PODSTAWY BUDOWANIA - ?ZKA PODSTAWY BUDOWANIA... · konstrukcji budowlanych, realizacji inwestycji budowlanych

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PODSTAWY BUDOWANIA - ?ZKA PODSTAWY BUDOWANIA... · konstrukcji budowlanych, realizacji inwestycji...

1

KRZYSZTOF MICHALIK

PODSTAWY BUDOWANIA

TRWAO, UYTECZNO, PIKNO

KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

2

WYDAWNICTWO PRAWO I BUDOWNICTWO

Redaktor merytoryczny :mgr in.arch.Joanna K.Michalik

Redaktor techniczny:Micha Jemielniak

Korekta:zesp redakcyjny

Recenzent:mgr in.Tomasz Gsiorowski

Opracowanie graficzne:Biuro Projektowe Konstruktor

Projekt okadki:Micha Jemielniak, Krzysztof Michalik

Sklad i amanie:Micha Jemielniak

Druk i oprawa: tu adres

Ksika dostpna:www.allegro.pl

Wydanie I.

Ksika przeznaczona jest dla osb zwizanych z budownictwem i architektur ,dla inynierw budownictwa, architektw , projektantw, konstruktorw budowlanych a w szczeglnoci dla studentw kierunkw budownictwo, architektura, inynieria ldowa ,sanitarna oraz

ekspertw z zakresu budownictwa , osb penicych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ,kierownikw budowy, kierownikw

robt , inspektorw nadzoru inwestorskiego, inwestorw , instytucji prowadzcych i realizujcych inwestycje budowlane. Przeznaczona rwnie jest dla specjalistw pragncych poszerzy swoj wiedz w zakresie podstaw budowania ,filozoficznych ,historycznych, tworzenia

konstrukcji budowlanych, realizacji inwestycji budowlanych i ich znaczenia dla wspczesnej myli i praktyki inynierskiej .

Autor przekazuje skomplikowane problemy i zagadnienia zwizane ze sztuk budowania,sztuki budowlanej w zakresie podstaw cywilizacyjnych, kulturowych , filozoficznych, metodologicznych, teoretycznych i praktycznych problemw budownictwa, konstrukcji

budowlanych i realizacji obiektw budowlanych rwnie w ujciu historycznym. Opracowanie jest efektem wieloletnich dowiadcze w

zakresie wykadw akademickich , wykadw monograficznych, szkole i publikacji oraz dziaalnoci autora jako gwnego projektanta kompleksw mieszkaniowych,handlowych i przemysowych ,budynkw,obiektw budowlanych i inynieryjnych , konstruktora budowlanego,

realizatora inwestycji budowlanych, eksperta i rzeczoznawcy budowlanego, biegego sdowego z zakresu budownictwa, wykadowcy akademickiego na kierunku Budownictwo w Katedrze Technologii Budownictwa na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk

Stosowanych Wyszej Szkoy Technicznej w Katowicach. Dodatkowe informacje zamieszczone s na stronie indywidualnej wykadowcy i

rzeczoznawcy:

www.wykladowca.biurokonstruktor.com.pl

www.rzeczoznawca-michalik.pl

Odbiorcy: inynierowie i technicy budownictwa,projektanci konstrukcji i architektury,studenci wydziaow architektury, inynierii ldowej, budownictwa, uczniowie studiw ,technikw budownictwa i architektury,osoby penice samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

pasjonaci budowania i projektowania.

Copyright by Wydawnictwo Prawo i Budownictwo,Chrzanw 2015.

ISBN 978-83-937513-1-0

Autor i wydawca informuj,e podjli wszystkie moliwe starania ,aby zapewni prawidowoc danych oraz opinii zawartych w tej ksice i za ewentualne bedy nie mog by pocignici do odpowiedzialnoci.

Utwr w caoci i we fragmentach nie moe by skanowany,kserowany ,powielany bd ropzpowszechniany za pomoc urzdze elektronicznych,mechanicznych,kopiujcych,nagrywajcych i innych w tym nie moe by umieszczany,ropowszechniany w postaci cyfrowej

zarwno w Internecie ,jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

Wydawnictwo Prawo i Budownictwo

Biuro ProjektoweKonstruktor

ul.Kolonia Stella 26,32-500 Chrzanw

tel.32-623-50-18,fax.32-625-06-23

3

e-mail:wydawnictwo@biurokonstruktor.com.pl

www.biurokonstruktor.com.pl

Spis treci.

1.Wstp.

2.Podstawy filozoficzne, a sztuka budowania .

3.Podstawy teoretyczne i naukowe.

4.Zarys historii budowania.

5.Pocztki konstrukcji budowlanych.

6.Sztuka budowania i bezpieczestwo konstrukcji.

7.Zawd budowniczy konstruktor.

8.Wielcy inynierowie i konstruktorzy.

9.Przeslanie Witruwiusza - wspczesne konstrukcje budowlane.

10.Trwao i niezawodno konstrukcji budowlanych.

11.Uyteczno i funkcjonalno budowli.

12.Pikno i estetyka konstrukcji.

13.Konstruktywizm i dekonstruktywizm w architekturze.

14.Sztuka budowania w dziele Wituwiusza.

15.Podsumowanie.

4

1. Wstp

Rola konstruktora,inyniera budownictwa w procesie projektowania i realizacji obiektu

budowlanego cigle marginalizowana przez architektw jest rol podstawow i znaczc.

To wanie konstruktor przez tworzenie idealnych ,piknych czasem prostych i powtarzalnych

konstrukcji ksztatuje w powanej czci wspczesne wymagania estetyczne.Rwnie

nowoczesne materiay budowlane , technologie,metody realizacyjne, organizacja procesw

budowlanych wymagaj niezwykle rozbudowaych umiejtnoci teoretycznych i praktycznych

z zakresu zasad wspczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Konstrukcja moe by

genialnie prosta,jak rwnie genialnie skomplikowana, moe ksztatowa przestrze i tworzy

podstaw do rnego rodzaju dodatkw i udziwnie. Jednak bez wzgldu na formy

architektoniczne konstrukcja nadal jest jej niezbdn podstaw, sztuk konstruowania i

budowania.

Odpowiedzialnoc konstruktora jest w wietle prawa wrcz nieograniczona, nieograniczona

w czasie ,prawie i zakresie, karna, cywilna, zawodowa ,etyczna, nie porwnywalna do innych

zawodw zwizanych z budownictwem w tym niklej odpowiedzialnoci prawnej architekta.

We wspczesnych pojciach z zakresu twrczoci czowieka budowanie,konstruowanie jest

Sztuk.

Przywaszczanie przez architektw dziea Witruwiusza i innych teoretykw ,historykw

budownictwa , jako wycznie podstaw architektury wydaje si duym naduyciem , gdy w

rzeczywistoci w wikszoci jego dzieo powicone jest wanie sztuce budowania,

mechanice, konstrukcji, inynierii ldowej , geologii , technologii i hydraulice czyli oglnie

pojtej technice , jake odlegej od wiedzy wielu wspczesnych architektw.. Wystarczy

pobienie zapozna si z tym dzieem, aby mie pewno, e jest to dzieo Wielkiego

Budowniczego, Konstruktora i Inyniera i Teoretyka Sztuki Budowania.

Budownictwo i konstrukcje budowlane s dziedzin techniki, a jednoczenie czci

rozlegej sztuki, sztuki budowania, ktra zajmuje si projektowaniem i wznoszeniem

budynkw i budowli, utrzymaniem, wzmacnianiem i wreszcie nawet ich rozbirk i

likwidacj.

Dzieo konstruktora, jako cz architektury zwykle odpowiada zamierzonej funkcji, celowoci

technicznej oraz wymaganiom ekonomicznym i estetycznym. Sztuka budowania, aby t sztuk

bya, wymaga korzystania z osigni innych dyscyplin , w tym filozofii, matematyki, fizyki,

mechaniki statyki, jak rwnie socjologii, psychologii, nauk ekonomicznych i innych nauk

humanistycznych i przyrodniczych w oparciu oczywicie o wszelkie aspekty rozwoju

spoeczestwa technologicznego.

Opracowanie jest prb zwrcenia uwagi na podstawowe problemy i elementy

projektowania, budowy utrzymania i wzmacniania konstrukcji budowlanych, na oglne

zasady sztuki budowania w ujciu historycznym, na podstawy filozoficzne, teoretyczne i

5

naukowe w aspekcie historia budownictwa, historii konstrukcji budowlanych, trwaoci,

niezawodnoci, zapewnienia bezpieczestwa konstrukcji, wreszcie pikna i estetyki

konstrukcji budowlanych oraz roli budowniczego, konstruktora budowlanego we

wspczesnych konstrukcjach budowlanych i inynierskich w aspekcie uniwersalnego

przesania rzymskiego budowniczego, teoretyka konstrukcji, inyniera, technologa, mechanika

Marka Witruwiusza.

Rozlega wiedza pomaga konstruktorowi na dysponowanie rnymi elementami wiedzy,

swobod w analizie wymaga konstrukcji budowlanych, a co za tym idzie tworzenie

nowoczesnych, niekonwencjonalnych konstrukcji, czasem denie do ich prostoty,komplikacji,

doskonaoci i pikna . W cigu wiekw zmieniay si zarwno zakres obowizkw i

koniecznej wiedzy budowniczego-konstruktora, jak i samo pojmowanie sztuki budowania.

Mona rwnie przyj za pewnik, e wykonywanie czynnoci budowniczego zwizane byo z

naturaln dziaalnoci czowieka od zarania dziejw, a zawd budowniczego jawi si, jako

jedna z najstarszych profesji zwizanych z rozwojem cywilizacji wiatowej.

Konstrukcje budowlane, ich racjonalno, pikno i estetyka s zwizane bezporednio z

zaletami ich absolutnej podstawy, czyli matematyki i mechaniki oglnej. Jeeli wic

Matematyka jest Krlow Nauk to Mechanika pozostaje w krgu jej najwaniejszych

elementw to Sztuka Budowania jest po dzi dzie najwaniejsz czci procesu tworzenia.

Teoretyczne podstawy konstrukcji i praktyka budowania stanowi efekt tysicy lat