Click here to load reader

PO-Projekt: ”De tre store” Storebæltsforbindelsen · PDF file Jacob Sudergaard Sørensen Kirsten Lyngholm Lindbjerg Morten Bangshaab Rasmus Berntsen Fruergaard Thomas Aagaard

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PO-Projekt: ”De tre store” Storebæltsforbindelsen · PDF file Jacob...

 • Gruppe B332

  Abdulrahman Ghassan Daabes

  Alexander Achton-Boel

  Jacob Sudergaard Sørensen

  Kirsten Lyngholm Lindbjerg

  Morten Bangshaab

  Rasmus Berntsen Fruergaard

  Thomas Aagaard Jensen

  A a l b o r g U n i v e r s i t e t – B y g g e r i & A n l æ g

  2 0 / 0 9 - 2 0 1 3

  f

  PO-Projekt: ”De tre store” Storebæltsforbindelsen

 • Side 1 af 19

 • Side 2 af 19

  Titel: Storebæltsforbindelsen

  Tema: ”De tre store”

  Projektperiode: 02/09/2013 – 20/09/2013

  Projektgruppe: B332

  Deltagere: Synopsis:

  ________________________________

  Abdulrahman Ghassan Daabes

  ________________________________

  Alexander Achton-Boel

  ________________________________

  Jacob Sudergaard Sørensen

  ________________________________

  Kirsten Lyngholm Lindbjerg

  ________________________________

  Morten Bangshaab

  ________________________________

  Rasmus Berntsen Fruergaard

  ________________________________

  Thomas Aagaard Jensen

  Vejleder: Lars Pedersen

  Oplagstal: 8

  Sideantal: 19

  Bilagsantal og -art: 0

  Afsluttet den. 20/09/2013

  Rapportens indhold er frit tilgængeligt, men offentliggørelse (med kildeangivelse) må kun ske efter aftale med forfatterne.

  I gennem analysen bearbejdes der kontekstuelle og

  tekniske emner, der er blevet arbejdet med i for-

  bindelse med projekteringen og opførelsen af Sto-

  rebæltsforbindelsen.

  Dette gøres ved at dokumentere begrundelserne

  for opførslen af denne forbindelse. Derudover un-

  dersøges finansierings- og afbetalingsordningen for

  forbindelsen.

  Under det tekniske område undersøges det hvorfor

  forbindelsen er blevet opført som en hængebro/

  tunnel. Der lægges også fokus på konstrueringen af

  Østtunnelen.

  Til sidst i rapporten undersøges nogle af de miljø-

  mæssige overvejelser, som blev gjort i forbindelse

  med opførelsen af Storebæltsforbindelsen.

 • Side 3 af 19

  Indholdsfortegnelse 1. Indledning..................................................................................................................................................... 4

  1.1 Problemformulering ............................................................................................................................... 5

  1.2 Projektafgrænsning ................................................................................................................................ 5

  2. Opførelse af den faste Storebæltsforbindelse og finansiering ..................................................................... 5

  2.1 Før broen – hvorfor skulle broen bygges? .............................................................................................. 6

  2.2 Konsekvenser – hvad har broen betydet? .............................................................................................. 6

  3. Begrundelse for bro/tunnel løsning.............................................................................................................. 7

  4. Østtunnelen .................................................................................................................................................. 9

  4.1 Tunnelens konstruktion .......................................................................................................................... 9

  4.1.1 Den borede tunnel........................................................................................................................... 9

  4.1.2 Tunnelramper ................................................................................................................................ 11

  4.2 Boring samt konstruering af tunnelen .................................................................................................. 11

  4.2.1 Tunnelboring ..................................................................................................................................... 11

  4.2.1 Cut & Cover tunnel ............................................................................................................................ 12

  5.3 Udfordringer ved boringen af tunnelen ................................................................................................ 13

  5. Miljø ........................................................................................................................................................... 15

  5.1 Nulløsning ............................................................................................................................................. 15

  5.2 Sedimentspild ....................................................................................................................................... 16

  5.3 Sænke- eller boret tunnel? ................................................................................................................... 17

  6. Konklusion .................................................................................................................................................. 18

  Litteraturhenvisninger ................................................................................................................................ 19

 • Side 4 af 19

  1. Indledning På trods af at Danmark er et lille land, har der altid været et naturligt skel mellem de østlige og vestlige

  landområder – Storebælt. I det førindustrielle samfund var en hurtig forbindelse mellem Sjælland og resten

  af riget hverken nødvendig eller mulig1, men i 1855 kom det første forslag til en fast storebæltsforbindelse.

  Først i 1948 da man nedsatte en kommission under Ministeriet for offentlige Arbejder, kom der for alvor

  seriøse tiltag med henblik på etablering af en fast forbindelse mellem Fyn og Sjælland. De tekniske undersø-

  gelser og den politiske proces fortsatte frem til 1987, hvor man under Schlüter-regeringen besluttede at

  kombinere en bro- og tunnelløsning. I mellemtiden havde en række andre løsningsforslag været fremme –

  både rene bro - og tunnelløsninger hvor biler skulle transporteres med tog under Storebælt.2 Udover at den

  valgte løsning skulle forbinde landsdelene har der også været fokus på miljøet. Storbæltsforbindelsen er

  konstrueret over den eneste åbning til Østersøen, der har derfor været store krav til udførslen af dette pro-

  jekt for at mindske påvirkningerne af det lokale plante - og dyreliv.

  For projekteringen samt konstrueringen af den faste Storebæltsforbindelse har det også været et centralt

  tema, hvordan man ville fordele trafikken over forbindelsen effektivt og økonomisk. Man har derfor i for-

  bindelse med planlægningen og opførelsen af den faste Storebæltsforbindelse været nødt til at tage stilling

  til en række vigtige faktorer herunder kan der blandt andet nævnes nogle kontekstuelle- og tekniske fakto-

  rer, som har haft en stor indflydelse på denne beslutning.

  1 Nielsen og Hovgesen, 2007, s. 296-297 2 Storebæltsforbindelsen, Frandsen, besøgt d. 07-09-2013

 • Side 5 af 19

  1.1 Problemformulering Der er i rapporten søgt at besvare følgende spørgsmål:

  - Hvorfor valgte man at bygge en fast Storebæltsforbindelse og hvilke økonomiske overvejelser gjorde

  man sig?

  - Hvorfor valgte man en hængebro/tunnel løsning?

  - Hvordan har man konstrueret Østtunnelen?

  - Hvilke miljømæssige overvejelser er der gjort i forbindelse med opførelse af den faste storebæltsfor-

  bindelse?

  1.2 Projektafgrænsning Gruppen vil undersøge, hvorfor man valgte at opføre en fast Storebæltsforbindelse samt hvilken betydning

  forbindelsen har haft for transport af gods og for borgerne, herunder bl.a. bopæl og arbejdspladser. Derud-

  over vil det økonomiske aspekt af storebæltsforbindelsen blive undersøgt herunder, hvordan man finansie-

  rede broen og hvordan den skal tilbagebetales.

  Gruppen vil desuden undersøge, hvorfor forbindelsen er udført som hængebro og tunnel. Under dette ana-

  lysespørgsmål, vil gruppen undersøge argumenterne for at udføre storebæltsforbindelsen som en hænge-

  bro/tunnel løsning i stedet for en bro eller en tunnel løsning. Her vil der især blive lagt fokus på den østlige

  del af storebæltsforbindelsen, da dette har været den tekniske sværeste del af projektet.

  Gruppens tekniske fokuspunkt omhandler især konstruktionen af den østlige del af storebæltsforbindelsen

  herunder Østtunnelen. Under denne del af projektet, vil der blive taget udgangspunkt i Østtunnelen, hvor

  fokuspunktet vil være indenfor de tekniske aspekter omkring tunnelen. Blandt andet vil gruppen se på, hvor-

Search related