danas polazna toka za sve studije o narodima. Bez te osnove nije mogue valjano nauno prouavanje soeiologikih, etnografikih i psihologikih problema. A rezultati tih studija o migracijama i porijeklu stanovnitva bit e od vanrene koristi, jer e nam objasniti nesamo mnoge antropogeografike probleme, nego i rasprostranjen)e svih etnografikih pojava, dijalekata i psihikih osobina; a znatno e pomoi i razjanjavanje antropologikih mjerenja i promatranja o kom-pleksijama, kad ova preduzeta budu. Tada tek moi e nam biti razumljivije i jasnije mnoge pojafe iz nae novije historije i novoga socijalnog ivota. . .

  Sva ova i druga slina meditiram'a izazvala su me, kada sam se silom prilika naao u Lici, da tom buduem vrlo vanom naunom radu o narodu naem i sam pridonesem svoju >leptu, te pomognem poloiti to zdraviji osnov svima daljim'* specijalnim istraivanjima i studijama u tom pravcu.

  Prama statistikim podacima od 1910. godine znali smo, da u liko-krbavskoj upaniji ^stanuje 203.973 graanskih stanovnika u 34.308 zgrada za stanovanje. Ali, sve do sada, nismo znali, kojim plemenima ili rodovima pripada to stanovnitvo. Tu prazninu naumio sam ovim radom da popunim. Pri tom sam uzeo za princip, da vodim-rauna samo o onim porodicama, koje imaju svoje posjede i kue u ovoj upaniji, te u njoj zaista stalno borave. inovnike, trgovce? obrtnike i druge, koji nemaju ovdje posjeda ni kue, nisam uzeo u obzir, jer bez toga nema dovoljno kriterija, da se njihov boravak u ovoj upaniji oznai kao stalan. Osim toga, za te porodice moe se uvijek i lako doznati iz razlinih strunih Imenika", koji se esto tampaju.

 • / 3 ) PLEMENSKI LIKO-KRBAVSKR UPANIJE. - . 2 7 5

  U prvi mah mislio sam. da u za ovaj pothvat najtonije podatke nai u gruntovnici. Ali sam se brzo uvjerio, da nae gruntovnice, bar za sada. nijesu dovoljno pouzdano vrelo za takovu vrstu rada. Slutio sam, da bi mi finansijsko ravnateljstvo moglo pruiti mnogo pouzdaniju grau. I nisam se prevario. Tu se, radi 'dravnih poreznih interesa, u odlinom i preglednom redu voi toan popis svega stanovnitva u upaniji i argusovim "oima pazi na sve promjene u stvari posjeda kua i zemalja. E e gi s tr i k u ar i n e pruaju nam imena i prezimena sviju vlasnika kua po pojedinim poreznim opinama, po selima, pa esto i po zaseocima; a r e g i s t r i t e c i v a r i n e I. i 11. razreda daju nam imena i prezimena sviju stanovnika iznad

  . 16 godina tako. da tu imamo i sve sluge i slukinje u popisu. Zato sam ta dva registra i uzeo za osnovu svoga rada, te po njima sastavio ovaj pl e m e n s k i r j e n i k . A da to izvedeni, valjalo mi je. iz po-menutih registara ispisati 34.612 ceduljica, jer upravo toliko ima p o r o d i c a , koje stalno borave u Lici i Krbavi. Kao dalji rezultat rada moglo se ustanoviti, da u 1.041-om nastanjenom mjestu (2 graa, 2 trgovita, 312 sela i 725 zaselaka i drugih prebivalita)' ove upanije boravi stalno najmanje 1.600 plemena, ako po dananjem shvatanju narodnom ovoga kraja svako prezime oznaava osobito ple-

  1 Meutim nesumnjivo je, da e plemena biti i vie, jer je po-

  1 Pod plemenom narod na razumijeva bar u Lici, Krbavi i

  sjevernoj Dalmaciji sve one porodice, koje imaju jednako prezime i j)odravaju tradiciju, da potjeu iz jedne kue. Pravoslavni imaju za to jo jedan jak kriterij zajedniko krsno ime. Takovi vele, da su rod, roaci, plemenHaci. Broj porodica nije odluan. Tako i Vladimir A r d a l i , opisujui Bukovicu u sjevernoj Dalmaciji, veli: da selo sastoji iz kua ili vamilija (korat) dimova. Vamilije" istoga prezimena sainjavaju pleme; a svako pleme, pa bile i dvije kue, zovu varoom, a to jo ako su osamljene". Zatim nabraja sva prezimena u evrskama i veli: Plemena u ovom selu ima 28, a to su: Arda-lii, Baljkovii, Berii, Bilii i t. d." (Zbornik za nar. ivot i obiaje IV. 196).

  Prema tome i prezimena, to ih u ovom rjeniku alfabetikim redom privodim, zaista su plemenski nazivi. - Neki su od njih vrlo stari jo iz vremena prije Turaka; drugi su postali za vrijeme Turaka, a najmlai su utvreni veinom za prvih dravnih popisa naroda poslije osloboenja. U selima, gdje ima vie porodica jednoga plemena, vie su u obiaju porodini nazivi postali obino po linom imenu ili nadimku bivega ili sadanjeg porodinog starjeine. Zato se esto i uje: iz pisma1' (po plemenu) zovu se na pr. Star-evii, a mi im reemo (po porodici) Petrii, i t. d. Takove porodine nazive, za neka sela, privodim u prilogu pod br. II,

 • 2'76 R. GRUJI, (4)

  uzdano, da i u Lici i Krbavi, kao i po drugim krajevima naim. mnoge -porodice iz razlinih plemena nose jednako prezime. To se najee dogaa kod patronimikih, a onda i kod apelativnih topikih prezimena.

  Najjae pleme ima 319 porodica, a mnoga su plemena zastupana samo s jednom ili s nekoliko porodica. Zato, izumiranje ili nestajanje pojedinih plemena zbiva se i danas dosta esto u Lici i Krbavi. Mnoga od tih izumrlih ili raseljenih plemena ostavila su trag* svoga boravka u ovim krajevima u razlinim topografikim nazivima zemalja, koje su nekad njima pripadale, i u nadimcima ili pridjevcima (privareima) onih porodica, koje su enidbom ili kojim drugim putem .naslijedile njihove kue i zemlje. Kao primjer jednoga i drugog sluaja iznijet u u prilogu I. p o p i s plemena i z u m r l i h u g o s p i k o m k o t a r u , za koja znamo na osnovi topografikih naziva toga kotara: a u prilogu II. p o p i s n a d i m a k a p o j e d i n i h p o r o d i c a r a z n i h r a z g r a n a t i h plemena u L i c i i K r b a v i - Prvi je popis potpun, a ovaj drugi nije to ni izdaleka, te mi je namjera s njime samo to, da upozorim na tu vrlo vanu injenicu, kojoj, pri specijaliziranju nauke o plemenima naim, valja prikloniti naroitu panju.

  Snaga dananjih plemena u Lici i Krbavi, prema stanju kra-j e m 1915. godine, moe se statistiki u glavnom ovako prikazati: 2 plemena sa preko 300 porodica (Uzelci 319 i Eukavine 301); 8 plemena sa preko 200 porodica (Tomljanoviei i Tomljenovii 288, Prpii 287, Eadakovii 270, Babici 263, Kneevii 234, Vukelii 227, Perkovii 210 i Obradovii 206): 51 pleme sa preko 100 porodica (Kovaeevii 195, Orekovii 188, Sertii 187, Devii - 185, Paviii 178, Popovii 178, Doeni 166, Starevii 163, Mesii 160. Medici 159, Krznarici 153, Mandii 153, Pavelii 152 i t . d.); 150 plemena sa preko 50 porodica (Dujmovii 98, Milinkovii 97, Vukovii, Smiljanii i Eogii po 96, Diklii 95, Bobici 93, Ilici 92, Vujnovii i Pejinovii po 91, Ivan-evii i Zorii po 90 i t. d.); a svako od ostalih 1389 plemena ima manje od 50, esto i samo 1 porodicu.

  istoa naega narodnog elementa u Lici i Krbavi vidi se ve i po plemenskim nazivima ili porodinim prezimenima. Tako upada u oi, da od 1600, prezimena jedva neto preko dvije stotine nosi jasne znakove stranoga porijekla; pa i tu nismo uvijek sigurni, da je to pleme zaista stranoga porijekla. Navest u samo jedan karakte-

 • ( 5 ) PLEMENSKI KJENIK LIKO-KRBAVSKE UPANIJE. 2 7 7

  ristian primjer. U" selima Liki Novi i Otra ivi 11 kua jednoga plemena, koje se danas u poreznim i drugim slubenim spisima, pa i