Click here to load reader

Političke stranke

  • View
    28

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Političke stranke

1. UVOD

Hrvati, Srbi i muslimani zapoeli su poetkom20. stoljeai s politikim organiziranjem. Srbi su se politiki okupili okoSrpske narodne organizacije, a muslimani su osnovali svojuMuslimansku narodnu organizaciju. Poeci politike djelatnosti bosanskohercegovakih Hrvata zapoinju zapravo jo s Ilirskom pokretom. Koincidencijom historijskih dogaaja 1903.godina je prelomna godina politikog razvitka. 1903.godina donjela je i Bosni i Hercegovini promjenu politikog reima Kallayevom smru i otvorila put novim formama politikog ivota. U slubu svojoj buroaziji stavlja se i prva generacija moderne domae inteligencije , koja se bori za demokratizaciju drutvenog ivota i postepeno preuzimanje dravne uprave.

2. FORMIRANJE I RAD POLITIKIH STRANAKA

2.1. Muslimanska narodna organizacija

Prva graanska politika stranka u Bosni i Hercegovini koja je istakla svoj program i sprovela formalnu organizaciju sa glavnim, okrunim i mjesnim odborima, bila je Muslimanska narodna organizaccija (MNO). Ova stranka nastala je iz autonomnog pokreta.Progon Dabia iz zemlje ostavio je autonomni pokret jedno vrijeme bez vodstva. Smatrajui da je time pokret u narodu oslabio, , novi ministar Burian, krajem 1904.godine i poetkom 1905.godine popunio je upranjena mjesta u Ulema medlisu i Vakufskoj direkciji i imenovao nove lanove zemaljskog vakufskog povjerenstva. Vakufsko povjerenstvo je na zasjedanju, marta 1905. Donjelo odluku da za izdravanje islamskih kolskih zavoda propie 5 % prireza na neposredni porez. Jednoduan odgovor u narodu bio je : "ni pare bez vjersko-prosvjetne autonomije".[footnoteRef:1] [1: O. Nuri-Hadi, Borba Muslimana za versku i vakufsko-mearifsku autonomiju, 80.]

Jedna muslimanska deputacija koju su sainjavali erif Arnautovi, Mahmud-beg Dini, emsi-beg Zaimovi i Dervi-beg Miralem, otputovala je u februaru 1906.godine u Carigrad preko Beograda, da od Dabia preuzme dokumente i ovlatenja za dalji nastavak rada autonomnog pokreta, odlazak ove deputacije doekan je sa simpatijama u svim muslimaskim krugovima, ak i kod onih koji su bili u jednom momentu protiv ovog autonmomnog pokreta. Na zasjedanju u maju 1906.godine Vakufsko povjerenstvo usvaja prijedlog Akifa Biserovia da od vlade trai da do kraja godine rijei pitanje muslimanske autonomije. Ministar Burian nema drugog izbora nego nastaviti pregovore sa muslimanskom organizacijom koji su prekinuti 1901.godine."Na pismeni zahtjev Alibega Firdusa i drugova odran je 3.decembra 1906.u Slavonskom Brodu sastanak muslimaskih prvaka, iz cijele zemlje, na kojem je utemeljena Muslimanska narodna organizacija."[footnoteRef:2] [2: M. Imamovi, Pravni poloaj i unutranji-politiki razvitak BiH od 1878-1914., 136.]

Veina uesnika sastanka traila je da se autonomna borba proiri i na pitanje politikih sloboda i urenja agrarnih odnosa. Manjina je bila da se borba nastavi iskljuivo za vakufsku i vjersko-prosvjetnu autonomiju. Na sastanku je izabran i Egzekutivni odbor Muslimanske narodne organizacije ije e sjedite biti u Budsimpeti, a za predsjednika je izabran Alibeg Firdus iz Livna. Sa ovog skupa upuen je poziv svim istomiljenicima da dodju na sastanak u Budimpetu 10.decembra u hotel Paris, gdje e biti sjedite odbora. Poziv je ujedno sainjavao i program usvojen na brodskom sastanku. Sastavni dio programa MNOje i program lista "Musavat" (Jednakost), koji je postao zvanini organ stranke."Poetkom 1907.godine obavljeni su izbori u cijeloj Bosni i Hercegovini na kojima je uestvovalo preko 130 000 odraslih Muslimana. U svim mjestima izabrani su tkz. "miletski odbori" MNO, koji su poslali svoje delegate na prvu stranaku skuptinu u Budimpetu 11.marta 1907.godine. "[footnoteRef:3] [3: M. Imamovi, Pravni poloaj i unutranji-politiki razvitak BiH od 1878-1914., 137.]

Theodor Battyhanyy zahtjeva u petanskom parlamentu 6.aprila 1907.godine da ugarski ministar preuzme potrebne korake kako bi Burian ispunio elje muslimanskih narodnih zakonskih predstavnika. "U Budimpeti je otvorena Narodna kancelarija, koja dosta uspjeno nastoji zainteresirati maarsku javnost i politike stranke za muslimanski pokret. Izvanbosanska javnost sve se vise interesuje za muslimasnko pitanje."[footnoteRef:4] [4: Isto, 138.]

Egzekutivni odbor je apelirao da mu se iz cijele zemlje alju informacije o ekonomskom stanju i poloaju Muslimana, posebno o agrarnim parnicama. Odbor je apelirao da se sto vie Muslimana ukljuuje u "Gajret" i da se obezbjedi da se i svakog sreza barem po 2 Muslimana posalju na kolovanje u Gimnaziju."Glavni pravac djelatnosti Muslimanske narodne organizacije bio je usmjeren na pitanje vjerske i vakufsko-mearifske autonomije i zatitu pojedinih interesa zemljovlasnika." [footnoteRef:5] [5: Isto, 139.]

Kako su propali svi planovi Buriana da po pitanju autonomije izbjegne pregovore sa Egzekutivnim odborom, ipak je vlada traila traila pogodnu formu za pregovore i dodir sa njim.4.aprila 1907.godine Zemaljska valda je zvanino izjavila da je Egzekutivni odbor predstavnik muslimasnkog naroda. Muslimanska deputacija koju je predvodio Alibeg Firdus predala je ministru Burianu 5.jula 1907.godine u Beu predstavku, dva dana kasnije voeni su razgovori izmeu muslimaske organizacije i ministra Buriana, o0 emu Burian izvjetava Zemaljsku valdu u Sarajevu 10.juna.1907. Vjerska anketa sastala se u Sarajevu 24.juna 1907.godine , poslije dugih i napornih pregovora postignut je sporazum u svim spornim pitanjijma, osim u pogledu menure. Meutim muslimasnski prvaci su traili da se rijei pitanje menure, kako su obje strane ostale pri svojim stavovima, pregovori su prekinuti 13.jula 1907.godine.17.jula 1907.godine je Egzekutivni odbor izdao proglas o toku pregovora i zatraio podrku od naroda za svoj stav , koju su mu miletski odbori jednoglasno dali, navodno je i vrhovni erijetski sudija arac pripremio izdavanje fetve. "Da bi to jae istakla sultanov suverenitet, Muslimanska narodna organizacija nastoji organizirati proslavu sultanovog roendana u cijeloj zemlji."[footnoteRef:6] [6: M. Imamovi, Pravni poloaj i unutranji-politiki razvitak BiH od 1878-1914., 141.]

Organ stranke "Musavat" je uoi 1.septembra donio preko cijele stranice pozdravni lanak "Paihadum ok jaa" (ivio dugo padiaah sultan). Ministar Burian nareuje 5.septembra 1907.godine baronu Benku da pokua obnoviti pregovore sa muslimanskim predstavnicima o pravnim i privrednim pitanjima, vlada je o tome zvanino obavjestila Alibega Firdusa 13.novembra 1907. "Egzekutivni odbor na sjednici 22.novembra 1907.odranoj u Travniku, prihvata pregovore, ali samo pod uslovom da se predhodno rijei pitanje menure. lanovi odbora su o ovom svom zakljuku obavjestili lino i ministra Buriana, 9.decembra 1907. uBeu. Burian je 30.decembra 1907.naloio baronu Benku da za 7.januar 1908.zakae nastavak pregovora sa Egzekutivnim odborom."[footnoteRef:7] [7: Isto, 142.]

Na skuptini MNO , na kojoj je uestvovalo oko 1200 Muslimana, delegata iz svih srezova iz citave zemlje, sasluani su i odobreni izvjetaji Egzekutivnog odbora.Kako je proglaena aneksija, to Austro-Ugarska nije imala vise razloga da spreava vjerske veze Muslimana sa Carigradom, poto je to pitanje izgubilo politiki i dravno pravni znaaj. Car je 15.maja 1909.godine sankcionisao "tatut za autonomnu upravu islamskih vjerskih i vakufsko-mearefskih poslova u Bosni i Hercegovini koji je stupio na snagu 1.maja iste godine. Muslimanska narodna organitzacija nije imala nekog veeg uspjeha u nekoliko mlakih pokuaja da ojaa i modernizira muslimanska privreda. "U prvoj deceniji XX vijeka ipak su vodei muslimanski privrednici osjetili potrebu za koncentracijom kapitala i osnivanjem novanih zavoda koji bi svojim kreditima ubrzali razvitak privrednih prilika, posebno meu Muslimanima."[footnoteRef:8] [8: Isto, 144.]

Vodstvo MNO koje je uglavnom pripadalo zemljoposjednicima, preteno se bavilo vlastitim ekonomskim interesima. U nacrtu "Agrarnih ustanova" koji je u junu 1908.godine Egzekutivni odbor podnio Zemaljskoj vladi zahtjeva se da zemljovlasnici i kmetovi reguliu meusobne odnose ugovorom, a ne statusom ili zakonom."Muslimanska narodna organizacija, kao i predhodni Dabiev pokret iz koga je nastala, nije uivala podrku muslimanske inteligencije. Faktiki je to bila stranka bez inteligencije i intelektualnog vodstva."[footnoteRef:9] [9: M. Imamovi, Pravni poloaj i unutranji-politiki razvitak BiH od 1878-1914.,146-147.]

Uz ovakvu pasivnost i direktno neprijateljstvo inteligencije MNO nije mogla u kulturnom radu postii znaajne rezultate, mada je u tom pravcu inila izvjesne napore.Jedini vei uspjeh stranka je uinila kada je preuzela kontrolu nad humanitarnim i potpornim drutvom "Gajret" , koje je 20.februara 1903. Godine osnovala i vodila grupa intelektualaca politikih protivnika. Na VI skuptini Gajreta 5.jula1907.godine odnjele su veinu pristalice MNO, pa je za novog redsjednika drutva izabran Mahmud-beg Fadilpai. Na sjednici 6.oktobra u Banja Luci Egzekutivni odbor MNO konstantira da upis u Gajret nije bio onoliki koliko dolikuje naem miletu, pa je uputio novi apel za upis i davanje priloga drutvu. Centri drutvenog ivota kod Muslimana bile su itaonice."Kao i raniji Dabiev pokret, i MNO je bila u izvjesnom akcionom savezu sa srpskim nacionalono-politikim pokretom. To se na starnicama Musavata, iako oprezno, neto ee manifestiralo, poto je list ureivao Smail-aga emalovi, izrazito prosrpski orijentiran politiar, nego to je to bila stvarna elja vodstva stranke. "[footnoteRef:10] [10: Isto, 148.]

"Zajednika muslimansko-srpska deputacija krenula je poetkom oktobra u Budimpetu, da pred Delegacijama iznese zahtjev za uvoenje Ustava"[footnoteRef:11] [11: Isto, 149.]

lanove deputacije je na putu, 7.oktobra 1908.godine zatekla vijest o aneksiji.

2.2. Srpska narodna organizacija

Devetogodinja borba za vjersko-prosvjetnu autonomiju obogatila je politiko iskustvo srpskog graanstva, izbacila na povrinu