POLA GAYA PEMBELAJARAN FELDER DAN SILVERMAN DI .POLA GAYA PEMBELAJARAN FELDER DAN SILVERMAN ... dikatakan

  • View
    233

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of POLA GAYA PEMBELAJARAN FELDER DAN SILVERMAN DI .POLA GAYA PEMBELAJARAN FELDER DAN SILVERMAN ......

POLA GAYA PEMBELAJARAN FELDER DAN SILVERMAN

DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN EMPAT ALIRAN TEKNIK

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK KLUANG: SATU KAJIAN KES

NANCY PHANG KONG MING

Tesis ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat

Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

(Kejuruteraan Elektrik)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

2006

iii

DEDIKASI

KHAS BUAT

.

Ayahanda Shiaw Vu,

Bonda Choon Fah,

Kak Nee, Adik Denny, Adik Lung, Adik Doreen dan Adik Shyang,

serta Han Yao yang disayangi,

Jasamu, nasihatmu, doamu, sokonganmu yang diberi untuk kejayaanku,

Akan kusemai dalam hati,

Buat selama-lamanya...

iv

PENGHARGAAN

Berterima kasih kepada Tuhan, dengan kasih Mu dapat saya menjayakan

laporan kajian ini. Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan penghargaan ikhlas

yang tidak terhingga kepada penyelia PSM, Encik Kamalularifin bin Subari yang

banyak membantu dan memberi tunjuk ajar di sepanjang tempoh penulisan projek ini

sehingga saya menyiapkan PSM ini. Sumbangan ilmu beliau akan saya gunakan

sebaik mungkin. Setinggi-tinggi penghargaan juga ingin saya tujukan kepada guru-

guru Sekolah Menengah Teknik Kluang atas segala bantuan, maklumat dan nasihat

yang diberi. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar-

pelajar yang terlibat dalam kajian ini kerana sanggup meluangkan masa dan

bekerjasama untuk menjawab soal selidik. Buat ahli keluarga dan HanYao yang

dikasihi, sokongan kalian akan saya ingat selama-lamanya. Ribuan terima kasih juga

ingin saya tujukan kepada semua rakan seperjuangan SPE yang terlibat secara

langsung atau tidak. Semoga kita akan berjaya dalam bidang perguruan atau bidang

kerjaya yang lain, teruskan perjuangan kalian!

Sekian, terima kasih.

v

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti gaya pembelajaran pelajar-

pelajar Tingkatan 4 aliran teknik di Sekolah Menengah Teknik Kluang. Gaya

pembelajaran pelajar dikenalpasti dengan menggunakan model Felder dan Silverman

(1988) dari 4 dimensi, iaitu persepsi (Sensing/Intuitif), input (Visual/Verbal),

pemprosesan (Aktif/Reflektif) dan pemahaman (Sekuensial/Global). Pengkaji

mengumpul maklumat gaya pembelajaran pelajar dengan mengunakan instrumen

soal selidik Inventori Gaya Pembelajaran (Index of Learning Styles) yang

dibangunkan oleh Felder dan Solomon (1991). Responden kajian adalah terdiri

daripada 148 orang pelajar dari tiga kumpulan yang berbeza iaitu Kejuruteraan

Awam, Elektrik dan Jentera. Rekabentuk kajian yang digunakan adalah kaedah

kajian kes berbentuk deskriptif dengan menggunakan statistik perbandingan

kekerapan dan peratusan. Data-data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan

perisian Statistic Package for Social Science (SPSS) version 12.0 for Windows.

Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar kejuruteraan adalah bersifat Sensing,

Visual, Aktif dan Sekuensial. Di samping itu, data yang diperoleh daripada pelajar

kejuruteraan juga dianalisis dari segi jantina untuk mengenalpasti gaya pembelajaran

dominan yang dimiliki oleh pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Daripada purata

peratusan kajian, pelajar perempuan adalah kurang Sensing, kurang Visual, lebih

Aktif dan kurang Sekuensial daripada pelajar lelaki.

vi

ABSTRACT

The aim of this research was to identify the learning styles of Form Four

technical stream students in Sekolah Menengah Teknik Kluang. Students learning

style was investigated using Felder and Silverman Model (1988) on four dimensions,

which is perception (Sensing/Intuitive), input (Visual/Verbal), processing

(Active/Reflective) and understanding (Sequential/Global). The researcher obtained

the students learning styles through questionnaire instrument, Index of Learning

Styles (ILS) which is developed by Felder and Solomon (1991). The respondents

comprised of 148 students, subdivided into three groups: Civil, Electrical and

Mechanical Engineering. The research design that had been used was case study

method using descriptive analysis. For the descriptive analysis, frequency and

percentage were obtained. Collected data were analyzed using Statistic Package for

Social Science (SPSS) version 12.0 for Windows. Overall responses show a

preference for Sensing, Visual, Active and Sequential learning style. Apart from that,

the ILS responses from these engineering students had also been analysed for

subgroup male/female to indicate their dominant learning style. The average

percentage indicated that the female students are less Sensing, less Visual, more

Active and less Sequential than the males.

.

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKA SURAT

JUDUL i

PENGAKUAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xi

SENARAI RAJAH xiii

SENARAI LAMPIRAN xiv

SENARAI SINGKATAN / SIMBOL / ISTILAH xv

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Pendahuluan 1

1.2 Latar Belakang Masalah 3

1.3 Pernyataan Masalah 6

1.4 Objektif Kajian 6

1.5 Persoalan Kajian 7

1.6 Batasan dan Skop Kajian 7

1.7 Kepentingan Kajian 8

1.7.1 Kementerian Pendidikan Malaysia 8

viii

1.7.2 Guru 8

1.7.3 Pelajar 9

1.8 Definisi Operasi 9

1.9 Kesimpulan 11

BAB II SOROTAN KAJIAN 12

2.1 Pengenalan 12

2.2 Pembelajaran 13

2.3 Gaya Pembelajaran 14

2.4 Teori-teori Gaya Pembelajaran 16

2.4.1 Myers-Briggs Type Indicator

(MBTI)

16

2.4.2 Model Gaya Pembelajaran Kolb 17

2.4.3 Model Honey & Mumford 18

2.4.4 Model Dunn and Dunn 20

2.4.5 Herrmann Brain Dominance

Instrument

20

2.5 Model Felder dan Silverman 21

2.5.1 Dimensi Persepsi 23

2.5.2 Dimensi Input 24

2.5.3 Dimensi Pemprosesan 26

2.5.4 Dimensi Pemahaman 27

2.5.5 Dapatan Kajian Felder dan

Silverman

29

2.6 Indeks Gaya Pembelajaran 29

2.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Gaya

Pembelajaran

30

2.7.1 Gaya Pembelajaran dari Segi

Jantina

31

2.8 Kajian-kajian Lepas yang Berkaitan 32

ix

BAB III METODOLOGI KAJIAN 35

3.1 Pengenalan 35

3.2 Rekabentuk Kajian 35

3.3 Populasi dan Persampelan Kajian 36

3.4 Instrumen Kajian 36

3.4.1 Bahagian A 37

3.4.2 Bahagian B 37

3.4.3 Keesahan Instrumen Kajian 38

3.5 Kajian Rintis dan Kebolehpercayaan Kajian 38

3.6 Prosedur Kajian 39

3.7 Analisis Data 39

3.8 Kesimpulan 44

BAB IV ANALISIS DATA DAN KEPUTUSAN 45

4.1 Pendahuluan 45

4.2 Bahagian A: Demografi 46

4.2.1 Analisis Taburan Responden

Mengikut Jantina

46

4.2.2 Profil Taburan Responden

Mengikut Bangsa

46

4.2.3 Taburan Responden Mengikut

Kursus Teknikal

47

4.3 Bahagian B: Analisis Dapatan Kajian 48

4.3.1 Persoalan Kajian 1 48

4.3.2 Persoalan Kajian 2 51

4.3.3 Persoalan Kajian 3 54

4.3.4 Persoalan Kajian 4 57

4.3.5 Peratusan Keseluruhan Bagi Gaya

Pembelajaran Felder dan Silverman

60

x

4.3.6 Persoalan Kajian 5 61

BAB V RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN

CADANGAN

65

5.1 Pengenalan 65

5.2 Rumusan 65

5.3 Perbincangan 67

5.3.1 Persoalan Kajian 1 67

5.3.2 Persoalan Kajian 2 69

5.3.3 Persoalan Kajian 3 71

5.3.4 Persoalan Kajian 4 73

5.3.5 Persoalan Kajian 5 75

5.4 Cadangan Kajian 76

5.5 Cadangan Kajian Lanjutan 78

5.6 Kesimpulan 79

RUJUKAN 80

LAMPIRAN 85

xi

SENARAI JADUAL

NO. JADUAL TAJUK MUKA SURAT

1.1 Rumusan Pencapaian SPM 2003-2004 Sekolah

Menengah Teknik Kluang Untuk Mata Pelajaran

Teknikal

4

2.1 Dimensi Gaya Pembelajaran Felder dan Silverman 21

2.2 Perbezaan Antara Gaya Pembelajaran Sensing dan

Intuitif

23

2.3 Daya Peringatan Individu Berdasarkan Pelbagai

Aspek

25

2.4 Perbezaan antara Gaya Pembelajaran Visual dan

Verbal

26

2.5 Perbezaan antara Gaya Pembelajaran Aktif dan

Reflektif

26

2.6 Perbezaan antara Gaya Pembelajaran Sekuensial dan

Global