Podatki (PLUS 5 - lipiec 2011)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Podatki (PLUS 5 - lipiec 2011)

 • Podatki

  7/2011 PLUS

 • 2 Ksigowy czy doradca podatkowy spoza firmy?

  6 Kompleksowo jako przewaga dobrego doradcy

  10 Stae wsparcie doradcy jako forma zapobiegania nieprawidowociom

  14 Szkolenia dedykowane lepsze od otwartych

  16 Okresowy przegld rozlicze podatkowych

  18 Klucz do sukcesu podczas kontroli

  20 Optymalizacje podatkowe jako forma poprawy efektywnoci przedsibiorstwa

  26 Ceny transferowe bagatelizowane ryzyko i niedocenione narzdzie planowania podatkowego

  30 Doradca podatkowy partnerem w codziennych decyzjach

  Spis treci

 • PLUS 1

  Szanowni Pastwo,

  Panta rhei kai ouden menei. Doradztwo podatko-we te.

  Kiedy znajomy przedsibiorca w wywiadzie dla jednej z gazet wyjawi, e zamierza pozyska kapita na rozwj swojej spki, w cigu tygodnia otrzyma kilkanacie propozycji spotka od doradcw nansowych, prawnych i podatko-wych. Wszyscy chcieli podzieli si z nim intere-sujcymi rozwizaniami dotyczcymi pozyskania rodkw, wsparcia prawnego i podatkowego, a take optymalizacji podatkowej.

  Doradztwo podatkowe czsto jest postrzegane jako udzielanie odpowiedzi na pytania poprzez przygotowanie opinii podatkowych. Wydaje si jednak, e taki schemat wsppracy doradcy i klienta odchodzi do lamusa. Nowym trendem na rynku jest aktywno doradcw podatkowych w relacjach z odbiorc usugi. Oczywicie nadal bardzo istotna bdzie kada prba odpowiedzi na pytania klienta i tak ju pozostanie. Jednak czekanie za biurkiem na pojawienie si kolejnego problemu do wyjanienia moe okaza si pocztkiem koca kariery wspczesnego dorad-cy podatkowego.

  Skoncentrowanie si jedynie na poszukiwaniu klientw rwnie nie gwarantuje sukcesu. Doradca, by pozosta partnerem dla osb korzy-stajcych z jego usug, powinien poznawa i stale ledzi zmiany zachodzce zarwno u tych osb, jak i w ich branach. Klient oczekuje bowiem, e proponowane rozwizania bd opracowane specjalnie na jego potrzeby i gboko osadzone w konkretnych realiach.

  To jednak nie koniec wyzwa dla doradcy. Jego aktywno powinna si rwnie koncentrowa na staym monitorowaniu zmian zachodzcych w przepisach oraz interpretacjach. Musi on

  na bieco informowa klientw nie tylko o tych zmianach, lecz take o ewentualnych skutkach, szansach i zagroeniach. Ponadto doradca, znajc klienta, bran oraz obowizujce przepisy, moe samodzielnie kreowa rozwizania i proponowa ich wprowadzenie.

  Zapraszam Pastwa do zapoznania si z najnow-szym wydaniem magazynu PLUS. Powicamy go w znacznej mierze omwieniu nowej roli doradcy podatkowego, ktry nie czeka biernie na pytania klienta, lecz proponuje mu rozwi-zania w peni dostosowane do potrzeb. Dziki temu staje si zaufanym partnerem i wsptwrc sukcesu jego rmy. ycz Pastwu miej lektury!

  Dariusz BednarskiPartner Zarzdzajcy, Doradztwo Podatkowe bednarski.dariusz@gtfr.pl

 • PLUS 2

  Ksigowy czy doradca podatkowy spoza rmy?

  Dlaczego miabym korzysta z usug doradcy podatkowego? Przecie zatrudniam dobrego ksigowego i pac mu duo pienidzy, wysyam go na szkolenia i prenumeruj specjalistyczn pras. On powinien dba o moje sprawy podatkowe. Na tak sformuo-wane pogldy prezesw rm odpowiadam zawsze porw-naniem: gdy mam wietnego lekarza rodzinnego, ale boli mnie zb, czy udaj si do niego, czy jednak do stomatologa? Wybr jest prosty. Tak samo oczywisty powinien by fakt, e ksigowy, ktry zajmuje si w rmie ksigami rachunko-wymi i sprawozdawczoci, dostarczaniem raportw i infor-macji dla zarzdu, opiniowaniem zawieranych umw, lokowaniem wolnych rodkw pieninych, nadzorem nad pynnoci oraz wieloma innymi sprawami o kluczowym znaczeniu, nie jest w stanie jednoczenie dobrze peni funkcji doradcy podatko-wego.

  Kompetencje doradcy

  Doradcy podatkowi Grant Thornton Frckowiak kadego roku rozwizuj dla swoich klientw okoo 3 tys. rnorodnych problemw podatko-wych. Dziki takiemu dowiadczeniu moemy okreli, jakimi kompetencjami powinien wyrnia si skuteczny doradca podatkowy. Czy gwny ksigowy w rmie legitymuje si podobnymi kwali kacjami?

  1. Specjalistyczna wiedza i ledzenie zmian

  Zawd doradcy podatkowego nie jest prosty, nie naley te do zaj typowo etatowych. Nie mona o godzinie 16.00 czy 17.00 zamkn drzwi biura, wrci do domu i zapomnie o pracy do nastpnego ranka. Kady doradca podatkowy musi sobie zdawa spraw, e jeeli nie bdzie stale ledzi przepisw i nada za ich zmiana-mi, nowymi interpretacjami oraz orzeczeniami, a take jeli nie bdzie czyta prasy podatkowej, przestanie by dobrym specjalist w swojej dziedzinie. Zaledwie kilkumiesiczna przerwa w staym doskonaleniu i podtrzymywaniu poziomu wiedzy powoduje, e doradca podat-kowy traci kompetencje i przestaje nada za zmieniajc si rzeczywistoci. Ciga praca nad sob wymaga wic ogromnych nakadw czasu, rwnie tego prywatnego.

  2. Umiejtno dokonywania wykadni prawa

  Czy musi doj do zawarcia umowy sprzeday, eby powsta przychd w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osb prawnych albo obrt w rozumieniu ustawy o VAT? Czy konfuzja nalenoci i zobowizania podlega opodatkowaniu? Czy nowacja powoduje powsta-

  Podatki

 • PLUS 3

  nie rnic kursowych? Czy koszt poniesiony w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym to koszt ujty w ksigach na koncie kosztowym, czy rwnie w czynnych rozliczeniach midzy-okresowych?

  Jeeli ustawa podatkowa nie wprowadza de nicji sowa, ktrym si posuguje, czy naley rozumie to sowo zgodnie z de nicj zawart w innej ustawie podatkowej albo przepisach innej gazi prawa, a moe trzeba posugiwa si de nicj ze sownika jzyka polskiego?

  Jaki rodzaj wykadni prawa dominuje w prawie podatkowym? Wykadnia jzykowa, systemo-

  wa, celowociowa czy funkcjonalna? W jakiej kolejnoci stosuje si nastpne wykadnie, jeeli poprzednia nie daje jasnych wynikw?

  Czym jest przepis oglny, a czym przepis szcze-glny?

  Doradca podatkowy potra odpowiedzie na powysze pytania i wiele innych. Co wicej, dobry specjalista powinien dokonywa wykad-ni prawa, poniewa bez tej umiejtnoci moe jedynie powiela pogldy innych osb pojawia-jce si w publikacjach, interpretacjach czy orzeczeniach sdu, zamiast samodzielnie interpre-towa obowizujce przepisy.

 • PLUS 4

 • PLUS 5

  3. Umiejtno stosowania znanych rozwiza w nowych branach i w nowych sytuacjach

  Wartoci dodan dziaa doradcy podatkowego, ktry w przeciwiestwie do gwnego ksigo-wego pracuje zwykle z rmami z rnych bran, jest moliwo zaproponowania rozwiza stosowanych i sprawdzonych w innych przed-sibiorstwach. Przykadem problemu, z ktrym boryka si wiele podmiotw jest kwestia rozli-cze z tytuu uywania samochodw subowych do celw prywatnych. Podobnie te problem premii pieninych i sposobu ich rozlicza-nia dla celw podatku VAT by przedmiotem rozwaa wielu rm i doradcw podatkowych. W zwizku z tym doradca z bogatym dowiad-czeniem moe z atwoci rozpowszechnia dobre praktyki podatkowe, ktre wsptworzy w innych rmach lub zwyczajnie zaobserwowa u swoich klientw.

  4. Umiejtno opracowania rozwiza niestan-dardowych

  Nowe, niestosowane dotychczas rozwizania podatkowe wdraane s nie tylko w przypadku wielkich transakcji, lecz take w zakresie podsta-wowych, codziennych operacji wykonywanych przez podatnika. I s one rwnie wartociowe. Mimo e nie zawsze przynosz jednorazowo wysokie korzyci, wpywaj na konkurencyj-no rmy wobec jednostek, ktre tych nowych koncepcji nie stosuj. Dobrym przykadem wdroenia niestandardowych metod z ostat-nich miesicy mog by innowacje w zakresie wysyania faktur w formie PDF. Dzi s one ju dopuszczalne, a jeszcze w ubiegym roku byy kwestionowane przez organy podatkowe. Gwny ksigowy, nawet zdajc sobie spraw z istnienia nowatorskich rozwiza, moe mie

  problem z ocen sytuacji, w ktrej bdzie mona je bezpiecznie zastosowa w rmie.

  5. Moliwo konsultacji i dyskusji

  Skomplikowane problemy bardzo trudno rozwiza samodzielnie. Praca zespoowa, moliwo wymiany pogldw, burze mzgw i dyskusje uatwiaj to zadanie. Doradca podat-kowy jako czonek wikszego zespou specja-listw ma moliwo skonsultowania danego problemu z koleankami i kolegami. Czsto takie wewntrzne wymiany pogldw prowa-dz do powstania efektu synergii, skutkujcego wypracowaniem optymalnego rozwizania podatkowego. W wikszoci przedsibiorstw gwny ksigowy nie ma z kim przeprowadzi takiej merytorycznej dyskusji.

  Dla kadej rmy, bez wyjtku, najlepszym rozwizaniem jest jednak cisa wsppraca doradcy podatkowego i gwnego ksigowego. Ten ostatni powinien by partnerem doradcy, wprowadzajcym go w specy k funkcjonowania rmy, stosowanych w niej rozwiza czy istniej-cych ogranicze. W pniejszych etapach wsp-pracy istotn rol ksigowego staje si recenzo-wanie pomysw doradcy. Bez tej wsppracy i oceny nowych koncepcji, proponowane przez doradc rozwizania mog okaza si niedostoso-wane do unikalnej sytuacji rmy, co w skrajnych przypadkach prowadzi do naraenia jej na niepo-trzebne ryzyko podatkowe.

  Dariusz BednarskiPartner Zarzdzajcy, Doradztwo Podatkowe bednarski.dariusz@gtfr.pl

 • PLUS 6

  Kompleksowo jako przewaga dobrego doradcy

  Dbanie o sprawy podatkowe w rmie spoczywa najczciej na barkach gwnego ksigowego lub dyrektora nansowego. Jeeli taka osoba nie ma do dyspozycji caego dziau podatkowego lub kontrolera, musi samodzielnie, lecz komplek-sowo przyjrze si dziaalnoci rmy, podejmowanym przedsi-wziciom oraz decyzjom gospo-darczym. Powinna rozumie ich sens biznesowy, skutki nanso-we, ksigowe, podatkowe, a take pojmowa stosowane rozwiza-nia prawne. W taki sposb na biznes patrz zwykle waci-ciele rm biorcy czynny udzia w zarzdzaniu. Jeeli spojrzenie odbiorcy porad podatkowych jest z koniecznoci kompleksowe, jego partnerem moe by jedynie doradca, ktry rwnie posiada takie kompetencje.

  Specjalizacja moe by nieefektywna

  Wielu czytelnikw spotkao si na pewno w swojej pracy zawodowej z sytuacj, kiedy w trakcie rozmowy z doradc podatkowym pada odpowied niestety nie wiem, musz skonsulto-wa si z koleg z innego