Click here to load reader

Počela ekonomije –skripta - vup.hr · PDF fileSamuelson, P. i Nordhaus, W.: Ekonomija, 18. izdanje, MATE d.o.o., Zagreb, 2007., str. 4. ... Temeljno na čelo Usmjerene ekonomije

 • View
  234

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Počela ekonomije –skripta - vup.hr · PDF fileSamuelson, P. i Nordhaus, W.: Ekonomija,...

 • Poela ekonomije skripta

  predava Katarina tavli, univ. spec. oec.

  Veleuilite u PoegiStruni studij RaunovodstvoStruni studij Trgovina

  Poega, 2011.

  Autor: Katarina tavli, univ. spec. oec.

  Naslov: Poela ekonomije - skripta

  Izdava: Veleuilite u Poegi

  Recenzenti: dr. sc. Milan Ivanovi i prof. dr. sc. Zlatko Lackovi

  Lektor: Izabela Mlinarevi, prof.

  Napomena: Zahtjev sustava PDF viewer

  ISBN 978-953-7744-14-4

  ____________________________________________________Odluka Strunog vijea Veleuilita u Poegi na 17. sjednici

  odranoj 22. rujna 2011.

  2

  Kratak sadraj1. Uvod u ekonomiju o ekonomiji, ekonomici, ekonomskom

  sustavu, tritu i ekonomistima

  2. Koritenje ekonomskih resursa

  3. Potranja pojam, zakon potranje i elastinost potranje

  4. Ponuda pojam, zakon ponude i elastinost ponude

  5. Trina ravnotea

  6. Potronja i potroaev izbor

  7. Proizvodnja i proizvoaev izbor

  8. Trite dobara (trina struktura)

  9. Trite imbenika proizvodnje

  10. Drava i trite

  11. Osnovni makroekonomski pojmovi

  3

 • 1. Uvod u ekonomiju o ekonomiji, ekonomici, ekonomskom sustavu, tritu i ekonomistima

  4

  Bogatima nas ne ini to uzimamo, ve ono to dajemo.Henry Ward Beecher

  Zato uiti ekonomiju?

  ispitali kako neko poduzee moe najefikasnije ostvariti svoje ciljeve i namjere;

  rijeili probleme manaderskog odluivanja primjenom ekonomske teorije i instrumenata znanosti o odluivanju.

  Kako bi spoznali novi nain razmiljanja;

  prepoznali nain funkcioniranja gospodarstva i drutva u cjelini;

  razumjeli svjetske trendove i aktivnosti;

  prepoznali pravila i zakonitosti poslovanja i gospodarstva;

  spoznali ekonomiju kao sredstvo za analizu;

  5

  Zato uiti ekonomiju?

  Olakati si ivotne situacije.

  ivjeti u blagostanju.

  Razumjeti zato imamo ovakvu gospodarsku situaciju.

  Za samopouzdanje i stvaranje dodatne vrijednosti.

  Jedan od preduvjeta za koritenje mogunosti u ivotu?

  ???

  6

 • Pojam ekonomije

  Rije ekonomija potjee od grkih rijei: oikos kua, domainstvo; nomos zakon, pravilo o upravljanju.

  Ekonomija je izuavanje kako drutva koriste oskudne resurse da bi proizvela vrijedna dobra i raspodijelila ih razliitim ljudima. Samuelson, P. i Nordhaus, W.: Ekonomija, 18. izdanje, MATE d.o.o., Zagreb, 2007., str. 4.

  Ekonomija prouava kretanja u cijeloj privredi - cijene, trokove, proizvodnju, nezaposlenost, inflaciju,.

  Ekonomija je mehanizam koji alocira ograniene resurse nastojei ih upotrijebiti na najkompetentniji nain. Ferenak, I.: Poela ekonomike, 2. izdanje, Osijek, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2003., str. 8.

  7

  Ekonomija je (gospodarski mehanizam) skup institucija i pravila kojim se organizira raspodjela i upotreba proizvodnih resursa kako bi se zadovoljile potrebe i elje ljudi u drutvu.

  Institucije:

  tritevladasindikati

  propisizakonietikaobiaji

  Pravila:

  8

  Pojam ekonomike Ekonomika moe dati odgovore na pitanja o prolom i

  sadanjem stanju gospodarstva, ali ima ograniene mogunosti predvianja budunosti.

  Ekonomika je znanost o ekonomiji koja nastoji odgovoriti na pitanje koliko dobro gospodarski sustav drutva zadovoljava ekonomske potrebe i elje ljudi. Kari, M.: Mikroekonomika, Osijek, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2006., str. 2.

  Ekonomika je prouavanje odluka koje drutvo donosi u vezi s proizvodnjom dobara i usluga, te naina na koji proizvedena dobra i usluge rasporeuje izmeu svojih lanova.

  Definiranje predmeta prouavanja ekonomike: proizvodnja (proces koritenja materijalnih i radnih resursa u stvaranju dobara i

  usluga)

  raspodjela (nain podjele ukupnog proizvoda drutva na njegove lanove (tko koliko dobiva))

  potronja (potronja je koritenje svega to ima vrijednost i uivanje usluga trajnih dobara).

  9

 • Tablica 1. Temeljna pitanja ekonomike

  TOPROIZVODITI

  KAKO PROIZVODITI

  KAKORASPODIJELITI

  Vrste dobara i usluga

  Kombiniranje resursa

  Metode raspodjele rezultata

  kapitalna dobra

  potrona dobra

  manualno

  (runim radom)

  automatizirano

  (strojnim radom)

  jednako

  prema radu

  prema dohotku

  (uz socijalnu skrb)

  10

  Slika 1. Ekonomski sustav

  Raspodjelaresursa(input)

  Koritenje resursa(proces)

  Zadovoljavanjepotreba(output)

  Povratna veza

  11

  Zadatak ekonomske znanosti (ekonomike, ekonomske teorije,

  teorije ekonomije)

  ekonomskog sustava (ekonomije, gospodarstva, privrede):

  Ekonomika (teorija) - prouavanje raspodjele resursa

  elje > potrebe > mogunosti

  Ekonomija praksa (mehanizam raspodjele resursa)

  12

 • Ekonomika se dijeli na:Makroekonomiku(grki makro znai velik)

  Prouava kretanje ukupnih (agregatnih) veliina (tednja, zaposlenost, nezaposlenost, cijene, investicije, teajevi, stopa rasta, drutveni proizvod, ponuda i potranja).

  Utemeljitelj: J. M. Keynes, Opa teorija zaposlenosti, kamata i novca, 1936.

  Mikroekonomiku(grki mikro znai malen)

  Prouava odnose izmeu grana i skupina u gospodarstvu i kretanje pojedinanih veliina (cijene, plae, trokovi, prihodi, izdaci, resursi, proizvodi, investicije).

  Utemeljitelj: Adam Smith, Bogatstvo naroda, 1776.

  13

  Predmet prouavanja mikroekonomike Mikroekonomski subjekti: proizvoai (ponuai): poduzea, domainstva

  potroai (kupci): kuanstva, pojedinci

  vlasnici resursa (kapitala, rada i zemlje).

  Ponuda Potranja

  Cijena

  14

  Slika 2. Bitni elementi predmeta prouavanja makroekonomike

  UKUPNI ROBNI I NOVANI TOKOVI

  POTREBE POTROAA PROIZVODNI KAPACITETI

  UKUPNA POTRONJA UKUPNA PROIZVODNJA

  AGREGATNA POTRANJA AGREGATNA PONUDA

  VISOKANISKA

  ZASTOJ NAPREDAK

  NEZAPOSL. INFLACIJA

  NISKAVISOKA

  ZASTOJNAPREDAK

  NEZAPOSL.INFLACIJA

  MJERE MONETARNE I KREDITNE POLITIKE

  15Izvor: Kari, M.: Mikroekonomika, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2006., str. 5.

 • Ekonomski sustavOdreuje nain na koji se provodi ekonomska aktivnost u nekoj

  zemlji.

  Svrha je ekonomskog sustava:

  osigurati red u ekonomskoj aktivnosti

  odrediti smjer njezina razvitka.

  Funkcije ekonomskog sustava:

  1. odrediti to je potrebno proizvoditi (mehanizam postizanja kompromisa, odreivanje prioriteta)

  2. osigurati racionalnu organizaciju proizvodnje (kako proizvoditi, kombinirati resurse, razvoj tehnologije)

  3. omoguiti raspodjelu proizvoda (kriteriji raspodjele i sredstva za provedbu raspodjele, utjecaj na uinkovitost).

  Kari, M.: Mikroekonomika, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2006., str. 28.

  16

  Oblici ekonomskog sustava: planski (gospodarstvo je organizirano po zapovjednom naelu; sve

  temeljne ekonomske odluke donosi vlada ili sredinji ured za ekonomsko planiranje)

  poduzetniki (decentralizirano odluivanje, funkcioniranje sustava: ravnotea, ponuda, potranja i cijene; automatizam trita, mogunost izbora za potroae, cjenovni sustav)

  mjeoviti (kombinacija djelovanja planskih i trinih snaga; u njima djeluje trite i slobodno poduzetnitvo, ali i drava ima znaajnu ulogu)

  tradicionalni (ekonomske odluke o tome to, kako i za koga e se proizvoditi donose se sukladno povijesnoj tradiciji).

  17

  Tablica 2. Temeljna obiljeja ekonomskih sustava

  Obiljeja Planski sustav Poduzetniki sustav

  Vlasnici resursa Drava (vlada) Pojedinci i poduzea

  Odluivanje Centralizirano Decentralizirano

  Temeljna metafora vrsta ruka Nevidljiva ruka

  Alokacija resursa Planska Trina

  Temeljno naelo Usmjerene ekonomije Slobodnog trita

  Potroaki izbor Ogranien Raznolik

  Ekonomski uinci Nedjelotvornost Djelotvornost

  18Izvor: Kari, M.: Mikroekonomika, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2006., str. 33.

 • Obiljeja idealnog ekonomskog sustava:

  ekonomska uinkovitost

  ekonomski rast

  puna zaposlenost

  stabilnost cijena

  jednakost u raspodjeli

  ekonomska sloboda.

  19

  Trite Sredinji mehanizam funkcioniranja poduzetnikog

  ekonomskog sustava. Ustanova u okviru koje kupci (nositelji potranje) i prodavatelji

  (nositelji ponude) odreenih dobara i usluga obavljaju razmjenu putem cijena (nepotpuna definicija). Kari, M.: Mikroekonomika, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2006., str. 66.

  Trite je mehanizam putem kojeg se susreu kupci i prodavatelji kako bi odredili cijene i razmijenili robe i usluge. Samuelson, P. i Nordhaus, W.: Ekonomija, 18. izdanje, MATE d.o.o., Zagreb, 2007., str. 26.

  20

  Slika 3. Elementi gospodarskog sustava

  Trite

  uinaka

  Trite

  resursa

  Poduzea

  (proizvoai

  )

  Kuanstva

  (potroai)

  Tokovi

  resursa

  Tokovi

  uinaka

  21Izvor: Kari, M.: Mikroekonomika, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek, 2006., str. 5.

 • !

  Slika 4. Kruni tok dohodaka i izdataka

  Trita proizvodnih resursa

  Trita proizvoda

  Poduzea Kuanstva

  Drava

  Financijske institucije

  PLAANJA

  POREZIPLAANJA

  POREZI

  KREDITI TEDNJA

  DOHODAKPLAANJA PROIZVODNIH RESURSA

  PRIHODI OD PRODAJE

  POTROAKI IZDACI

  22

  Ekonomske teorije

  Teorije se koriste za objanjavanje uoenih pojava pomou skupa temeljnih pravila i pretpostavki.

  Vrijednost teorije odreena je kvalitetom njezinih predvianja, uz dane pretpostavke.

  Teorija je korisna samo ako se moe upotrijebiti za predvianje dogaaja u stvarnom ivotu.

  Na primjer:

  teorija ponaanja prodavatelja

  teorija ponaanja potroaa

  teorija pona

Search related