PODATKI W NIEMCZECH

 • View
  46

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PODATKI W NIEMCZECH. Gwoździk Magdalena Jakubowska Małgorzata Kałka Agnieszka Karska Dorota. Każdy, kto pracuje w Niemczech i posiada kartę podatków dochodowych (tzw. Lohnsteuerkarte) jest zobowiązany do płacenia podatków i rozliczenia się z fiskusem w ciągu dwóch lat. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PODATKI W NIEMCZECH

 • PODATKI W NIEMCZECHGwodzik MagdalenaJakubowska MagorzataKaka AgnieszkaKarska Dorota

 • Kady, kto pracuje w Niemczech i posiada kart podatkw dochodowych (tzw. Lohnsteuerkarte) jest zobowizany do pacenia podatkw i rozliczenia si z fiskusem w cigu dwch lat.

  Wyrniamy podatki:Bezporednieporednie

 • PODATKI BEZPOREDNIE

  PODATKI OD DOCHODU OSOBISTEGOPITPODATEK NA KOCI

  PODATKI OD OSB PRAWNYCH CITPODATEK HANDLOWY

 • Podatek od Dochodu Osobistego(PIT = Personal Income Tax)obejmuje wszystkie rodzaje dochodw osobistych,podatek od wynagrodzenia - pacony miesicznie i pobierany automatycznie z wypaty, wysoko zaley od wysokoci zarobkw, istnieje sze rodzajw formularzy podatkowych,podatek na koci - pomidzy 7% a 9% dochodw opodatkowanych

  Stopy Podatku od Dochodw Osobistych

  Stopa PodatkowaPodstawa Opodatkowania (EUR/rok)0%do 7 66415% 7665 - 52 15245%powyej 52 152

 • PODATEK OD OSB PRAWNYCH(Corporate Income Tax = CIT) podstawow stop jest 25%.

  podatek handlowy (Gewerbesteuer) - patny od zyskw firmy, zazwyczaj wynosi 18%

 • PODATKI POREDNIE W NIEMCZECH

  Podatek od wartoci dodanej (Value Added Tax =VAT)

  Akcyza i co.

 • Podatek od wartoci dodanej (Value Added Tax =VAT) pobieranym od wszelkiego rodzaju publicznej i prywatnej konsumpcji ( dbr i usug ),podstawow stawk jest 19%, niektre produkty stawka uproszczona 7%(54 grupy towarw),eksport nie jest objty podatkiem,

 • AKCYZA I COakcyza na olej napdowy wynosi 470 euro,akcyza na alkohol 0,787 euro/hl/oPlato. Uniknicie opat jest moliwe przy przewoeniu:10 l spirytusu, 20 l wyrobw spirytusowych, 90 l wina (w tym tylko 60 l wina musujcego), 110 l piwa oraz w okresie przejciowym do 31.12. 2008 200 szt. papierosw osoby zajmujce si przewozem towarw w ramach dziaalnoci gospodarczej - tylko 40 szt. papierosw

 • Poszczeglne podatki pobierane s przez odpowiednie organy:

 • OPODATKOWANIE REZYDENTW Rezydenci zagraniczni pac podatek jedynie od dochodw uzyskanych w Niemczech. Podatek jest pobierany od dochodw wg tych samych regu, jak od obywateli niemieckich. Zgodnie z niemieck legislacj tyczc si zabezpieczenia spoecznego, obcokrajowcy pracujcy w Niemczech musz take uiszcza skadki na ubezpieczenia spoeczne, o ile s postrzegani prawnie jako zatrudnieni przez niemieckiego pracodawc.

 • OPODATKOWANIE FIRM ZAGRANICZNYCHstosowane podatki zale od formy prawnej firmy,z reguy s tosame z paconym przez firmy niemieckie:podatek dochodowy od osb prawnych 25%,podatek handlowy pacony od zyskw uzyskanych przez firm zagraniczn w danej gminie,VAT 19% lub stawka obniona 7%.ustawa o unikaniu podwjnego opodatkowania- kwota podatku zapacona w Niemczech jest odjta od podatku nalenego w innym kraju

 • ULGI PODATKOWE W NIEMCZECH

  Od podstawy opodatkowania mona odliczy koszty produktywne:koszty dojazdw do pracy,rodki robocze (np. narzdzia, specjalistyczne ksiki i czasopisma),ubrania robocze,skadki na zwizki zawodowe.Zwrot zapaconego podatku VAT otrzyma polskie przedsibiorstwo ale musi spenia okrelone warunki.

 • nie posiada na terenie Niemiec siedziby, oddziau lub przedstawicielstwa;nie jest zarejestrowane na terenie Niemiec jako patnik podatku od towarw i usug, (w stosunku do podmiotw zarejestrowanych dla celw podatku VAT na terenie Niemiec obowizuj inne przepisy);zarejestrowane jest w Polsce dla celw podatku VAT i posiada na terenie Polski siedzib;zakupione na terenie Niemiec towary i usugi, jak i zapacony przy ich nabyciu podatek VAT, zwizane s z prowadzon w Polsce dziaalnoci gospodarcz i zostay zakupione lub wykonane na potrzeby podmiotu zagranicznego nie zarejestrowanego na terenie Niemiec dla celw podatku VAT.

 • Podejmowanie dziaalnoci gospodarczej w Niemczechobowizuje swoboda dziaalnoci gospodarczej, wniosek skada si do niemieckiego urzdu ds. gospodarczych,konieczna jest przynajmniej podstawowa znajomo jzyka niemieckiego,w niektrych przypadkach niezbdna moe by: koncesja, karta rzemielnicza.

 • Dopuszczalne formy prawne prowadzonej dziaalnoci gospodarczej:Dziaalno indywidualnaSpka cywilnaSpka jawna;Spka komandytowa;Oddzia - Spka akcyjna Spka z ograniczon odpowiedzialnoci Przedstawicielstwo

 • Podejmowanie pracy przez obywateli Polski Niemcy deklaruj zastosowanie najduszego okresu przejciowego, czyli 2 + 3 + 2, cznie 7 lat, motywujc to ochron wasnego rynku pracy. przejciowych zatrudnienie w Niemczech jest moliwe i moe si odbywa na okrelonych zasadach. praca sezonowa,umowy o dzieo,pomoce domowe,wakacyjna praca studentw,praktyki uczniowskie.

 • Zasady dostpu obywateli Polski do rynku pracy w Niemczech znalezienie potencjalnego pracodawcy, wniosek o udzielenie pozwolenia na prac (Bundesagentur fr Arbeit),poszukujcy pracy mog zarejestrowa si w agencji lub skorzysta z systemu informacyjnego SIS w celu samodzielnego poszukiwania pracy,pracownik z Polski, ktry przepracowa legalnie, na podstawie zezwolenia, bez przerwy, 12 miesicy i w tym czasie mia miejsce pobytu w Niemczech, otrzymuje na wniosek nieograniczony dostp do otwartego rynku pracy

 • Sposoby poszukiwania pracy w Niemczech pozyskanie oferty z Ministerstwa Gospodarki i Pracy http://www.praca.gov.pl ,EURES, http://www.europa.eu.int/eures portalu internetowym niemieckiego urzdu pracy http://www.arbeitsagentur.de,prywatne niemieckie lub polskie agencje porednictwa pracy giedach pracy na terenie Polski i Niemiec,midzynarodowych giedach pracy na terenie Polski i Niemiec.

 • Ubieganie si o prac - wymagane dokumenty yciorys moe by w formacie CV europejskiego, list motywacyjny, wiadectwa szkolne i pracy, dokumenty uprawniajce do wykonywania danego zawodu, zawiadczenia o ukoczonych kursach oraz dokument tosamoci.

 • Wynagrodzenie za prac Stawki godzinowe pracownikw w poszczeglnych branach gospodarki reguluj ukady taryfowe, corocznie negocjowane pomidzy centralami zwizkw zawodowych, a zwizkami pracodawcw. Okrelaj one minimalne stawki wynagrodzenia, jakie pracodawca jest zobowizany wypaca pracownikom. Pracodawca zobowizany jest rwnie przestrzega postanowie szczegowych ukadw taryfowych. Niektre z nich przewiduj wypaty dodatkw urlopowych (Urlaubsgeld) i witecznych (Weihnachtsgeld).Przykadowe rednie miesiczne wynagrodzenie w usugach wynosi od 2700 euro oraz w przemyle do 2900 euro. Nauczyciel zarabia ponad 4000 euro.

 • OGLNE ZASADY DOSTPU DO USUG MEDYCZNYCHcudzoziemiec chccy skorzysta z podstawowych, bezpatnych usug medycznych na wypadek choroby podczas krtkiego pobytu w Niemczech musi przedoy formularz E111,maonkowie, ktrzy nie pracuj oraz dzieci take objci s tym ubezpieczeniem, jeeli rwnie wystpi o ten formularz,osoby zatrudnione w Niemczech posiadaj kart ubezpieczeniow, ktr posuguj si przy kadej wizycie u lekarza, listy lekarzy zgodnie z ich specjalnociami znajduj si na Yellow Pages http://www.gelbeseiten.de

 • WIADCZENIA Z UBEZPIECZE SPOECZNYCHEmerytura,Wczeniejsza emerytura,wiadczenia z tytuu choroby,wiadczenia z tytuu wypadkw przy pracy i chorb zawodowych.

  INNE WIADCZENIA SOCALNE

  wiadczenia rodzinne wiadczenia z tytuu bezrobocia

 • Warunki nabywania prawa do zasiku dla bezrobotnych w Niemczech Prawo do zasiku dla bezrobotnych nabywa osoba, ktra w ostatnich trzech latach przepracowaa 360 dni kalendarzowych i bya objta wymaganym ubezpieczeniem. Warunki jakie musi speni osoba bezrobotna to:rejestracja w urzdzie pracy jako osoba bezrobotna,przeznaczenie na poszukiwanie pracy co najmniej 15 godzin tygodniowo,pozostawanie w dyspozycji urzdu pracy. Wysoko zasiku jest uzaleniona od ostatnio osiganych dochodw i ksztatuje si na poziomie 6067% tych dochodw. Okres pobierania zasiku wynosi 180 dni kalendarzowych i moe by przeduony do 960 dni w szczeglnych przypadkach.

 • rdastrona internetowa Ministerstwa Gospodarki i Pracy: http://www.praca.gov.pl ,http://www.pup.nysa.plprocedury wydawania pozwole na prac: http://www.arbeitsagentur.de/nn_27836/SiteGlobals/Forms/Suche/serviceSuche__Form,templateId=processForm.html?allOfTheseWords=+Arbeitsgenehmigung&x=15&y=9Federalna Agencja ds. Pracy: http://www.arbeitsagentur.de Dziaalnoc gosp. w Niemczech: http://www.wirtschaft-polen.de/pl/przewodnik.podatkirfn2007.php Praca w Niemczech: http://www.praca-w-niemczech.info/praca.php