of 18 /18
Podzim s Českou televizí

Podzim s Českou televizí - Czech Television

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Podzim s Českou televizí - Czech Television

Podzim s eskou televizí
V duchu svého poslání televize veejné sluby nabídne eská televize ve svém podzimním vysílání tradin široké spektrum poad napí všemi ánry a pro rzné cílové skupiny. „eská televize si tváí v tvá nadcházejícímu 60. výroí vzniku televizního vysílání v R a s tím i eskoslovenské televize, jí je nástupkyní, uvdomuje sílu tradice, kterou zastupuje,“ íká editel programu T Milan Fridrich.
Podzimní schéma T1 bude kombinací tradice a inovace. „T posiluje veejnou hodnotu prvního programu silnou pvodní dramatickou tvorbou a publicistickou tvorbou zaloenou na originalit a poznání,“ upesuje Milan Fridrich a dodává:
„T1 nabídne silné píbhy a originální eskou pvodní tvorbu v dosud nevídané míe. Velkým návratem jsou osudy podplukovníka Antonína Madry v nové ad Zdivoelé zem anebo rodiny Dvoákových ve Vyprávj, inovací osudy generace
„samotá“ jako rodi v seriálu Ententýky i velká soutní odyssea po naší republice v cyklu Meme dál?.“
Program T2 posílí svoji roli na poli poznání a umleckého záitku a nabídne tu nejkvalitnjší tvorbu pro všechny generace. „V hlavním vysílacím ase pibudou tolik oblíbené dokumentární cykly. Napíklad nejslavnjší díla eských dokumentarist, seriál o rozpadu eskoslovenska a na druhé stran cykly o vesmíru a moderní technice. Dvojka rovn pinese chytrou a kvalitní zábavu a dramatickou tvorbu, mezinárodními cenami ovnené seriály i slavné divadelní hry, operu a koncerty v sobotním prime time,“ dopluje editel programu T.
S novými poady poítá na podzim program T24, který významn posiluje pedevším svoje víkendové vysílání. Nov se tedy diváci budou moci potkávat s oblíbeným ranním poadem Studio 6 i v sobotu a v nedli. Pod názvem Studio 6 Víkend ho bude T24 vysílat od 7 do 11 hodin. Další novinkou bude speciál Hyde park – Civilizace, který se bude v širším kontextu vnovat otázkám vdy a civilizaním fenoménm. Vysílat se bude vdy v sobotu od 20.05 hodin.
Pvodní seriál patí mezi tradiní a divácky oblíbené formáty, které jsou s eskou televizí nerozlun spjaty. V letošní podzimní sezón uvede eská televize hned ti premiérové seriály, piem kadý z nich se dotýká lidských píbh ze zcela jiné roviny. Dramata z nedávné historie odvypráví tvrtá ada seriálu Zdivoelá zem, odlehenjší formou se na minulou dobu dívá oblíbený seriál Vyprávj Nový pvodní seriál eské televize Ententýky je – na rozdíl od dalších dvou podzimních seriálových premiér – pevn ukotven v souasnosti a eší partnerské a rodiovské vztahy dnešní mladé a stední generace. S nadsázkou a humorem se nebojí dotknout i vánjších ivotních problém, jako jsou stídavá pée, ivot svobodné matky, posedlost zdravým ivotním stylem, nevry a zklamání a další. Seriálovou tvorbu doplní cyklus hororových povídkových píbh Okno do hbitova.
Vyprávj (16 díl)
od 7. 9. | pátek | T1 | 20.00
Seriál Vyprávj ji od svého poátku mapuje uplynulých 40 let eské historie oima obyejné eské rodiny a nezastaví se ani s pádem elezné opony. Naopak, tvrtá ada nás zavede pedevším do let porevoluních!
V prvních dílech bude mít divák šanci zavítat do období mezi lednem a listopadem roku 1989, tedy na samotný práh sametové revoluce. Seriáloví hrdinové v této dob podepisují petici „Nkolik vt“, poslouchají Jakešv slavný projev na erveném hrádku, i reflektují nápor východonmeckých uprchlík na praskou ambasádu NSR. Tvrci nezapomnli ani na „nepolitické“ situace, podíváme se na dovolenou do Jugoslávie, po dlouhé dob se také bude volit MISS SSR atd.
Sametová revoluce zásadn zmní ivot všem postavám seriálu. Diváci spolen s nimi zaijí celou adu historických mezník, mezi nimi napíklad první svobodné volby, malou a velkou privatizaci, rozdlení eskoslovenska, restituce, první krachy bank, povodn, nebo zasedání
Mezinárodního mnového fondu v Praze. Hrdinové Vyprávj budou také s naptím sledovat první Válku v zálivu i teroristické útoky v záí 2001 v New Yorku.
„Tato ada seriálu nabízí, podle mého názoru, velmi atraktivní osobní i spoleenská témata, která optikou našich známých postav poskytnou kontext s uplynulými roky,“ íká Rudolf Merkner, scenárista seriálu. Producent Filip Bobiski jej pak dopluje: „Jsem rád, e se v seriálu podailo zmapovat toto období oima naší ticátnické, tyicátnické generace. Náš pohled je moná mén zatíen nezpochybnitelnými hrzami let padesátých, a tak se zejména na léta sedmdesátá a osmdesátá jsme schopni podívat s vtším nadhledem, civilnji, nezabývat se jen velkou a dramatickou historií. Vím, e se nám podailo zachytit celkem vrn atmosféru doby, tak jak jí vnímala vtšina normálních rodin, i kdy nkdy musíme v zájmu zábavnosti trochu stylizovat. Jsem pesvden, e to je na projektu cenné.“
Seriál Vyprávj se za dobu své televizní „spanilé jízdy“ stal takka kultem a dlouhodob patí k nejsledovanjším a nejoblíbenjším poadm eské televize. Vedle diváckých cen TýTý, které v kategorii Seriál roku sbírá u od roku 2009, získali v loském roce tvrci i Zlatou nymfu z festivalu v Monte Carlu. O divácké oblib svdí i fakt, e profil poadu na Facebooku má aktuáln více ne 55 000 fanoušk.
Lokace: Chorvatsko (Zadar a okolí), jezero Lhota, Vyká u eského Brodu, Jestebice, Praha-Bohnice, Praha- Lysolaje, Praha-Chodov, Praha-eporyje, íany, Nesvaily u Romitálu a jiné.
Herecké obsazení: Eva – Andrea Kerestešová Karel – Roman Vojtek Honzík – Brao Holiek Jana – Veronika Freimanová Josef – Svatopluk Skopal Zuzka – Hana Vagnerová Tonda – Jaromír Nosek Babi – Nina Divíšková František – Radoslav Brzobohatý Jarda – Ondej Veselý Veronika – Albta Stanková Mikuláš – Pavel Trávníek Radim – David Pracha Milada – Mahulena Boanová Krbec – Martin Sitta Hora – Tomáš Töpfer Vra – Veronika ilková Karpíšek – Ján Jackuliak Mária – Marta Sládeková Jája – Zuzana apková Katarína – Milena Minichová Hynek – Josef Polášek Alex – David Kraus Iveta – Jana Bernášková Ota Slaoch – Martin Zounar Scarlett Francová – Zlata Adamovská Otec Jardy France – Zdenk ák Paní Sovová, maminka Tondy – Dana Syslová Martinka – Olga Lounová Vašík –  Martin Kraus Horová – Eva Renarová Lucie – Eliška Kenková Rosa – David Gránský Majda – Lucie Šteflová Matj – Filip Antonio
Štábové profese: Manaer realizace T – Martin Kopiva Manaer vývoje T – Jan Potmšil Dramaturg T – Lada Macurová Pro eskou televizi vyrábí – Dramedy Productions Autor konceptu a producent – Filip Bobiski Vedoucí scenárista a vedoucí projektu – Rudolf Merkner Vedoucí výroby a producent – Petr Šizling Dramaturg – Roman Kopivík Hudba – David Sola Stih – Emil Pawinger Kamera – Martin Schinabek Reie – Biser A. Arichtev
PVodní seriály
od 3. 9. | pondlí | T1 | 20.00
Ptatyicet díl seriálu Jiího Stránského a Hynka Boana pedstavuje ptatyicet let historie eské, resp. eskoslovenské republiky, a to od roku 1945 po období tsn po sametové revoluci. Jeho tvrtá – premiérová a zárove také poslední – ada zaíná i koní v roce 1990, kdy se hlavní seriálová postava Antonín Madra (Martin Dejdar) po letech perzekuce konen tší spoleenskému uznání. Na oslav jeho ptasedmdesátin dokonce pislíbí osobní úast prezident Václav Havel, který si v seriálu zahrál sám sebe. Hned po úvodní scén s Václavem Havlem se ale tvrci seriálu vracejí zpt do bezasí Husákova reimu, do let 1977 a 1979.
„Seriál Zdivoelá zem plní dv zdánliv nesluitelné úlohy – na jedné stran je poutavý, napínavý, zábavný a na stran druhé je jakýmsi instrumentem pamti národa.“
Václav Havel
„Ústedním motivem poslední série je otázka svdomí jedince ve spolenosti, kde svdomí vtšiny selhává, protoe jinak by tko peívala,“ íká dramaturgyn seriálu Helena Slavíková.
„Má se lovk ídit svým nejniternjším pesvdením, nebo má brát ohled na celek, jeho je souástí? Naším cílem nebylo pijít s jasnou odpovdí na podobné otázky, chtli jsme je otevít a uvést tak Madrv píbh do dalších dobových souvislostí,“ íká dramaturgyn seriálu.
V premiérové ad se vedle ji zavedených a známých tváí objeví
také nové, divákm dosud neznámé postavy. Jde napíklad o postavu Radka Nerada v podání Marka Nmce, inenýra agronomie, nebo o postavu Katky, Jírovy eny, kterou hraje Lucia Siposová. Její rodie pak ztvárnili slovenští herci Anna Javorková a Dušan Jamrich. Dramatický milostný píbh proije Dan – nejmladší z Madr, jeho partnerku Helenu si zahrála Tereza Nekudová. Na obrazovky se pak vrací Ladislav Gerendáš v roli Jindry Miky, všeumla v drustevních dílnách.
„Diváci se mohou tšit také na Marka Vašuta, jen hraje západního Nmce, který si pijede prohlédnout svj rodný dm,“ íká reisér Hynek Boan a dopluje: „Nevelkou roli Kandova syna z prvního manelství Zdeka si zahrál Ladislav Hampl a Radkova pítele Dvíka pak Martin Písaík.“
Do seriálu se také vracejí nkteré postavy známé z pedchozích ad. Z první série je to napíklad zloduch Zikmund (Jaromír Dulava) a jeho kumpán Svrka (Kamil Halbich) a z druhé série se pak na obrazovky vrací postava sadistického velitele abáka v nezapomenutelném podání Miroslava Táborského. Vrací se také jeho podízený Eda (Matj Hádek), který se poprvé objevil ve tetí sérii.
Štábové profese Scéná – Jií Stránský a Hynek Boan Dramaturgie – Helena Slavíková Vedoucí natáení – Markéta Hájková Lokace – Jií Synek Zástupce vedoucího produkce – Zuzana Vrbová Masky – Martin Valeš, René Stejskal Skript – Zuzana Víznerová Architekt – Jií Sternwald Kostýmy – Jarmila Konená Hudba Zdenk Barták Zvuk – Vladimír Skall Stih – Dalibor Lipský Pomocná reie – Zuzana Mathéová Vedoucí produkce – Jií Koštý Výkonný producent – Pemysl Praský
Kamera – Vladimír Holomek, A..K. Šéfproducent – Jaroslav Kuera Šéfdramaturg – Ivan Huba Reie – Hynek Boan
Základní herecké obsazení: Martin Dejdar, Jana Hubinská, Hana Vagnerová, Filip Tomsa, Filip Cíl, Jií Schmitzer, Jakub Wehrenberg, Radim Kalvoda, Zbynk Fric, Václav Chalupa, Jan Teplý, Jakub Zdenk, Jií Lábus, Oldich Vlach, David Suchaípa, Tomáš Pavelka, Radek Holub, František Nmec, Matj Hádek, Veronika Jeníková, Petra Špalková, Dáša Kouilová, Denisa Kotorová, Renata Rychlá, Jana Malá, Andrea Sousedíková a další.
ententýky (15 díl)
od 5. 9. | steda | T1 | 20.00
Seriál ze ivota, kterému nechybí radost, humor a hlavn ivot sám.
Pvodní seriál eské televize Ententýky eší partnerské a rodiovské vztahy z pohledu dnešní mladé a stední generace. S nadsázkou a humorem se nebojí dotknout i vánjších ivotních problém, jako jsou nap. stídavá pée o dti, jejich rodie se rozešli, potíe matek, které vychovávají dít samy a nemohou najít partnera, vztahy s enatými nebo vdanými, posedlost zdravým ivotním stylem a honba za vším, co má nálepku „BIO“, ale i sex, kterého je bu málo, nebo je jiný, ne si pedstavujeme. Cílem tvrc seriálu bylo co moná nejvíce vytit témata, která eší typití zástupci stední generace souasnosti. Významnou roli zde proto hrají dti, které se stávají svéráznými hybateli dje.
„Vím, e jsme vytvoili seriál, kde dti nejsou jen roztomilou kulisou, nebo zdrojem pobavení, ale – stejn jako je tomu v reálném ivot – jsou stedobodem svta dosplých,“ íká scenáristka seriálu Lucie Konená.
Znají se z pískovišt – Ute, Barbora, Johana, Arnoštka, Nikol a odváný rocker Franta, který se nestydí pebalit dít a zstat s dcerou na rodiovské dovolené. „Kadá z hrdinek má svj dramatický píbh, který je doslova opsán ze ivota, take je velká pravdpodobnost, e se v nm diváci najdou,“ íká producent seriálu Pavel Andl. Ute miluje otce svého dítte, který ale ije s jinou enou, zatímco ona stále bydlí se svým bývalým
„skorotchánem“ Broukem. Arnoštka s manelem bydlí ve spolené domácnosti se svými svéráznými
rodii, ujídí na internetových diskusích a nejrznjších mateských serverech. Tahle kombinace jí ale málem stojí manelství. Barbora, která je zase posedlá „bioivotem“, ije s muzikantem Frantou a ze všech sil se snaí nepiznat sama sob ani svému partnerovi, kdo je skuteným otcem jejich maliké dcery. Pravda ji ale stejn dobhne. Johana dlouho odmítá lásku, která podle ní jde vdy ruku v ruce se závislostí, aby nakonec zjistila, e sex oproštný od cit pro ni také není to pravé. Bývalá modelka Nikol pak z celého srdce touí po dítti, ale nedaí se jí othotnt.
„ivotem svých kamarádek a jejich partner diváky provede Ute, která vnitním hlasem nkteré situace trefn glosuje, ím se do vyprávní dostává nový prvek, pinášející humor a nadhled,“ prozrazuje spoluautorka a dramaturgyn Magdaléna Turnovská a dodává: „Autorka Lucie Konená napsala dialogy s mimoádnou lehkostí, vtipem a smyslem pro pointu. Nejen enské, ale i muské postavy jsou mimoádn sympatické. Vím, e si je diváci oblíbí a mnohdy se s nimi i zcela ztotoní.“
Originálním prvkem je interaktivnost seriálu Ententýky. Ute toti zaloila blog www.jsemvtom.cz, který plní svými lánky a diváci se u te na nj mohou dostat a diskutovat tam o všem, co pináší ivot, potamo seriál.
Hudbu k seriálu sloila populární kapela Chinaski, která se krom úvodní písn do seriálu vtiskla i tím, e si v nm pímo zahrála sama sebe.
Herecké obsazení: Ute Zikmundová – Jitka Schneiderová Arnoštka Veselá – Kristýna Kociánová Barbora Melíšková – Zuzana Kajnarová- íaová Johana Márová – Lucie Zedníková Viktor Brouk – Filip Blaek
Nikol Fajmonová – Kateina Hrachovcová Béa Veselý – Filip apka Franta Chrpa – Martin Písaík Petr Melíšek – Robert Jašków Tomáš Sejkora – Martin Kraus Majk Fajmon – Petr tvrtníek Vilém Brouk – Oldich Vízner Babika Luisa – Vlasta Peterková Marie a Arnošt Smutní – Jitka Sedláková, Miroslav Táborský Veronika Jirousová – Jana Pidrmanová Libor Lama – Tomáš Matonoha Šéfredaktor Daneš – Aleš Procházka
Štábové profese: Reie: Jan Pecha, Ján Sebechlebský Dramaturg: Magdaléna Turnovská, za T Jan Lekeš Hlavní kameraman: Josef Hruša Scéná: Lucie Konená, Marcela Kopecká, Magdaléna Turnovská Producent: Pavel Andl, Martin Hovorka
od 6. 9. | tvrtek | T1 | 21.00
Tajuplné píbhy podle pedlohy Miroslava Švandrlíka Okno do hbitova slibují naptí, humor a spád. Cyklus vznikl v brnnském studiu eské televize.
Populární povídky Miroslava Švandrlíka, nejastji se jedná o tajemné píbhy, nkdy a drobné horory, inspirovaly zkušené filmové scenáristy Martina Bezoušku a Dušana Kukala k vytvoení cyklu krátkých televizních povídek. Celý cyklus je pojmenovaný podle jedné z povídek Okno do hbitova, ve které si stedoškolský profesor na penzi cestou kolem hbitova nahlas postuje. A zanou se dít vci nevídané. Podobn jako v jiných píbzích. Teba v Moukavém hotelu, kde je koka dvodem manelských rozepí, které mohou vést a k vrad. A nebo v píbhu Milenka mrtvého, ve které mladý atraktivní léka zastaví ern odné stopace… A co teprve ve Vzkazu od neboky, kde se bezdomovci v podání Arnošta Goldflama zdá podivný sen. Nebo
nezdá? Ostatn, víra v posmrtný ivot a komunikace se záhrobím se prolíná i dalšími píbhy.
Reisérem projektu je renomovaný tvrce Vladimír Michálek (nap. film Zapomenuté svtlo, Je teba zabít Sekala, Posel ad.). „Doufám, e se diváci budou pi sledování bát i dobe bavit,“ íká reisér. „Povídky jsou lehce úsmvné a mají rychlý spád. Není to seriál a kadá povídka je jiná. Jak formou, tak i obsahem. V kadé jsou jiní herci. Pro mne to byl zajímavý tvar, jeden díl cyklu má toti pouze 26 minut. Je celkem obtíné vtsnat píbh do takového rozmru. Nicmén kdy ctíte emeslo své profese, tak je to hlavn zábava a radost. Snad se tento nadhled vtisknul do samotných povídek,“ dodává Michálek.
Do vtšiny rolí a na výjimky obsadil reisér herce moravských divadel. Napíklad Zdeka Dvoáka, Vladimíra Hausera, Danu Peškovou, Jaroslava Dufka, Evu Vrbkovou a další. V závru natáení pizval Arnošta Goldflama, Zuzanu Slavíkovou, Stanislava Zindulku a Bolka Polívku. „Obsazoval jsem tak, jak obsazuji vdy,“ upesuje Michálek.
„Prost jsem do jednotlivých rolí pizval lidi, o kterých jsem pesvdený, e správn uhrají daný charakter. A kdy toím v Brn a jeho okolí, tak je nasnad, e budu hledat tady. Vím, e jsou skvlí herci, a myslím tím i eny, napíklad ve Zlín, Uherském Hradišti, Olomouci, Jihlav a také teba v amatérských souborech a školách. Je to jenom pracnjší, ale mám to tak rád a je to hlavn souástí mé práce,“ vysvtluje reisér.
Za hlavní kamerou stál David Ployhar. Natáelo se peván v Brn, ale napíklad také v Bílovicích nad Svitavou, Mikulov, Pavlov, Hustopeích a dalších místech jiní Moravy.
Dramatickou seriálovou tvorbu doplní v podzimním vysílání i tradiní solitérní nebo seriálová dramatika. Do vysílání T1 se vrací oblíbený zábavn kriminální cyklus Ach, ty vrady! s Jiinou Bohdalovou v hlavní roli, obohacený o nové díly. Ve formátu Setkání s hvzdou nabídne T divákm originální pohledy na herecké umní Jany Hlaváové, Boleslava Polívky a Dagmar Havlové. V triptychu Ztracená brána uvede na obrazovku mystické téma, které se v eské dramatické tvorb objevuje ojedinle. Nezapomene ani na ánr komediální, a to v milostném píbhu mue a eny souasné stední generace Vánoní hvzda.
setkání s hvzdou: Jana Hlaváová 25. 11. | nedle | T1 | 20.00
Ti píbhy, ti ánry, ti herecké promny. Dále hrají: J. Abrhám, V. Brabec, L. Munzar, M. Donutil a další. Scéná Petr Hudský. Reie Jií Strach.
V povídce Nenávist se vám zatají dech nad osudem tce zkoušené stárnoucí venkovské eny. Lhostejnost party mladých lidí jí vzala mue a ona se rozhodne pomstít. Povídka Podvodnice je milostný píbh, v ní Jana Hlaváová ztvární protelou kriminálnici, které osud pihraje nebývalé štstí. Dokáe ho vyuít? Povídka Student je komedie o uitelce hudby mající na své studenty ty nejvyšší nároky. Dokáe je pro štstí své dcery zapít?
setkání s hvzdou: Boleslav Polívka
2. 12. | nedle | T1 | 20.00
Ti ánrové píbhy, které dávají Boleslavu Polívkovi píleitost ztvárnit tyi odlišné charaktery postav – v jednom z píbh si toti
zahrál dvojroli. Dále hrají: N. Boudová, M. Kraus, J. Hofman, I. Austová, S. Peková, J. Mazák, J. Pecha a další. Autoi scéná: Martin Bezouška, Luboš Balák, Zdenk Zelenka. Reie Zdenk Zelenka.
Píbh Romance je o úspšném developerovi, který jako zákulisní hrá v úzké vazb na politiky, intrikánsky tahá za nitky, aby tak prosazoval své zájmy. V satirické komedii Jak za starých as je protihráem
mlenlivého divadelního kulisáka Vojtcha Vodnky jeho bývalý spoluák a nyní uvanný ministr v podání Arnošta Goldflama. V sci-fi krimi píbhu Exekutor hraje B. Polívka dvojroli exekutora a dluníka, se kterým se setkává v paralelním svt. Prostednictvím erví díry se toti dostává v ase do vlastní minulosti.
setkání s hvzdou: dagmar Havlová
9. 12. | nedle | T1 | 20.00
Extrémní herecké promny Dagmar Havlové. Dále hrají: A. Vrzalová, M. Stropnický, M. Donutil, M. Novotný, M. Hádek, V. Preiss, R. Brzobohatý, O. Brzobohatý, B. Janová a další. Scéná: Hana Cielová a Lenka Wimmerová. Reie Jií Strach. Ti povídky mají ti enská jména: Tony, Klára a Tereza. Ti protikladné enské osudy, ti rozdílné herecké úkoly. Povídka Tony je lehce komediální konfrontace vyhaslé herecké hvzdy a podnikavého bulvárního novináe. Povídka Klára je krut vyhrocené drama neekaného rodinného trojúhelníku. Povídka Tereza je tlumená love story uitelky hry na klavír a jejího talentovaného áka.
PVodní nedlní dramatika
ach, ty vrady! od 30. 9. | nedle | T1 | 20.00
Zábavn kriminální cyklus, koncipovaný speciáln pro Jiinou Bohdalovou v hlavní roli, si získal velkou diváckou oblibu. Zabijáci doktorky Kalendové, Hích profesora Sodomky, Tajná mise docentky Rybkové, Smrt lobbisty Mansdorfa, Vrada poštovní doruovatelky – detektivky s humorem, naptím a pevleky se vracejí na obrazovky obohaceny o nové spletité kriminální pípady Archiv Felixe Burgeta a Proces doktorky Kalendové.
Píbhy vycházejí z osud dvou hlavních postav – bývalé advokátky Kvty Kalendové, která je ji v dchodu, a jejího sedmadvacetiletého vnuka Kamila, jen pracuje u kriminální policie. Kamil patí mezi ty, jim se lepí smla na paty, a proto mu stále hrozí propuštní od policie. A je to vdy práv milující babika Kalendová, která vnukovi pome pachatele vypátrat a tím ho od propuštní zachrání. Ovšem pouze do zaátku dalšího dílu.
Svérázná seniorka hraje v ochotnickém divadle, take má pístup
k nejrznjším pevlekm. Pouívá je, aby nenápadn vklouzla do prostedí, ve kterém se zloin stal. Tím se vytváí prostor pro mnohovrstevnaté herectví Jiiny Bohdalové. Sympatického Kamila pedstavuje Václav Jílek. Scéná a reie Zdenk Zelenka. Scéná 3. dílu H. Pawlowská a Z. Zelenka.
Ztracená brána
od 9. 9. | nedle | T1 | 20.00
V souasné eské dramatické tvorb se mystická témata objevují jen ojedinle. Dramaturgie eské televize se tomuto ánru zaala vnovat tináctidílným cyklem Stráce duší v roce 2000 a díky jeho divácké úspšnosti v následujících letech pipravila krom televizního filmu Santiniho jazyk také triptych áblova lest. Na nj te voln navazuje nový tídílný cyklus Ztracená brána v reii Jiího Stracha.
Zatímco áblova lest vycházela z existence svtového unika áblovy bible, Ztracená brána se dotýká záhady jiného unikátního díla, Voynichova rukopisu. Dodnes nebylo rozluštno, co popisuje tato tajemná stedovká kniha. Co se nám snail její autor sdlit? Co bylo pedlohou záhadných kreseb?
V souboji s neznámým vrahem odhalují vyšetovatelé šokující souvislosti. Usilovn pátrají po tajemném pachateli, aby zastavili zlo. Vyšetování je plné zvrat a neekaných komplikací, kdy se z podezelých pekvapiv stávají obti. A dokonce i vyšetovatelé, Anna Geislerová a Jií Dvoák, se ocitnou v ohroení. Znepokojivé stopy na místech inu zavedou religionistu Ivana Trojana k zednáské lói, ale také na tajemné místo, kde se setká s podivnou bytostí.
Kulisy televiznímu filmu poskytly malebné ásti staré Prahy, podíváme se i do spletité sít chodeb v praském podzemí, kde se dje cosi nevysvtlitelného. Vedle ji zmínných protagonist se ve filmu objeví ada pedních eských herc J. Abrhám, V. Preiss, T. Töpfer, P. Kí, P. Rímský, M. Hádek, P. Pelzer, Z. Stivínová, T. Medvecká, F. Nmec, J. Pidrmanová a další.
Vánoní hvzda
16. 12. | nedle | T1 | 20.00
Milostná komedie Vánoní hvzda je film, který potší vdy, nejen o Vánocích. Ústední postavou je ptapadesátiletý Miloš, nesmlý zamilovaný vesnický muzikant. Jeho spoluhrái z kapely ho pihlásí do televizní soute, aby mu dopomohli k lásce zdravotní sestiky Terezy. Trvá dlouho, ne Miloš pochopí, e ani matka ani bratr jím nesmí manipulovat a e musí jít sám za svým cílem. Ovšem jak u to v ivot bývá, ten cíl je úpln jiný, ne si kdy Miloš myslel.
V hlavní roli Igor Bareš. Dále hrají: A. Elsnerová, J. Jirásková, J. Hartl, O. Malý, J. Cina, M. Vladyka, L. Krbová, P. ezníek, P. Tomicová, M. Nmec a další. Scéná: Jitka a Kateina Bártovy. Reie Miloš Zábranský.
Vzdlávání a všeobecné poznání tvoí základní kámen veejné sluby eské televize. Ta je ve svém podzimním vysílání opt nabídne v mnoha rzných formách. Poznávací odyssea po eských domácnostech Meme dál? nabídne pohled na to, jací vlastn jsme a co o sob vbec víme. Oblíbený cestopisný formát se poprvé vypravil za naše hranice, aby tak vznikla série Toulavá kamera vychutnává Slovensko. Prubíským kamenem se pak stane nový publicistický týdeník hledající Rub a líc fenomén doby. V dokumentárním cyklu Sbohem eskoslovensko budou autoi hledat odpov na otázku, jak jsme vidli rozpad státu „tenkrát“, ped 10 lety, a nyní, po 20 letech.
meme dál? od 3. 9. | pondlí a pátek | T1 | 18.30
eská televize vyráí na oddysseu po svtech, ve kterých ijeme, po znalostech, které máme. Budeme se seznamovat i soutit, poznávat i bavit. Nový soutní poad eské televize, který není jen o vdomostech, ale také o vás a míst, kde je vám dobe. Soutí budou provázet Miluše Bittnerová a Tomáš Mcháek.
„Zajímají nás lidé. Jak ijí, co je tší, ím se baví. Na cestách s naším soutním poadem jsme se seznámili kupíkladu s partou dchodc, kteí spokojen tráví celé léto rybaením, pesthováni do maringotky. S jinou  rodinou jsme soutili bhem okruní jízdy jejich lodí. Zavítali jsme do 9lenné rodiny, která vlastní hotel a kadý z nich hraje
na njaký hudební nástroj. Jindy jsme byli na farm, které vládnou jen eny… Prost si kadý z nás dlá svt kolem sebe pestrý. A my bychom chtli tyto svty zprostedkovávat,“ íká kreativní producent T Michal Reitler.
Novým poadem budou provázet i nové tváe.
Tomáš Mcháek
Pi moderování poadu Meme dál? rád posouvá hranice jízdy na svém dvoukolovém vozítku do krajností – jezdí bez drení, skáe z vysokých obrubník nebo pedvádí holubiku. Pi natáení rád všechno kolem sebe glosuje a jeho obliej je vybaven bezpotem výraz. Všem soutícím bez výjimky velmi fandí a nkdy se snaí i napovídat, i kdy si za to poté vyslechne kritiku od reiséra.
Narodil se dvaadvacátého prosince 1979 v Ústí nad Labem, kde vystudoval gymnázium a s kamarády hrával amatérské divadlo. Po maturit úspšn absolvoval pijímaky na DAMU. Bhem studií alternativního a loutkového herectví úinkoval v divadelních hrách Petra Lébla Koií hra, Miroslava Krobota Veer tíkrálový a Sergeje Fedotova Revizor.
Ve svých dvaceti letech zaloil tzv. hnutí mysli pro divadelní výzkum – MATAPA, v rámci nho odehrál nkolik
pouliních pedstavení a adu jejich her sám reíroval. Od roku 2001 je lenem mezinárodní skupiny N.I.E., se kterou sklízí uznání po celém svt. Od roku 2008 hraje se svými páteli v komediální show History of Czechs in 68 Minutes, se kterou jezdí po zemích eských i sousedních a kouje také s legendárním pedstavením pro dti Sešli se ti a stalo se. Jeho nejvýznamnjší filmovou rolí je postava promítae Petra z filmu Protektor od reiséra Marka Najbrta. Krom samotného hraní se obas vnuje divadelní reii a formou workshop herectví také vyuuje.
Miluše Bittnerová
Dvoukolovému vozítku, které pouívá pi moderování poadu Meme dál? íká Bohouš a všem soutícím hrozn fandí, tší ji jejich úspchy a je jí velmi líto, pokud vypadnou.
Narodila se v roce 1977. Vystudovala DAMU a zaala úinkovat v  Divadle Komedie, kde pod vedením reiséra M. Doekala hrála v echovových Tech sestrách. V Národním divadle, si zahrála ve he Bloudní v reii J. A. Pitínského. Další role si zahrála a hraje v divadlech a divadelních spolenostech AHA! Gong, Albrecht, Artur, Skelet, v Metropolitním divadle a v divadelní spolenosti Julie Jurištové. Krom svt znamenajících prken ji diváci mohou znát i z televizních obrazovek. S eskou televizí spolupracuje ji od roku 1996 a úinkovala nap. v Bakaláích, ve 3+1 s Miroslavem Donutilem i seriálu Vyprávj. Její doposud nejznámjší rolí je postava vrchní sestry Elišky ze seriálu Ordinace v Rové zahrad.
Krom herecké profese se dále vnuje moderování spoleenských akcí, dabingu a charitativní práci – v roce 2010 se stala spoluzakladatelkou Nadaního fondu Pepina, který pomáhá lidem v tkých sociálních i rodinných situacích, starším a nemocným, dtem v ústavní výchov nebo tm, co pocházejí z problémových rodin.
VZdláVání a PoZnání
toulavá kamera vychutnává slovensko od 4. 9. | úterý | T1 | 21.10
Po dvou prázdninových cyklech Toulavá kamera ochutnává esko a Toulavá kamera vychutnává esko se letos Toulavá kamera vypravila poprvé za hranice – k nejbliším sousedm na Slovensko.
Iveta Toušlová s Josefem Maršálem procestovali všechny slovenské kraje, toulali se po nejznámjších pamtihodnostech a zkoušeli si tradiní výrobu. Všechny své záitky zaznamenali a pipravili pro diváky ptidílný cyklus Toulavá kamera vychutnává Slovensko.
Na co se mete tšit? S Ivetou se rozhlédnete po celých Tatrách z vrcholku Lomnického štítu, nauíte se vyrábt pravou slovenskou bryndzu a lahodnou inicu. Ochutnáte spolen také vína z hrozn vypstovaných v tokajské oblasti a eká vás i výšlap na Trenínský hrad, kde kdysi vládl samozvaný pán Váhu a Tater Matúš ák. V podhradí si pak Iveta vyzkouší výrobu pesných replik pravké a stedovké keramiky a na nedalekém hrad Beckov vám zase pedvede, jak ohrozit nepítele stelbou z katapultu. Provede vás také doly na Banskobystricku a takzvanou gotickou cestou mezi slovenskými památkami UNESCO.
Josef Maršál vás pozve napíklad k unikátnímu lodnímu mlýnu v Kolárovu, poradí vám, kam máte vyrazit, kdy si potebujete trochu odpoinout a prohát ztuhlé klouby
v termálních i minerálních pramenech a zavede vás do Topolianek. Tam v jeho spolenosti ochutnáte místní vína, potšíte se mezi ušlechtilými komi v Národním hebín a projdete se pokoji, v nich trávíval letní msíce první eskoslovenský prezident T. G. Masaryk. Vydáte se také po stopách Jánošíka a J. Maršál si vyzkouší výrobu známých korbáik.
S obma pak navíc ochutnáte celou adu slovenských regionálních specialit. Nezapomeneme samozejm na vyhlášené bryndzové halušky, uvaíme si tradiní polévky – rybí halászlé a houbovou maanku. Necháme se pozvat také na jednu krmi stedovkou – na pirohy plnné špenátem.
„Není to tak dávno, kdy jsme ili ve spoleném stát, pesto jsme za posledních dvacet let staili na mnohé krásy Slovenska zapomenout. Pt plhodin vnovaných toulkám po všech jeho koutech mete pojmout teba jako tip na bájenou dovolenou v zemi, kde nám poád ješt rozumí a jak jsme staili zjistit, rádi a srden nás vítají,“ íká autorka a vedoucí projektu Iveta Toušlová.
rub a líc od 30. 10. | úterý | T1 | 21.10
Publicistický magazín o fenoménech doby.
Motto poadu zní: U starovcí filozofové oznaili za jeden ze stejních princip fungování našeho svta takzvaný zákon polarity. Vše se pohybuje v pólech, a vše je moné vyhrotit do extrémních poloh. Jde zkrátka o rub a líc ovšem jedné mince. Existuje slepá váše a  hluboká nenávist, oslující bohatství a nedstojná chudoba, spalující ár i teskutá zima. Snahou vtšiny lidí by pak, podle nich, mlo být hledání onoho pomyslného zlatého stedu, v nm, jak tvrdili, spoívá skutené štstí. Jene dje se tak?
Tvrci poadu vycházejí z toho, e vše, co nás obklopuje, ím ijeme, s ím se setkáváme, lze nahlíet z rzných
úhl pohledu. Co je pro jednoho líc, me být pro druhého rub. Záleí na souvislostech, na osobních proitcích, na dostupných informacích. Poad nemá za cíl jednotlivé jevy i postoje hodnotit, ale ukazovat vše v širších souvislostech. Nový publicistický magazín Rub a líc chce zkoumat fenomény naší doby, hledat píbhy a osobní zkušenosti s daným jevem, ptát se po souvislostech, po faktech, po rzných monostech, jak kadé téma nahlíet z více stran.
Pipravovaná témata: Rub a líc plastické chirurgie, Rub a líc internetu, Rub a líc partnerství se slavným, Rub a líc tajných slueb, Rub a líc kultu znaek, Rub a líc mateství po tyicítce, Rub a líc sametových miliardá, Rub a líc vrcholového sportu, Rub a líc spirituálního boomu, Rub a líc diet.
„Pojme hledat Rub a líc našeho bytí. Je prakticky ve všem. I ty nejlepší myšlenky, vynálezy, ideje, jsou-li nevhodn pouity, se mou ve finále otoit proti nám…. Nebo dokonce proti svému stvoiteli… Navíc navleeme-li jejich rzné podoby jako korálky na jednu pomyslnou šrku, získáme o daném fenoménu plastický a pomrn ucelený obraz. Maarský reisér István Szabó kdysi ekl, e má rád takové filmy, které mu pomáhají ít. Ano. A práv takový by ml být i náš Rub a líc. Má v sob potenciál stát se jakousi GPS pro naše diváky. Aby se dokázali zorientovat ve stále sloitjším svt,“ íká autorka projektu Iveta Toušlová.
Poad moderuje: Iveta Toušlová Autor a vedoucí projektu: Iveta Toušlová Dramaturgie: Vra Krincvajová Reie: Juraj Šajmovi a David Sís
sbohem esko- slovensko od 14. 10. | nedle | T2 | 20.00
Jak jsme vidli rozpad státu, ve kterém jsme a na fašistické extempore spolen ili od roku 1918?
Po euforii ze znovunabytí svobody si vtšina z nás byla ochotna utáhnout opasky, nést vtší bím odpovdnosti za spolenost i své ivoty. Snahy Slovák o emancipaci jsme my eši bu nevnímali vbec, nebo je povaovali za vrtochy a rozjívenost mladšího bratra. A také si mnozí bohorovn íkali: kdy chtjí, a si jdou, nám se jen uleví… A ono se to opravdu záhy stalo.
Cyklus 12 dokument, jeho zámrem není pesné mapování historických událostí a rozhodujících jednání, ale spíše publicisticko-dokumentární zachycení okamik, pímých výpovdí, srovnání pocit „tenkrát“, ped 10 lety, a nyní, po 20 letech.
„Pi píprav a natáení podobn velkých projekt mi nakonec vdy zstane v hlav jeden záblesk, který naskoí okamit, kdy se o nm promluví. Napíklad kdy si vzpomenu na cyklus Heydrich – konené ešení, vybaví se mi „zaklepání u dveí“. asto jsme toti debatovali, jaké to muselo být strašné dilema, kdy u vás za okupace nkdo zazvonil, zaklepal a ekl: Potebuju pomoct. A lovk
se musel rozhodovat mezi tím být srabem, nepomoct, nebo riskovat ivot svj a celé rodiny… Te, pi natáení Sbohem eskoslovensko, se mi hned vybaví to, o em se také asto bavíme: zda nás nebo spíše naše pedky blízkost jazyka a geografické sousedství neoklamalo. e moná eši se Slováky toho tolik spoleného nemáme, abychom byli schopni dlouhodob udret stát, který bychom mli rádi, byl náš? Nakonec i na tuhle otázku se v seriálu snaíme najít odpov…“ íká estmír Frank. Scenáristé a reiséi: Jií Podlipný, Vladimír Kuera, Václav Kístek, Jií Fiedor, Ivan Stehlík Vedoucí projektu: estmír Frank Vedoucí produkce: Helena Veselá
Podzimní program eské televize pinese i zábavní formáty, a to na kanálech T1 i T2. Elegantní a inspirativní podívanou nabídne oblíbená tanení show StarDance, Nejlepší Bakalái zase pipomenou ty nejzajímavjší divácké píbhy ve výborném hereckém obsazení. Zábava na Dvojce pinese neotelé ánry pedevším v podob kultovního poadu v licenci HBO Na stojáka, tentokrát v produkci T, a tak trochu jiná (talk) show Tomáše Matonohy a jeho host na prknech brnnského divadla Reduta Na forbín TM.
stardance
od 3. 11. | sobota | T1 | 20.00
Tanení kreace populárních osobností, výroky písné odborné poroty, gejzíry emocí, ojedinlá a skvlá podívaná a vynikající zábava ekají diváky eské televize u popáté v pímých penosech velkolepé tanení show StarDance… kdy hvzdy taní. Pokadé v originálním pojetí a neopakovatelné atmosfée se o jejich píze divák bude ucházet osm charismatických celebrit, které vytvoily tanení páry s osmi sympatickými profesionálními tanenicemi a taneníky.
na stojáka od 5. 9. | steda | T2 | 22.10
eská televize pináší premiérovou adu kultovního poadu v licenci HBO Na stojáka. Sólové výstupy i scénky, nebo parodie na free style battle ped nemilosrdnými diváky v Retro Music Hall v Praze pedstaví plejádu ostílených mistr ánru stand up comedy, z nich nkteré poad Na stojáka vbec poprvé pedstavil širšímu televiznímu publiku a následn proslavil: Miloše Knora, Lukáše Pavláska, Ivu Pazderkovou, Richarda Nedvda, Karla Hynka, Daniela echa, Petra Vydru, Marka Daniela, Lumíra Tuka, Janu Tukovou, Lenku Vychodilovou, Petra Cerhu, Ondeje Havlíka, Ester Koikovou, Richarda Nmce, Pavla Tomeše, Simonu Babákovou, Jakuba áka a adu dalších, o slovo se hlásících prbojných nových tváí. Novou kapitolu kultovního programu
píše práv nyní eská televize ve spolupráci s Total HelpArt T.H.A. v reii Zdeka Tyce.
Humor sólových bavi, kteí pedstupují ped diváky na pódium, vyzbrojeni jen mikrofonem, je nemilosrdn provován publikem
„just in time“. „Tolerován je i ponkud drsnjší slovník, ne na jaký byli diváci eské televize doposud zvyklí,“ íká Josef Prouza, pod jeho Tvrí producentskou skupinu Na stojáka spadá. „Zvlášt v pípadech hodnocení souasného politického a spoleenského ivota padají bavim servítky a nejdou pro peprný výraz daleko. I to patí k ánru stand up comedy, humor na hran, nkdy jen pro opravdu otrlé. Nesmlé krotké vtípky patí do taneních pro pobavení gardedam, stand up je ale bezohledná dupárna bez rukaviek a cudn sklopených oí, nic pro citlivé povahy,“ dopluje Prouza.
ánr stand up comedy vzešel z anglo- americké tradice barových vystoupení. Málokdo napíklad ví, e dávno
pedtím, ne se stal slavným hercem, stál za mikrofonem a bavil diváky slavný Eddie Murphy. Stejn jako teba Robin Williams, Whoopi Goldbergová nebo Ellen Degeneresová. Stand up komici jsou v Americe schopni zaplnit obí stadiony a na jejich vystoupení se stojí mnohdy mnohasetmetrové fronty. I na eských pódiích pro sólové baviské výstupy se ale rodí noví komici, pozdji úinkující v ad jiných televizních i zájezdových zábavných poadech. Nkteí z nich dokonce nalezli v sólo výstupech ped publikem své nové alter ego. Napíklad Iva Pazderková jako nekonen sebevdomá bezduchá blondýna, Richard Nedvd jako mistr trapnomagie i Karel Hynek v roli Borce. Riziko diváckého „potleskomru“ ovšem nepodstupuje rád kadý. ada komik (i velmi zkušených a známých) se otevené a bleskové konfrontace s barov rozptylovanými diváky obává. „Vte, nevte – v zákulisí ped natáením panuje asto velmi napjatá atmosféra,“ íká Josef Prouza a dodává:
„Ti, kteí se nakonec odváí na pódium vkroit, sice dost riskují, ale mohou být také královsky odmnni. ím jiným ne potleskem, pochvalným pískotem a jásotem?“
na forbín tm
od 6. 9. | tvrtek | T2 | 21.00
Tak trochu jiná (talk) show Tomáše Matonohy a jeho host na prknech brnnského divadla Reduta.
Na forbín TM pedstavuje pvodní zábavnou, lehce alternativní talk show, jejím moderátorem je úspšný herec, bavi a brnnský rodák Tomáš Matonoha. Ten si zve pro kadý veer vdy dva hosty z oblasti šoubyznysu, kultury i sportu. Kadý díl poadu má pitom svj originální tematický leitmotiv. Formát vychází z pvodního konceptu divadelní talk show, jejím djištm se ped dvma lety stalo nov zrekonstruované brnnské divadlo Reduta. Televizní verze je výsledkem toho nejlepšího z více ne hodinového pedstavení.
Formát se od – na obrazovkách eské televize – ji etablovaných talk show (Všechnopárty, Trumfy Miroslava Donutila) liší zejména tím, e propojuje prvky více ánr – souástí kadého
ZáBaVa
pedstavení jsou toti nejen rozhovory, ale Tomáš Matonoha své hosty strhává zárove ke skem, improvizacím i humorným scénkám. Jejich souástí se pitom asto stává i Tomáš Matonoha sám. Kadý dílu poadu provází ivá klavírní hudba, pípadn tanení i jiná ísla. „Vzniká tak originální, atraktivní a dynamický tvar, který divákovi nabízí chytrou a nevtíravou zábavu, vymykající se tradiním zábavným televizním formátm“ íká dramaturgyn cyklu Svatava Šenková. Partnerem Tomáše Matonohy a zárove jakýmsi protipólem jeho energické osobnosti na jevišti je klavírista Zdenk Král, který zajišuje po dobu pedstavení hudební vstupy. „Král je na jedné stran lehce plaše psobícím muzikantem, na stran druhé dokáe pohotov reagovat na dní na scén,“ prozrazuje Svatava Šenková a dodává:
„Tu a tam aktivn vstupuje do dje a je postavou v pozadí, která vci dokáe posouvat do neekané polohy, z eho následn vznikají divácky atraktivní situace.“
Cílem tvrc není odehrát pedstavení v „njakém“ prostoru, ale naopak maximáln tit z autentické divadelní atmosféry. Dleitou roli pitom sehrává vlastní publikum – Tomáš Matonoha je asto bezprostedn
oslovuje, navíc diváci v sále mají monost psát bhem pedstavení SMS otázky pro hosty, na které v závru poadu hosté odpovídají. „Divadelní prostedí dává poadu svébytnou poetiku odlišnou od standardního televizního studia,“ uzavírá Svatava Šenková.
Podstatným prvkem, který je souástí pvodní divadelní koncepce poadu, je úast domácích vina (víno jako charakteristické téma moravského regionu a také rekvizita pouívaná coby leitmotiv nkterých situací na forbín). Vina pichází vdy v úvodu kadého poadu, aby hostil úinkující tradiním moravským vínem, zárove s ním Tomáš Matonoha vede struný rozhovor na téma víno. Diváci se tak mohou zábavnou formou dozvídat zajímavosti ze zákulisí vinaství.
Tvrci: Námt: Tomáš Matonoha, Dora Viceníková, Tomáš Vican Scéná: Tomáš Matonoha, Luboš Balák Dramaturgie: Svatava Šenková Reie: Zdenk Tyc Hudba: Zdenk Král Grafika znlky: Vojtch Buchta Výtvarná spolupráce: Vojtch Buchta, Eva Jiikovská Stih: Jií Mikula Hl. kameraman: Petr Vejslík Produkce: Pavel Jurášek, Monika Vystavlová Manaer vývoje: Jan Souek Manaer realizace: Karel Komárek
nejlepší Bakalái od 28. 8. | úterý a tvrtek | T1 | 20.00
Velký návrat oblíbeného cyklu! Píbhy, které psal sám ivot. Výbr tohoto nejlepšího z Bakalá s hvzdným obsazením a v novém kabát. Mete se tšit na ti povídky se Simonou Stašovou, Ivanou Chýlkovou, Tatianou Vilhelmovou, Lukem Munzarem i Václavem Vydrou v hlavní roli, ti povídky pod taktovkou reisér Jana Bonaventury, Dušana Kleina, Jana Hebejka a Jiího Stracha. Veselé, smutné, dojemné i choulostivé situace proívají hrdinové v píbzích na téma narození dítte, dovolená, svdník nebo seznámení.
I v oblasti publicisitky je role eské televize nezastupitelná. Krom rozvoje svých stávajících a úspšných formát pináší v letošní podzimní sezón i poady nové, i kdy s osobnostmi, které divákm neznámé rozhodn nejsou. Nejen se skutenými píbhy skrývajícími se za telefonáty na Tísovou linku je seznámí stejnojmenný publicistický magazín. Krom toho v sob zahrnuje obrovský pínos v podob prevence: Mirek Vaura jako moderátor nabídne nejnovjší trendy v poskytování první pomoci, postupy v krizových situacích, monosti jak elit nebezpeí. Málo známými i úpln neznámými tématy, dramatickými pátráními, unikátními rekonstrukcemi událostí pímo na „míst inu“ obohatí nabídku eské televize poad Stanislava Motla Stopy, fakta, tajemství. S originálním talentem eských umlc a bavi jejich profesním ivotem i lidským osudem, je seznámí nová série zábavn publicistického cyklu Komici na jedniku.
tísová linka od 6. 9. | tvrtek | T1 | 22.20
Nový poad eské televize s názvem Tísová linka pinese divákm skutené píbhy plné naptí, nebezpeí, ale i šastných konc. Spolu se záchranái, hasii a policisty tak budeme mít monost kadý tvrtek veer ve dvaadvacet hodin proít píbhy, které se skrývají
za telefonáty na Tísovou linku a poznat práci tch, kdo s nasazením vlastního ivota, chrání ivoty nás ostatních. Nepjde ale jen o proité emoce, obrovským pínosem Tísové linky bude monost pouit se z nebezpených situací.
Poad je zaloen na realit v maximální moné míe. erpá z reálných materiál – z autentických videozáznam, fotografií a svdectví. Hrdinové jsou na rozdíl od tch seriálových skutení a denn riskují svj ivot pro ivoty ostatních. Prostednictvím rekonstruovaných píbh me divák proít nebezpenou situaci s ohroeným hrdinou nebo se me stát záchranáem a celou akci proít s týmem, který bojuje s ohnm, pronásleduje lupie, pomáhá pi dopravní nehod, rozkryje zloin. Velmi pozitivní stránkou poadu je to, e divákm nenásilnou formou nabízí monost pouit se a najít východisko z nebezpené situace, kdy se v ní ocitnou. Pokud je napíklad nutné poskytnout první pomoc, me vzpomínka na to, co vidli v Tísové lince, pomoci pi zvolení správného postupu. Stejn tak me fungovat pouení z chyb, kterých se aktéi našich píbh dopustili.
V kadé epizod divák uvidí 4 a 5 reportáí (rekonstrukcí píbh) spojených moderátorskými vstupy pímo z terénu. Ty budou vdy navazovat na zhlédnuté píbhy a jejich souástí budou rady od profesionál, rychlokursy první pomoci i zajímavosti a kuriozity. Moderátorem a zárove koordinátorem celého projektu Tísové linky bude Mirek Vaura.
„V prostedí záchraná, policist a hasi se pohybuji u adu let a dá se íct, e téma záchranáství je mou srdení záleitostí odjakiva. Podle toho jsem si také vybíral tým lidí, kteí se mnou budou Tísovou linku pipravovat. Pt redaktor a scenárist tak dohromady tvoí partu, která se i drsnjší realitu proitých dramat snaí vidt jako souást lidského ivota, ze které se lze pouit a ve výsledku tak mnoha nebezpeím pedejít,“ íká Mirek Vaura.
Mirek Vaura o poadu typu Tísová linka snil dávno ped uvedením poadu 112. Komerní televize ale neumouje
pln rozvinout ambice poadu, který v sob zahrnuje všechny záchranné sloky jednoduše proto, e základním kritériem je sledovanost. Logicky pak mén atraktivní, ale pesto dleité a zajímavé informace a pouné píbhy nemly prostor. V Tísové lince se tak objeví všechny pípady zdravotnické záchranné sluby, hasi i policie, které mohou diváka obohatit, inspirovat a pouit. Tísová linka tak v sob zahrnuje obrovský prostor pro prevenci tím, e bude nabízet nejnovjší trendy v poskytování první pomoci, postupy v krizových situacích, monosti sebeobrany a také – do dsledku dovedeno – jak se budou zdokonalovat kriminální sféry (zlodji, narkomani, násilníci atd.), budou i diváci Tísové linky dobe pipraveni elit nebezpeí, které je me potkat v souasném svt.
stopy, fakta, tajemství od 5. 9. | steda | T1 | 21.55
Cyklus Stopy, fakta, tajemství je unikátní teba tím, e se jeho autor pokouší mnohé události rekonstruovat pímo na „míst inu“. Kvli tomu tráví celé dny v domácích i zahraniních archivech, cestuje po nejrznjších koutech svta, aby našel další pamtníky a s nimi i nová svdectví. Díky tomu má divák monost stát se svdkem takka detektivního pátrání v pímém penosu a spolen s autorem krek po krku postupn rozplétá tu i onu záhadu. Známý noviná a spisovatel bude tedy prostednictvím televizní
PuBlicis tika
obrazovky rozkrývat další dramatické píbhy. Vydá se napíklad po stopách takzvané akce T4, co v letech nmeckého nacionálního socialismu znamenalo organizovanou smrt tisíc duševn i jinak nemocných lidí. Mimochodem – tato akce se ásten odehrává i na území dnešní eské republiky. Dalším tématem bude napíklad i píbh, který Stanislav Motl zaal rozplétat u ped pti lety – jde o dlouho utajovaný pípad masové vraednice, která, coby zdravotní sestra, vradila novorozence. Cyklus nám rovn piblíí nkolikaleté pátrání po dosud ukrývaných umleckých skvostech, které kdysi patily do soukromé sbírky Adolfa Hitlera. Diváci se také stanou svdky událostí, kdy – v letech druhé svtové války – proti sob bojovali nejenom vojáci, ale také teba mágové, astrologové nebo okultisté. A konen, úpln poprvé, uvidí nkteré nov objevené dokumenty, které dávají odpov na otázku, jak to ve skutenosti bylo se ztraceným pokladem ruských car. Pokladem nevyíslitelné ceny, pokladem, který jistou dobu steili i eskoslovenští legionái.
„V cyklu Stopy, fakta, tajemství se pokouším pinášet málo známá i úpln neznámá témata. Pomáhá mi to, e pracuji nejenom v eských, ale také v zahraniních archivech. Mám velké spektrum, zejména v Nmecku, Izraeli, ale i v nkterých jiných zemích, spolupracovník. Hodn také erpám z nahrávek, které jsem – napíklad se svdky djinných událostí, svdky, kteí u vtšinou nejsou mezi námi – zaal zaznamenávat ješt jako malý kluk. Mou touhou je pinášet neotelá, pokud mono objevná témata. Jsou ovšem také témata všeobecn známá, ale pi jejich dalším studiu napíklad zjistíte, e se objevují nové, zajímavé a asto velmi pekvapivé souvislosti. I tohle je asto námtem mého cyklu,“ íká Stanislav Motl.
Seriál Stopy, fakta, tajemství navazuje na stejnojmenný a úspšný poad Stanislava Motla, který od roku 2009 vysílá eský rozhlas 2-Praha. V rámci tohoto cyklu poslechovost je stále mimoádn vysoká, bylo odvysíláno u více ne 100 díl. Jejich autor získal dvakrát po sob nejvyšší ocenní v souti Asociace mezinárodního rozhlasového vysílání v Londýn. V souti, které se úastní prestiní svtové rozhlasové a televizní stanice jako BBC, CNN, RFE/Radio Liberty a mnohé další, získal Stanislav Motl, jako první ech v historii, u podruhé hlavní cenu v kategorii Nejlepší
investigativní dokument, povaovanou za rozhlasového Oscara.
„Prvotní impuls k tomuto poadu se objevil ji ped mnoha lety. U od dtství se toti pohybuji v archivech, kde je nepeberné mnoství dokument ukrývajících úasné píbhy. A kdy se v nich lovk umí orientovat, vytahuje z nich jednu perlu za druhou. Proto m svého asu napadlo pipravit poad, který bude vycházet – mimo jiné – práv z archivních dokument. Ovšem to není a neme být jediná cesta. Takzvan
„papírovou pam“ se vdy snaím konfrontovat s osobními svdectvími. A významnou roli hraje i mé samotné pátrání – napíklad v místech daných událostí. Proto také o sob íkám, e jsem – pátrací reportér,“ dopluje Stanislav Motl.
komici na jedniku od 4. 9. úterý | T1 | 21.40
Cyklus pokrauje novými díly o humoru a talentu tch, kteí dokázali vzbudit úsmv ve chvilce, ale vzpomínat na n budete celý ivot.
Miroslav Horníek, Oldich Nový, Miloslav Šimek a Jií Grossmann, Vra Ferbasová, Lubomír Lipský, Jitka Molavcová, Zdenk Svrák a Ladislav Smoljak, Josef Dvoák, Vlastimil Brodský, Jií Císler, Jiina Bohdalová, Jií Suchý, Jií Lábus, František Filipovský, Jií Hrzán, Petr Nároný. Co mají tato známá jména spoleného? Byli a jsou špikovými komediálními herci, bavii, mistry humoru a dobré zábavy. Co se legrace týe, byli vdycky „na jedniku“ a jejich herecký a komediální talent obdivujeme.
Zaukejme tedy od záí 2012 opt na dvee Muzea komik – a navštivme místo, kde se potkává filmová komediální historie i souasnost. Diváky T eká celá plejáda skvostných jmen s pipomínkou toho nejlepšího z komediálních rolí, i vzpomínkou jejich blízkých spolupracovník, píbuzných a pamtník. Opt se podíváme do kuchyn humoru našich hvzd, a u z období první republiky i naší souasnosti, take si kadý pijde rozhodn na své. Prvodce cyklu Petr Nároný umístí do muzea také vzácnou relikvii, která je s kadým jednikovým komikem provdy spjata v pamti divák.
Perlikou je, e se náš cyklus uzavírá práv jménem Petra Nároného, protoe by je to prvodce poadem, jeho komický status nelze pominout. Znamená to, e krom dalších, kdo se k osobnosti Petra Nároného budou vyjadovat, Petr bude vlastn moderovat a zpovídat sám sebe.
Tvrci se pi vzniku nových díl opt pustili do mravení práce, aby vyhledali nkdy ji dávno zapomenuté ukázky a pinesli v obsahu mnoho nového, situace, vzpomínky a místa, které komediální talenty ješt více piblíí divákm. S tvrci tak T ví, e cyklus poad bude patit k zlatému archivu filmové komedie.
Po kadém díle se mohou ve vysílání diváci navíc tšit na film i poad s komikem, ostatn jako v pedešlých dvou adách.
Pestrou ánrovou mozaiku podzimní programové nabídky eské televize dotváejí ty nejlepší seriály ze zahraniní produkce. Poutavými historickými tématy, dramatickými situacemi, emotivními scénami a skvlými hereckými výkony mezinárodních hvzd zaujmou výpravné seriály Borgiové a Pilíe Zem. Doslova diváckým hitem se v Kanad staly Pípady detektiva Murdocha.
Borgiové (9 díl)
od 9. 9. | nedle | T2 | 22.00
Ve jménu moci, smilstva a smrti nepátel, amen… Kanadsko-irsko- maarský seriál (2011). Hrají: J. Irons, F. Arnaud, H. Graingerová, J. Whalleyová, D. Oakes, C. Feore, L. Verbeeková, P. Sullivan a další. Reie Neil Jordan.
Léta Pán 1492 patí ím jakoto sídlo papee k centru celého kesanského svta. Hlava církve má moc korunovat krále nebo naopak vladae koruny zbavit. Me tak ovlivovat osud celých impérií. Církev se pitom utápí v korupci. Je veejným tajemstvím, e kadý z mocných pedstavitel církve zneuívá své postavení k obohacení, e smilní dle libosti a e má adu dtí. Kdy pape Inocenc VIII. umírá, dobe ví, e kardinálové svedou o jeho nástupnictví nesmiitelný boj. Nejvtší úsilí o zvolení vyvine papev místokanclé, kardinál Rodrigo Borgia (Jeremy Irons), který sice vystupuje jako bohabojný lovk, avšak bez skrupulí porušuje pravidla konkláve a s pomocí poštovního holuba posílá zprávy synovi Cesaremu (François Arnaud) s pokyny, které kardinály tun podplatit. Z outsidera,
který v první volb získal jen pár hlas, se tak nakonec stane pape, jen pijme jméno Alexandr VI. Jeho protivníci, mezi n patí zejména zhrzený kardinál Orsini (Derek Jacobi), však chystají zradu a krutou pomstu…
Tak zaíná dj výpravného seriálu o kontroverzní šlechtické rodin, je se v dob renesance propracovala do nejvyšších mocenských pater tehdejší Evropy. Hlavním tvrcem seriálu, ocenného mj. cenami Emmy za kostýmy a za hudbu, je irský scenárista a reisér Neil Jordan.
Pípady detektiva murdocha iV, V (vdy 13 díl)
od 9. 9. | nedle | T1 | 15.30
Nkterá pomsta je nkdy krutjší ne její dvod. Britsko-kanadský kriminální seriál o mui, který ví, e pokrok nezastavíš (2011). Hrají: Y. Bisson, T. Craig, H. Joyová, J. Harris a další. Reie Don McCutcheon.
Úspšný seriál vychází z detektivních román Maureen Jenningsové, které tenám pedstavily Williama Murdocha, lena torontské policejní stanice, mue, obdaeného zvláštním druhem pímo vizionáské intuice, a pedevším lovka, jen na hony pedbhl svou dobu. Nebo Murdoch si na rozdíl od mnoha svých policejních koleg i nadízených moc dobe uvdomuje význam a váhu všech vdeckých objev, jimi konec
devatenáctého století doslova pekypuje. Objev, jejich pouití v kriminalistice najednou otevírá netušené monosti detektivní práce, vyšetovacích metod, jejich pouitím lze nad jakoukoliv pochybnost usvdit pachatele nejrznjších – i tch nejzávanjších trestných in. S obrovskou chutí se tak vrhá do všech dobrodruství, které ped nj kriminalistika a jednotlivé pípady staví. Ani Murdoch by ve svt, nepíliš pejícím novotám a pokroku, samozejm nemohl pracovat zcela sám. Naštstí našel víc ne schopnou pomocnici v doktorce Ogdenové, patoloce, ochotné vyzkoušet kadý, by na první pohled sebebláznivjší Murdochv nápad. A nezapomínejme ani na konstábla Crabtreeho, který se ve svém modern uvaujícím šéfovi vidí, jednou by chtl být jako on a zatím mu alespo spolehliv sekunduje.
sVtoVé seriály
Seriál se v Kanad stal doslova diváckým hitem a s úspchem je sledován i v ad dalších zemí. Velkou zásluhu na pitalivosti má pedstavitel hlavní role, sympatický Yannick Bisson.
Pilíe Zem (8 díl)
Stavba velkolepé katedrály jako spojnice dlouholeté války, mocenských pletich, zhrzených vášní i osudových lásek. Výpravná nmecko-kanadská adaptace svtového kniního bestselleru Kena Folleta (2010). Hrají: I. McShane, R. Sewell, M. Macfadyen, E. Redmayne, H. Atwellová a další. Reie Sergio Mimica-Gezzan.
Výpravný seriál pináší na televizní obrazovky obraz Anglie dvanáctého století, jaký pedestel ve svém stejnojmenném kniním bestselleru Ken Follett. Po smrti krále Jindicha I. Anglického se rozpoutá válka o následnictví mezi Štpánem III. z Blois a jeho sestenicí Matyldou. Na pozadí tchto událostí se odvíjí vyprávní, jeho stedobodem je stavba katedrály ve fiktivním mst Kingsbridge. Sága se zamuje na adu postav napí všemi úrovnmi tehdejší spolenosti – od nuzného stavitele a jeho rodiny, pes mnichy i vysoce postavené církevní hodnostáe a po šlechtice rzného vlivu i samotné sváící se leny královského rodu. Vyprávní sleduje jednak ivoty, lásky a kadodenní trampoty obyejných lidí, ale také se zamuje na mocenské pletichy a politikaení ve svtské i církevní sfée. Souasn se skrze stavbu katedrály do dje promítají promny v dobové architektue, která zrovna pecházela z románského slohu ke gotice. Projekt adaptovat Follettovu nejúspšnjší knihu vzešel od nmecké spolenosti Tandem Communications, která se specializuje na výpravné televizní projekty a adaptace bestseller jako The Company, Titanic: krev a ocel, Království prstenu, Hádv faktor i Vesmírná exploze. Pilíe Zem byly nakonec realizovány
v koprodukci s kanadskou firmou Muse Entertainment a britsko- americkou spoleností Scott Free Films, jejími zakladateli jsou slavní reiséi hollywoodských blockbuster Ridley a Tony Scott. Roní produkce, zahrnující natáení v Rakousku a Maarsku, stála 40 milion dolar. Hlavních i vedlejších rolí se zhostili zaínající i mezinárodn známí he