Polish Energy Partners S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA Energy Partners S.A. Sprawozdanie finansowe za

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Polish Energy Partners S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA Energy Partners S.A. Sprawozdanie finansowe za

1

Polish Energy Partners S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ZA ROK ZAKO CZONY DNIA 31 GRUDNIA 2007 ROKU

WRAZ Z OPINI NIEZALENEGO BIEGEGO REWIDENTA

PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIDZYNARODOWYMI STANDARDAMI

SPRAWOZDAWCZOCI FINANSOWEJ

Warszawa, dnia 28 lutego 2008 roku

Stephen Klein Prezes Zarzdu Anna Kwarciska Wiceprezes Zarzdu

Micha Kozowski Wiceprezes Zarzdu Agnieszka Grzeszczak Gwna Ksigowa

Polish Energy Partners S.A.

Sprawozdanie finansowe za rok koczcy si 31 grudnia 2007 roku

Bilans

(w tysicach zotych)

Bilans naley analizowa cznie z informacj dodatkow, ktra stanowi integraln cz sprawozdania finansowego

2

BILANS Noty 31.12.2007 31.12.2006A k t y w aI. Aktywa trwae (dugoterminowe) 99 713 104 6221. Rzeczowe aktywa trwae 13,14 685 1 0802. Wartoci niematerialne 12 318 3533. Nieruchomoci inwestycyjne 15 22 656 24 6654. Aktywa finansowe 17 75 890 78 1785. Nalenoci dugoterminowe 16 6 66. Aktywa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 23 - 1827. Inne aktywa trwae 158 158

II. Aktywa obrotowe (krtkoterminowe) 53 545 18 7791.Zapasy 18 7 627 7 5912.Nalenoci z tytuu dostaw i usug 19 5 984 5 2593.Nalenoci z tytuu podatku dochodowego 19 - -4.Pozostae nalenoci krtkoterminowe 19 106 1 1585.Rozliczenia midzyokresowe 20 163 1656.Krtkoterminowe aktywa finansowe - -7.rodki pienine i ich ekwiwalenty 21 39 665 4 606

A k t y w a r a z e m 153 258 123 401

BILANS Noty 31.12.2007 31.12.2006P a s y w aI. Kapita wasny 115 449 87 0891.Kapita zakadowy 22 37 310 36 9792.Nalene wpaty na kapita zakadowy - (132)3.Nadwyka ze sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej 29 083 28 1244.Akcje wasne - -5.Kapita rezerwowy z wyceny opcji 48 5 312 2 5836.Pozostae kapitay rezerwowe 22 19 535 19 2107.Zysk (strata) z lat ubiegych 22 - -8.Zysk (strata) netto 24 209 325

II. Zobowizania dugoterminowe 15 540 18 3531.Kredyty bankowe i poyczki 25,26 12 174 15 9582.Rezerwa z tytuu odroczonego podatku dochodowego 23 1 080 -3.Rezerwy 24 2 171 2 1324.Rozliczenia midzyokresowe 29 1 15.Pozostae zobowizania 114 262

III. Zobowizania krtkoterminowe 22 269 17 9591.Kredyty bankowe i poyczki 27,28 3 785 3 7362.Zobowizania z tytuu dostaw i usug 27 900 5 4773.Zobowizanie z tytuu podatku dochodowego 27 4 636 1524.Pozostae zobowizania 27 11 125 6 4225.Rezerwy 24 1 139 1 2756.Rozliczenia midzyokresowe 29 684 897

P a s y w a r a z e m 153 258 123 401

Polish Energy Partners S.A.

Sprawozdanie finansowe za rok koczcy si 31 grudnia 2007 roku

Rachunek zyskw i strat

(w tysicach zotych)

Rachunek zyskw i strat naley analizowa cznie z informacj dodatkow, ktra stanowi integraln cz sprawozdania finansowego

3

RACHUNEK ZYSKW I STRAT Noty 31.12.2007 31.12.2006

DZIAALNO KONTYNUOWANAI. Przychody ze sprzeday 32 33 877 17 628II. Koszt wasny sprzeday 33 (14 329) (10 565)III. Zysk brutto ze sprzeday (I-II) 19 548 7 063IV. Koszty sprzeday - -V. Koszty oglnego zarzdu 33 (11 185) (11 116)

w tym wycena opcji menederskich 48 (2 729) (1 551)VI. Zysk ze sprzeday (III-IV-V) 8 363 (4 053)VII. Pozostae przychody operacyjne 34 841 1 097VIII. Pozostae koszty operacyjne 35 (804) (15 307)IX. Zysk z dziaalnoci operacyjnej (VI+VII-VIII) 8 400 (18 263)X. Przychody finansowe 36 24 053 21 723

w tym dywidenda ze spki zalenej 22 217 20 417XI. Koszty finansowe 37 (1 556) (2 559)XII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI) 30 897 901XIII. Podatek dochodowy 23,38 6 688 576XIV. Zysk (strata) netto z dziaalnoci kontynuowanej 24 209 325

DZIAALNO ZANIECHANAXV. Zyski (straty) na dziaalnoci zaniechanej - -XVI. Zysk (strata) netto za rok obrotowy 24 209 325

Zysk (strata) netto 24 209 325rednia waona liczba akcji zwykych 10 18 537 371 18 255 142Zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z) 10 1,31 0,02rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykych 10 18 537 371 18 255 142Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwyk (w z) 10 1,31 0,02

Polish Energy Partners

Sprawozdanie finansowe za rok koczcy si 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie ze zmian w kapitaach wasnych

(w tysicach zotych)

Sprawozdanie ze zmian w kapitaach wasnych naley analizowa cznie z informacj dodatkow, ktra stanowi integraln cz sprawozdania finansowego

4

Sprawozdanie ze zmian w kapitaach wasnych Kapita zakadowyNalene wpaty na kapita zakadowy

Nadwyka ze sprzeday akcji powyej ich

wartoci nominalnej

Kapita rezerwowy z wyceny opcji

Pozostae kapitay rezerwowe

Niepodzielony wynik finansowy z

lat ubiegychZysk / strata netto RAZEM

Stan kapitau na pocztek okresu - 01.01.2007 36 979 (132) 28 124 2 583 19 210 325 - 87 089

Zmiany kapitau w okresie 331 132 959 2 729 325 (325) 24 209 28 360

a) zwikszenia (z tytuu) 331 - 959 2 729 325 - 24 209 28 553

- zysk netto - - - - - - 24 209 24 209

- emisji akcji 331 - - - - - - 331

- emisja akcji powyej wartoci nominalnej - - 959 959

- z podziau zysku z lat ubiegych - - - - 325 - - 325

- odpisw dot. programu opcji menaderskich - - - 2 729 - - - 2 729

b) zmniejszenia (z tytuu) - (132) - - - 325 - 193

- nalena wpata - (132) - - - - - (132)

- podzia zysku - - - - - 325 - 325

Stan kapitau na koniec okresu - 31.12.2007 37 310 - 29 083 5 312 19 535 - 24 209 115 449

Sprawozdanie ze zmian w kapitaach wasnych Kapita zakadowyNalene wpaty na kapita zakadowy

Nadwyka ze sprzeday akcji powyej ich

wartoci nominalnej

Kapita rezerwowy z wyceny opcji

Pozostae kapitay rezerwowe

Niepodzielony wynik finansowy z

lat ubiegychZysk / strata netto RAZEM

Stan kapitau na pocztek okresu - 01.01.2006 36 369 (378) 28 321 1 032 28 267 (483) - 93 128

Zmiany kapitau w okresie 610 246 (197) 1 551 (9 057) 483 325 (6 039)

a) zwikszenia (z tytuu) 610 (610) 286 1 551 - - 325 2 162

- zysk netto - - - - - - 325 325

- emisji akcji 610 (610) - - - - - -

- emisja akcji powyej wartoci nominalnej - - 286 - - - - 286

- odpisw dot. programu opcji menaderskich - - - 1 551 - - - 1 551

b) zmniejszenia (z tytuu) - (856) 483 - 9 057 (483) - 8 201

- wypaty dywidendy - - - - 9 057 - - 9 057

- nalena wpata - (856) - - - - - (856)

- pokrycia straty - - 483 - - (483) - -

Stan kapitau na koniec okresu - 31.12.2006 36 979 (132) 28 124 2 583 19 210 - 325 87 089

Polish Energy Partners S.A.

Sprawozdanie finansowe za rok koczcy si 31 grudnia 2007 roku

Rachunek przepyww pieninych

(w tysicach zotych)

Rachunek przepyww pieninych naley analizowa cznie z informacj dodatkow, ktra stanowi integraln cz sprawozdania finansowego

5

Noty 31.12.2007 31.12.2006

A.Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci operacyjnej - metoda porednia I.Zysk (strata) brutto 30 897 901II.Korekty razem (22 333) (9 512)1.Amortyzacja 33 2 564 2 5872.(Zyski) straty z tytuu rnic kursowych 134 (733)3.Odsetki i udziay w zyskach (dywidendy) (21 960) (19 986)4.(Zysk) strata z tytuu dziaalnoci inwestycyjnej (74) 685. Podatek dochodowy (943) (1 249)6.Zmiana stanu rezerw (97) 1147.Zmiana stanu zapasw (36) (2 070)8.Zmiana stanu nalenoci 379 4619.Zmiana stanu zobowiza krtkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytw 39 (4 818) (1 627)10.Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych (211) (731)11. Inne korekty 39 2 729 13 654

III.Przepywy pienine netto z dziaalnoci operacyjnej (I+/-II) 8 564 (8 611)B.Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci inwestycyjnej I. Wpywy 34 723 17 7251. Zbycie wartoci niematerialnych oraz rzeczowych aktyww trwaych - 4192. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne - -3. Z aktyww finansowych, w tym: 34 723 17 306

- zbycie aktyww finansowych 120 - - dywidendy i udziay w zyskach 27 166 17 292 - spata udzielonych poyczek dugoterminowych - - - odsetki - - - inne wpywy z aktyww finansowych 39 7 437 14

4. Inne wpywy inwestycyjne - -II.Wydatki 4 455 10 5201. Nabycie wartoci niematerialnych oraz rzeczowych aktyww trwaych 204 4 2272. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne - -3. Na aktywa finansowe, w tym: 4 251 6 293

- nabycie aktyww finansowych 297 509 - udzielone poyczki dugoterminowe 3 954 5 784

4. Inne wydatki inwestycyjne 39 - -III.Przepywy pienine netto z dziaalnoci inwestycyjnej (I-II) 30 268 7 205

Polish Energy Partners S.A.

Sprawozdanie finansowe za rok koczcy si 31 grudnia 2007 roku

Rachunek przepyww pieninych

(w tysicach zotych)

Rachunek przepyww pieninych naley analizowa cznie z informacj dodatkow, ktra stanowi integraln cz sprawozdania finansowego

6

C.Przepywy rodkw pieninych z dziaalnoci finansowej

I.Wpywy 1 422 1 805

1. Wpywy netto z emisji akcji i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 1 422 1 144

2.Kredyty i poyczki - 6613. Emisja dunych papierw wartociowych - -4. Inne wpywy finansowe - -

II.Wydatki 5 061 13 2891.Nabycie akcji wasnych - -2.Dywidendy i inne wypaty na rzecz wacicieli - 9 0573.Inne, ni wpaty na rzecz wacicieli, wydatki z tytuu podziau zysku - -4.Spaty kredytw i poyczek 3 738 2 5175.Wykup dunych papierw wartociowych - -6.Z tytuu innych zobowiza finansowych - -7.Patnoci zobowiza z tytuu umw leasingu finansowego 152 3508.Odsetki 1 171 1 3659.Inne wydatki finansowe - -

III.Przepywy pienine netto z dziaalnoci finansowej(I-II) (3 639) (11 484)

D.Przepywy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 35 193 (