Politici Economice in uniunea europeana

Embed Size (px)

Text of Politici Economice in uniunea europeana

 • 7/25/2019 Politici Economice in uniunea europeana

  1/11

  POLITICI ECONOMICE ALE UNIUNII EUROPENE

  Politica economica reprezinta ansamblul deciziilor adoptate de catre autoritatile publice , invederea activitatii economice intr-un sens considerat rezonabil pe teritoriul national.Se poate vorbi de

  politica economica atunci cand se decide cresterea deficitului bugetar pentru a se asigura utilizareamuncii, sau cand se stabilesc norme ale cresterii preturilor si veniturilor pentru a limita inflatia.

  Conceptul de politica economica

  Circumscrisa multa vreme unei politici de mentinere a concurentei pure si perfecte, politicaeconomica isi reformuleaza continutul si obiectivele odata cu revolutia keynesiana in economie,conformcareia economia de piata nu tinde , in mod spontan, spre echilibre, dezirabile, revenindu-i politiciieconomice misiunea de a interveni pentru realizarea unor asemenea echilibre.

  Definita in sensul de politica a stabilizarii ( in traditia anglo-saxona , politica economica si-aextins treptat obiectul, redimensionandu-si obiectivele si diversificandu-si instrumentele , fara ca prin

  aceasta sa revina la starea initiala. !ntelegerea conceptului de politica economica presupune realizarea adoua delimitari definitorii."e de o parte, politica economica nu se substituie deciziilor private (asa cumtinde sa faca planificarea macroeconomica, incercand numai sa le orienteze, oferindu-le un sistem deinformare, de incitare, la limita interdictiei, astfel incat rezultatul con#ugarii acestor ,,interventii$$ saapara, favorabil.

  Deoarece statul constituie principalul responsabil al politicii economice, teoria statului constituieun element central al fundamentelor politicii economice.Din perspectiva politicii economice ,definirea ,,naturii$$ statului comporta evidentierea a cel putin % probleme& desemnarea responsabililor politicii economice si a gradului lor de autonomie dependenta politicii economice de alternanta la putere a partidelor politice si a grupurilor de

  interese

  procesele politico-#uridice de executare a deciziilor de politica economica (decizii statale

  Obiectivele politicii economice

  Eficienta productiva. Statul trebuie sa stimuleze cresterea economica promovand dezvoltareaproductiei, care in plus de a crea locuri de munca, va oferi un nivel al consumului mai bun si bunastare.!n acelasi sens trebuie sa-si completeze productia pentru ca exista anumite tipuri de bunuri ce nu suntoferite in cantitate suficienta de initiativa privata.

  Echitatea ditributiva.Cu alte cuvinte, redistribuirea productiei si venitului. 'ocul liber al pieteitinde sa provoace inegalitati economice intre indivizi, regiuni, sectoare productive. !nterventia statuluipoate corecta aceste inegalitati.

  !tabilitatea. Dobandirea stabilitatii sistemului economic, opusa proceselor inflationiste si

  schimbarilor ciclice ce provoaca tulburari bruste ale productiei si anga#arii."entru realizarea acestor obiective statul dispune de trei tipuri de instrumente&

  puterea sa de reglementare si constrangere a activitatii economice instrumentele monetare care presupun capacitatea sa de a stabili cantitatea de bani in circulatie si

  tipurile de dobanda instrumentele fiscale, veniturile si cheltuielile publice.

 • 7/25/2019 Politici Economice in uniunea europeana

  2/11

  Politici economice ale U.E.

  )niunea *uropean+ ar fi de neconceput f+r+ existena politicilor economice comune. Cum auap+rut ele

  !ntegrarea economic+ interstatal+ a f+cut posibil saltul de la intervenionismul statal la celsuprastatal. otodat+, ea a deschis calea cooper+rii /ntre factorii de decizie aflai la cele dou+ niveluri,

  /ntre instituiile respective. 0ceast+ nou+ posibilitate a ap+rut datorit+ ced+rii liber consimite, de c+trestatele membre ale comunit+ii europene, a unor prerogative ale suveranit+ii lor naionale /n favoareainstituiilor comunitare (dreptul de a fixa taxe vamale, de a 1bate2 moned+ naional+ etc.. *voluiileulterioare au demonstrat c+ aceast+ renunare a fost larg compensat+ prin avanta#ele ce decurg din nouasuveranitate 3 aceea a )niunii *uropene ca entitate. "oliticile economice comune sunt rodul cooper+rii/ntre cele dou+ niveluri de decizie.

  4n ordine cronologic+, prima lansat+ a fost politica a"ricol# comun#(5678, pe vremea *uropei1celor 9ase2 3 :rana, ;ermania, !talia, uxemburg 3 considerate 1state fondatoare2."rin aceast+ politic+ se urm+rea ie9irea din situaia de criz+ de subproducie existent+ pe piaa produseloragricole, imediat dup+ sf?r9itul celui de-al doilea r+zboi mondial.

  Succesul "0C a fost deplin. =ferta a crescut considerabil. Sigurana alimentar+ 9i calitatea

  produselor au fost asigurate. )lterior, "0C avea s+ intre /ntr-o faz+ de criz+ de supra-producie, c?ndaccentul a fost pus pe reducerea ofertei /n raport cu cererea.

  "olitica agricol+ comun+ a fost marea beneficiar+ a existenei 9i funcion+rii celorlalte politicieconomice comunitare.

  Politica comercial# comun#a /nsemnat eliminarea progresiv+ a taxelor vamale 9i a restriciilornetarifare, /n cadrul schimburilor intracomunitare, ceea ce a facilitat 9i comerul reciproc cu produseagricole. "iaa comun+ s-a realizat, /n primul r?nd, /n sectorul agricol. ariful vamal comun extern, intrat/n vigoare la 5 iulie 567@, a asigurat, dup+ caz, o protecie 9i a produciei agricole comunitare, de9i el asc+zut continuu, datorit+ negocierilor din cadrul ;0A=BC.

  Politica bu"etar#a )niunii a satisf+cut preferenial cerinele "0C de c?te ori au fost luate /ndiscuie proiectele de buget comunitare, s-au manifestat puternice disensiuni /ntre reprezentanii +rilor

  membre, /n primul r?nd din acest motiv.Politica monetar# comun#, dup+ parcurgerea a dou+ etape preliminare, cea a a9a-numitului

  9arpe monetar (568-56@ 9i cea a sistemului monetar european (566-566@ intr+ /ntr-o etap+ calitativsuperioar+, etapa )niunii *conomice 9i Bonetare, prin lansarea oficial+ a monedei unice euro, la %5decembrie 566@, prin crearea

 • 7/25/2019 Politici Economice in uniunea europeana

  3/11

  ratatul de la >isabona consolideaz+ rolul pe care /l are Comisia /n politica economic+ a )niunii*uropene ()*. 0ceasta dob?nde9te /n special o putere de supraveghere sporit+, pentru a asigurarespectarea de c+tre statele membre a cerinelor europene.

  4n plus, ratatul de la >isabona /mbun+t+e9te guvernana economic+ a )*, consolid?nd mai alespolitica monetar#a )*.

  rebuie reamintit c+ politica economic+ a )* prevede convergena politicilor economice alestatelor membre spre obiective comune. 0ceasta include 9i definirea unei politici monetare comunetuturor statelor membre, al c+rei obiectiv principal este meninerea stabilit+ii preurilor.4n plus, statelemembre care fac parte din zona euro, adic+ cele care au adoptat euro ca moned+ unic+, duc /n paralel opolitic+ monetar+ mai riguroas+ 9i specific+ zonei euro.

  4n sf?r9it, ratatul de la >isabona ofer+ posibilitatea statelor membre care au adoptat monedaeuro s+ asigure o reprezentare unificat+ a zonei euro /n cadrul instituiilor financiare internaionale. 4nplus, statele membre aflate /n zona euro vor fi singurele care vor putea vota poziiile pe care )* le vaadopta /n forurile internaionale, pentru chestiunile care au leg+tur+ cu )niunea economic+ 9i monetar+.

  De la infiintarea sa, )niunea *uropeana si-a extins nu numai dimensiunea, prin aderarea de noistate membre, ci si domeniile in care a dezvoltat o politica comuna europeana. Care sunt domeniilein

  care se implica )*Pecuit. "rimele reglementari comune in domeniul pescuitului dateaza din 56 si se refera la

  accesul la zonele de pescuit, instituind o organizatie comuna de piata. Dar abia in anul 56@%, Consiliul apus bazele unei politici comune in domeniul pescuitului si astfel reglementarile cu privire la accesul laresurse, la controlul si conservarea resurselor au inceput sa fie aplicate unitar.

  "olitica Comuna de "escuit include o serie de reglementari si mecanisme ce acopera exploatarea,procesarea si comercializarea resurselor acvatice (peste, scoici si moluste si a produselor deacvacultura.Cu toate ca anii 6 au insemnat revizuirea "oliticii de "escuit, masurile luate s-au dovedit a

  fi insuficiente pentru a conserva resursele si mediul marin, pe de o parte si de a garanta sustenabilitateaeconomica a flotei europene. De aceea, in anul 88, "C" a cunoscut o noua reforma, accentulpunandu-se pe un management eficient al resurselor marine, mentinand totodata locurile de munca inzonele de coasta si asigurand consumatorilor produse de calitate.

  !n prezent, pescuitul si acvacultura sunt activitati economice importante ale )*, reprezentandaproximativ 5E din produsul national brut al statelor membre si oferind peste #umatate de million delocuri de munca.

  Directoratul ;eneral pentru "escuit si 0faceri Baritime din cadrul Comisiei *uropene,

  responsabil cu implementarea acestei politici, dispune de un instrument financiar 3 :ondul *uropeanpentru "escuit (:*" 3 de aproape F miliarde de euro pentru 8-85% pentru a pune in aplicaremasurile aferente acestei politici.

  !i"uranta alimentara. "entru siguranta alimentara a consumatorilor, )niunea *uropeana adezvoltat o serie de standarde privind alimentele, siguranta si sanatatea animalelor si sanatatea plantelor.0ceste standarde se aplica atat alimentelor produse in cadrul )niunii cat si alimentelor importate."entru

 • 7/25/2019 Politici Economice in uniunea europeana

  4/11

  a completa legislatia europeana in domeniul sigurantei alimentare dezvoltata in ultimii ani, de la 5ianuarie 8G au intrat in vigoare reglemetari conform carora producatorii de alimente trebuie sagaranteze ca toate alimentele, fura#ele animaliere si ingredientele din fura#e pot fi urmarite pe intregullant alimentar. De asemenea, de la 5 ianuarie 87 a