of 40 /40
Plynový závěsný kotel nezávislý na přívodu vzduchu z místnosti Euromaxx 6 720 610 421- 00.1O ZWC 24-1 MFA 23 ZWC 24-1 MFA 31 ZWC 28-1 MFA 23 ZWC 28-1 MFA 31 6 720 610 552 CZ (01.07) OSW

Plynový závěsný kotel nezávislý na přívodu vzduchu z ...junkers-cz.resource.bosch.com/.../01_z_v_sn__kotle/euromaxx_mfa_1... · Plynový závěsný kotel nezávislý na přívodu

Embed Size (px)

Text of Plynový závěsný kotel nezávislý na přívodu vzduchu z...

 • Plynov zvsn kotel nezvisl na pvodu vzduchu z mstnosti

  Euromaxx

  6 720 610 421- 00.1O

  ZWC 24-1 MFA 23ZWC 24-1 MFA 31ZWC 28-1 MFA 23ZWC 28-1 MFA 31

  6 72

  0 61

  0 55

  2 C

  Z (0

  1.07

  ) OS

  W

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)2

  Obsah

  Obsah

  Pouit symboly 4

  1 daje o kotli 51.1 Prohlen o shod 51.2 Pehled typ 51.3 Rozsah dodvky 51.4 Popis kotle 51.5 Psluenstv (viz. tak cenk) 61.6 Rozmry 61.7 Konstrukce kotle/funkn schma 71.8 Elektrick propojen 81.9 Technick daje 9

  2 Pedpisy 10

  3 Instalace 113.1 Dleit upozornn 113.2 Volba msta instalace 123.3 Mont montn pipojovac desky

  a zvsn lity 123.4 Instalace potrubn st 143.4.1 Uitkov voda 143.4.2 Topen 143.4.3 Ppojka plynu 143.5 Mont kotle 153.6 Kontrola ppoj 16

  4 Elektrick zapojen 174.1 Pipojen kotle 174.2 Pipojen regultoru topen, dlkovho

  ovldn nebo spnacch hodin 18

  5 Uveden do provozu 195.1 Ped uvedenm do provozu 195.2 Vypnut/zapnut kotle 205.3 Zapnut topen 205.4 Regulace topen 205.5 Teplota TUV 215.6 Mnostv/teplota TUV 215.7 Letn provoz (pouze pprava TUV) 215.8 Ochrana proti zamrznut 215.9 Poruchy 225.10 Ochrana blokovn erpadla 22

  6 Individuln nastaven 236.1 Mechanick nastaven 236.1.1 Kontrola objemu membrnov

  expanzn ndoby 236.1.2 Nastaven teploty nbhu 236.1.3 Zmna charakteristiky erpadla topen 246.2 Nastaven dic jednotky Bosch Heatronic 246.2.1 Obsluha dic jednotky Bosch Heatronic 246.2.2 Volba zpsobu spnn erpadla

  pro provoz topen (servisn funkce 2.2). 256.2.3 Omezen potu cykl sepnut

  (servisn funkce 2.4) 256.2.4 Nastaven max. teploty nbhu

  (servisn funkce 2.5) 266.2.5 Nastaven diference spnn (t)

  (servisn funkce 2.6) 276.2.6 Nastaven topnho vkonu

  (servisn funkce 5.0) 276.2.7 Odeten hodnot z Bosch Heatronic 28

  7 Sezen plynu dle mstnch podmnek 297.1 Nastaven plynu 297.1.1 Pprava 297.1.2 Metoda nastaven tlaku na tryskch 297.1.3 Volumetrick metoda nastaven 317.2 Pestavba na jin druh plynu 33

  8 drba 348.1 Pravideln drbsk prce 348.2 Men emis 348.3 Vyprazdovn topnho systmu 358.4 Vytpn pomoc konvertor

  (pi jednotrubkov instalaci) 358.5 Vytpn topnmi tlesy nebo konvertory

  (u dvoutrubkov instalace) 35

  9 Dodatek 369.1 Kdy zvad 369.2 Hodnoty nastaven mnostv plynu

  pro topn vkon u ZWC 24-1 MFA .. 379.3 Hodnoty nastaven mnostv plynu

  pro topn vkon u ZWC 28-1 MFA .. 389.4 Hodnoty nastaven tlaku na tryskch

  pro topn vkon u ZWC 24-1 MFA .. 399.5 Hodnoty nastaven tlaku na tryskch

  pro topn vkon u ZWC 28-1 MFA .. 40

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)

  Bezpenostn pokyny

  3

  Bezpenostn pokyny

  Pi zpachu plynuB Uzavt plynov kohout (viz. strana 19).B Otevt okna.B Nemanipulovat s elektrickmi spnai.B Uhasit oteven ohn.B Odjinud ihned zavolat plynrensk podnik a

  instalan firmu.

  Pi zpachu zplodin spalovnB Vypnout kotel (viz. strana 20).B Otevt okna a dvee.B Podat zprvu odbornmu zvodu.

  InstalaceB Nepozmovat dly veden spalin.B U veden odtahu spalin dle B33: Neuzavrat a

  nezmenovat vtrac otvory ve dvech, oknech a zdech. Pi vestavb sprotsnch oken mus zstat zajitn psun vzduchu pro spalovn.

  drbaB Doporuen pro zkaznka: uzavt smlouvu o

  pravideln drb s autorizovanm odbornm podnikem a nechat provdt drbu jednou ron.

  B Provozovatel je zodpovdn za bezpenost a vliv kotle na ivotn prosted.

  B Pouvat pouze originln nhradn dly.

  Vbun a snadno vzntliv ltkyB V blzkosti kotle neskladujte a nepouvejte dn

  vzntliv materily (papr, edidla, barvy atd.).

  Spalovac vzduch/vzduch mstnosti B K zbran koroze mus bt spalovac

  vzduch/vzduch v mstnosti prost agresivnch ltek (jako nap. halogenovch uhlovodk, kter obsahuj chlorov nebo fluorov sloueniny). Tm se zabrn korozi.

  Instrukt zkaznkaB Informovat zkaznka o zpsobu innosti kotle a

  prokolit v obsluze.B Upozornit zkaznka, e nesm provdt dn

  zmny nebo opravy.

  Pi zatopen pstroje vodou:B Uzavt plynov kohout pstroje.B Odstavit spotebi z provozu.B Odpojit spotebi od el. st.Po obnoven podmnek pstupu ke spotebii a monosti jeho vysuen a vyitn, objednejte odbornou prohldku a vysuen u Vaeho odbornho servisnho msta JUNKERS. Po zatopen vodou nesm bt pstroj bez pedchozho odbornho oeten servisnm mechanikem JUNKERS uveden do provozu.

  Po celou dobu pedpokldan ivotnosti pedstavuje spotebi pedvdateln zdroj nebezpe:B Zdroj poru pi nedodren instalanch

  podmnek a vzdlenost a druhu uskladnnch ltek v blzkosti plynovho spotebie.

  B Zdroj niku spalin a plynu pi nedodren pravidelnch servisnch prohldek.

  B Zdroj razu el. proudem a poplenin pi svvoln nepovolen manipulaci v rozporu s tmto instalanm a obslunm nvodem a pi nedodren instalanch podmnek.

  PepravaB Pi peprav a skladovn dodrujte znaen na

  obalu spotebie. Nevystavujte spotebi nrazm. Pi peprav a uskladnn nesm teplota okol klesnout pod bod mrazu z dvodu zbytkovho obsahu vody v pstroji. Pepravovat a skladovat lze kotel pi teplotch vych ne 0 C.

  MontB Mont a instalaci spotebie sm provdt pouze

  prokolen pracovnci uznanho servisnho msta JUNKERS. Montn pracovnk je povinen svoji odbornost a zpsobilost doloit provozovateli (uivateli) servisnm prkazem JUNKERS.

  DemontB Po uplynut ivotnosti spotebie se obrate na

  Vae smluvn servisn msto. Servisn msta JUNKERS jsou povinna na nkladyprovozovatele provst likvidaci vyazenhospotebie.

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)4

  Pouit symboly

  ObsluhaB Pstroj sm obsluhovat pouze osoba pouen a

  seznmen s tmto nvodem k obsluze, v rozsahu danm vodnm pouenm odbornm servisnm pracovnkem pi uvdn kotle do provozu. Obsluhu nesm provdt osoby nezletil, nepouen a bez znalost tohoto nvodu. Mnit parametry pstroje prvky obsluhy, nastaven odbornm servisnm pracovnkem pi uvdn spotebie do provozu se nedoporuuje. Je zakzno jakmkoliv zpsobem manipulovat s prvky pro nastaven parametr kotle, kter jsou pstupny po demonti krytu a se ktermi je oprvnn manipulovat vhradn odborn servis. Rovn je zakzno jakmkoliv zpsobem upravovat nebo mnit funkci dl a celk kotle. sti odtahovho zazen nesmj bt mnny nebo upravovny. Nedodrenm tchto pokyn pi provozu kotle po dobu jeho pedpokldan ivotnosti me dojt k pedvdatelnmu nebezpe ohroen bezpenosti provozu plynovho spotebie.

  Pouit symboly

  Zvraznn slova symbolizuj vi nebezpe, kter me vzniknout, pokud opaten pro zabrnn kod nejsou respektovna.

  Pozor znamen, e mohou vzniknout men vcn kody.

  Varovn znamen, e mohou vzniknout lehk jmy na zdrav osob nebo tk vcn kody.

  Nebezpe znamen, e mohou vzniknout tk jmy na zdrav osob. V mimodnch ppadech je ohroen ivot.

  Upozornn obsahuj dleit informace v takovch ppadech, kde nehroz nebezpe pro lovka nebo zazen.Zajistte pro instalaci kotle a kouovodu projekt a stavebn povolen.Zajistte tlakovou zkouku tsnosti plynovho pvodu odbornou montn nebo plynrenskou firmou.

  Bezpenostn pokyny jsou v textu vyznaeny vstranm trojhelnkem a podloeny edou barvou.

  iUpozornn v textu jsou oznaena vedle zobrazenm symbolem. Jsou ohraniena vodorovnmi arami pod a nad textem.

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)

  daje o kotli

  5

  1 daje o kotli

  1.1 Prohlen o shod Kotel odpovd platnm poadavkm evropskch smrnic 90/396 EGW, 92/42 EGW, 89/336 EGW a eskm technickm normm vztahujcm se k nazen vldy . 177/1997 Sb., a dle dle zkona 22/97 Sb. 12, 13 dle nazen vldy . 177/97Sb. st 64, ploha 2, odstavec 1 a 3 a popisu konstrukce uvedenm v Osvden konstr. vzoru.

  1.2 Pehled typ

  Z Zvsn kotel pro stedn vytpnW Kombinovan provedenC ada Euromaxx24 Topn vkon 24 kW28 Topn vkon 28 kWMF Multifunkn displejA Kotel v proveden Turbo, bez pojistky proudn23 Zemn plyn H31 Kapaln plyn

  Index udv skupinu plynu podle EN 437:

  1.3 Rozsah dodvkyOtopn kotle se dodvaj ve dvou obalovch jednotkch:

  Prvn obsahuje vlastn otopn kotel, pslun upevovac materil (rouby s psluenstvm), krtc clony pro uzpsoben kotle k psluenstv odtahu spalin a technickou dokumentaci,

  Druh obsahuje montn pipojovac desku.

  1.4 Popis kotle Zvsn kotel, nezvisl na pisvn vzduchu z

  mstnosti instalace

  Sekundrn deskov tepeln vmnk uitkov vody

  dic jednotka Bosch Heatronic s multifunknm displejem a monost komunikace po sbrnici BUS.

  Manometr pro tlak topn vody

  Plynul regulace vkonu (PCL)

  Mon snen topnho vkonu pi souasnm zachovn maximlnho vkonu pro ppravu uitkov vody

  Plynov armatura pln jitn bezpenostnmi prvky: 2 pojistn magnetick ventily s elektronickou kontrolou tsnosti

  Ionizan hldan plamene

  Protizmrazov systm pouze v okruhu topen a blokovac ochrana obhovho erpadla

  Snma teploty a regultor teploty topen

  Omezova teploty v 24 V elektrickm obvodu

  Zpteka hydraulickho bloku s: 3-stupovm obhovm erpadlem, odvzduovaem, sedimentanm sbraem kal, trojcestnm ventilem, pojistnm ventilem (3 bar), vypoutcm kohoutem

  Nbh hydraulickho bloku s: zsobnkem/deskovm vmnkem s tepelnou izolac, snmaem teploty uitkov vody, filtrem uitkov vody, prtokomrem, omezovaem prtoku, pojistnm ventilem uitkov vody (10 bar), ppojkou pro cirkulaci vody (zvltn vybaven).

  Automatick odvzduova

  Expanzn ndoba

  Zazen pro doplovn

  Potenciometr pro regulaci teploty uitkov vody

  Pednostn spnn ppravy TUV

  Ventiltor

  Dvojit potrub pro odtah spalin/pvod spalovacho vzduchu a mc msto pro CO2/CO.

  Identifikan sloZWC 24-1 MFA CE-0049 BL 3185

  Identifikan slo ZWC 28-1 MFA CE-0049 BL 3186

  Kategorie II2 H 3 P

  Druh zazen C12, C32, C42, C52, C82, B32

  tab. 1

  ZWC 24-1 MF A 23

  ZWC 24-1 MF A 31

  ZWC 28-1 MF A 23

  ZWC 28-1 MF A 31

  tab. 2

  Index Wobbe-Index Skupina plynu

  23 12,7 - 15,2 kWh/m3 Zemn a ropn plyny, skupina 2H

  31 20,2-24,1 kWh/m3 Propan

  tab. 3

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)6

  daje o kotli

  1.5 Psluenstv (viz. tak cenk) Psluenstv odtahu spalin 80/110

  Psluenstv odtahu spalin 80/80

  Prostorov regultor

  Ekvitermn regultor

  Vestavn spnac hodiny

  Sady pro pestavbu plynu

  Pestavbov sada dl pro mont pipojovac desky s horizontln technikou propojen pro uzpsoben na dvji montovanou vertikln propojovac techniku znaky JUNKERS (nhrada za star kotle).

  1.6 Rozmry

  obr. 1 13 Montn pipojovac deska101 Pl 103 Panel s krytem320 Zvsn lita

  6 720 610 552-01.1O

  383

  850

  24080/110

  12

  0

  147

  997

  100

  364

  440

  = =

  110

  791

  103

  1313

  101

  320

  50 50

  150

  320

  350

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)

  daje o kotli

  7

  1.7 Konstrukce kotle/funkn schma

  obr. 23 Mc hrdlo (tlak na tryskch)4 Bosch Heatronic6 Omezova teploty - tepeln blok6.3 Snma teploty TUV7 Mc hrdlo pipojovacho petlaku plynu8.1 Manometr11 Bypass13 Montn pipojovac deska14 Sifn pro jmn kap15 Pojistn ventil (topn okruh)18 erpadlo topen20 Expanzn ndoba26 Ventil pro plnn dusku27 Automatick odvzduova29 Trysky injektoru30 Hok32 Elektroda hldn plamene33 Zapalovac elektroda35 Tepeln blok 36 Snma teploty v nbhu38 Zazen na doplovn 38.1 Rozpojovac zazen (voliteln)43 Nbh topen44 Vstup tepl vody45 Plynov vstup46 Vstup studen vody47 Zpteka topen48 Odtok52 Pojistn magnetick ventil

  52.1 Regulan a pojistn magnetick ventil53 Regultor tlaku55 Stko56 Plynov armatura CE 428 s dvma

  magnetickmi ventily57 Hlavn tal ventilu61 Indiktor poruchy a odblokovac tlatko63 Stavc roub pro max. mnostv plynu64 Stavc roub pro min. mnostv plynu69 Regulan ventil84 Motor (trojcestn ventil)88 Hydraulick pepna (trojcestn ventil)91 Pojistn ventil (TUV) 93 Regultor prtoku (nastaviteln)226 Ventiltor228 Spna diferennho tlaku229 Spalovac komora234 Mc hrdlo spalin234.1 Mc hrdlo spalovacho vzduchu317 Multifunkn displej355 Vmnk tepla TUV361 Vypoutc kohout406 Filtr uitkov vody407 Omezova prtoku409 Ppojka pro cirkulaci uitkov vody411 Komora hoku412 Ppojka spnae rozdlu tlak413 Mi prtoku (turbnka)

  27

  26

  20

  3229 3033

  15

  47 48

  14

  8.1

  84

  361

  18

  38.188

  413406

  229

  411 226

  43 44 46

  38

  6.3

  11

  13

  45

  91409355

  93407

  412 228

  317614

  maxmax

  1

  2

  3 4

  5

  E

  ECO

  0

  6

  36

  35

  234234.1

  6 720 610 424-02.2O

  7

  63

  53

  64

  3

  5252.1

  69

  56

  57

  55

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)8

  daje o kotli

  1.8 Elektrick propojen

  obr. 34.1 Trafo zapalovn6 Omezova teploty - tepeln blok6.3 NTC - tepl vody18 erpadlo topen32 Kontroln elektroda33 Zapalovac elektroda36.1 Teplotn snma v nbhu52 Magnetick ventil 1 (pojistka)56 Plynov armatura CE 42861 Tlatko odblokovn poruchy68 Magnetick ventil 2 (pojistka + modulace)84 Motor (trojcestn ventil)135 Hlavn vypna136 Regultor teploty nbhu topen151 Pojistka T 2,5 A, AC 230 V153 Transformtor161 Mstek226 Ventiltor 228 Diferenn tlakov spna

  300 Kdovan zstrka302 Ppojka ochrannho vodie310 Regultor teploty tepl vody312 Pojistka T 1,6 A313 Pojistka T 0,5 A314 Konektor vestavnho ekvitermnho regultoru TA 211 E315 Svorkovnice prostorovho regultoru317 Digitln displej318 Hranov konektor vestavnch hodin DT 1/2325 Deska plonho spoje328 Svorkovnice AC 230 V328.1 Ppojka pro 230 V regultor topen

  (odstranit mstek LS/LR)363 Kontrolka provozu hoku364 Kontrolka pipojen k sti365 Tlatko Komink366 Servisn tlatko367 ECO - tlatko413 Prtokomr (turbnka)

  6.3

  36.1

  3151 2 4 7 8 9

  302

  ECO

  68

  161

  310136

  33

  25V

  230V/AC

  L N Ns Ls LR 313

  18

  151

  32

  314

  153

  300

  52

  230V

  M 56

  6

  135

  328318

  312

  328.1

  4.1

  6 720 610 421-03.1O

  364 365 61 317 366 367 363

  325

  84

  226

  M 228

  M

  413

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)

  daje o kotli

  9

  1.9 Technick daje

  Zvsn kotle jsou odzkoueny autorizovanou osobou AO 202 a je na n vydno prohlen o shod s harmonizovanmi normami.

  Typ Jednotka ZWC 24-1 ZWC 28-1

  23 zemn plyn (G 20)

  31 kapaln plyn (G 31)

  23 zemn plyn (G 20)

  31 kapaln plyn (G 31)

  Max. jmenovit tepeln vkon kW 24,0 24,0 28,0 28,0Max. jmenovit tepeln zaten kW 26,5 26,5 31 31Min. jmenovit tepeln vkon kW 10,0 10,0 11,5 11,5Min. jmenovit tepeln zaten kW 11,5 11,5 13,5 13,5Max. jmenovit tepeln vkon (TUV) kW 24,0 24,0 28,0 28,0Max. jmenovit tepeln pkon (TUV) kW 26,5 26,5 31 31Min. jmenovit tepeln vkon (TUV) kW 6,5 6,5 6,5 6,5Min. jmenovit tepeln pkon (TUV) kW 8 8 8 8Pipojovac hodnoty plynu23 zemn plyn (G 20) m3/h 2,8 3,28 31 Propan (G 31) kg/h 2,06 2,41Ppustn pipojovac petlak plynu23 zemn plyn (G 20) mbar 20 20 31 Propan (G 31) mbar 30/50 30/50Expanzn ndobaVstupn tlak bar 0,5 Celkov objem l 8 Uitn objem l 4,2 Ppustn celkov objem topnho systmu pi teplot nbhu 75C l 120 TopenJmenovit objem topn vody l 2,0 2,0Max. nbhov teplota C 90 90Min. nbhov teplota C 45 45Max. ppustn provozn tlak (topen) bar 3 3Min. provozn tlak (topen) bar 0,5 0,5TUVMin. mnostv tepl vody l/min 2Max. mnostv tepl vody pi 60C l/min 8 10Vtokov teplota C 40 - 60Max. ppustn tlak uitkov vody bar 10Min. proudov tlak bar 0,3Hodnoty pro vpoet prezu dle DIN 4705Hmotnostn proud spalin pi jmenovitm/nejmenm topnm vkonu g/s 15,47/17,02 15,94/17,7Hmotnostn proud spalin pi jmenovitm/minimlnm tepelnm vkonu C 136/110 154/122Zbytkov erpac vka Pa 65 65CO2 pi max. jmenovitm tepelnm vkonuCO2 pi min. jmenovitm tepelnm vkonu

  %%

  7,62,6

  8,53

  7,62,7

  8,83,2

  Spalinov pipojka mm 80/110Tda NOx 3 2Elektrick pipojovac hodnotyEl. napt AC ... V 230 230Frekvence Hz 50 50Pkon:Obhov erpadlo v poloze 1Obhov erpadlo v poloze 2Obhov erpadlo v poloze 3

  WWW

  100130150

  Druh kryt IP 44

  Ppojka regultoruRegultor pro plynulou regulaci 24 V nebo

  dvojbodov regultor 230 V (zap./vyp.)VeobecnHmotnost (bez obalu) + montn pipojovac lita kg 44 + 2Vka mm 850ka mm 440Hloubka mm 383

  tab. 4

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)10

  Pedpisy

  2 PedpisyPi plnovn a instalaci topn soustavy je nutno dodret vechny normy a pedpisy pro zapojen plynovch spotebi, pitn vody, elektrickch zazen a pipojen na komn platn v R.Pstroje jsou konstruovny jako zdroj tepla a jsou ureny vhradn pro pipojen na teplovodn topn okruh a pro pipojen na rozvod tepl uitn vody pi dodren parametr dle daj v tabulce technickch hodnot.Pstroj nesm bt vyuit jako zdroj tepla k ohevu roztok jinch ne voda nebo sms vody a protizmrazovho prostedku a rovn nesm bt pstroj provozovn jako zdroj pry.Pstroj nesm bt konstrukn upravovn. Nesm bt mnno vnitn elektrotechnick ovldn a automatika. Nesm bt mnny a vyazovny pojistn a zabezpeovac prvky. U pstroje nesm bt nastaven vy vkon, ne je uveden v nastavovacch tabulkch.

  Instalan podmnky pro plynov kotle s vkonem do 50 kWPi instalaci a pouvn plynovho spotebie mus bt dodreny vechny pedpisy SN 0601008 l. 21, zejmna:

  Plynov spotebi obsluhujte dle pokyn v nvodu k obsluze.

  Obsluhu plynovho spotebie sm provdt pouze dospl osoby.

  Plynov spotebi sm bt bezpen pouvn v prosted s vnjmi vlivy normlnmi ve smyslu SN 33 2000-5 a SN 33 2000-3. Za okolnost vedoucch k nebezpe pechodnho vzniku nebezpe poru nebo vbuchu (nap. lepen linolea, PVC apod.), mus bt plynov spotebi vas ped vznikem nebezpe vyazen z provozu.

  Pipojen plynovho spotebie ke komnovmu sopouchu sm bt provedeno jen se souhlasem kominickho podniku dle SN 73 4201 a SN 73 4210.

  Ped mont plynovho spotebie mus mt uivatel od plynrny povolen k pipojen plynovho spotebie na plynovou ppojku.

  Pipojen plynovho spotebie na komn, plyn a el. s sm provdt jen odborn instalan zvod.

  Plynov spotebi je nutno umstit tak, aby visel pevn na neholavm podkladu, pesahujcm pdorys plynovho spotebie nejmn o 100 mm na vech stranch

  Na plynov spotebi a do vzdlenosti men, ne bezpen vzdlenost od nho, nesmj bt kladeny pedmty z holavch hmot.

  Pi instalaci spotebie v koupeln, spre nebo umvrn respektujte SN 37 2000 - 7 701.

  Souvisejc normy

  SN 07 0240 Teplovodn a parn kotle

  SN 06 1008 Porn bezpenost loklnch spotebi a zdroj tepla

  SN 06 0310 stedn vytpnProjektovn a mont

  SN 06 0830 Zabezpeovac zazen pro stedn vytpn a ohvn uitkov vody

  SN 38 6441 Odbrn plynov zazen na svtiplyn, na zemn plyn v budovch

  SN 73 4201 Navrhovn komn a kouovod

  SN 73 4210 Provdn komn a kouovod a pipojovn spotebi paliv

  SN 33 2180 Pipojovn elektrickch pstroj a spotebi

  SN 38 6460 Pedpisy pro instalaci a rozvod propan - butanu v obytnch budovch

  SN 33 2000 - 7 701 Elektrick zazenst 7: Zazen jedno- elov ve zvltnch objektechOddl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umvacm prostorem

  SN 33 2000 - 3 Elektrick zazenst 3: Stanoven zkladnch charakteristik

  SN 33 2000 - 5 -51 Elektrick zazenst 5: Vbr a elektrickch zazenKapitola 51: Veobecn pedpisy

  SN 32 2000 - 4 - 41 Elektrick zazenst 4: BezpenostKapitola 41: Ochrana ped razem elektrickm proudem.

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)

  Instalace

  11

  esk technick normy vztahujc se k nazen vldy . 177/1997 Sb., ktermi se stanov technick poadavky na spotebie plynnch paliv:

  SN EN 449 Spotebie spalujc zkapalnn uhlovodkov plyny. Spotebie k vytpn pro domcnost bez pipojen ke kouovodu (vetn spotebi s difznm katalytickm spalovnm).

  SN EN 625 Kotle pro stedn vytpn. Zvltn poadavky na funkci ohevu vody kombinovanch kotl pro domcnost o jmenovitm tepelnm pkonu nejve 70 kW.

  SN EN 297 Kotle stednho topen na plynn paliva. Proveden B11 a B11BS s atmosfrickm hoky se jmenovitm topnm pkonem nejve 70 kW.

  SN 60335-1: 1999 Bezpenost elektrickch spotebi pro domcnost a podobn elyst 1: Veobecn poadavky.

  3 Instalace

  3.1 Dleit upozornnB Ped instalac je teba zskat stanovisko

  plynrenskho a vodrenskho podniku.B Kotel vestavt pouze do uzavenho teplovodnho

  systmu dle DIN 4751, oddl 3.Minimln mnostv obhov vody nen pro provoz potebn.

  B Oteven topn systmy mus bt pestaveny na systmy uzaven.

  B U samotnch systm je teba kotel pipojit pes hydraulickou vhybku na stvajc potrubn s.

  B Nepouvat pozinkovan topn tlesa a potrub. Tm je zabrnno tvorb plynu.

  B Pi pouit prostorovho regultoru nesm bt na topnm tlese v dc mstnosti namontovn dn termostatick ventil.

  B Hluk proudn vody v topnm systmu me bt odstrann vestavbou pepoutcho ventilu (psluenstv . 687), resp. u dvojpotrubnch topen vestavbou trojcestnho ventilu na nejvzdlenj topn tleso.

  B Kotel je vhodn pro instalace v systmu topen s umlohmotnm potrubm (P.E.R.).

  B U podlahovho vytpn: nbhovou teplotu regulovat na zklad ppustn maximln teploty.

  B Kad topn tleso vybavit odvzduovaem (manulnm nebo automatickm) a na nejnim bod systmu umstit plnic a vypoutc kohout.

  Ped zapnutm kotle:B Vyistit systm cirkulac vody za elem

  odstrann ppadnch neistot a mastnot, kter by mohly negativn ovlivnit dnou funkci kotle.

  B Pro star topn systmy a podlahov topen je doporueno pout antikorozn prostedek.

  iInstalaci, pipojen k elektrick sti, pipojen plynu a odtahu spalin i uveden do provozu sm bt provedeno pouze instalanm podnikem, zaregistrovanm u plynrenskho resp. elektrorozvodnho podniku.

  iK itn nepouvat rozpoutdla nebo tsnc prostedky.

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)12

  Instalace

  3.2 Volba msta instalace

  Pedpisy k mstu instalacePro zazen do 50 kW plat SN EN 483 a TPG80001 - Kotle na plynn paliva pro stedn vytpn.

  B Dbt specifick ustanoven jednotlivch zem.B Dbt instalanch nvod psluenstv odtahu

  spalin kvli pedepsanm minimlnm montnm rozmrm.

  Spalovac vzduchK zbran koroze mus bt spalovac vzduch prost agresivnch ltek.Za korozn psobc plat halogenov uhlovodky, kter obsahuj chlorov nebo fluorov sloueniny. Tyto mohou bt obsaeny nap. v rozpoutdlech, barvch, lepidlech a pohonnch plynech sprej a domcch istcch prostedcch atd.

  Povrchov teplotaNejvy povrchov teplota kotle je ni ne 85C. Tm nejsou podle TRGI resp. TRF nutn zvltn bezpenostn opaten pro holav konstrukn materily a vestavn nbytek. Je teba dbt odlinch pedpis jednotlivch zem.

  Kotle na kapaln plyn umstn pod rovn ternuKotel spluje poadavky dle TRGI 1996 a SN 38 6440 pro instalaci pod rove ternu. Doporuujeme vestavbu magnetickho ventilu s pipojenm na LSM 5. Tm je povoleno zsoben plynem pouze pi poteb tepla.

  Odtah spalinPro odtah spalin a pvod vzduchu pro spalovn do kotle mus bt pouito vhradn originln psluenstv JUNKERS.Pouit jinch dl je neppustn a me vst k vnm provoznm poruchm, oxidaci kotle a v tomto ppad nelze uplatnit nrok na zrun opravy.

  Zkladn psluenstv JUNKERS pro odtah spalin:Vertikln odtah (ttrubkov) o dlkch 0,6 m, 1 m, 1,5 m a 2 mHorizontln odtah 1,3 m (ttrubkov) ukonen hlavicProdlouen (ttrubkov) o 0,5 m, 1 m, 2 m a 2,5 mKoleno 90Koleno 45 (pr)Prhod stechou (ikmou/rovnou)Napojen na stavebnicov komny LAS.

  3.3 Mont montn pipojovac desky a zvsn lity

  Stanovit msto instalace kotle, pitom dbt nsledujcch omezen:

  Maximln odstup od vech nerovnost povrchu, jako hadic, potrub, vstupk zd atd.

  Pstupov podmnky pro drbsk prce (pokud mono dodret minimln odstup 50 mm okolo kotle).

  Pipevnn na stnu

  B Dodanou montn ablonu pipevnit na poadovanm mst na stnu.

  B Vyvrtat dry pro upevovac rouby ( 8 mm).B Zhotovit stnov prraz pro psluenstv odtahu

  spalin.B Zvsnou litu pipevnit na stnu pomoc dvou

  roub piloench ke kotli.B Pipevnit na stnu montn pipojovac desku

  pomoc dodanch roub a hmodinek.B Zkontrolovat vyrovnn zvsn lity a montn

  pipojovac desky a uthnout rouby.B Pipojen instalanho potrub bez montn desky

  je neppustn.

  iPro zaputn rozvodn skn je pod kotlem nutno ponechat 200 mm volnho prostoru.

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)

  Instalace

  13

  B Tsnn pro pipojovac rouben jsou zavena ve spodn sti vnitku dodanho kotle.Ped zavenm kotle neopomete z montn desky a z ppojnch mst kotle odstranit tsnc ucpvky. Mezi ppojn msta vlote pslun tsnn, kter jsou rovn v balen kotle.

  obr. 4

  Ppoje vody a plynu

  obr. 5 Ppojky potrub43 nbhov okruh vytpn47 zptn okruh vytpn112 pipojovac rouben R " pro plyn114 pipojovac rouben pro R " teplou vodu173 pipojovac rouben R " pro studenou vodu

  obr. 6 Montn pipojovac deska

  6 720 610 552-02.1O

  791

  350

  961

  30

  iBezpodmnen dbt na to, aby potrub nebyla pipevnna objmkami v blzkosti kotle tak, e by tm byla zatena rouben.

  165

  75

  65 65 65 65

  67,5

  61,5

  46

  6 720 610 395-05.1O

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)14

  Instalace

  3.4 Instalace potrubn st

  3.4.1 Uitkov vodaJsou-li vechny kohouty uzaveny, nesm statick tlak pekroit 10 bar.

  V opanm ppad:B Vybavit systm omezovaem tlaku.

  Je-li soust systmu u pvodu uitkov vody zptn ventil nebo omezova tlaku:B Namontovat pojistnou skupinu, kter v ppad

  petlaku v okruhu zajist pipojen na vtokov zazen instalovan na viditelnm mst.

  Potrub uitkov vody a armatury mus bt dimenzovny tak, aby v zvislosti na vstupnm petlaku zaruovaly dostaten prtok v mstech odbru.V ppadech, kdy by mohla uitn voda obsahovat mechanick neistoty, instalujte na vstupu filtr.

  3.4.2 Topen

  Pojistn ventil topenTento m za kol chrnit topen a celou instalaci proti monmu petlaku. Nastaven z vrobnho podniku je dimenzovno tak, e ventil zareaguje, pokud tlak v obhu doshne cca. 3 bar.Vtokov potrub namontovan na ventilu umon odtok pebyten vody do systmu odpadnho potrub vybavenm viditelnm odtokem.

  K manulnmu oteven ventilu:B Stisknout pky.

  Pro uzaven:B Pky uvolnit.

  Nbhov a vratn okruh topnho systmuDoporuuje se namontovat na nejnim mst systmu odpoutc a plnc kohout topn vody tak, aby bylo mono pi plnn systmu sledovat petlak vody v systmu a aby bylo umonno pi periodickch kontrolch topnho systmu proveden oboustrannho proplachu potrub. Rovn je doporueno namontovat ped vstupem vratnho okruhu do kotle filtr topn vody. Pi zvadch vzniklch prnikem zbytk ze sven i kal pvodnho topen nepebr JUNKERS zodpovdnost za vznikl kody na kotli.

  Sifon pro jmn kapToto psluenstv e problm zachytvn kap pojistnch ventil topen a pvodu TUV. Sifon pro jmn kap, se napojuje na odpadn potrub.

  Potrub a topn tlesaPouit pozinkovanch potrub se nedoporuuje z dvod monosti vvinu plyn v topn vod a nsledn korozi.

  Ochrann prostedky proti zamrznut a tsnc prostedek potrubV topnch systmech s nepravidelnm provozem, u kterch je nebezpe zamrznut, se doporuuje pidat v pedepsanm pomru do systmu ochrann prostedek Antifogen A nebo Fritherm 90.Tsnc prostedek, kter se pidv do topn vody, me na zklad praktickch zkuenost, vst k problmm (usazeniny) v tepelnm vmnku. Z tohoto dvodu jeho pouit nedoporuujeme.kody, kter vzniknou pimsenm tsncch prostedk do topn vody, nespadaj do zrunch zvad.

  Hluk proudn vody v topnm okruhuTyto hluky mohou bt odstranny vestavbou obtokovho ventilu (psluenstv .687), resp. u dvoupotrubnch topen vestavbou tcestnho ventilu na nejvzdlenj topn tleso.

  3.4.3 Ppojka plynuPvodn plynov potrub mus bt dostaten dimenzovno pro napjen vech pipojench spotebi.

  B Na vhodnm mst vestavt piloen plynov kohout.

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)

  Instalace

  15

  3.5 Mont kotle

  B Odstrate obal a dbejte pitom pokyn na balen.

  Odstranit pl

  B Odejmout kryt.B Vyroubovat pojistn rouby (4) vpravo a vlevo

  dole.B Pl thnout dopedu a smrem nahoru sejmout.

  obr. 7

  Pprava upevnn

  B Bezpodmnen sthnout ochrann krytky ze vech ppojek a nasadit originln tsnn dodan spolu s kotlem.

  Zavsit kotel

  B Vloit nov tsnn (jsou piloeny k montn pipojovac desce) do kohout drby na montn pipojovac desce.

  B Nasadit kotel na stnu, vloit do zvsn lity a dole nasadit na montn pipojovac desku.

  Vytvoit potrubn propojen mezi kotlem a montn pipojovac deskou

  B Namontovat naohban trubky viz. obr. 8.B Pevn uthnout plynov a vodovodn ppojky.

  obr. 81 zpteka topen2 ppojka studen vody (1/2")3 ppojka plynu4 ppojka tepl vody (1/2")5 nbh topen

  Ppojen psluenstv odtahu spalin

  B Spalinov potrubn koleno nasadit na hrdlo kotle a zatlait na doraz.

  obr. 9 Pipevnn spalinovho potrubnho kolena1 Psluenstv odtahu spalin2 Objmka3 Spalinov hrdlo na kotli

  Pozor: proplchnout potrubn s za elem odstrann neistot.

  iPl je zajitn proti neoprvnnmu sejmut dvma rouby (elektrick zajitn).Pl zajistte vdy pomoc tchto roub.

  4

  6 720 610 552-03.1O

  iPro bli informace k instalaci viz. pslun nvod k instalaci psluenstv odtahu spalin.

  6 720 610 552-04.1O1

  2

  45

  3

  3

  2

  1

  6 720 610 356-18.1O

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)16

  Instalace

  B Spalinov potrubn koleno vyrovnat, z boku vyvrtat dv dry 3 mm do psluenstv odtahu spalin a spalinovho hrdla a psluenstv odtahu spalin zajistit piloenmi rouby.

  Namontovat krtc clonu v cest odtahu spalin

  B Sejmout pl kotle.B Sejmout vko vzduchov komory.B Sthnout elektrick pipojovac kabel z ventiltoru.B Vymontovat ventiltor.B Namontovat krtc clonu (2) na stran

  spalinovho potrub ventiltoru.

  obr. 10 Vymontovn ventiltoru1 Tsnn2 krtc clona3 Ventiltor

  B Ventiltor opt namontovat a pipojit.B Namontovat vko vzduchov komory a pl kotle.

  3.6 Kontrola ppoj

  Vodn ppoje

  B Otevt uzavrac ventil studen vody a naplnit okruh tepl vody (zkuebn tlak: max. 10 bar).

  B Otevt kohouty drby pro nbh a zpteku topen a naplnit topn systm.

  B Zkontrolovat neprodynost utsnnch mst a rouben (zkuebn tlak: max. 3 bar na manometru).

  B Odvzdunit kotel pomoc vestavnho rychloodvzduovae.

  B Zkontrolovat tsnost vech rozpojovacch mst.

  Odvzdunn systmuTopn kotle jsou na zptece topen vybaveny automatickm odvzduovaem (odluova vzduchu + odvzduova s plovkem). Pesto mus bt topn tlesa pipojena na zcela odplynn topn systm, kter je prost neistot.

  Pro zjednoduen odvzduovn pi uvdn do provozu:B Naplnit topn systm na tlak 1,5 bar.

  Nejsou-li tyto instalan pedpisy dodreny, me dojt ke snen vkonu, resp. k tvorb nadmrnho hluku v systmu.

  Plynov veden

  B Zkontrolovat tsnost plynovho veden a k uzavracmu ventilu.

  B Uzavt plynov kohout za elem ochrany plynov armatury ped kodami zpsobenmi petlakem (max. tlak 150 mbar).

  B Zkontrolovat plynov potrub.B Snit tlak.

  Veden odtahu spalin

  B Zkontrolovat pipojen spalinovho potrub, prchodnost potrub a vtrolam.

  Pozor: kotel mus bt uzpsoben psluenstv odtahu spalin pomoc krtcch clon (viz. nvod k instalaci pouitho psluenstv odtahu spalin).

  3

  2

  1

  6 720 610 421-06.1O

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)

  Elektrick zapojen

  17

  4 Elektrick zapojen

  Vechny regulan, dc a bezpenostn prvky kotle jsou propojeny k okamitmu provozu a odzkoueny.

  4.1 Pipojen kotle

  B Pi pouit pipojen pomoc el. vidlice mus bt po dokonen instalace vidlice pstupn.

  Pro ochranu ped stkajc vodou (IP) kabel vdy vst skrz kabelovou prchodku s odpovdajcm prmrem dry.

  Propojen a instalan prce a jejich bezpenost se provd v souladu s platnmi SN. Pipojen na s se uskuten pevnm pvodem opatenm hlavnm dvouplovm spnaem, jeho rozpojen kontakty jsou vzdleny minimln 3 mm. Fzov vodi se pipojuje na svorku L, nulov vodi na svorku N a ochrann vodi (zelenolut) na svorku oznaenou symbolem uzemnn. Pokud se pro sov pipojen pouije kabel se zstrkou, je nutn dodret zsadu umstn (pi pohledu zepedu od kolk) fzovho kabelu na prav kolk, nulov vodi na lev a ochrann kolk. Souasn se doporuuje provst kontrolu rozvodu v zsuvce. Fze vlevo, nulov vodi vpravo a ochrann vodi na ochrann svorce. Ochrann vodi nesm bt peruen.

  Otevt rozvd

  B Clonu spodem vythnout a odejmout.

  obr. 11

  B Vyroubovat roub a kryt sthnout smrem dopedu.

  obr. 12

  B Tahov odlehen uznout podle prmru kabelu.

  obr. 13

  B Kabel prothnout tahovm odlehenm a pipojit, obr. 14.

  Nebezpec: razu elektrickm proudem!B Ped pracemi na elektrickch stech

  kotle vdy odpojit pvod el. proudu (pojistka, jisti).

  iElektrick pipojen mus odpovdat platnm pedpism pro elektroinstalace v domcnostech.

  B Ukosten je bezpodmnen nutn.

  Pozor: V dnm ppad nesm bt kotel pipojen na rozdvojku a prodluovac kabel.

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)18

  Elektrick zapojen

  B Kabel zdrojovho napt zajistit tahovm odlehenm.la pro zemnn mus bt jet voln, kdy ostatn ji jsou napnut.

  obr. 14

  4.2 Pipojen regultoru topen, dlkovho ovldn nebo spnacch hodin

  Kotel lze provozovat pouze s regultory JUNKERS.

  Regultory topen podporujc BUS-komunikaci TR 220, TA 250, TA 270

  B Pipojit v souladu s instalanm nvodem pslunho regultoru.

  Ekvitermn regultor TA 211 E

  B Pipojit ke kotli v souladu s instalanm nvodem regultoru.

  Prostorov regultor pro plynulou regulaci 24 V

  B Prostorov regultor pro plynulou regulaci TR 100, TR 200 pipojit dle vyobrazen:

  obr. 15

  Dlkov ovldn a spnac hodiny

  B Dlkov ovldn TF 20, TW 2, TFQ 2T/W nebo spnac hodiny DT 1, DT 2 pipojit ke kotli v souladu s dodanm instalanm nvodem.

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)

  Uveden do provozu

  19

  5 Uveden do provozu

  obr. 168.1 Manometr15.1 Vtokov potrub27 Automatick odvzduova38.2 chop pro plnic zazen61 Tlatko odblokovn poruchy135 Hlavn vypna136 Regultor teploty nbhu topen170 Kohouty drby v nbhu a zptece171 Vstup tepl vody172 Plynov kohout (uzaven)173 Kohout studen vody295 Typov ttek310 Regultor teploty tepl vody317 Digitln displej363 Kontrolka provozu hoku364 Kontrolka pipojen k sti365 Tlatko Komink366 Servisn tlatko367 ECO - tlatko

  5.1 Ped uvedenm do provozuUveden do provozu mus bt provedeno vrobcem zazen nebo jm povenm odbornm servisem.Ped zaplenm hoku svdomit vyistit mstnost umstn kotle od stavebnch zbytk.Nasvan zbytky izolace, vrtn dr atd. mohou zpsobit zasazen kotle a pokozen hoku. Pokud provdme v blzkosti kotle prce, pi kterch dochz k znanmu vzniku (rozven) prachu, je vdy teba kotel vypnout, zejmna pi brouen sdrokartonovch materil.

  B Otevt kohout studen uitkov vody (173) a provst odvzdunn systmu ze strany uitkov vody.

  1721706 720 610 554-01.1 O

  15.1

  171 173

  170

  ECO

  364

  8.1

  135

  295

  136

  310

  317363

  36536736661

  27

  38

  iVyplnit a na viditelnm mst nalepit piloen protokol o uveden do provozu (viz. strana 24).

  Varovn: Kotel neprovozovat bez vody. Otevt plynov kohouty, ped tm, ne bude systm plnn vodou.

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)20

  Uveden do provozu

  B Nastavit vstupn tlak expanzn ndoby na statickou vku topnho systmu (viz. strana 23).

  B Otevt ventily topnch tles.B Otevt kohouty drby (170).B Pes plnic kohout (38) pomalu plnit topn systm.

  B Odvzdunit topn tlesa.B Otevt automatick odvzduova (27) topnho

  okruhu a po odvzdunn jej opt uzavt.B Topn systm opt naplnit plnicm kohoutem (38)

  na 1-2 bar. B Zkontrolovat, zda druh plynu uveden na ttku

  odpovd plynu odebranmu.B Otevt plynov kohout (172).

  5.2 Vypnut/zapnut kotle

  Zapnut

  B Zapnout kotel hlavnm vypnaem (I).Kontrolka svt zelen a na displeji je zobrazena nbhov teplota topn vody.

  obr. 17

  Vypnut

  B Kotel vypnout hlavnm vypnaem (0).Kontrolka zhasne. Spnac hodiny (pokud jsou k dispozici) se po uplynut zlonho chodu zastav.

  5.3 Zapnut topenB Regultor teploty topen nastavit pro

  pizpsoben nbhov teploty na topn systm: Nzkoteplotn topen: poloha E (cca. 75C). Topen pro nbhov teploty do 90C: poloha

  max (viz. strana 23, zruen nzkoteplotnho omezen).

  Pokud je hok v provozu, svt kontrolka erven.

  obr. 18

  5.4 Regulace topenB Ekvitermn regultor (TA..) nastavit na odpovdajc

  topnou kivku a zpsob provozu.B Regulator teploty mstnosti (TR...) natoit na

  poadovanou teplotu.

  obr. 19

  iDoporuuje se naplnit topn systm na tlak 1,5 bar.

  iPo zapnut se na cca. 10 s zobraz P1, P2 nebo P3 .

  Nebezpec: razu elektrickm proudem!Pojistka (151), strana 8 je stle pod naptm.B Ped pracemi na elektrick sti

  peruit pvod proudu (pojistka, jisti).

  6 720 610 333-04.1O

  6 720 610 333-05.1O

  20C25

  30

  15

  10

  Aus

  6 720 610 296-23.1O

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)

  Uveden do provozu

  21

  5.5 Teplota TUVTeplota TUV me bt regultorem teploty nastavena mezi cca. 40C a 60C.Nastaven teplota je zobrazena na displeji.

  obr. 20

  Tlatko-ECOStisknutm a krtkm podrenm tlatka se pepn mezi provoznm reimem ECO a COM (spornm nebo komfortnm reimem).

  Komfortn provozn reim, tlatko nesvt (nastaven z vroby)Kotel udruje teplotu TUV na nastaven hodnot. Tm je dna krtk ekac doba pi odbru uitkov vody. Z tohoto dvodu kotel zapn tak v dob kdy se dn voda neodebr.

  sporn provozn reim (ECO), tlatko svtKotel neudruje teplotu TUV na nastaven hodnot. Pednostn sepnut ppravy TUV vak zstv aktivn.

  Ohlen potebyKrtkm otevenm a zavenm kohoutu tepl vody (pkov baterie) dojde k pepnut kotle do komfortnho reimu COM a ohevu uitkov vody na poadovanou teplotu. Ve velmi krtkm asovm okamiku je pak tepl uitkov voda pipravena.

  Bez ohlen potebyOhev je proveden teprve tehdy, kdy je odebrna uitkov voda. Z toho plynou del ekac doby ne je tepl voda k dispozici.

  Ohlen poteby umouje maximln sporu plynu a vody.

  5.6 Mnostv/teplota TUVTeplota TUV me bt nastavena od 40 do 60C. Pi vym mnostv vody kles adekvtn teplota (viz. obr. 21).

  obr. 21 Diagram plat pro vstupn teplotu vody 15 C

  1 Kotel cykluje (stdav zapn a vypn)

  5.7 Letn provoz (pouze pprava TUV)

  U ekvitermnho regultoru topen

  B Nepestavovat teplotn regultor kotle.Ekvitermn regultor automaticky vypne pi urit venkovn teplot erpadlo topen a tm i topn provoz.

  U prostorovho regultoru topen

  B Teplotn regultor na kotli otoit zcela dolevaTopen je vypnuto. Pprava TUV, jako pvod napt pro regultor topen a spnac hodiny zstv zachovn.

  5.8 Ochrana proti zamrznutB Topen nechat zapnut, -nebo-B do topn vody pimchat prostedek proti

  zamrznut FSK, Schilling Chemie (podl 22% - 55%) nebo Glythermin N, BASF (podl 20% - 62%) nebo Antifrogen N, Hoechst/Ticona (podl 20% - 40%).

  Poloha regultoru Teplota vody

  Lev doraz cca. 40C

  cca. 55C

  Prav doraz cca. 60C

  tab. 5

  6 720 610 333-07.1O

  14 16 18 20108 126420

  60

  50

  40

  30

  T [ C ]

  Q [l/min]6 720 610 552-05.1O

  ZWC 24

  ZWC 28

  1

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)22

  Uveden do provozu

  5.9 Poruchy

  Bhem provozu se mohou vyskytnout poruchy.Displej indikuje poruchu a tlatko me blikat.Pokud tlatko blik:

  B Tlatko dret stisknut, dokud se na displeji neobjev .Kotel se opt uvede do provozu a na displeji je zobrazena nbhov teplota.

  Pokud tlatko neblik:

  B Kotel vypnout a opt zapnout.Kotel se opt uvede do provozu a na displeji je zobrazena nbhov teplota.

  Pokud nelze poruchu odstranit:B Obrtit se na odborn podnik nebo zkaznick

  servis a nahlsit poruchu.

  5.10 Ochrana blokovn erpadla

  Po kadm vypnut erpadla je sputn asova, kter zajist aby byl po 24 hodinch aktivovn hydraulick spna a erpadlo topen bylo uvedeno na 5 minut do chodu.

  iPehled poruch najdete v tabulce na stran 36. i

  Tato funkce zabrauje zatuhnut erpadla topen a hydraulickho spnae po del provozn odstvce.

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)

  Individuln nastaven

  23

  6 Individuln nastaven

  6.1 Mechanick nastaven

  6.1.1 Kontrola objemu membrnov expanzn ndoby

  Nsledujc diagramy umouj piblin odhad, zda vestavn expanzn ndoba dostauje, nebo zda je potebn dodaten expanzn ndoba (ne pro podlahov topen).Pro zobrazen charakteristiky byly zohlednny nsledujc klov daje:

  1% vodn pedlohy v expanzn ndob nebo 20% jmenovitho objemu v expanzn ndob

  Diference pracovnho tlaku pojistnho ventilu 0,5 bar (odpovd norm).

  Pedtlak expanzn ndoby odpovd statick vce systmu nad kotlem

  Maximln provozn tlak: 3 bar.

  obr. 22I Pedtlak 0,2 barII Pedtlak 0,5 barIII Pedtlak 0,75 barIV Pedtlak 1,0 barV Pedtlak 1,3 bartV Nbhov teplotaVA Objem systmu v litrechA Pracovn rozsah expanzn ndobyB Poteba dodaten expanzn ndoby

  B V meznch oblastech: zjistit pesnou velikost ndoby dle normy.

  B Pokud prsek le vpravo vedle kivky: instalovat dodatenou expanzn ndobu.

  6.1.2 Nastaven teploty nbhuTeplota nbhu me bt nastavena v rozsahu 45C a 90C.

  Nzkoteplotn omezenRegultor teploty je z vroby omezen v poloze E na max. teplotu nbhu 75C. Nastaven topnho vkonu na vypotenou spotebu tepla nen nutn.

  Zruen nzkoteplotnho omezenU topnch systm s poadovanou vy nbhovou teplotou lze nzkoteplotn omezen zruit.

  B roubovkem sejmout lut tlatko regultoru teploty.

  obr. 23

  B lut tlatko otoen o 180 opt nasadit (bod mus smovat dovnit).Teplota nbhu ji nen omezovna450 500350 400250200 300150100500

  30

  90

  707580

  60

  5055

  40

  VA ( l )

  tv ( C )

  A

  B

  6 720 610 421-07.1O

  iU podlahovho topen dbt na max. dovolen teploty nbhu. Podlahov topen pipojit pouze pes smova.

  Pozice Nbhov teplota

  1 cca. 45C2 cca. 51C3 cca. 57C4 cca. 63C5 cca. 69CE cca. 75Cmax cca. 90C

  tab. 6

  6 720 610 332-27.1O

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)24

  Individuln nastaven

  6.1.3 Zmna charakteristiky erpadla topen

  B Zmnit otky erpadla topen na svorkovnici erpadla.

  obr. 24A Charakteristika polohy spnae 1B Charakteristika polohy spnae 2C Charakteristika polohy spnae 3H Zbytkov erpac vkaQ Mnostv obhov vody

  6.2 Nastaven dic jednotky Bosch Heatronic

  6.2.1 Obsluha dic jednotky Bosch HeatronicBosch Heatronic umouje komfortn nastaven a kontrolu mnoha funkc kotle.Tento popis se omezuje pouze na funkce potebn k uveden do provozu.

  obr. 25 Pehled ovldacch prvk1 Servisn tlatko2 Tlatko Komink3 Regultor teploty nbhu topen4 Regultor teploty TUV5 Displej

  Volba servisn funkce:

  Servisn funkce jsou rozdleny do dvou rovin: 1. rovina obsahuje servisn funkce do 4.9, 2. rovina obsahuje servisn funkce od 5.0.B K volb servisn funkce 1. roviny: stisknout a dret

  tlatko dokud se na displeji neobjev .B K volb servisn funkce 2. roviny: stisknout a

  souasn dret tlatka a dokud se na displeji neobjev = = .

  B Pro volbu servisn funkce otet regultorem teploty .

  Nastaven hodnoty

  B Pro nastaven hodnoty toit regultorem teploty .

  B Hodnotu zaznamenat do piloenho protokolu o uveden do provozu.

  obr. 26

  iPokud je nkolik erpadel topen zapojeno sriov (za sebou), je teba hydraulick rozpojovn.Jinak ji neme hydraulick spna pepnat!

  7000

  0 100 200 300 400 500

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  0,6

  6006 720 610 421-08.1O

  0,1

  800 900 1000

  H(bar)

  Q(l/h)

  A

  B

  C

  6 720 610 332-30.1O

  52 1

  43

  iZapamatujte si polohy regultor teploty a . Otote regultory po nastaven do vchoz polohy.

  Servisn funkce Index Viz. strana

  Zpsob spnn erpadla 2.2 25

  Omezen potu cykl sepnut 2.4 25

  Max. teplota nbhu 2.5 26

  Diference spnn 2.6 27

  Max. topn vkon 5.0 27

  tab. 7

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)

  Individuln nastaven

  25

  Uloen hodnoty

  B 1. rovina: stisknout a dret tlatko , dokud displej neukazuje [ ] .

  B 2. rovina: souasn stisknout a dret tlatka a , dokud displej neukazuje [ ] .

  Po ukonen vech nastaven

  B Teplotn regultory a vrtit na pvodn hodnoty.

  6.2.2 Volba zpsobu spnn erpadla pro provoz topen (servisn funkce 2.2).

  Mon nastaven jsou:

  Zpsob spnn 1 pro topn systmy bez regulace.erpadlo je spnno regultorem teploty nbhu topen.Dobh erpadla in 3 minuty, ventiltor dobh 35 sekund.

  Zpsob spnn 2 (nastaven z vrobnho podniku).Pro topn systmy s prostorovm regultorem. erpadlo b dle, regultor teploty nbhu topen spn pouze plyn. Extern prostorov regultor spn plyn a erpadlo topen.Dobh erpadla in 3 minuty, ventiltor dobh 35 sekund.

  Zpsob spnn 3 pro topn systmy s ekvitermnm regultorem topen.Regultor spn erpadlo. Pi letnm provozu b erpadlo pouze pi pprav tepl vody.

  B Stisknout a dret tlatko , dokud displej neukazuje .Tlatko svt.

  obr. 27

  B Otet regultorem teploty , dokud se na displeji neobjev 2.2 .Po krtk dob ukazuje displej nastaven zpsob spnn erpadla.

  obr. 28

  B Otet regultorem teploty , dokud se na displeji neobjev poadovan slo zpsobu spnn 1 a 3 .Displej i tlatko blikaj.

  B Zpsob spnn erpadla zaznamenat do piloenho protokolu o uveden do provozu (viz. strana 24).

  B Stisknout a dret tlatko , dokud displej neukazuje [ ] .Zpsob spnn je uloen v pamti.

  obr. 29

  B Teplotn regultory a nastavit na pvodn hodnoty.Displej ukazuje teplotu nbhu.

  6.2.3 Omezen potu cykl sepnut(servisn funkce 2.4)

  Omezen potu cykl sepnut me bt nastaveno v rozsahu od 0 - 15 min (sezen z vrobnho podniku: 3 minuty). Nejkrat mon asov rozmez spnn in 1 minutu (doporuen u jednotrubkovch a vzduchovch vytpn).

  iPi pipojen ekvitermnho regultoru je automaticky nastavovn zpsob spnn erpadla 3.

  6 720 610 332-32.1Oi

  Pi pipojen ekvitermnho regultoru nen teba na kotli provdt dn nastaven.Omezen potu cykl sepnut je optimalizovno regultorem.

  6 720 610 332-33.1O

  6 720 610 332-34.1O

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)26

  Individuln nastaven

  B Stisknout a dret tlatko , dokud se na displeji neobjev .Tlatko svt.

  obr. 30

  B Otet regultorem teploty , dokud se na displeji neobjev 2.4 .Po krtkm ase ukazuje displej nastaven omezen potu cykl sepnut.

  obr. 31

  B Otet regultorem teploty tak, aby displej ukazoval poadovanou hodnotu omezen potu cykl sepnut (0 - 15 min).Displej i tlatko blikaj.

  B Omezen potu cykl sepnut zaznamenat do piloenho protokolu o uveden do provozu(viz. strana 24).

  B Stisknout a dret tlatko , dokud displej neukazuje [ ] .Omezen potu cykl sepnut je uloeno v pamti.

  obr. 32

  B Teplotn regultory a nastavit na pvodn hodnoty.Displej ukazuje teplotu nbhu.

  6.2.4 Nastaven max. teploty nbhu(servisn funkce 2.5)

  Maximln teplotu nbhu lze nastavit v rozmez od 45C do 90C (nastaven z vrobnho podniku).

  B Stisknout a dret tlatko , dokud se na displeji neobjev .Tlatko svt.

  obr. 33

  B Otet regultorem teploty , dokud se na displeji neobjev 2.5 .Po krtkm ase ukazuje displej nastavenou nbhovou teplotu.

  obr. 34

  B Otet regultorem teploty , dokud displej neukazuje poadovanou nbhovou teplotu (mezi 45 - 90 .)Displej a tlatko blikaj.

  B Maximln teplota nbhu je uloena v pamti.B Stisknout a dret tlatko , dokud se na displeji

  neobjev [ ] .Maximln teplota nbhu je uloena v pamti.

  obr. 35

  B Regultory teploty a nastavit na pvodn hodnoty. Displej zobrazuje teplotu nbhu.

  6 720 610 332-32.1O

  6 720 610 332-39.1O

  6 720 610 332-34.1O

  6 720 610 332-32.1O

  6 720 610 332-42.1O

  6 720 610 332-34.1O

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)

  Individuln nastaven

  27

  6.2.5 Nastaven diference spnn (t)(servisn funkce 2.6)

  Diference spnn je dovolen odchylka od nastaven poadovan nbhov teploty. Me bt nastavena v krocch po 1 K. Rozsah nastaven je mezi 0 a 30 K (nastaven z vrobnho podniku: 0 K). Minimln teplota nbhu in 45C.

  B Vypnout omezen potu cykl sepnut (nastaven 0., viz. kapitola 6.2.3).

  B Stisknout a dret tlatko , dokud se na displeji neobjev .Tlatko svt.

  obr. 36

  B Otet regultorem teploty , dokud displej neukazuje 2.6 .Po krtkm ase ukazuje displej nastavenou diferenci spnn.

  obr. 37

  B Otet regultorem teploty dokud displej neukazuje poadovanou diferenci spnn mezi 0 a 30 .Displej i tlatko svt.

  B Nastavenou diferenci spnn zaznamenat do piloenho protokolu o uveden do provozu(viz. strana 24).

  B Stisknout a dret tlatko , dokud se na displeji neobjev [ ] .Diference spnn je uloena v pamti.

  obr. 38

  B Regultor teploty a nastavit na pvodn hodnotu. Displej ukazuje nbhovou teplotu.

  6.2.6 Nastaven topnho vkonu (servisn funkce 5.0)

  Nkter plynrensk podniky poaduj zkladn cenu zvislou na vkonu.Topn vkon lze mezi min. topnm vkonem a jmenovitm topnm vkonem omezit na specifickou potebu tepla.

  Z vrobnho podniku je nastaven jmenovit tepeln vkon, indikace na displeji je 99.

  B Tlatko a souasn stisknout a dret, dokud displej neukazuje = = .Tlatka a svt.

  obr. 39

  B Otet regultorem teploty , dokud se na displeji neobjev 5.0 .Po krtk dob ukazuje displej nastavenou hodnotu topnho vkonu v procentech(99. = jmenovit tepeln vkon).

  obr. 40

  B Topn vkon v kW a pslun index vyst z tabulek pro nastaven topnho vkonu(viz. strana 37 nebo 38).

  B Otet regultorem teploty , dokud displej neukazuje poadovan charakteristick slo.Displej a tlatka a blikaj.

  B Zmit prtok plynu a porovnat s daji u indexu. Pi odchylkch zkorigovat index!

  iPi pipojen ekvitermnho regultoru je diference spnn pevzata regultorem. Nastaven na kotli nen teba.

  6 720 610 332-32.1O

  6 720 610 332-45.1O

  6 720 610 332-34.1O

  iI pi omezenm topnm vkonu je pi odbru tepl vody k dispozici pln te-peln vkon.

  6 720 610 332-50.1O

  6 720 610 332-51.1O

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)28

  Individuln nastaven

  B Stisknout a dret tlatko , a dokud displej nezobraz [ ] .Topn vkon je uloen v pamti.

  obr. 41

  B Nastaven topn vkon zaznamenat do piloenho protokolu o uveden do provozu(viz. strana 24).

  B Teplotn regultory a nastavit na pvodn hodnoty.Displej ukazuje nbhovou teplotu.

  6.2.7 Odeten hodnot z Bosch Heatronic

  V ppad opravy toto znan zjednoduuje nastaven.B Odest nastaven hodnoty (viz. tabulka 8) a

  zaznamenat do protokolu o uveden do provozu.B Protokol pilepit viditeln na kotli.

  Po odeten:B Teplotn regultory opt nastavit na pvodn

  hodnotu.

  obr. 42

  6 720 610 332-52.1O

  6 720 610 332-56.1O

  1 4 2

  3

  Servisn funkce Jak odest?

  Zpsob spnn erpadla 2.2

  Stisknout (2), dokud (4) neukazuje

  ekat, a (4) ukazuje 00. nebo 01. .

  (3) otet, dokud (4) neukazuje 2.2 . ekat, a se (4) zmn. slo

  zaznamenat.

  (2) stisknout, dokud (4) neukazuje

  Omezen potu cykl sepnut 2.4

  (3) otet, dokud (4) neukazuje 2.4 . ekat, a se (4) zmn. slo

  zaznamenat.

  Max. teplota nbhu 2.5

  (3) otet, dokud (4) neukazuje 2.5 . ekat, a se (4) zmn. slo

  zaznamenat.

  Diference spnn 2.6

  (3) otet, dokud (4) neukazuje 2.6 . ekat, a se (4) zmn. slo

  zaznamenat.

  Max. topn vkon 5.0

  Stisknout (1) a (2), dokud (4) neukazuje

  = = .ekat, a (4) ukazuje 0. .

  (3) otet, dokud (4) neukazuje 5.0 . ekat,

  a se (4) zmn. slo zaznamenat.

  Stisknout (1) a (2), dokud (4) neukazuje

  = = .

  tab. 8

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)

  Sezen plynu dle mstnch podmnek

  29

  7 Sezen plynu dle mstnch podmnek

  7.1 Nastaven plynuZejmna po pestavb na jin druh plynu mus bt zkontrolovno, resp. sezeno nastaven mnostv plynu pro min. a max. tepeln vkon.

  Vrobce kotle provd nsledujc nastaven:

  Zemn plyn: kotle na zemn plyn jsou ve vrobnm podniku sezena na Wobbe-index = 14,9 kWh/m3 a pipojovac petlak = 20 mbar a zaplombovna.

  Kapaln plyn: kotle na kapaln plyn jsou ve vrobnm podniku sezeny na pipojovac petlak = 35 mbar a zaplombovna.

  Jmenovit tepeln vkon me bt nastaven dle metody tlaku na tryskch nebo volumetrickou metodou. Pro oba zpsoby sezen je teba U-trubkov manometr.Metoda nastaven tlaku na tryskch je asov mn nron, proto m bt uplatnna pednostn.

  7.1.1 Pprava

  B Odejmout pl (viz. strana 15).B Vyvsit kryt pro zakrytovn obslunho panelu.B Vyroubovat 2 upevovac rouby skky

  rozvde a skku rozvde sklopit smrem dol.

  obr. 43

  obr. 44 Plynov armatura1 Ppojka hoku2 Magnetick ventil pro plynulou regulaci3 Magnetick pojistn ventil4 Plynov ppojka5 Mc hrdlo pipojovac tlaku plynu6 roub pro sezen max. tlaku7 roub pro sezen min. tlaku8 Mc hrdlo tlaku na tryskch 9 Krytka

  7.1.2 Metoda nastaven tlaku na tryskch

  Tlak na tryskch pi max. topnm vkonu

  B Stisknout a dret tlatko , dokud se na displeji neobjev .Tlatko svt.

  obr. 45

  B Otet regultorem teploty , dokud se na displeji neobjev 2.0 . Po krtk dob je zobrazen nastaven provozn reim (0. = normln provoz).

  obr. 46

  6 720 610 356-25.2O

  2

  3

  7

  45

  1

  8

  69

  6 720 610 332-32.1O

  6 720 610 332-60.1O

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)30

  Sezen plynu dle mstnch podmnek

  B Otet regultorem teploty , dokud se na displeji neobjev 2. (=jmenovit tepeln vkon (tepl voda)).Displej i tlatko svt.

  obr. 47

  B Vyroubovat tsnc roub (8) a pipojit U-trubkov manometr.

  B Odstranit zaplombovan kryt (obr. 44) nad obma seizovacmi rouby plynu.

  B Z tabulek na strana 39 nebo 40 vyst pro max udan tlak na tryskch (mbar). Seizovacm roubem (6) nastavit tlak na tryskch. Oten doprava znamen vce plynu, oten doleva mn plynu.V ppad kotle na kapaln plyn zaroubovat seizovac roub (6) a na doraz.

  Tlak na tryskch pi min. topnm vkonu(Tepl voda)

  B Otet regultorem teploty doleva, dokud displej neukazuje1. (= min. jmenovit tepeln vkon).Displej i tlatko blikaj.

  obr. 48

  B Z tabulek na strana 39 nebo 40 vyst pro min (Tepl voda) udan tlak na tryskch (mbar).Seizovacm roubem (7) nastavit tlak na tryskch. V ppad kotle na kapaln plyn zaroubovat seizovac roub (7) a na doraz.

  B Nastaven min. a max. hodnoty zkontrolovat, resp. zkorigovat.

  Pipojovac tlak

  B Vypnout plynov zvsn kotel a uzavt plynov kohout. Sejmout U-trubkov manometr a pevn uthnout tsnc roub (8).

  B Vyroubovat tsnc roub (5) a pipojit U-trubkov manometr na mc hrdlo.

  B Otevt plynov kohout a zapnout plynov zvsn kotel.

  B Stisknout a dret tlatko , dokud se na displeji neobjev .Tlatko svt.

  obr. 49

  B Otet regultorem teploty , dokud se na displeji neobjev 2.0 . Po krtk dob je zobrazen nastaven provozn reim (0. = normln provoz).

  obr. 50

  B Otet regultorem teploty , dokud displej neukazuje 2. (= Jmenovit tepeln vkon (tepl voda)).Displej i tlatko blikaj.

  obr. 51

  B Zkontrolovat potebn pipojovac petlak. U zemnho plynu m bt tlak mezi 18 a

  24 mbar, U kapalnho plynu 35 mbar, resp. 50 mbar.Pi tlaku nim ne 18 mbar resp. vym ne 24 mbar nesm bt provdna jakkoliv nastaven ani zprovoznn kotle. Je teba zjistit pinu a odstranit chybu. Pokud toto nen mon, uzavt pvod plynu a vyrozumt plynrnu.

  Optovn nastaven manulnho provoznho reimu

  B Regultor teploty otet pln doleva, dokud displej neukazuje 0. (= normln provoz).Displej i tlatko blikaj.

  B Stisknout a dret tlatko , dokud se na displeji neobjev [ ].

  B Otoit regultor teploty a na pvodn hodnoty.Displej ukazuje nbhovou teplotu.

  6 720 610 332-61.1O

  6 720 610 332-63.1O

  6 720 610 332-32.1O

  6 720 610 332-60.1O

  6 720 610 332-61.1O

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)

  Sezen plynu dle mstnch podmnek

  31

  B Pi neobvyklm tvaru plamene provst kontrolu trysek.

  B Vypnout plynov zvsn kotel, uzavt plynov kohout, odejmout U-trubkov manometr a pevn zaroubovat tsnc roub (5).

  B Nasadit a zaplombovat kryt seizovacch roub plynu.

  7.1.3 Volumetrick metoda nastavenPi napjen sms kapalnho plynu/vzduchu v spotebnch pikch zkontrolovat nastaven dle metody nastaven tlaku na tryskch.

  B U plynrny zjistit Wobbe-index (Wo) a spaln teplo (Ho), resp. provozn vhevnost (HuB).

  Prtok pi max. topnm vkonu

  B Stisknout a dret tlatko , dokud displej neukazuje .Tlatko svt.

  obr. 52

  B Otet regultor teploty , dokud se na displeji neobjev 2.0 . Po krtk dob je zobrazen nastaven provozn reim (0. = normln provoz).

  obr. 53

  B Otet regultorem teploty , dokud se na displeji neobjev 2. (= jmenovit tepeln vkon (TUV)).Displej i tlatko svt.

  obr. 54

  B Vyroubovat tsnc roub (5) a pipojit U-trubkov manometr.

  B Odstranit zaplombovan kryt (obr. 44) nad obma seizovacmi rouby plynu.

  B Z tabulek na strana 37 nebo 38 vyst pro max. udan prtok plynu (l/min). Seizovacm roubem (6) nastavit prton mnostv (prtok) plynu. Oten doprava znamen vce plynu, oten doleva mn plynu.V ppad kotle na kapaln plyn zaroubovat seizovac roub (6) a na doraz.

  Prtok pi min. topnm vkonu(Tepl voda)

  B Otet regultorem topen , doleva, dokud se na displeji neobjev 1. (= min. jmenovit tepeln vkon).Displej i tlatko blikaj.

  obr. 55

  B Z tabulek na strana 37 nebo 38 vyst pro min. (Tepl voda) udan prtok plynu (l/min). Seizovacm roubem (7) nastavit prton mnostv (prtok) plynu. V ppad kotle na kapaln plyn zaroubovat seizovac roub (7) a na doraz.

  B Nastaven min. a max. hodnoty zkontrolovat resp. zkorigovat.

  Pipojovac petlak

  B Vypnout plynov zvsn kotel a uzavt plynov kohout.

  B Vyroubovat tsnc roub (5) a pipojit U-trubkov manometr na mcm hrdle.

  B Otevt plynov kohout a zapnout plynov zvsn kotel.

  B Stisknout a dret tlatko , dokud se na displeji .Tlatko svt.

  obr. 56

  iPro dal postup nastaven mus bt kotel v ustlenm stavu (provozn doba 5 minut).

  6 720 610 332-32.1O

  6 720 610 332-60.1O

  6 720 610 332-61.1O

  6 720 610 332-63.1O

  6 720 610 332-32.1O

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)32

  Sezen plynu dle mstnch podmnek

  B Otet regultorem teploty , dokud se na displeji neobjev 2.0 . Po krtk dob je zobrazen nastaven provozn reim (0. = normln provoz).

  obr. 57

  B Otet regultorem teploty , dokud displej neukazuje 2. (= jmenovit tepeln vkon (TUV).Displej a tlatko blikaj.

  obr. 58

  B Zkontrolovat potebn pipojovac petlak. Zemnho plynu m bt tlak mezi 18 - 24 mbar, Kapalnho plynu 35 mbar, resp. 50 mbar.Pi tlaku nim jak 18 mbar resp. vym ne 24 mbar nesm bt na kotli provdna jakkoliv nastaven ani kotel provozovat. Je teba zjistit pinu a odstranit zvadu. Pokud se toto nepoda, uzavt pvod plynu a vyrozumt plynrnu.

  Optovn nastaven normlnho provoznho reimu

  B Regultorem teploty otet pln doleva, dokud se na displeji neobjev 0. (= normln provoz).Displej i tlatko blikaj.

  B Stisknout a dret tlatko , dokud se na displeji neobjev [ ].

  B Otet regultorem a teploty na pvodn hodnoty.Displej ukazuje nbhovou teplotu.

  B Pi neobvyklm tvaru plamene provst kontrolu trysek.

  B Vypnout plynov zvsn kotel, uzavt plynov kohout, odejmout U-trubkov manometr a pevn zaroubovat tsnc roub (5).

  B Nainstalovat a zaplombovat kryt seizovacch roub plynu.

  B Provst kontrolu tlaku na tryskch viz. metoda sezen tlaku na tryskch.

  6 720 610 332-60.1O

  6 720 610 332-61.1O Pozor: Po nastaven a sezen kotle mus bt nalepeny na vnitn st ko-tle, vedle vrobnho ttku, piloen ttky s bezpenostnmi upozornn-mi, s urenm druhu plynu a s nas-tavenmi hodnotami.

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)

  Sezen plynu dle mstnch podmnek

  33

  7.2 Pestavba na jin druh plynuPi pechodu na jin ne pro kotel plnovan druh plynu, je dodvna sada dl potebnch k pestavb.Spolen se sadou dl jsou zaslny pokyny pro pestavbu na jin druh plynu, kter je teba dodret.

  B Vypnout kotel hlavnm vypnaem, uzavt plynov kohout.

  B Odejmout pl.B Sejmout kryt vzduchov komory.B Vymontovat hok.B Vymontovat drk trysek (3).B Vymnit trysky (4).

  B Mont je provdna v opanm poad.B Pi pestavb ze zemnho plynu na Propan nebo

  obrcen: vymnit roub pro nastaven minima (7).

  Pi pestavb na Propan:B Otoit roubem minima (7) a na doraz.B Otoit roubem maxima (6) a na doraz.

  Pi pestavb na zemn plyn:B Uvst kotel do provozu a nastaven plynu provst

  dle kapitoly 7.1.

  obr. 591 Hok (lev polovina)2 rouby k pipevnn zapalovacho mstku3 Drk trysek4 Trysky 5 Plynov armatura6 roub pro sezen max. tlaku7 roub pro sezen min. tlaku8 krtc clonka 9 Tsnn

  Kotel Z druhu plynu Na druh plynu Obj.-.

  ZWC 24-1MFA

  23 zemn plyn G20

  31 kapaln plyn G31 7 719 002 084

  31 kapaln plyn G31

  23 zemn plyn G20 7 719 002 061

  ZWC 28-1MFA

  23 zemn plyn G20

  31 kapaln plyn G31 7 719 002 085

  31 kapaln plyn G31

  23 zemn plyn G20 7 719 002 063

  tab. 9

  iPi pestavb na Propan 50 mbar vestavt do ppoje hoku v dodvce piloenou krtc clonku (8) namsto tsnn (9).Pi 30 mbar se krtc clonka (8) nepouije.

  21

  3

  4

  5

  6 720 610 552-58.1O

  7

  6

  8 9Propan50 mbar

  Propan 30 mbar + Zemn plyn

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)34

  drba

  8 drba

  B drbu sm provdt pouze odborn podnik.B Mechanik je povinen se ped zapoetm prce

  prokzat platnm prkazem servisnho mechanika JUNKERS.

  B Pouvat pouze originln nhradn dly.B Vymontovan tsnn a O-krouky nahradit

  novmi.

  8.1 Pravideln drbsk prce

  Tepl voda

  Pokud ji nen dosahovna uveden teplota vytkajc vody:B Vymontovat vmnk tepla.B Vmnk tepla odvpnit bnmi rozpoutdly

  nsledujcm zpsobem: Ppoje vmnku nasmrovat nahoru. Vmnk pln ponoit do odvpovacho

  roztoku. Nechat roztok 24 h psobit.B Doporuen: po 7 letech provozu vmnk tepla

  vymnit.

  Expanzn ndoba

  B Z kotle vypustit tlak.B Expanzn ndobu zkontrolovat, ppadn hustilkou

  naplnit na cca. 1 bar.B Vstupn tlak expanzn ndoby pizpsobit na

  statickou vku topnho systmu.

  Bezpenostn, regulan a dc prvky

  B Zkontrolovat funkci vech bezpenostnch, regulanch a dcch prvk.

  B Ionizan elektrodu vymnit kad 3 roky.

  Nhradn dly

  B Nhradn dly objednvat dle nzvu a sel dl uvedench v katalogu nhradnch dl.

  B Nhradn dly jsou mimo rmec servisn st a mimo rmec poteb servisu JUNKERS neprodejn.

  Maziva pro drbu

  B Pouvat pouze nsledujc maziva: Vodn st: Unisilikon L 641 (8 709 918 413) rouben: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).

  Pokyny pro provozovatele

  B Prvn uveden do pstroje do provozu a jeho sezen objedn uivatel u oprvnn firmy.

  B Odbornk tto firmy seznm zkaznka s funkc a obsluhou pstroje. Uivatel nesm provdt na pstroji dn zmny nebo opravy. Podle platnch norem je uivatel povinen svit mont, drbu a opravy pstroje oprvnnmu odbornmu servisnmu podniku.

  B Demont plt, itn a servisn kony vnitnch st kotle jsou ze strany uivatele neppustn. Pl kotle lze istit mkkou navlhenou utrkou s vyuitm sapont. Pouit rozpoutdel nebo jinch chemikli nen dovoleno.

  8.2 Men emisB Stisknout a dret tlatko , dokud se na displeji

  neobjev .Je aktivovn md Komink.Tlatko svt a displej ukazuje nbhovou teplotu.

  B Z mcho hrdla spalin (1) odstranit uzavrac ztku, obr. 60 .

  B Mc sondu zasunout cca. 60 mm do hrdla a mc msto utsnit.

  B Zmit hodnotu CO2 a teplotu spalin.Nejsou-li poadovan hodnoty spalin dosaeny, vyistit hok a vyistit tepeln vmnk, krtc clonu a zkontrolovat veden odtahu spalin.

  obr. 60 men spalin1 Mc hrdlo spalin2 Mc hrdlo spalovacho vzduchu

  B Opt namontovat zslepku.B Stisknout a dret tlatko , dokud se na displeji

  neobjev .Tlatko zhasne a displej ukazuje nbhovou teplotu.

  Nebezpec: razu elektrickm proudem!B Ped pracemi na elektrick sti

  zazen vdy odpojit od elektrickho napt (pojistky, jistie).

  iPro men hodnot mte k dispozici 15 minut. Potom md Komink opt pepne na normln provoz.

  2

  1

  6 720 610 421-09.1O

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)

  drba

  35

  8.3 Vyprazdovn topnho systmu

  Okruh uitkov vody

  B Uzavt uzavrac kohout ppojky uitkov vody.B Otevt vechna kotlem zsobovan odbrn

  msta.

  Topn okruh

  B Vyprzdnit topn tlesa.B Vyprzdnit kotel otevenm vypoutcho kohoutu

  zptnho potrub topen.

  8.4 Vytpn pomoc konvertor(pi jednotrubkov instalaci)

  Kad konvertor je opaten regulan klapkou. Nastaven tto klapky umouje regulaci tepelnho vyzaovn konvertoru.B Nikdy nic nepokldat na nebo pod konvertor, aby

  nedochzelo k omezen difze teplho vzduchu.B Pravideln istit vnitek eber.

  8.5 Vytpn topnmi tlesy nebo konvertory(u dvoutrubkov instalace)

  Kad topn tleso je vybaveno ventilem, kterm lze regulovat nebo vypnat proud tepla.

  B Je teba zabrnit tomu, aby byly uzaveny vechna topn tlesa. Jinak nen zaruena cirkulace vody, co by mlo za nsledek vypnut kotle z dvodu poruchy.

  Pi poruchov vypnut kotle:B Poruchu vynulovat stisknutm tlatka pro

  odblokovn poruchy (61) na ovldacm panelu.

  iPro usmrnn odtoku topn vody nasate na vypoutc kohout hadici.

  iU podlahovho topen:

  B Zabudovat smova.

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)36

  Dodatek

  9 Dodatek

  9.1 Kdy zvad

  Displej Pina zvady Odstrann zvady

  A7 idlo TUV je perueno nebo zkratovno. Zkontrolovat idlo TUV a pipojovac kabel na peruen, resp. zkrat.

  A8 Peruen komunikace mezi CAN-BUS modulem a regultorem.

  Zkontrolovat spojovac kabel od BUS-modulu k regultoru.

  AA Rozdl teploty mezi nbhem topen a vytkajc TUV je pli velk.

  Zkontrolovat stav idel NTC pro topen a TUV, zkontrolovat zsobnk/vmnk tepla na zvpenatn.

  AC Mezi vsuvnm modulem a jednotkou Heatronic chyb elektrick spojen.

  Zkontrolovat propojovac kabel mezi vsuvnm modulem a jednotkou Heatronic.

  b1 Kdovan zstrka. Kdovac zstrku sprvn nasadit, promit a ppadn vymnit.

  C1 Tlakov spna se otevel bhem provozu. Zkontrolovat tlakov spna, zazen odtahu spalin a spojovac trubku.

  C4 Tlakov spna se v klidov poloze nerozpn. Zkontrolovat tlakov spna.

  C6 Tlakov spna nespn. Zkontrolovat tlakov spna, zazen odtahu spalin a spojovac trubku.

  CA Otky turbny jsou pli vysok. Zkontrolovat turbnu.

  CC Venkovn idlo regultoru TA 211 E nebo BUS-regultoru je perueno.

  Zkontrolovat venkovn idlo a propojovac kabel na peruen.

  d3 Oteven svorka 8-9. Nasunout zstrku, instalovat mstek.

  E2 NTC idlo nbhu je peruovno nebo zkratovno.

  Zkontrolovat NTC idlo nbhu a pipojovac kabel.

  E9 Aktivovno STB. Zkontrolovat NTC idlo nbhu, chod erpadla, pojistky na dc desce a odvzdunit zazen.

  EA Chyb ionizan proud. Je oteven kohout plynu? Zkontrolovat pipojovac tlak plynu, ppoj na el. s, zapalovac elektrodu a kabel, ionizan elektrodu s kabelem, potrub spalin a CO2.

  F0 Intern chyba dc desky. Zkontrolovat sprvnost nasazen el. konektor, zapalovacch veden RAM a BUS-modul, ppadn vymnit dc desku nebo BUS-modul.

  F7 Nesprvn ionizan signl. Zkontrolovat ionizan elektrodu i kabel na trhliny, zezy, atd. a zda nen vnitek spnac skn Heatronic vlhk.

  FA Po vypnut regultoru trv ionizan proud. Zkontrolovat kabel k plynov armatue.

  Fd Tlatko odblokovn poruchy bylo stlaeno bezdvodn (nebyla porucha).

  Odblokovac tlatko poruchy stisknout znovu.

  tab. 10

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)

  Dodatek

  37

  9.2 Hodnoty nastaven mnostv plynu pro topn vkon u ZWC 24-1 MFA ..

  23 zemn plyn G20 31 kapaln plyn G31

  HUB (kWh/m3) 7,9 8,3 8,7 9,1 9,5 9,9 10,3 10,7 11,1

  Displej Vkon kW (pi tV/tR = 80/60C)

  Pkon kW Mnostv plynu (l/min) Mnostv plynu (kg/h)

  99 24,0 26,5 55,9 53,2 50,8 48,5 46,5 44,6 42,9 41,3 39,8 2,06

  95 23,0 25,4 53,6 51,1 48,7 46,6 44,6 42,8 41,1 39,6 38,2 1,98

  90 21,9 24,4 51,4 48,9 46,7 44,6 42,7 41,0 39,4 37,9 36,6 1,89

  85 20,9 23,3 49,1 46,8 44,6 42,6 40,9 39,2 37,7 36,3 35,0 1,81

  80 19,9 22,2 46,9 44,6 42,6 40,7 39,0 37,4 35,9 34,6 33,4 1,73

  75 18,9 21,1 44,6 42,5 40,5 38,7 37,1 35,6 34,2 32,9 31,7 1,64

  70 17,8 20,1 42,3 40,3 38,5 36,8 35,2 33,8 32,5 31,3 30,1 1,56

  65 16,8 19,0 40,1 38,2 36,4 34,8 33,3 32,0 30,7 29,6 28,5 1,48

  60 14,5 16,5 34,8 33,1 31,6 30,2 28,9 27,8 26,7 25,7 24,8 1,28

  55 12,3 14,0 29,5 28,1 26,8 25,6 24,6 23,6 22,7 21,8 21,0 1,09

  Min (Topen)

  10,0 11,5 24,3 23,1 22,0 21,1 20,2 19,4 18,6 17,9 17,3 0,89

  Min (Tepl voda)

  6,5 8,0 16,9 16,1 15,3 14,7 14,0 13,5 12,9 12,5 12,0 0,62

  tab. 11

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)38

  Dodatek

  9.3 Hodnoty nastaven mnostv plynu pro topn vkon u ZWC 28-1 MFA ..

  23 zemn plyn G20 31 kapaln plyn G31

  HUB (kWh/m3) 7,9 8,3 8,7 9,1 9,5 9,9 10,3 10,7 11,1

  Displej Vkon kW(pi tV/tR = 80/60C)

  Pkon kW Mnostv plynu (l/min) Mnostv plynu (kg/h)

  99 28 31,0 65,4 62,2 59,4 56,8 54,4 52,2 50,2 48,3 46,5 2,41

  95 26,8 29,7 62,7 59,7 56,9 54,4 52,1 50,0 48,1 46,3 44,6 2,31

  90 25,6 28,4 60,0 57,1 54,5 52,1 49,9 47,9 46,0 44,3 42,7 2,21

  85 24,4 27,1 57,3 54,5 52,0 49,7 47,6 45,7 43,9 42,3 40,8 2,11

  80 23,1 25,9 54,6 51,9 49,5 47,4 45,4 43,5 41,8 40,3 38,8 2,01

  75 21,9 24,6 51,8 49,3 47,1 45,0 43,1 41,4 39,8 38,3 36,9 1,91

  70 20,7 23,3 49,1 46,8 44,6 42,6 40,9 39,2 37,7 36,3 35,0 1,81

  65 19,5 22,0 46,4 44,2 42,1 40,3 38,6 37,0 35,6 34,3 33,0 1,71

  60 15,5 17,8 37,4 35,6 34,0 32,5 31,1 29,9 28,7 27,6 26,7 1,38

  Min (Topen)

  11,5 13,5 28,5 27,1 25,9 24,7 23,7 22,7 21,8 21,0 20,3 1,05

  Min (Tepl voda)

  6,5 8,0 16,9 16,1 15,3 14,7 14,0 13,5 12,9 12,5 12,0 0,62

  tab. 12

 • 6 720 610 552 CZ (01.07)

  Dodatek

  39

  9.4 Hodnoty nastaven tlaku na tryskch pro topn vkon u ZWC 24-1 MFA ..

  23 zemn plyn G20 31 kapaln plyn G31

  Wobbe-Index (kWh/m3)

  13,5 13,8 14,2 14,5 15,0 15,2 15,6

  Displej Vkon kW(pi tV/tR = 80/60C)

  Pkon kW Tlak na tryskch (mbar)

  99 24,0 26,5 13,3 12,8 12,1 11,6 10,8 10,5 10,0 28,9

  95 23,0 25,4 12,3 11,7 11,1 10,6 9,9 9,7 9,2 26,6

  90 21,9 24,4 11,3 10,8 10,2 9,8 9,1 8,9 8,4 24,4

  85 20,9 23,3 10,5 9,9 9,3 8,9 8,3 8,1 7,7 22,3

  80 19,9 22,2 9,5 9,0 8,5 8,1 7,6 7,4 7,0 20,3

  75 18,9 21,1 8,6 8,1 7,7 7,4 6,9 6,7 6,4 18,4

  70 17,8 20,1 7,8 7,3 6,9 6,6 6,2 6,0 5,7 16,6

  65 16,8 19,0 7,0 6,6 6,2 5,9 5,6 5,4 5,1 14,9

  60 14,5 16,5 5,3 4,9 4,7 4,6 4,2 4,1 3,9 11,2

  55 12,3 14,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 2,9 2,8 8,1

  Min (Topen)

  10,0 11,5 2,6 2,4 2,3 2,2 2,0 2,0 1,9 5,4

  Min (Tepl voda)

  6,5 8,0 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 2,6

  tab. 13

 • Dodatek

  9.5 Hodnoty nastaven tlaku na tryskch pro topn vkon u ZWC 28-1 MFA ..

  23 zemn plyn G20 31 kapaln plyn G31

  Wobbe-Index (kWh/m3)

  13,5 13,8 14,2 14,5 15,0 15,2 15,6

  Displej Vkon kW(pi tV/tR = 80/60C)

  Pkon kW Tlak na tryskch (mbar)

  99 28,0 31,0 17,7 16,9 16,0 15,3 14,3 13,9 13,2 27,6

  95 26,8 29,7 16,2 15,5 14,7 14,1 13,1 12,8 12,1 25,4

  90 25,6 28,4 14,8 14,2 13,4 12,9 12,0 11,7 11,1 23,2

  85 24,4 27,1 13,5 13,0 12,2 11,7 11,0 10,7 10,1 21,2

  80 23,1 25,9 12,3 11,8 11,1 10,6 9,9 9,7 9,2 19,2

  75 21,9 24,6 11,1 10,6 10,0 9,6 9,0 8,7 8,3 17,3

  70 20,7 23,3 10,0 9,5 9,0 8,6 8,1 7,9 7,5 15,6

  65 19,5 22,0 8,9 8,5 8,0 7,7 7,2 7,0 6,7 13,9

  60 15,5 17,8 5,8 5,5 5,2 5,0 4,7 4,6 4,3 9,0

  Min (Topen)

  11,5 13,5 3,3 3,2 3,0 2,9 2,7 2,6 2,5 5,2

  Min (Tepl voda)

  6,5 8,0 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 1,8

  tab. 14

  Zastoupen pro eskou republiku:Robert Bosch odbytov spol. s r.o.divize JunkersPod Viovkou 25/1661142 01 Praha 4 -KrTel.: (02) 61 300 461 - 466Fax: (02) 61 300 516E-mail: [email protected]: www.junkers.cz