Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

 • View
  239

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  1/29

  UNIVERZITET U NIU

  EKONOMSKI FAKULTET NI

  ZAVRNI RAD

  PREDMET: BANKARSKI MENADZMENT

  TEMA: ivotno osigur n!" n #ri$"ru %o$# ni!"

  &TRI'LAV OSI'URAN(E) A*D*O

  MENTOR: Stu+"nt:

  Pro,*+r Bor%o Krsti- Sto.i- Mi/i0 1 23456

  NI 37428

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  2/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  4 PO(AM I ISTORI(SKI RAZVO( OSI'URAN(A

  Imajui u vidu novonastalu situaciju u razvoju naeg drutva, tenju ka savremenoj dravi,napretku i ukljuivanje u medjunarodne tokove, osiguranje kao oblast od posebnog drutvenoginteresa dobilo je odgovarajue mesto.

  Osiguranje je institucija koja nadoknauje tete nastale u drutvu, u njegovoj privredi ili kodljudi, usled dejstva ruilakih prirodnih sila ili nesrenih sluajeva

  Osiguranje predstavlja oblik upravljanja rizikom koji je prvenstveno usmeren na smanjenjeinansijskih gubitaka. Osiguranje je prenos rizika sa osiguranika na osiguravajue drutvo, uz

  plaanje premije osiguranja. Ono, u stvari, prua ekonomsku zatitu osiguranicima !pravnim Iizikim licima" od tetnih dejstava I ekonomskih poremeaja do kojih dolazi kad nastane osigurani

  sluaj, odnosno kad se ostvari rizik u svi azama drutvene reprodukcije, ili u svakodnevnomivotu ljudi. #ojmovi opasnost, rizik, teta, odteta usko su povezani s pojmom osiguranja, i samnaziv osiguranja stvara predstavu o sigurnosti. ! Marovi,Avdalovi, 200 , str. 2!"

  Osiguravajue kompanije slino drugim inansijskim posrednicima, mobiliu inansijskevikove pojedinaca I domainstava, da bi tako koncentrisanu tednju trans erisale inansijskide icitnim javnim ili trinim transaktorima, kupujui njihove vrednostne hartije. $ tu svrhuosiguravajue kompanije stalno obogauju svoju ponudu. %ako, na primer, kompanije za ivotnoosiguranje se bave i upravljanjem penzionim ondovima, ostvarujui pri tome odrene prihode.

  Osiguravajue organizacije obezbeuju pojedincima i preduzeima vei stepen sigurnosti u

  ostvarivanju buduih planova I aktivnosti. &orisnici osiguranja ne eliminiu potpuno rizik gubitaka,ali smanjuju proporcije inansijskog gubitka u sluaju rizinih i hazardnih inansijskih operacija.$slov za normalno unkcionisanje osiguravajuih organizacija je postojanje kritinog broja lanovai korisnika, tj. postojanje kritine mase inansijskih sredstava u ondu osiguranja.

  Organizacije za osiguranje ivota obezbedjuju niske stope prinosa ili prihoda za korisnike,zbog ega mogu da ulau svoje slobodne ondove u plasmane sa niskim stopama prinosa i savisokim stepenom stabilnosti. &od ovih organizacija ne postoji problem likvidnosti, zbog ega seondovi plasiraju kao dugorona aktiva u dravne obveznice, obveznice preduzea, stambenekredite. $ sluaju veih stopa in lacije smajuju se trendovi tednje kod ovih institucija

  #reko osiguravajuih kompanija se neutralie ili minimizira individualni inanijski rizik. 'adise o osgiuranju individua ili privrednih subjekata od nepredvidivih sluajeva. (aime, nepredvienisluajevi mogu predstaljvati rizik za indvidue ali su oni predvidljivi trokovi za odredjenu populaciju ili grupaciju privrednih subjekata kao celine. ) toga se moe rei da osiugravajuekomapnije trans eriu rizik individue u individualni troak. #ri tome, premije koje plaaju oni kojisu se opredelili da budu osigurani dovoljne su za plaanje naknade iz osiguranja u onoj proporcijiod osigurane grupe koja je pretrpela gubitak, protiv koga je inae osigrana.

  &oncept osiguranja se zasnijva na diverzi ikaciji I strati ikaciji odredjenih nepovoljnihsluajeva. (pr, pri nekim standardnim okolnostima procenat strosne gurupe koja umre tokomgodine postaje sasvim stabilan. *bog toga svako moe predvideti iznos koji e neiji lanovi

  porodice primiti u sluaju smrti, to omoguuje da se individualni rizik preobrazi u troak. ) toga,

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  3/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  naplaene premije u odredjenom periodu slue za ispaltu nadoknada osiguranoj grupi u proporcijisa predvidjenim procentom starosne grupe koja umire. Osiguravajue kompanije preocenjuju procenat populacije koji e pretrpeti odredjeni inansijski gubitak. One, zatim, prodaju polise pojedincima. ) aspekta osiguravajue kompanije, aktivna je ona cena koja osigurava naknaduonima koji su pretrpeli gubitak a koja pokriva trokove poslovanja i obezbedjuje razuman pro it.

  Osim to obavljaju osiguravajue poslove, osiguravajue kompanije imaju tretmanintermedijarnih inansijskih institucija, jer mobiliu i reinvestiraju utede. (a primer, prodajom polise o doivotnom osiguranju, osiguravajua kompanija mobilie tednju a u sluaju smrtiosigurane individue plaa nakandu lanovima porodice to predstavlja vid ugovorene tednje. ) jedne strane, i osiguranje protiv inansijskog gubitka porodice u sluaju prerane smrti, s drugestrane. #rema tome, ova polisa predstavlja program tednje i u toj unkciji osiguravajua kompanijadeluje kao inansijski posrednik, mobiliui I reinvestirajui tednju.

  Imajui u vidu dvostruku ulogu osiguravajuih kompanija moe se govoriti o dva aspektaupravljanja u njima. ) obzirom da je osiguravajua unkcija vidljiva ona i angauje najvei brojzaposlenih u kompaniji. 'adi se o prodaji osiguranja !na malo", ograniavanju verovatnoe

  neizvenosti odreenih sluaja, o napalati potraivanja i evidnetiranja miliona obavljanih transakcija.+rugi deo upravljanja se odnosti na investicionu aktivnost osiguravajuih kompanija. I u ovomsluaju se radi o veliklim sumama novca ili se poslovi zakljuuju u vidu manjeg broja transakcija avelike pojedinane vrednosti, zbog ega je to manje eksponiran deo upravljanja i zapoljava manji broj slubenika.! "rsti, 200!, str. #$ "

  Osiguranje se javlja u tri vida, odnosno ima tri sastavna dela ekonomski, tehniki !statistiko-matematiki, tj. aktuarski" i pravni.

  a" konomski vid se izraava u cilju koji se postie u osiguranju / to su unkcije osiguranja, b" %ehniki je onaj deo koji ureuje unkcionisanje osiguranja kao speci inog mehanizma za

  izjednaavanje rizika,c" pravni / predstavlja ureivanje veoma brojnih pravnih odnosa koji nuno nastaju uosiguranju udruivanjem sredstava za obeteenje svih osiguranika koje zadesi teta. %o jeureivanje prava I obaveza osiguranika I osiguravaa !kao predstavnika zajedniceosguranika, odnosno organizatora i administratora te zajednice" kod zakljuenja ugovora oosiguranju, u toku trajanja osiguranja i kod ostvarivanja odtetnih prava, tj. kod likvidacijetete.! Marovi,Avdalovi, 200$ "

  #rvi oblici osiguranja sreu se u prvobitnoj ljudskoj zajednici u okviru plemena, a kasnije i porodica. #rva opasnost sa kojom se sretao ovek je glad, a mera kojom je pokuao da se zatiti bilisu skromni obavezni prilozi pojedinca u itu tokom rodnih godina.

  &orene osiguranja nalazimo I kod 0avilonaca koji su pre etiri milienijuma primenjivali oblik osiguranja koji se sprovodio tako to se u sluaju gubitaka broda njegovom vlasniku nadoknaivalateta, ali koji je u sluaju da brod sretno stigne na svoju destinaciju bio duan da isplati odreenideo svoje dobiti. ! Marovi,Avdalovi, 200 , str.!2"

  $ starom 'imu osnovano je religiozno udruenje u koje su lanovi uplaivali odreeni iznosza prijem kao i mesenu lanarinu, a u sl uaju smrti nekog lana solidarno su snosili trokovesahrane, pomagali su udovice i decu umrlih !1.". Ovo udruenje predstavlja osnovu za razvojivotnog osiguranja kakvo danas poznajemo.

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  4/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  $ 2ondonu su se vlasnici brodova, prodavci i kupci robe koja se prevozila brodovima sastajaliu ka anama, a jedna od ka ana, vlasnikaE+v r+ Lo!+ , postala je vodea. 0remenom,ova ka ana je stekla reputaciju mesta za dobijanje pouzdanih in ormacija u vezi sa brodovima I pomorskimtransportom i u kojoj su se poeli zakljuivati poslovi pomorskog osiguranja

  #rva osiguravajua kompanija u oblasti pomorskog osiguranja nosi naziv po dvardu 2ojdu.

  (e zna se tano kada jeL/o9+ s osnovan, ali je poznato da je postojao pre 3455 godine. 6ktom7ritanskog parlamenta iz 3513. udruenje osiguravaa 82ojds8 dobilo je o icijalni status korporacijeosiguravaa. (a taj nain slubeno je osnovana 2ojdova berza. 9odine 3:3;.

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  5/29

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  6/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  0rste neivotnih osiguranja su

  osiguranje od posledica nezgode, ukljuujui osiguranje od povreda na radu i pro esionalnih oboljenja, koje pokriva

  o isplatu ugovorenih osiguranih suma, dela osiguranih suma, odnosno naknaduugovorenih [email protected]

  o isplatu zbog posledica povrede ili oteenja zdravlja ili zbog smrti [email protected] dobrovoljno zdravstveno osiguranje, koje pokriva

  o jednokratnu novanu naknadu zbog nesposobnosti za [email protected] naknadu ugovorenih trokova [email protected]

  kombinaciju isplata u osiguranje motornih vozila, koje pokriva tete na motornimvozilima na sopstveni pogon, osim inskih vozila i na vozilima bez sopstvenog pogona, odnosno gubitak tih [email protected]

  osiguranje inskih vozila, koje pokriva tete na inskim vozilima, odnosno gubitak tih

  [email protected]

  osiguranje vazduhoplova, koje pokriva tete na vazduhoplovima, odnosno [email protected]

  osiguranje plovnih objekata, koje pokriva tete na plovnim objektima, odnosnogubitak plovnih objekata !morskih, renih i jezerskih"@

  osiguranje robe u prevozu, koje pokriva tete na robi, odnosno gubitak robe, bezobzira na vrstu [email protected]

  osiguranje imovine od poara i drugih opasnosti, koje pokriva tete na imovini kojenastanu usled poara, eksplozije, oluje i drugih prirodnih nepogoda, atomske energije,klizanja i sleganja tla.

  ostala osiguranja imovine, koja pokrivaju tete na imovini nastale zbog loma maina, provalne krae, loma stakla, grada, mraza ili drugih opasnosti

  osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila, koje pokriva sve vrsteodgovornosti zbog upotrebe motornih vozila na sopstveni pogon na kopnu, ukljuujuiodgovornost prilikom [email protected]

  osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova, koje pokriva sve vrsteodgovornosti zbog upotrebe vazduhoplova, ukljuujui odgovornost [email protected]

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  7/29

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  8/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  o posrednih poslovnih gubitaka,

  o ostalih neposlovnih [email protected]

  o ostalih inansijskih [email protected]

  osiguranje trokova pravne zatite, koje pokriva sudske trokove, trokove advokata idruge trokove [email protected]

  osiguranje pomoi na putovanju, koje pokriva pomo licima koja naiu na problemena putovanju, odnosno u drugim sluajevima odsutnosti iz prebivalita ili [email protected]

  druge vrste neivotnih osiguranja. !*akon o osiguranju, lan 3A"

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  9/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  ; OSNOVNI PO(MOVI U OSI'URAN(UOsigurava / je pravno lice koje se ugovorom o osiguranju obavezuje da e naknaditi tetu, tj.

  isplatiti ugvorenu vrednost osiguranja kada nastane osigurani sluaj.#onua - lice koje eli da zakljui ugovor o osiguranju i u tom cilju podnosi osiguravau

  pismenu ponudu.

  $govara osiguranja / iziko ili pravno lice koje zakljuuje ugovor o osiguranju saOsiguravaem.

  &orisnik osiguranja / je ono lice kome je osigurava obavezan da isplati naknadu izosiguranja kada se ostvari osigurani sluaj. &orisnik osiguranja najee je osiguranik, ali moze bitiI drugo lice.

  Osiguranik / lici od ije smrti ili doivljenja zavisi isplata osigurane sume

  Osigurana suma / je ugovorna obaveza Osiguravaa koja se isplauje u jednokratnom iznosuili u viestrukim iznosima

  #remija / (ovani iznos koji osiguranik,odnosno ugovara plaa Osiguravau a na osnovuzakljuenog ugovora.

  #olisa- isprava o zakljuenom ugovoru sa Osiguravaem

  Osnovno osiguranje / je osiguranje u skladu sa posebnim delom zakljuenog ugovora oivotnom osiguranju

  +odatno osiguranje / je osiguranje koje je prikljueno osnovnom ivotnom osiguranju.

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  10/29

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  11/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  = PONUDA TRI'LAV OSI'URAN(A#onudu %riglav osiguranja cine dva osnovna segmenta osiguranja neivotno i ivotno .

  (eivotno osiguranje se sastoji iz sledeih programa

  osiguranje od posledica [email protected] zdravstveno osiguranje na putovanjima u [email protected] auto kasko [email protected] osiguranje plovnih [email protected] osiguranje robe u [email protected] osiguranje imovine od [email protected] ostalo osiguranje [email protected] osiguranje auto [email protected] osiguranje odgovornosti prevoznika [email protected] osiguranje od opte [email protected] osiguranje inansijskih [email protected]

  Hivotno osiguranje se sastoji iz sledecih programa

  meovito ivotno [email protected] riziko - osiguranje ivota samo za sluaj [email protected] osiguranje korisnika kredita - osiguranje ivota za sluaj smrti korisnika [email protected]

  stipendija -osiguranje isplate stipendije korisniku [email protected]

  http://www.triglav.rs/index.php?page_id=310http://www.triglav.rs/index.php?page_id=313http://www.triglav.rs/index.php?page_id=312http://www.triglav.rs/index.php?page_id=313http://www.triglav.rs/index.php?page_id=312http://www.triglav.rs/index.php?page_id=310
 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  12/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  > ZIVOTNO OSI'URAN(EHivotno osiugranje se moe zakljuiti uz lekarski pregled ili bez njega i to za sluaj smrti, za

  sluaj smrti i doivljenja ili za sluaj obezbeivanja stipendije za dete.Hivotnim osiguranjem je mogue osigurati samo zdrava lica i to od navrene 3 . do navrene

  1A. godine starosti tako da po isteku osiguranja osigurana lica nisu starija od 1G godina. 2ica kojanisu potpuno zdrava, kao i lica starija od 4G. godina osiguravaju se po posebnim uslovima. (e moese ugovoriti, odnosno nitavno je osiguranje u sluaju smrti lica koje jo nije navrilo 3 godina ilica kome je u potpunosti oduzeta radna sposobnost.

  Izbor osiguranja zavisi od vie aktora od posla kojim se [email protected]

  stila [email protected] od inansijskih mogunosti i potreba.

  #re svega, zavisi od toga ko je sve usko povezan s 0ama porodica, partner, deca.

  >*4 MEOVITO IVOTNO OSI'URAN(E

  >eovito ivotno osiguranje je kombinacija tednje i osiguranja za sluaj smrti sa ciljem da sekorisniku odnosno korisnicima za vreme trajanja osiguranja u sluaju nastupanja osiguranog sluajaisplati osigurana suma. >eovito ivotno osiguranje je osiguranje za sluaj doivljenja i za sluaj

  smrti. +akle, ugovoreni vremenski period, ugovara osiguranja plaa ugovorenu premijuosiguranja. (akon isteka ugovorenog vremenskog perioda korisnik osiguranja dobija osiguranusumu i uee u dobiti, ukoliko je osiguravajua kompanija ostvarila dobit. $koliko u toku periodatrajanja osiguranja osiguranik umre, korisniku osiguranja se isplauje osigurana suma odmah, a ne po isteku ugovorenog vremenskog perioda. $koliko $govorom o mesovitom ivotnom osiguranjumogu se osigurati dva lica pa u zavisnosti od toga u kompaniji

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  13/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  Ovim dopunskim osiguranjem pokriveni su sledei rizici

  3. smrt nesrenim [email protected];. [email protected]

  F. dnevna naknada za boravak u [email protected] osiguranje u sluaju pojave 3F tekih bolesti I to - srani in [email protected] [email protected] modani [email protected] otkazivanje unkcije [email protected] presaivanje vitalnih [email protected] [email protected] multipla [email protected] alchajmeroa bolest !pre 4A godina starosti"@- parkinsonova bolest !pre 4A godina starosti"@- potpuna i trajna zavisnost od tue [email protected] zamena sranih [email protected] operacija koronarnih [email protected] operacija zbog bolesti [email protected]

  (esrenim sluajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni dogaaj, kojidelujui uglavnom spolja i naglo na telo osiguranika, ima za posledicu njegovu smrt, potpuni ilidelimini invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad koja zahteva bolniko leenje ili naruenjezdravlja koje zahteva lekarsku pomo.

  #od invaliditetom se podrazumeva iskljuivo trajni !doivotni" gubitak opte radnesposobnosti.

  (esrenim sluajem smatraju se dogaaji koji nastanu usled

  [email protected] [email protected] udara kakvim predmetom ili o kakav [email protected] udara elektrine energije ili [email protected] pada, okliznuca Ili [email protected]

  uboda kakvim [email protected] trovanja hranom koji za posledicu ima smrt [email protected] opekotina izazvanih vatrom ili elektricitetm, vruim predmetom tenostima ili parom,

  kiselinama, bazama i sl. davljenja ili [email protected]

  (e smatraju se nesrenim sluajem

  sve zarazne, pro esionalne i ostale bolesti, kao i bolesti nastale usled psihikih [email protected] posledice koje nastanu kod osiguranika usled delovanja [email protected] posledice prouzrokovanje modanim ili sranim udarom !in arkt"@

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  14/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  in arkt se ne smatra posledicom nesrenog [email protected] poslice medicinskih, naroito operativnih zahvata koji se preduzimaju radi leenja ili

  spreavanja bolesti, osim ako je do tih posledica dolo dokazanom grekommedicinskog osoblja.

  $koliko osiguranika u toku perioda osiguranja zadesi smrt, korisniku osiguranja se isplaujeosigurana suma za sluaj smrti usled nezgode kao i osnovna osigurana suma.

  )to se invaliditeta tie, on se utvruje na osnovu %ablica invaliditeta, posle zavrenogcelokupnog leenja !kozervativnog,operativnog, izikalnog idr.", u vreme kada je kod osiguranika uodnosnu na pretrpljene povrede I nastale posledice, nastupilo stanje ustaljenosti, tj. kada se, premalekarskom predvianju ne moze oekivati da e se stanje poboljati ili pogorati. 6ko to stanje neistupi ni po isteku tri godine od dana nastanka nesrenog sluaja kao konano se uzima stanje poisteku ovog roka i prema njemu se utvruje procenat invaliditeta.

  Osiguranje u sluaju pojave jedne od 3F tekih bolesti podrazumeva isplatu osigurane sumuza leenje osiguranika.

  6.1.2 Program Classic mix

  Ovo osiguranje ivota namenjeno je svima onima koji dugoronom tednjom, sebi i svojoj porodici, ele da obezbede sigurnost i inansijsku zatitu u budunosti.

  $ sluaju doivljenja, osigurana suma sa obraunatom dobiti isplauje se osiguraniku, a usluaju smrti njegovoj porodici, odnosno onom korisniku osiguranja koga osiguranik navede u polisi.

  0arijante E26))IE >IK mogu biti

  3. sa istim osiguranim sumama za doivljenje isteka osiguranja i za sluaj smrti;. sa dvostrukom osiguranom sumom za sluaj smrti

  Elassic osiguranje ivota za sluaj doivljenja i za sluaj smrti mogu zakljuiti sva?+r v/i0 od navrene 3 -te do navrene 1A-te godine, s tim da istek osiguranja mora biti najkasnije ugodini u kojoj osiguranik navrava 1G godina

  Elassic osiguranje ivota moe se zakljuiti na rok od G-;G godina. *akljuivanjem osiguranjana dui rok ostvaruje se vea osigurana suma, pa je preporuljivo ugovoriti osiguranje u to ranijojivotnoj dobi.

  Elassic miJ / primer T @"/ 4*

  #odaci o osiguraniku

  )tarost ;5 godina

  #ol >uki

  #ua (e

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  15/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  #oetak osiguranja A3.A .;A3

  +atum sklapanja ; .AF.;A3

  %rajanje osiguranja ;G godina

  >esena premija =7177

  Osigurana suma 4>*52514=

  $koliko lice dozivi GF godina !;5 plus trajanje osiguranja od ;G" isplacuje mu se osiguranasuma od 34.: :,3G L. $koliko ga zadesi smrt, licu koju osiguranik navede u polisi bie isplaen

  identian iznos.$z osnovno osiguranje za slucaj smrti odnosno dozivljenja osiguranik se moze osigurati od

  posledica nesrenog sluaja ili bolesti.

  +odatno osiguranje od posledica nesrecnog sluaja

  0rsta nesree Osigurana suma >esena premija

  )mrt usled nezgode G.AAA,AA L A,GG L

  Invaliditet 3A.AAA,AA L 3,FA L

  $kupno 416= T @"/ 3*

  Osiguranje od

  bolesti

  %rajanjeosiguranja

  Osiguranasuma

  >esena premija

  ;G godina G.AAA, AA L 214= T @"/ ;*

  #orez A,AA L

  $kupna premija =>177 T @"/ 2*

  $koliko osiguranik plaa A,GG L dodatne mesene premije, I zadesi ga smrt usled nezgode,korisniku kojeg osiguranik navede u polisi isplauje se dodatna osigurana suma od G.AAA. $kolikodozvi GF. godinu osigurana suma od G.AAA L se ( isplauje vec samo prvobitna osigurana suma od34.: :,3G L

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  16/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  Mto se invaliditeta tie, dodatna premija od 3,FA L donosi osiguranu sumu od 3A.AAA evra kojase isplauje u zavisnosti od stepena invaliditeta.)tepen invaliditeta se utvruje pomou tablicainvaliditeta.

  (a primer

  #otpuni gubitak vida na oba oka- 3AA N #otpuni gubitak vida na jedno oko / FFN 9ubitak jednog bubrega uz normalnu unkciju drugog / FA N

  9ubitak stalnih zuba

  do 34 za svaki zub 3N, do 31 ii vise, za svaki zub 3,G N

  $koliko nakon isteka osiguranja od ;G godina, do invaliditeta ne doe, osigurana suma se (isplauje.

  Osiguranje od bolesti podrazumeva osiguranje od #'0O9 pojavljivanja jedne od bolesti predhodno navedenih.

  +akle,za mesenu premiju od G4 L, lice je ;G godina osigurano od prirodne smrti, smrti uslednezgode,invaliditeta I bolesti. (akon proteka ;G godina licu se isplauje osigurana suma od34.: :,3GL

  $ zavisnosti od dinamike plaanja premije mogue je ostvariti pravo na odreene popuste.$koliko se premija plaa tromeseno ; N, polugodisnje ;,G N I ukoliko se osiguranik odlui da premiju plaa na godisnjem nivou mogue je ostvariti popust od F.G N godinje to bi u naem primeru bilo ;F,G; L.T @"/ =*

  6.1.3

  Program Classic duble

  Elassic dubleje vrsta meovitog osiguranja ivota za sluaj smrti i doivljenja u kojoj dvaosigurana lica zajedniki zakljuuju osiguranje. Ova vrsta osiguranja je namenjena, pre svega,suprunicima i lanovima porodice, a mogu ga zakljuiti i bilo koja dva lica kod kojih postojizajedniki interes za takav vid osiguranja.

  (a ovaj nain se tedi na porodinom nivou i stvaraju se pretpostavke za inansiranje trokovakolovanja, putovanja, kupovine i opremanja stambenog prostora i sl.

  #opusti #remija #opust

  $kupna tromesena premija !-;N"

  34 ,4 L F,F4 L

  $kupna polugodinja premija !-;,GN"

  F;1,4A L 5, A L

  $kupna godinja premija! -F,GN"

  4 5, 5 L ;F,G; L

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  17/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  &ako je premija osiguranja zajednika i kako je premiju mogue odrediti prema visini porodinih inansijskih mogunosti, na ovaj nain osiguranje ivota mogu zakljuiti i osiguranici samanjim prihodima.

  &orisnici osiguranja za doivljenje isteka osiguranja su oba osigurana lica sa po GANosigurane sume, a u sluaju smrti jednog osiguranika korisnik je drugi osiguranik.

  #rimer

  T @"/ >*

  +odatno osiguranje od posledica nesrenog sluaja

  3. osiguranik

  0rsta nesree Osigurana suma >esena premija

  )mrt usled nezgode F.AAA,AA L A,FF L

  Invaliditet 4.AAA,AA L A,15 L

  $kupno 4144

  ;. osiguranik

  0rsta nesree Osigurana suma >esena premija

  )mrt usled nezgode F.AAA,AA L A,FF L

  Invaliditet 4.AAA,AA L A,15 L

  $kupno 4144

  #rvi osiguranik +rugi osiguranik

  )tarost 5 4

  #ol muski enski

  #ua ne ne

  #oetak osiguranja A3.A .;A3

  +atum sklapanja ; .AF.;A3F

  %rajanje osiguranja 3; godina

  >esena premija ;;,15L

  Osigurana suma ;.551,;5L

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  18/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  #orez A,AA L

  $kupna premija 3=177

  +akle,uz mesenu premiju od ;G L,dva lica mogu biti osigurana osiguranom sumom od;.551,;5L, koja ce u sluaju smrti jednog lica biti isplaena drugom, a u sluaju doivljenja, biti podeljena po GA N svakom licu. $ sluaju smrti usled nezgode jednog lica, drugom licu ce bitiisplaeno FAAA L, a po isteku 3; godina osigurana suma od ;.551, ;5 L.Invaliditet se obraunava naosnovu tablice invaliditeta, kao I u predhodnom primeru.T @"/ 8*

  >*3P

  RO'RAM RIZIKO OSI'URAN(E

  'iziko ivotno osiguranje je posebno osiguranje koje se odnosi samo na sluaj smrti bez

  obzira na uzrok. Ono nema karakter tednje, a ugovara se za odreeni rok trajanja. 'iziko ivotnoosiguranje je osiguranje sa ciljem da se u sluaju smrti osiguranog lica za vreme trajanja ugovora oosiguranju korisniku osiguranja isplati osigurana suma za sluaj smrti. $ sluaju da osiguranik doivi dogovoren period trajanja osiugranja, Osigurava je osloboen svih obaveza. $govorom oriziko osiguranju moze biti osigurano samo jedno lice.

  (amenjeno je prvenstveno osobama koje se bave rizinim zanimanjima, ali i onima koji ive stresno i misle

  [email protected] poslodavcima koji na ovaj nain brinu o zaposlenima koji su im posebno [email protected] partnerima u zajednikom [email protected]

  K r %t"risti%": #olisa riziko ivotnog osiguranja moe se zaloiti i biti garancija za otplatu kredita Omoguava visoku osiguranu sumu sa relativno niskom premijom

  Do#uns%o osigur n!" o+ #os/"+i0 n"sr"-nog s/uC !

  $z riziko ivotno osiguranje moe se zakljuiti i dopunsko osiguranje od posledica nesrenogsluaja, ime se poveava kvalitet osnovnog osiguranja ivota.

  #opusti #remija #opust

  $kupna tromesena premija !-;N" 1F,GA L 3,GA L

  $kupna polugodinja premija !-;,GN"

  3 4,;G L F,1G L

  $kupna godinja premija! -F,GN"

  ;5:,GAL 3A,GA L

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  19/29

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  20/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  #oetak osiguranja A3.33.;A3

  +atum sklapanja A1.3A.;A3

  %rajanje osiguranja 3G godinaT @"/ 6*

  Osigurana suma ;G.AAA,AA L

  >esena premija G,G5 L

  #orez A,AA LT @"/ 5*

  Osigurana suma >esena premija

  )mrt usled nezgode G.AAA,AA A,GG

  Invaliditet 3A.AAA,AA 3,FA

  7olniki dan 3A,AA ;,GA

  $kupno ,FG

  #orez A,AAT @"/ 47* +

  Osiguranje od

  bolesti

  %rajanjeosiguranja

  Osiguranasuma

  >esena premija

  3G godina 3A.AAA, AA L =146

  #orez A,AAL

  $kupna premija 3G,33L

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  21/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  >*; >*; OSI'URAN(E KORISNIKA KREDITAOsiguranje ivota za sluaj smrti korisnika kredita obezbeuje otplatu kredita i u sluaju da

  korisnik kredita umre, njegova porodica ne nasleuje dug po kreditu, pri emu je inansijskizatiena. (ajee se ovo osiguranje zakljuuje za vee iznose kredita poput stambenih. &orisnik kredita je obino lan porodice sa najveim primanjima to pogotovo daje na znaaju odabiru ovevrste osiguranja. %o nije samo racionalna ve i humana odluka. #orodica ostaje materijalnozatiena tako to e osiguravajue drutvo otplatiti dug po kreditu umesto nje.

  &arakteristike namenski-prilagoeno obezbeenju [email protected] trajanje osiguranja jednako je roku otplate [email protected] premija se plaa samo ; F vremena trajanja [email protected] osigurana suma tokom trajanja, prati vrednost neotplaenog dela kredita, a u momentu

  zakljuenja ugovora ne moe biti manja od iznosa uzetog kredita.

  Hivotno osiguranje korisnika kredita mogu zakljuiti sva zdrava lica starosti od 35-4G godina,a najvie 1G u momentu isteka otplate. %rajanje osiguranja moe biti od G-FA godina ukoliko seodluite za plaanje premije u ratama ili od ;-FA godina ako je uplata jednokratna.

  >uskarac *ena

  #opusti #remija #opust

  $kupna tromesena premija !-;N"

  , ; L A,:3 L

  $kupna polugodinja premija !-FN" 51,: L ;,1; L

  $kupna godinja premija! -GN"

  31;,;G L :,A1 L

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  22/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  %rajanje osiguranja %rajanje osiguranja

  )tarost Osiguranasuma u L

  G 3G

  ;A

  G 3G

  ;A

  FA godina 3;G.AAA 3713;

  3>172

  ;2162

  431>;

  4>172

  3715>

  A godina GA.AAA 3416= 35184;

  51=44

  ;1634

  816>33

  1>=

  GA godina ;G.AAA 35136 ;>18; 4

  =1>84

  514; T @"/ 44*

  >*2 STIPENDI(SKO OSI'URAN(E

  )tipendijsko ivotno osiguranje je posebno osiguranje za sluaj smrti, kojim se po isteku perioda plaanja premije u dogovorenom roku, sebi ili nekom drugom licu u budunostiobezbeuju sigurni meseni prihodi u dogovorenom iznosu.$platilac sam bira period koliko ce seuplacivati premija I koliko ce trajati isplata. Ono predstavlja kombinaciju tednje I osiguranja saciljem da se od dogovorenog da na I Pa dogovoreni period korisniku obezbedi isplatastipendije.)tipendijsko osiguranje se moe zakljuiti samo tako da su korisnik I osiguranik razliitalica. $govorom o stipendijskom osiguranju mogu biti osigurana dva osiguranika. Oslobaanje od plaanja daljih premija osiguranja u sluaju smrti osiguranika stipendijskog osiguranja za vreme plaanja prestaje obaveza plaanja daljih premija, a osgurava u ugovorenoj visini osigurava isplatu

  stipendije od dana koji je naveden u polisi. 6ko korisnik stipendijskog osiguranja umre, ugovaraosiguranja moe da odredi novog korisnika ili moe da zahteva otkup osiguranja.

  (amenjeno je

  3. roditeljima i roacima koji ele da, na ovaj nain, deci obezbede deparac tokomstudiranja

  ;. svima koji bi sebi obezbedili dodatne mesene prihode u odreenom periodu ivotakada smatraju da e im biti najpotrebniji

  &arakteristike

  3. moe se zakljuiti i za dva lica;. u sluaju smrti osiguranika u toku plaanja premije, obaveza daljeg plaanja premije

  prestaje i obezbeuje se isplata stipendije po isteku perioda osiguranja

  'iziko ivotno osiguranje mogu zakljuiti sva zdrava lica starosti od 3 -1A godina, a najvie1G u momentu isteka, na rok od G-35 godina. Isplata stipendije je u roku od F do 3A godina.

  #rimer

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  23/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  6ko je osiguranik ena od ;G godina starosti koja zakljuuje osiguranje na 35 godina ulaganjai G godina isplate stipendije od ;AAL, meseno treba da uplauje :.:AL.

  #ol *enski

  )tarost ;G godina

  #eriod ulaganja 35 godina

  #eriod isplate stipendije G godina

  >esena isplata stipendije ;AA L

  >esena premija :,:A LT @"/ 43*

  7ez obzira na vrstu programa ivotnog osiguranja premija se moe plaati

  3. u evrima ili;. u dinarima sa valutnom klauzulom

  +inamika plaanja moe biti

  3. [email protected];. [email protected] polugodinje i. godinje.

  #laanje se moe izvriti3. [email protected];. prenosom sa deviznog [email protected] administrativnom zabranom i. trajnim nalogom.

  8 POSLEDI E NEPLA AN(A PREMI(E6ko premija nije plaena dva meseca posle dospea, %riglav osiguranje moe da pozove

  ugovaraa da plati premiju. 6ko ugovara na zahtev %riglav osiguranja koji mu mora biti uruen preporuenim pismom, dospele premije ne plati u roku koji mu je odreen u pismu, koji ne moe biti krai od FA dana, raunajui od tada kada mu je bilo pismo urueno, niti to uini neko drugozainteresovano lice %rigla v osiguranje moe ako je do tada premija plaena za najmanje dve punegodine kod osiguranja sa trajanjem maksimalno 3; godina, odnosno za najmanje tri pune godinekod osiguranja sa periodom osiguranja od 3F do ;: godina, odnosno najmanje za etiri pune godinekod osiguranja sa dogovorenim periodom plaanja premije preko ;: godina, da obavesti $govaraaosiguranja da sniava dogovorenu soiguranu sumu bez daljeg plaanja premije !kapitalizacija", usuprotnom da odustaje od ugovora. #remije koje su bile plaene do raskida ugovora, %riglavosiguranje ne vraa. $ sluaju kapitalizacije prestaju da vae dodatna osiguranja koja su prikljuenaosnovnom ivotnom osiguranju.

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  24/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  6 NASLOV6*4 MIROVAN(E OSI'URAN(A

  $govara osiguranja moe na odreeno vreme da ostvari pravo na mirovanje plaanja premije. +a bi to pravo ostvario mora podneti pismeni zahtev Osiguravau,odnosno %riglavosiguranju.. $ zahtevu za mirovanje $govara osiguranja mora da navee razloge za oslobaanje plaanja premije kao I eljeni period mirovanja. >irovanje najvie moe da traje jednu godinu.$govara osiguranja moe drugi put da zahteva mirovanje samo ako su od prethodnog mirovanja prole bar dve godine I ako je u tom meuperiodu uvogara osiugranja redovno plaao premijuosiguranja. *a vreme mirovanja ugovara osiguranja je osiguran osiguranom sumom koja je jednaka kapitilaPiranoj osiugranoj sumi. *a vreme mirovanja %riglav osiguranje nema obaveze pougovorenim dodatnim osiguranjima. #osle isteka perioda mirovanja preraunavaju se osiguranasuma I premija osiguranja. #ritom se uzima u obzir da za odreeni period trajanja osiuranja premijanije bila plaana. *bog mirovanja se trajanja osiguranja ne menja.

  6*3 POVE AN(E OSI'URANE SUME

  $govara osiguranja I %riglav osiguranje se mogu dogovoriti da se osigurana suma osnovnogivotnog osiguranja povea, I to uz uslov da ugovara plaa vei iznos odgovarajue premije.$koliko osiuranik u prvoj godini posle poveanja osigurane sume umre zbog bolesti odnosno akoizvri samoubistvo, osigurava odnosno %riglav osiguranje isplauje prvobitno dogovorenuosiguranu sumu.

  6*; OTKUP OSI'URAN(A

  %riglav osiguranje prua mogunost svojim korisnicima otkupa osiguranja. (a zahtevugovaraa osiugranja osigurava mora da isplati otkupnu vrednost polise, ako ugovor o osiguranjunje predhodno rakinut i ako je od poetka osiguranja do otkupa proteklo

  kod osiguranja sa ugovorenim trajanjem do i zakljuno 3; godina, najmanje dvegodine i najmanje plaene dve godinje [email protected]

  kod osiguranja sa ugovorenim trajanjem od 3F do;: , najmanje tri godine i najmanje plaene tri godinje [email protected]

  kod osiguranja sa ugovorenim trajanjem duzim od ;: godina najmanje etiri godinei najmanje plaene etiri godinje premije.

  Otkupna vrednost polise ako ispunjava minimalne uslove iznosi :G N matematike rezerve,izraunate po metodama aktuarske matematike. Otkupna vrednost osiguranja u kasnijem periodu jednaka je visini izmeu G N I AN tako da je prilikom isteka dogovorenog trajanja osiguranjaotkupna vrednost osiguranja jednaka 3AA N matematike rezerve.

  Otkupna vrednost dodatne osigrane sume na ime dobiti iznosi 5AN matematike rezervacijena ime uea u dobiti.

  Otkup osiguranja se moze traiti u sledeim sluajevima

  iseljenje iz 'epublike )[email protected] smrti korisnika osiguranja ili lana ue [email protected] neprekidna nezaposlenost $govaraa osiguranja za period dui od est [email protected]

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  25/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  razvod braka kod uzajamnog osiguranja branih [email protected]

  #rava na otkup nemaju poverioci ugovaraa osiguranja kao ni korisnik osiguranja i

  6*2 PREDU(AM

  $ sluaju da ugovara osiguranja ispunjava uslove pod kojima ima pravo da zahteva otkup,%riglav moe ugovarau osiguranja na njegov zahtev da isplati unapred deo osiugrane sume dootkupne vrednosti polise !predujam" koji ugovara kasnije moe da vrati. $govara ostvaruje pravona predujam na osnovu pismenog zahteva koji podnosi %riglav osiguranju.

  (a primljeni predujam ugovara je duan da plati kamatu koja se odreuje prilikom uzimanja predujma. 6ko osiguranik zakasni sa plaanjem dospelih kamata, postupa se kao da je zahtevaootkup. 0raanje predujma I plaanje kamate ne utiu na obavezu plaanja premije. 6ko nastaneosigurani sluaj, %riglav osiguranje isplauje osiguranu sumu umanjenu za iznos nevraenog predujam, sa ukljuenim kamatama.

  6*= OBNAVL(AN(E OSI'URAN(AOsiguranje koje je zbog neplaanja premije prestalo da vai odnosno izmenjeno je u

  osiguranje sa samjenom osiguranom sumom, moze se obnoviti na pismeni zahtev $govaraa.Osigurava pismeno povruje da prihvata zahtev za obnavljanje pod uslovom da su plaene sve dotoga dana dospele premije, ukljuujui zakonske zatezne kamate za osiguranja sa valutnomklauzulom, odnosno F N zatezne kamate na godinjem nivou za valutna osiguranja I ako jezdravstveno stanje osiguranog lica povoljno za prijem u osiguranje. $koliko osugranik umre u prvoj godini posle obnavljanja osiguranja zbog bilo koje bolesti koju je imalo prilikom podnoenjazahteva za obnavljanje osiguranja zbog bilo koje bolesti koju je imalo prilikom podnoenja zahteva pa ju je tada preutalo %riglav osiguranje je duno da isplati snienu osiguranu saumu samo ako je

  premija pre obnavljanja osiguranje bila plaena najmanje za dve,tri odnosno etiri godine.6ko premija nije plaena, %riglav osiguranje nema nikakvih obaveza.

  $koliko ugovara zahteva obnavljanje osiguranja u roku od tri meseca posle prestankaobaveze %riglav osiguranja, %riglav osiguranje mora da prihvati zahtev za obnavljanje bez obzira nazdravstveno stanje osiguranog lica. $koliko osiguranik u prvoj godini posle obnavljanja osiguranjaizvri samoubistvo %riglav osiguranje isplauje matematiku rezervu.

  6*> UGE E U DOBITI:

  &orisnici ivotnog osiguranja pored prava na osiguranu sumu imaju pravo na uee u dobiti.

  (aime, ivotna osiguranja, osim riziko ivotnog osiguranja, svake godine uestvuju u dobiti, koja jeostvarena upravljanjem port olija ivotnih I rentnih osiguranja po kriterijumima koje prihvataosiugrava u skladu sa merilima o ormiranju matematike rezervacije I uea ugovoraa u pozitivnom rezultatu tih osiugranja. %riglav osiguranje ne garantuje isplatu dobiti. +obit serasporeuje ukoliko na kraju poslovne godine postoji dobit u poslovima ivotnog osiguranja. 0isinaI nain deobe ostvarene dobiti odreuje se odlukom, odnosno pravilnikom nadleenog organa%riglav osiguranja. $deo ueea u dobiti u svakoj godini se po metodama aktuarske matematike pretvara u dodatnu osiguranu sumu na ime dobiti koja se isplauje prilikom nastanka osiguranogsluaja zajedno sa isplatom osigurane sume osnovnog ivotnog osiguranja. Islata pripadajueg deladobit, otvarene tokom trajanja osiguranja, vri se zajedno sa isplatom ugovorene osgurane sume.Isplatom otkupne vrednosti takoe se stie pravo na uee u dobiti.

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  26/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  5 PRAVA I OBAVEZE TRI'LAV OSI'URAN(A:6ko osiguranik kod osiguranja zakljuenog bez lekarskog pregleda, umre u prvih est meseci

  od poetka obaveze osiugravaa, %riglav osiguranje je duno da isplati korisniku osiguranja#o/ovinu osigur n" sume za smrt odmah po smrti

  osiguranika [email protected] da od ugovorenog da na i za ugovoreno vreme isplauje korisniku polovinu

  [email protected]

  >eutim %riglav osiguranje se obavezuje da isplati#unu osiguranu sumu

  ako je osiguranje sklopljeno sa lekarskim pregledom u sluaju smrti osiguranika od posledica nesrenog sluaja, trudnoe ili poroaja kod novog osiguranja sklopljenog bez lekarskog pregleda sa poetkom najkasnije tri

  meseca nakon doivljenja predhodnog osiguranja sklopljenog kod %riglav osiguranja!Opti uslovi za Hivotno osiguranje-%riglav osiguranje, l. "

  %riglav osiguranje nije u obavezi da korisniku isplati osiguranu sumu, ve do tada prikupljenumatematiku rezervu,ako je

  osiguranik u prve dve godine trajanja osugranja izvri samoubistvo ili ga je pokuaoizvriti, bez obzira kada je zbog tih posledica [email protected]

  ako je osiguranik umro od posledica ratnih [email protected]

  Osigurava se oslobaa obaveze da korisniku osiguranja ispalti osiguranu sumu ako je ovajnamerno izazvao smrt osiugranika, ali je duan, ako su dotle bile uplaene bar tri godinje premije,da isplati matematiku rezervu ugovarau osiguranja, a ako je on osiguranik,njegovimnaslednicima.

  %riglav osiguranje se oslobaa obaveze da isplati korisniku osiguranu sumu, ve samo do tada prikupljenu matematiku rezervu, ako je smrt osiguranika nastupila kao posledica

  [email protected] nuklearne katastro [email protected]

  [email protected] bilo kog akta koji u sebi sadri karakteristike [email protected] ako je do smrti osiguranika dolo usled obavljanja delatnosti pilota specijalnih

  letilica kao npr, zmaja, balona, paraglajdinga, padobranskih skokova,helikoptera ilivojnog pilota bez odgovarajue dozvole I ako za to nije plaena dodatna premija

  ako je smrt osiguranika nastupila prP bavljenju opasnim sportom !npr. ekstremnim penjanjem, alpinizmom, ronjenjem na velikim dubinama" a da to osuranje nije posebno [email protected]

  ako je smrt osiguranika nastupila prilikom uestvovanja na takmienjima iliodgovrajuim treninzima u motornim vozilima za kopneni saobraaj, letilicama u

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  27/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  vazdunom saobraaju ii plovnim sredstvima u vodnom saobraaju, a da toosiguranje nije posebno [email protected]

  %riglav osiguranje ne ispauje osiguranu sumu, ve do tada prikupljenu matematikurezervu,a koj e smrt osiguranika nastupila izvrenjem smrtne kazne, ili akoosiguranik pogine pri pripremanju, pokuaju ili izvrenju krvinog dela sa predumiljanjem, kao I pri begu posle takve radnje. !Isto,l.G"

  5*4 OBAVEZE OSI'URANIKA

  Bako je vazno upoznati osiguranika sa svojim obavezama kako bi bio siguran da e cilj kojim je bio voen prilikom ugovaranja osiguranja biti ostvaren, bilo da je to isplata osigurane smrti zadoivljenje, obezbeenje svoje porodice u sluaju smrti ili obezbeenje inansijskih sredstava zaleenje ukoliko nastupi iznenadna bolest.

  $govara osiguranja je prilikom zakljuenja ugovora duan da prijavi osiguravau sveokolnosti koje su znaajne za procenu rizika koje su mu poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate.&ao znaajne uzimaju se naroito one okolnosti za koje je osigurava postavio pismenim putem u

  ponudi. 6ko je ugovara osiguranja namerno netano prijavio ili ako je nemarno preutao nekuokolnost takve prirode da osigurava ne bi zakljuio ugovor kad bi znao za pravo stanje stvari,osigurava moze u prve tri godine trajanja osiguranja da zahteva ponitenje ugovora ili da odbijeisplatu osigurane sume ako osiguranik umre pre nego to je osigurava saznao za takvu okolnost.6ko je ugovor bio poniten osigurava zadrava ve plaene premije I ima pravo da zahteva plaanje premije za period osiguranje u kome je zatrazio ponitenje ugovora. 6ko je ugovaraosiguranja neto prijavio netano ili je propustio da da traeno obavetenje, a to nije uinio namernoosigurava moe da izjavi da raskida ugovor ili da predloi poveanje premije u srazmeri sa veimrizikom. 6ko se ugovor raskine osigurava je duan da isplati prikupljenu matematiku rezervu.6ko je osigurani sluaj nastao pre nego to je utvrena netanost ili nepotpunost prijave ili kasnije,a ipak pre raskida ugovora odnosno postizanja sporazuma o poveanju premije, osigurana suma semanjuje u srazmeri izmeu plaenih premija I premija koje bi morale biti plaene prema stvarnomriziku. Osiguravara, kome su u asu zakljuenja ugovora bile poznate okolnosti koje su bile odznaaja za ocenu rizika a koje osigurava osiguranja netano prijavio ili preutao, ne moe se pozvati na netanost prijave ili preutkivanja.!Isto,l.4"

  *akljuak

  *ivimo u vremenu turbuletnih desavanja, velikih promena I neizvesne buducnosti. Osiguranjeivota predstavlja jedan od naina da planiramo nau budunost. Ovaj dugoroni vid tednje Iulaganje u sopstveno osiguranje obezbeuje inansijsku podrku u kasnijim godinama ivota, kao I

  astitu kad je to najpotrebnije. Izbor vrste osiguranja zavisi e od posla kojim se bavimo, stila

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  28/29

  ivotno osiguranje na primeru kompanije Triglav osiguranje A.D.O.

  ivota, inansijskih mogunsti I potreba. #re svega zavisi od onoga ko je blisko povezan sa nama, porodica, partner, deca. 0eliki broj osiguravajuih kompanija I veliki broj programa pruamogunost svakome da izabere onaj vid osiguranja koji mu je potreban.

  $ )rbiji je svega F N graana osigurano, a uee premija ivotnog osiguranja u ukupnoj premijiosiguranja je 3G N. (a osnovu ovih podataka zakljuiemo ocenom da je ivotno osiguranje u

  )rbiji nedovoljno razvijeno. 6li ovaj sektor verovatno ima najasnije perspektive razvoja. (aime,ugovori o osiguranju imaju jedan element koji ne moemo sresti ni u jednom drugom inansijskomugovoru. 7ankarski depozitni ugovori, pored prednosti koju uivaju relativno su jednostavneekonomske prirode,pa ne mogu zadovoljiti posebne zahteve ulagaa. +elujui kao pravi inansijski posrednici, bankarske organizacije, u stanju su da amortizuju uticaj nepovoljnih ekonomskihkretanja na poziciju svojih ulagaa, ali obino po ceni znaajnog snienja svog prinosa, pa I prinosakoji se moe trans erisati ulagaima. $govori o osiguranju su pravi odgvor na pojaanuneizvesnost. >ogu se prilagoditi speci inim zahtevima korisnika I odgovoriti na vrlo speci ineuzroke ekonomske ili neekonomske neizvesnosti. )lino bankama, I osiguravajua drutva su praviinansijski posrednici kod kojih ne postoji direktna veza izmeu vrednosti obaveza preuzetih premaosiguravaima I e ekta od investicione delatnosti. !>arinkovi,;AA5,str. 34A"

  (aravno, da bi se usluge osiguranja adekvatno popularizovale potrebno je najpre reiti nekolikokljunih pitanja ubrzano raditi na uspostavljanju kapaciteta kontrolnog tela, tj. (arodne banke)rbije, konsolidovati sektor osiguranja u pogledu kvaliteta I obima,vlasniki ga restrukturirati Idelovati u pravcu uspostavljanja konkurencije. %ime bi se svakako podigao I znaaj osiguravajuihkompanija.

  (a osnovu broja ivotno osiguranih u )rbiji zakljuiemo da je poverenje graana u osiguravajucekompanije jako malo, to je i logino s obzirom na istoriju devizne penzije u prolosti a i aktuelnih pevara sa osiguranjem. >eutim, to ne znai da su sve osiguravajue na tristu sa ciljem da pro itiraju na nelegan nain tj. prevarom i da se ne trebamo osiguravati. +a bi smo za nas izabralitip osiguranja koji nam je potreban potrebno je prventstveno utvrditi ciljeve koje elimo ostvaritiosiguranjem i nae mogunosti.I kao najvanije, potrebno je dobro proitati ugovor koji potpisujemo, odnosno ponudu, kako bi bili sigurni da je to ono to elimo. $ sluaju osiguranja,svaki usmeni dogovor ne obavezuje ve iskljuivo ono sto potpiemo. Bako je vano upoznatiagenta osiguranja sa naim zdravstvenim stanjem, a najbolje doneti izvetaj lekara kao dokaz.Bedinotako mozemo biti sigurni da e nam osigurana suma biti isplaena.

  *ivot je najvea dragocenost koju imamo. Hivimo ga mislei na sebe, ali I na nama drageosobe koje nas okruuju I do kojim nam je posebno stalo. Oni koji odgovorno planiraju svoju budunost, trebalo bi da to uine ovog trenutka.

  2iteratura

  3." &rsti.7. !;AAF"

 • 8/9/2019 Pojam I Istorijski Razvoj Osiguranja

  29/29