43
Pojam i značaj preduzetništva Dr Nebojša Pavlović

Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

preduzetnistvo

Citation preview

Page 1: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Pojam i značaj preduzetništva

Dr Nebojša Pavlović

Page 2: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Nastavni plan predavanja1. Pojam i značaj preduzetništva2. Osnovne odrednice preduzetništva3. Profil preduzetnika i okruženje4. Preduzetnička ideja5. Biznis plan i marketing6. Pravni i instuticionalni okvir i podrška razvoju preduzetništva u

Srbiji7. Uvod u menadžment 8. Prvi kolokvijum9. Istorija menadžmenta10. Planiranje11. Upravljanje12. Organizacija 13. Kontrola14. Etika I društvena odgovornost15. Drugi kolokvijum

Page 3: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Literatura

• Hisrich Robert, Peters Michael, Dean Shepard:

PODUZETNIŠTVO, Mate, 2008

• Robbins S.P., Coulter M. (2005) MENADŽMENT

(VIII izdanje), Datastatus, Beograd

• Williams Chuck: PRINCIPI MENADŽMENTA,

Datastatus, 2010

Page 4: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Kako ćemo da radimo

• Prisustvo predavanjima• Prisustvo na vežbama• 2 kolokvijuma• 1 Seminarski rad/teme • 1 prezentacija• Ocenjivanje 60/40

Page 5: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Način rada

• Mogućnost preuzimanja predavanja• Akcenat na interaktivnoj nastavi• Više razgovora (medjusobno-jedan na jedan),

više pitanja• Manje učenja informacija a više učenja kako

učiti i šta učiti• Više diskusija i primera primene u praksi• Priprema za rad preduzetnika

Page 6: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

1. Priroda i razvoj preduzetništva

• Ko je preduzetnik?• Šta je preduzetništvo?• Šta je preduzetnički proces?

Page 7: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Uvodni deo

• Preduzetništvo je temelj privrednog napredka svakog društva

• Veoma značajan razvojni resurs.

Page 8: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Neke misli o preduzetništvu…

• Biti preduzetnik i stvarati nov poslovni poduhvat je jednako kao odgajanje deteta…

• www.entrepreneur.com/• http://www.businessnewsdaily.com/1999-gre

at-business-ideas-2012.html• http://entrepreneurs.about.com/od/businessi

deas/• Pronaći na internetu još sajtova koji se bave

ovom temom.

Page 9: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Da li se preduzetnik rađa?• Po konceptu “velike ličnosti” preduzetnik se rađa.

Velike ličnosti su sposobne da prikažu određenu ideju na način koji će privući druge ljude. Brže reaguju od drugih.

• Drugi govore da se preduzetništvo može naučiti putem treninga. EU definiše obrazovanje za preduzetništvo kao proces pripremanja, obrazovanja i treninga za kreiranje biznisa, preduzetničkog načina razmišljanja, preduzetničkih veština koje su primenljive u svakodnevnom životu.

Page 10: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Preduzetnik sam kreira svoj posao

• Ne čeka da dobije posao od drugoga.• Međutim, to je posao pun rizika, odricanja,

velikih napora, neprekidnih razmišljanja o napretku ali i o bankrotu. Posao okružen neizvesnostima(u velikoj zavisnosti od kretanja situacija u društvu).

• Veoma redak resurs(preduzetništvo). Samo 3-4% ljudi se bavi preduzetništvom.

Page 11: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Osobine preduzetnika

• Preduzetnički posao se ne vezuje za starosno doba, pol, nivo obrazovanja.

• Preduzetništvo se analizira u kontekstu osnivanja i upravljanja malim preduzećima.

Page 12: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Zablude i stvarnost u preduzetništvu

Zablude o preduzetništvu1. Preduzetnik se rađa2. Svako može da započne biznis.3. Preduzetnici su kockari.4. Bolje je u biznisu biti sam.5. Jedino kao preduzetnik možete

biti svoj gazda.6. Ako imas novac imas sve.7. Preduzetništvo je za mlade,

energične i temperamentne osobe.

8. Preduzetnik je motivisan isključivo novcem

U stvarnosti je….1. Preduzetnici su kombinacija:znanja,

iskustva i veština(treninga).2. Morate da znate gde je šansa i

imati ideju.3. Preduzetnici su veoma oprezni.4. Najbolje je raditi u timu ili porodici.

Teško je raditi sam.5. Nije svoj gazda jer je u kontaktu i

“duguje” svima: nabavljačima, investitorima..

6. Važnija je ideja od novca7. Godine nisu važne za otpočinjanje

posla. Stariji mogu biti bolji preduzetnici i obrnuto.

8. Motivisanost je veoma važna ali novac može da bude na poslednjem mestu.

Page 13: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Različita gledišta o preduzetniku

Ekonomista. Preduzetnik je onaj koji kombinuje resurse:radnu snagu, materijale i ostale resurse kako bi uvećao vrednost izlaznih dobara. Uz to on se bavi promenama i inovacijama.

Psiholog. Vođena određenim snagama pokušava da se osamostali i izbegne uticaj autoritea.

Poslovni ljudi. Preduzetnik je pretnja jer je vrlo agresivan konkurent na tržištu(zbog čega?)

Poslodavac. Vidi drugog preduzetnika kao saveznika, izvora porudžbine proizvoda i usluga.

Page 14: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

2. Najranije razdoblje

• Za najranijeg preduzetnika se smatra Marko Polo (1254-1324), rođen na Korčuli, koji je uspostavljao trgovačke pravce prema dalekom istoku.

• On je uzimao robu od kapitaliste(aktivna uloga u trgovini-nosi rizik i emociju) od kapitaliste koji ima pasivnu ulogu.

• Profit dele na :75% ide kapitalisti a 25% trgovcu.

Page 15: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Srednji vek

• Pojedinac nije preuzimao rizik- on je upravljao projektom pomoću raspoloživih resursa koji su omogućeni od autoriteta države.

• Tipičan preduzetnik u srednjem veku(5-15) je klerik (povezan sa crkvom). On je bio zadužen za velika gradjevinska zdanja kao što su dvorci, utvrdjenja, javne zgrade, katedrale.

Page 16: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

17 vek

• Razvija se odnos između rizika i preduzetništva: preduzetnik je shvaćen kao osoba koja ulazi u ugovorni sporazum sa vladom kako bi obavljala sporazumom uslovljene proizvode ili pružala usluge.

• Cena u ugovoru je fiksna: dobit ili gubitak zavisi od preduzetnika

Page 17: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

18 vek

• Prvi put:razlika između osobe koja poseduje kapital i osobe kojoj treba kapital.

• Kantilon Ričard, irski plemić(1680-1734)prvi put pominje reč preduzetnik (u delu Opšta rasprava o prirodi trgovine, 1755). Po njemu preduzetnik snosi rizik kupujući određenu robu po poznatoj ceni a prodajući je po ceni koja je neizvesna.

• Preduzetnik se upušta u akciju pravljenja profita.

Page 18: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Adam Smit(1723-1790)

• Prvi govori o tržišnom mehanizmu koji reguliše ponudu i potražnju- koncept nevidljive ruke. Ovaj mehanizam rešava probleme bolje od bilo koje vlade.

• Engleski ekonomista Smit izjednačava funkciju preduzetnika i kapitaliste(vlasnika) – cilj i jednog i drugog je maksimiziranje profita

Page 19: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

19 vek

• Francuz Sej ŽanBatist(1767-1832) je najznačajniji teoretičar preduzetništva u 19 veku.

• 1.Izjednačava menadžera i preduzetnika• 2.Preduzetnik je posrednik između vlasnika

kapitala i najamnog radnika• 3.Za njega, preduzetnik, kombinuje faktore u

proizvodnji radi efikasnije proizvodnje različitih dobara.

Page 20: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Jozef Šumpeter(1883-1950)• Jedan od najznačajnijih mislilaca o preduzetništvu(Teorija

ekonomskog razvoja).• Po njemu je preduzetnik je dinamička snaga i glavni

pokretač ekonomije koji svojim inovativnim ponašanjem(kreativna destrukcija) remeti ekonomski status quo.

• Za njega je najvažnija inovativnost – uvođenje novih proizvoda, osvajanje novih tržišta, uvođenje novih metoda rada.

• On pravi razliku između:preduzetnika, menadžera i vlasnika kapitala. Preduzetnik može ali ne mora da bude i vlasnik kapitala i obrnuto.Isključuje rizik preduzetnika i kaže da to preuzima vlasnik kapitala.

Page 21: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Savremeni autori…

• Prduzetništvo znači (Timons, 1989):1.Preuzimanje inicijative2.Organizovanje i reorganizovanje društvenih i

ekonomskih mehanizama i resursa u praktičnom smislu

3.Prihvatanje rizika i neuspeha

Page 22: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Timons…

• Sposobnost da se nešto kreira i praktično napravi “ni iz čega”.

• Proces iniciranja i izgradnje organizacije preduzeća, pre nego puko posmatranje, analiziranje i opisivanje nečega.

• Sposobnost da se uoče šanse tamo gde drugi vide haos, kontradikciju i konfuziju.

• Sposobnost da se formira tim saradnika koji će biti u stanju da rešavaju strateške i operativne probleme sa kojima se suočava biznis.

Page 23: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Timons…

• Sposobnost pronalaženja resursa koji su potrebni za realizaciju biznis ideje u praksi.

• Spremnost da se preuzme rizik.

Page 24: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Bejgiev…

• Bajgreiv (Bygrave, 2004) ističe širu definiciju preduzetništva: preduzetnik je svako ko počinje novi biznis.

• Preduzetnik spoznje šansu, kreira ogovarajuću organizaciju da bi iskoristio tu šansu.

• Preduzetnik samo u retkim slučajevima može da bude revolucionaran (Amazon, Wal-mart) obično on čini manje promene “korak po korak”.

Page 25: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

“Naša” definicija

• Preduzetništvo je 1)privredna aktivnost pojedinaca ili grupe ljudi 2)koji su sposobni da prepoznaju poslovnu šansu, 3)spremni da ulažu kapital i 4)preuzmu na sebe brojne rizike sa 5)ciljem da ostvare dobit.

• Dodajemo još: spremni da menjaju i učestvuju u promenama;stvaranje novog(razlika između novog i inovacije); veliki napor i predanost ostvarivanju ideje i realizacije posla.

Page 26: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Preduzetnički proces

• Šta je preduzetnički proces?• To je rad na kreiranju novog posla.• Na tabeli (sledeća strana) vidimo delove

preduzetničkog procesa.

Page 27: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Preduzetnički procesIdentifikacija i procena prilike

Razvoj poslovnog plana

• procena prilike• Stvaranje i trajanje prilike• Stvarna i perceptivna vrednost prilike• Rizici prilike• Prilika nasuprot ličnim veštinama i ciljevima• Konkurentno okruženje

1. Naslovna stranica

2. Sadržaj3. Delovi:• Opis poslovanja• Opis industrije• Plan

tehnologije• Marketinški

plan• Finansijski plan• Plan

proizvodnej• Organizacijski

plan• Operativni plan4. Dodaci

Potrebni resursi Upravljanje preduzećem

• odrediti prioritete•Orediti postojeće resurse•Odrediti nedostake za resurse i dostupne dobavljače•Razviti pristup potrebnim resursima

• razviti mendžmentski stil•Razumeti ključne varijable uspeha•Identifikovati probleme i potencijalne probleme•Implementirati sisteme kontrole•Razviti strategiju rasta

Page 28: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Identifikacija i procena prilike

1. identifikacija potencijalnih prilika-stalno angažovanje na tome (u svakoj prilici).

2. Posmatranje potencijalnih prilika(igra dece)3. Slušanje potrošača(njihovih želja)4. Slušanje menadžera drugih firmi5. Uočavanje nedostatka nekih usluga na tržištu6. Slušanje trgovaca, veletrgovaca, predstavnika

firmi7. Rad na drugim projektima može doneti dobru

ideju(kada radimo nešto za jednu firmu a uočimo dobru ideju za drugu firmu, ili bas tu istu)

Page 29: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Vrednovanje prilika!

• Najvažniji momenat je ne propustiti vrednu priliku(ili je ne videti).

• Šta je najvažnije “videti” kao povoljnu priliku: veličina tržišta, “dužina u vremenu” datog posla. Na osnovu ove dve kategorije možemo ući u neki rizik.

• Rizik obuhvata: 1. tržište; 2.konkurenciju; 3.tehnologiju;4.veličinu uloženog kapitala

Page 30: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Vrednovanje prilika

• Bolje prolazi ideja koja može da pruži više različitih usluga ili proizvoda

• Preduzetnička ideja mora da je usklađena sa veštinama preduzetnika i njegovim ciljevima.

Page 31: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Procena prilika??

1. Koju tržišnu potrebu ispunjava?2. Šta ste čuli ili primetili važno na tržištu za svoju

ideju?3. Kakvo je raspoloženje u društvu za vašu ideju?4. Kakvi su podaci ispitivanja tržišta?5. Šta je inovativno u vašoj ideji?6. Kakva je konkurencija u toj oblasti?7. Kako izgleda međunarodno tržište?

Konkurencija?8. Koliko se može zaraditi u tom poslu (procena)?

Page 32: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Izrada poslovnog plana

• Poslovni plan je opis budućeg smera poslovanja.

• Važan momenat je određivanje potrebnih resursa(materijalnih i ljudskih) za početak posla.

• Šta imamo na raspolaganju od resursa?

Page 33: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Upravljanje preduzećem

• Razviti mendžmentski stil.• Razumeti ključne varijable uspeha.• Identifikovati probleme i potencijalne

probleme.• Implementirati sisteme kontrole.• Razviti strategiju rasta.

Page 34: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Vrste start-up…• Zavise od vrste odlučivanja u preduzeću.1. Firme životnog stila-privatna firma, skroman rast,

ograničeni ciljevi preduzetnika, 30-40 zaposlenih. Prihod oko 2 mil.$

2. Osnivačka kompanija-nastaje istraživanjem i razvojem, za 5-10 godina od 40 na 400 zapolsenih, ne izlazi na berzu.Prihod 20 mil.$.

3. Firma visoko potencijalnog poduhvata-može početi kao osnivačka firma ali se razvija mnogo brže. Nakon 5-10 godina preko 500 zaposlenih,izlazi na berzu. Prihod raste sa 20 na 30 i više mil.$.

Page 35: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

3. Značaj preduzetništva

• Značaj se posmatra iz dva ugla:preduzetnika i društvenog konteksta.

• Kao pojedinac: pokretač i inicijator preduzetničke aktivnosti.

• Aktivnosti su:proizvodnja ili usluge putem kojih ostvaruje sredstva za život svoje porodice.

• Sredstva može da investira u proširenje preduzetničke aktivnosti.

• Osećj zadovoljstva onim što radi(sam svoj šef)

Page 36: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Za društvo…

• Zapošljava radnike koji platom obezbeđuju svoje porodice

• Plaćaju porez te tako finansiraju društvene(neproizvodne) delatnosti: školstvo, zdravstvo, kulturu, nauku.

• Moraju da se ponašaju društveno odgovorno: da čuvaju životnu sredinu, pomažu društvu u prevazilaženju problema.

• Društvu i državi je u interesu da ima što više preduzetnika.

Page 37: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Uloga preduzetništva

• Uloga preduzetništva za rast privrede u određenom području

Page 38: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Evolucija proizvoda1. Prepoznavanje društvene potrebe2. Iniciranje (uvođenje) tehnološke inovacije3. Iterativna(ponavljanje) faza. Faza gde se dokazuje

inovacija kao potencijalna mogućnost za proizvodnju. Inovacije mogu biti:obične, tehnološke i najnovije. Najnovije inovacije prelaze u tehnološke i obične zbog brzine primene danas!

4. Razvojna faza5. Industrijska faza

Page 39: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Komercijalizacija proizvoda1. Vlada /država. Država može da finansira transfere

tehnologija i proizvodnju ukoliko to hoće i ako ima razloge. Razlog:potreba, krize..Kočnica je birokratija.

2. Korporacijsko preduzetništvo. Korporacije unutar svog poslovanja mogu potencirati razvoj tehnoloških transfera. Jaka konkurencija ih nagoni na to. Koče je kratkoročni ciljevi i birokratija.

3. Nezavisno preduzetništvo. Problem je nedostatak veština(menadžerskih, markrtinških, finansijskih) Uprkos velikim problemima preduzetnici su najefiksniji u premošćavanju proizvoda od ideje do tržišta.

Page 40: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

4.Motivi preduzetnika

• Pod motivom preduzetnika i preduzetnikovog ponašanja podrazumevamo određene preduzetničke aktivnosti radi ostvarivanja deinisanog cilja.

Page 41: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Šta motiviše preuzetnika?• Zarada (za proširenje, uvećanje svoje imovine, zadovoljstva)• Prestiž (poštovanje, ugled, dobar imidž)• Ugled u okruženju (teško stiče-lako gubi)• Ispunjenje• Stvaralaštvo• Uživanje u samostalnom poslu• Želja za razvojem porodičnog biznisa u dužem periodu• Samodokazivanje, samopotvrđivanje• Moć – nametanje svojih ciljeva i volje drugima. Moć proizilazi

iz tržišne i finansijske pozicije.• Sve više žena se uključuje u prduzetništvo (posebno u oblasti

usluga)

Page 42: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Etika• Preduzetnik mora da uspostavi ravnotežu između

etičkih zahteva, ekonomske praktičnosti i društvene odgovornosti

• Njihovo etičko ponašanje zavisi od okruženja i njihovih moralnih stavova.

• Poslovna etika se bavi istraživanjem poslovnih praksi u svetlu ljudskih vrednosti.

• Etika istražuje moral i specifične moralne izbore koje pojedinac mora donositi u odnosu sa drugim ljudima.

• Osnovno pitanje: U čiju koristi i uz koju cenu treba upravljati firmom??

• Osnovna postavka etike: posmatrajte preduzetništvo (posao) kao sredstvo za efikasno postizanje povoljnih ishoda za sve(“zlatno pravilo”)

Page 43: Pojam i Znacaj Preduzetnistva (1)

Budućnost preduzetništva• Svi predviđaju odličnu budućnost za

preduzetništvo.• Obrazovanje je posvetilo veliku

pažnjupreduzetništvu• Država sve više investira u preduzetništvo(kroz

razne fondove i kredite)• Pojedinci ne čekaju na javne poslove već pokreću

svoj biznis.• U svetu postoji ogroman broj časopisa, TV emisija

i drugih medija koje se bave ovom temom.