Politicka sociologija - Skripta - prof.dr Zoran ... kulture ili sociologije porodice i vr¥Œnja¤†kih

 • View
  8

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Politicka sociologija - Skripta - prof.dr Zoran ... kulture ili sociologije porodice i...

 • 1

  Prof.drZoranStojiljkovi

  POLITIKASOCIOLOGIJA

  SKRIPTA

  FAKULTETPOLITIKIHNAUKAUPODGORICI

 • 2

  Sadraj

  ITAJETOPOLITIKASOCIOLOGIJA?............................................................................................................6

  Temeipravciistraivanjaupolitikojsociologiji........................................................................................8

  Drava.....................................................................................................................................................9

  Civilnodrutvo......................................................................................................................................10

  Globalizacija..........................................................................................................................................11

  Teorijskometodolokipristupi................................................................................................................12

  IIKONTROVERZEOKODRAVE.....................................................................................................................13

  Kratkaistorijadraveiteorijaodravi.....................................................................................................14

  Geneaologijakonceptadrave.............................................................................................................16

  Klasinateorijskatrijada:marksizamelitizampluralizam...............................................................18

  Posttradicionalnipristupi...................................................................................................................25

  Savremenirazvojteorijadrave...............................................................................................................27

  Strukturaioblicidrave............................................................................................................................30

  IIIPROCESGRAENJADRAVE:SLABEIJAKEDRAVE.................................................................................32

  Procesgraenjadrave............................................................................................................................32

  Granicedrave......................................................................................................................................32

  Kapacitetdrave...................................................................................................................................34

  IVOBIMIGRANICEDRAVE:SOCIJALNADRAVA.......................................................................................40

  Graaialatisocijalnedrave................................................................................................................40

  Teorijskiokvirimoralnaisocijalnaargumentacija...................................................................................43

  Kontroverzeokoobimaifunkcijagranicadrave..................................................................................47

  Klasifikacijaitipologijasocijalnihdrava..................................................................................................53

  Dravau"tekom"tranzicionomokviruikljuu.......................................................................................59

  Perspektive:Agonijaikrahilitransformacijanacionalnesocijalnedrave..............................................60

 • 3

  VSOCIJALNIKAPITALINJEGOVEDEMOKRATIZIRAJUEFUNKCIJE...........................................................66

  Pojamsocijalnogkapitala.........................................................................................................................66

  Socijalnikapital,politikaidemokratija....................................................................................................68

  Tamnestranesocijalnogkapitala.............................................................................................................70

  Dimenzijeitipovisocijalnogkapitala...................................................................................................71

  VICIVILNODRUTVOIKONSOLIDOVANJEDEMOKRATIJE..........................................................................77

  Tranzicijakademokratiji...........................................................................................................................77

  Civilnodrutvo......................................................................................................................................79

  Demokratskilimiticivilnogdrutva......................................................................................................81

  Sindikati................................................................................................................................................83

  Znaajiznaenjacivilnogdrutva............................................................................................................85

  Normativnomobilizirajuipristupcivilnomdrutvu...........................................................................86

  Teorijskoanaltikikonceptcivilnogdrutva.......................................................................................90

  Kulturnovrednosniaspektiipraksacivilnogdrutva.........................................................................91

  Demokratskilimiticivilnogdrutva..........................................................................................................93

  Civilnodrutvo,socijalnikapitalgraanaidemokratija..........................................................................95

  Drava,graaniicivilnodrutvo..........................................................................................................97

  VIIGRAANIIDRAVA...............................................................................................................................99

  Procesiakteripolitikogodluivanja.......................................................................................................99

  Fazeiakteripolitikogprocesa..........................................................................................................100

  Dravakaonormativniokviripoljepolitikogodluivanja................................................................103

  Kontroverzeokodrave:deficitipolitikogtrita.........................................................................107

  Sredstvaiaktivnostiakterapolitike....................................................................................................113

  Civilneipolitikestrategijepromena.................................................................................................116

  VIIITRANZICIJAKADEMOKRATIJI...............................................................................................................127

  Procesi,akteriiarenedemokratizacije..................................................................................................127

  Mapiranjedemokratije.......................................................................................................................132

  Konsolidovaneukotvljeneimanjkavedemokratije..................................................................134

 • 4

  Postliberalnedemokratije..................................................................................................................136

  Pretpostavkeukotvljavanjademokratije............................................................................................136

  Konsolidovanjedemokratije...............................................................................................................144

  IXDINAMIKADRUTVENIHPROMENA:KRIZE,RATOVIIREVOLUCIJE.......................................................146

  Drutvenakriza.......................................................................................................................................146

  Dimenzijeiefektikrize...........................................................................................................................147

  XGRAANSKANEPOSLUNOSTINENASILNEPROMENE...........................................................................189

  Radikalniiumerenipristupigraanskojneposlunosti..........................................................................192

  Graanskaneposlunostifilozofijanenasilja.........................................................................................196

  Modeliimetodeefikasnenenasilnepromene.......................................................................................197

  XIGLOBALIZACIJA,KRIZAIALTERNATIVE.................................................................................................211

  Globalizacijakao(samo)refleksivnamodernizacija................................................................................211

  RIZICIIIZAZOVIGLOBALIZACIJE............................................................................................................212

  Riziciodrivograstaiekopolitika.....................................................................................................213

  Ratovi,terorizamihumanitarneintervencije.................................................................................215

  Globalizacijainejednakostiisiromatvo............................................................................................217

  ANTIKORPORATIVNIILI"POKRETPOKRETA"......................................................................................226

  Neoliberalnaglobalizacijametaglobalnogotpora.......................................................