PM vadstena kung starby ... WD P أ€ ] l o ] P u ] o i l v ] l u l آµ v l v ] v P < آµ v P ^ أ‡ أ® W

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PM vadstena kung starby ... WD P أ€ ] l o ] P u ] o i l v ] l u l آµ v l v ] v P < آµ v P ^...

 • PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kungs Starby 2:1, Vadstena

  PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kungs Starby 2:1 Vadstena Kommun

  Uppdrag syfte och bakgrund

  Vatten och Samhällsteknik AB har fått i uppdrag av Plan och bygglovavdelningen, Vadstena kommun att utföra en översiktlig miljöteknisk undersökning inom del av fastigheten Kungs Starby 2:1 vid Vadstenas södra infart.

  Uppdraget utförs som del i en detaljplaneprocess med syfte att möjliggöra etablering av icke störande industriverksamhet inom området.

  Marken är i privat ägo, är obebyggd och utgörs av jordbruksmark. Området avgränsas i öster av Vadstenas södra infart, Ödeshögsvägen (lv 919) och i norr av bebyggelse. Utifrån historiska kartor och ortofoton har ingen verksamhet förutom jordbruket varit etablerad på fastigheten.

  Förmodad grundvattenströmning är i riktning mot Vättern, cirka 600 m nordväst om området.

  På andra sidan Ödeshögsvägen, knappt 400 m nordöst om planområdet, inom fastigheten Alen 1, har i Länsstyrelsens Mifo databas identifierats verkstads- industri där klorerade lösningsmedel har använts. Bl.a. har trikloretylen lagrats utanför lokalerna. Objektet har erhållit den preliminära riskklassen 2, vilket motsvarar stor risk. Inom samma kvarter återfinns fastigheterna Alen 3:1 och Alen 2:1 och Vadstena oljedepå med försäljning av bland annat eldningsolja och smörjolja. Även åkeriverksamhet har bedrivits här sedan tidigare.

  Drygt 500 m nord och åt nordväst om planområdet återfinns Vättern, och utmed dess strand ytterligare potentiellt förorenande objekt i Mifo databasen. Närmast är Vadstena avloppsreningsverk som ligger knappt 500 meter nordväst om undersökningsområdet.

  Parallellt med den miljötekniska undersökningen utförs även en dagvatten- utredning.

  Enligt SGU:s jordartskarta består området av lerig morän och postglacial lera.

 • PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kungs Starby 2:1, Vadstena

  Provtagningsstrategi

  Utförande

  Placering av provpunkter beslutades utifrån underlag från (provtagningsplan) och i samråd med Plan och bygglovavdelningen, Vadstena kommun.

  Undersökningarna utfördes enligt riktlinjer i SGF:s fälthandbok för undersökningar av förorenade områden, rapport 2:2013.

  Inmätning av borrpunkterna för redovisning gjordes i koordinatsystem SWEREF99 15 00 och höjdsystemet RH 2000.

  Karta över provtagningspunkterna redovisas i bilaga 1.

  Jordprovtagning för analys utfördes som samlingsprov på ytlig jord m.h.a. hand- borr. Lägena har valts ut för att representera hela undersökningsområdet. Fem delprover uttogs från den ytliga jorden ner till ca 0,4 m.u.my. och homogeniserades till ett samlingsprov.

  Tre djupa grundvattenrör ”A-rör” installerades m.h.a. borrbandvagn ner till bergöveryta. I syfte att bestämma bergöveryta utfördes en inledande jord-berg sondering (Jb sondering). Se bilaga 5.

  Berg kunde återfanns cirka 6 m.u.my. vid provpunkt 1803, cirka 5 m.u.my vid provpunkt 1802 och cirka 6 m.u.my. vid provpunkt 1801. Resultatet tyder på att bergöverytan lutar norrut.

  Grundvattennivån återfanns cirka 2 meter under marknivån på omkring 87 m.ö.h. Högsta höjd uppmättes i punkt 1802 och lägsta i 1803 varför grundvattnets strömningsriktning förmodas vara åt nordväst, mot Vättern.

  Vid respektive punkt installerades även ett grundare 50 mm PEH rör ”B-rör” ner till ca 1 meter under grundvattenytan. Totalt installerades sex stycken grundvattenrör.

  Analyser

  Samlingsprover av jord från provpunkterna 1801–1805 analyseras m.a.p. tungmetaller inkl. kvicksilver samt screening av semi- och opolära bekämpnings- medel.

  Grundvattenprov (från ”A-rör”) analyseras m.a.p. klorerade lösningsmedel. Grundvattenprov uttogs med peristaltisk pump efter omsättning. Tillrinningen var dålig i flera av rören. Se bilaga 4.

  Grundvattenprover (från ”B-rör”) analyseras genom screeninganalys (Enviscreen) m.a.p. tungmetaller inkl. kvicksilver, BTEX, alifater, aromater och PAH, flyktiga och mindre organiska ämnen inkl. klorerade och kväveinnehållande lösnings- medel, klorfenoler, ftalater och bekämpningsmedel samt med avseende på kem/fys.-parametrar.

 • PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kungs Starby 2:1, Vadstena

  Resultat och sammanfattande bedömning

  Resultaten från jordprovsanalyserna har i resultatredovisningen nedan jämförts mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. Riktvärden är utarbetade för två typer av markanvändning; känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM). Värdena anger en nivå vid vilken risker för negativ påverkan på människors hälsa eller miljön vid angiven mark- användning inte bedöms föreligga.

  Planerad markanvändning för aktuellt område bedöms motsvara mindre känslig markanvändning (MKM).

  Analysresultaten för grundvatten har i första hand jämförts med NV:s bedömningsgrunder för förorenade områden, indelning av tillstånd för förorenat grundvatten 1 från 1999, eftersom nyare svenska bedömningsgrunder av motsvarande grad saknas. För vissa ämnen saknas dock jämförvärden i NV:s bedömningsgrunder för förorenade områden. Grundvattenhalterna har därför även jämförts med SPI:s rekommenderade riktvärden avseende efterbehandling av bensinstationer och dieselanläggningar2 samt med holländska riktvärden3 främst intervention values, nedan kallade aktionsvärden. I förekommande fall har jämförelse även gjorts med SGU:s generella riktvärden4 för grundvatten på nationell nivå.

  Fullständiga analysrapporter från laboratoriet samt sammanställningstabell redovisas i bilaga 2, bilaga 3 samt bilaga 6.

  1 Enligt Tabell 2–3, Bilaga 4, NV MIFO rapport 4918, 1999 2 Efterbehandling av förorenade områden, förslag på riktvärden för grundvatten, avseende halter i källområdet, SPI, 2010 3 Enligt Soil Remediation Circular 2013. 4 Enligt Bilaga 1, SGU-FS 2013:2.

 • PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kungs Starby 2:1, Vadstena

  Baserat på såväl observationer i fält som på analysresultat från jordprovtagning och grundvattenprovtagning görs bedömningen att marken i det aktuella området inte innehåller några förhöjda halter av analyserade föroreningar. Vatten och Samhällsteknik ser inget behov av kompletterande analyser. Vi ser heller inget behov av att vidta några ytterligare miljötekniska markundersökningar eller försiktighetsåtgärder i samband med exploateringen som därför bedöms kunna utföras utan risk för människors hälsa eller miljön.

  Bilaga 1 Karta med provtagningspunkter

  Bilaga 2 Analysresultat jordprov

  Bilaga 3 Analysresultat Grundvatten

  Bilaga 4 Fältprotokoll grundvattenprovtagning

  Bilaga 5 Fältprotokoll installation grundvattenrör, inkl. redovisning Jb sondering

  Bilaga 6 Analysrapporter

  Jönköping 2018-10-30, rev 2018-11-12

  VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB

  Isabella Långkvist Peter Sandström Handläggare Uppdragsansvarig/Granskare

 • Kungs starby 2:1 Vadstena

  Bilaga 2 2018-10-30

  Jordanalyser jfrt m generella riktvärden för förorenad mark Delområde: Provpunkt: Provtagningsdatum:

  Torrsubstans % 78,1

  Arsenik As mg/kg Ts 3,4 10 25 Barium mg/kg Ts 130 200 300 Bly Pb mg/kg Ts 18 50 400 Kadmium Cd mg/kg Ts 0,42 0,8 12 Kobolt Co mg/kg Ts 11 15 35 Koppar Cu mg/kg Ts 26 80 200 Krom Cr mg/kg Ts 26 80 150 Kvicksilver Hg mg/kg Ts 0,061 0,25 2,5 Nickel Ni mg/kg Ts 23 40 120 Vanadin V mg/kg Ts 41 100 200 Zink Zn mg/kg Ts 83 250 500

  Atrazine mg/kg Ts

 • Kungs starby 2:1 Grundvattenanalyser jämfört med bedömningsgrunder Bilaga 3

  2018-10-30

  U1801A U1801B U1802A U1802B U1803A U1803B SGU-FS 2013:2 4)

  Provtagningsdatum: 20181008 20181008 20181008 20181008 20181008 20181008 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt

  Mycket allvarligt

  Ångor i byggnader

  Miljö-risker i ytvatten

  Intervention value

  (förorenad halt)

  Target value (målvärde)

  Indicative levels for severe

  contamination

  Riktvärde för grundvatten

  FYS/KEM-analys Konduktivitet mS/m 76 100 72 150 Temperatur vid pH-mätning °C 22,3 22,3 22,2 pH 7,8 7,5 7,7 Turbiditet FNU 190 370 >2000 Färg, 410 nm mg/l Pt 160 320 440 Ammoniumkväve (NH4-N) mg/l 0,18 0,12 0,16 Nitratkväve (NO3-N) mg/l 0,65 < 0,68 Nitrat (NO3) mg/l 2 < 2 50 Ntitritkväve (NO2-N) mg/l 0,05 0,003 0,047 Ntitrit (NO2) mg/l 0,1 0,0 0,1 0,5 Klorid (Cl) mg/l 76 130 37 100 Sulfat (SO4) mg/l 41 70 23 100 Fluorid (Fl) mg/l 0,83 0,58 0,65 CODMn mg O2/l 5,5 2,6 4,2

  METALLER Aluminium Al mg/l 0,0027 < 0,003 Arsenik As mg/l 0,0022 0,0015 0,0025

 • Kungs starby 2:1 Grundvattenanalyser jämfört med bedömningsgrunder Bilaga 3

  2018-10-30

  U1801A U1801B U1802A U1802B U1803A U1803B SGU-FS 2013:2 4)

  Provtagningsdatum: 20181008 20181008 20181008 20181008 20181008 20181008 Mindre allvarligt Måttligt allvarligt Allvarligt

  Mycket allvarligt

  Ångor i byggnader

  Miljö-risker i ytvatten

  Intervention value

  (förorenad halt)

  Target value (målvärde)

  Indicative levels

Recommended

View more >