Ponašanje turiste – Ličnost i stavovi/stereotipi

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Ponaanje turiste Linost i stavovi/stereotipi

  doc. dr Tamara Jovanovi

 • ta je linost? Skup psihikih karakteristika koje su relativno stabilne i koje oblikuju nain na

  koji se osoba ponaa, doivljava, misli i komunicira sa okruenjem

  Brojne teorije polaze od razliitih konceptualnih okvira: Psihoanaliza

  ID, EGO, SUPEREGO

  Stadijumi razvoja linosti oralni, analni, falusni, latencije i genitalni

  Humanistika psihologija Naglaava celovitost linosti i njenu nesvodivost na sastavne deloveNaglaava celovitost linosti i njenu nesvodivost na sastavne delove

  Linost je svesna, ljudi poseduju svest o postojanju i sebi samima.

  Empirijske teorije (Eysenck-ova, Big-five, Zuckerman) Za upoznavanje linosti potrebno je da se koriste spoljnje, manifesne reakcije i oblici ponaanja

  Izolovani faktori (osobine) linosti su u interakciji

  Prilikom formiranja linosti vanu ulogu igra naslee!

  Danas je najaktuelniji stav o pet osobina linosti: ekstraverzija, neuroticizam, saradljivost, savesnost, otvorenost ka iskustvu

  Sve do 70-ih godina XX veka nije bilo ozbiljnijih pokuaja da se osobine linosti povezuju sa preferencijama destinacija.

 • Linost turiste

  U turizmu se linost koristi najee u psihografskim studijama

  Korienje osobina linosti zarad razvijanja profila potroaa

  Najpoznatije psihografsko merenje u turizmu je ranije pomenut Plogovmodel

  Koji su tipovi linosti po Plogu?

  U kasnijim modifikacijama, Plog dodaje dimenziju energinost

  Predstavlja eljeni nivo aktivnosti kod turiste i nezavisna je od Predstavlja eljeni nivo aktivnosti kod turiste i nezavisna je od alocentrik-psihocentrik dimenzije

  Koja je svrha psihografskog merenja?

  Nalazi se mogu primenjivati u razvoju destinacije, pozicioniranjuproizvoda, reklamiranju, master planiranju i sl.

 • Linost turiste Plog pored ove dve dimenzije navodi osam osobina linosti koje je mogue

  povezati sa turistikim ponaanjem Avanturizam ljubav prema istraivanju, novim stvarima koje jo niko nije iskusio

  Sklonost zadovoljstvu tenja ka komforu i luksuzu u svim aspektima putovanja

  Impulsivnost osobe ele sve odmah, sada, vrlo malo planiraju i tede

  Samopouzdanje oni turisti koji ele da doive jedinstveno i neobino u okviru turistikog aranmana

  Sistematinost planiranje sve do detalja, pogaanje oko cene i aranmana Sistematinost planiranje sve do detalja, pogaanje oko cene i aranmana

  Maskulinost opta aktivnost i ljubav prema aktivnostima napolju, kola sa puno spakovanih stvari

  Intelektualnost oni koji vole da poseuju muzeje, pozorita i istorijske lokalitete

  Socijabilnost uivanje u upoznavanju drugih ljudi iz razliitih kultura

  Svaka od ovih osobina se moe smestiti negde na kontinuumu dvaju Plogovih dimenzija

 • Linost turiste

  Danas se Plogov model dosta kritikuje, nejasna definicija linosti turiste

  Da li su dimenzije nasledne i stabilne ili nauene?

  Nikerson i Elis su povezali teoriju aktivacije i Plogovu klasifikaciju linosti

  Tipovi linosti se opisuju kroz koncepte preferencije destinacije, izbora saputnika, interakcije sa lokalnim kulturama i stepena aktivacije (nasledna komponenta)

  Kreirali su aktivacioni model turistike linosti

  Kombinacija Ajzenkove dimenzije ekstraverzija-introverzija i Plogove dimenzije Kombinacija Ajzenkove dimenzije ekstraverzija-introverzija i Plogove dimenzije psihocentrik-alocentrik

  etiri tipa linosti vrlo slina Koenovoj tipologiji

 • Linost turiste

 • Linost turiste Li-Hoksler i Lester (1988) su istraivali ta je u vezi sa Plogovom dimenzijom

  psihocentrik-alocentrik Koristili su upitnik linosti koji je razvio Ajzenk i pokazalo se da psihocentrik-alocentrik

  korelira znaajno samo sa ekstraverzijom i slabo sa neuroticizmom i to samo kod ena

  Psihocentrici ene su stabilni ekstraverti

  Malo studija koje povezuju linost sa temama od znaaja za turizam Povezuje se sa izborom karijere u turizmu

  Nameravanim i stvarnim ponaanjem i interesovanjem turiste Nameravanim i stvarnim ponaanjem i interesovanjem turiste

  Aktivnostima na odmoru

  Stilom putovanja

  Zadovoljstvom aranmanom i namerom da se ponovo kupi

  Poreenje rezultata je teko jer koriste razliite tipologije/modele linosti turiste

  Plog je najzastupljeniji ali se javljaju i tipologije linosti potroaa ili tipologije koje nisu direktno u vezi sa linou turiste ve sa ulogama turiste na destinaciji

 • Pauza 5 min!Pauza 5 min!

 • Stavovi Stav kao i motivacija, snano predisponira ponaanje turiste

  Stav je steena spremnost da se na odreen nain misli, opaa i reaguje i zavisi u mnogome od iskustva individue

  Niz iskaza koji pokazuju odnos ljudi prema odreenom objektu i koji odreuju njegovo ponaanje prema tom objektu

  Stav je: Veoma subjektivanVeoma subjektivan

  Uvek je vezan za objekat ili situaciju

  Ima snanu evaluativnu komponentu

  Izraava se verbalno ali moe i neverbalno

  Izraavanje stava je jasno gotovo svima

  Svrha je da prenese odreenu informaciju drugima (publici)

  Ljudi se slau ili ne slau oko njega

  Utie na panju i percepciju odlika objekta stava

  Dobar je prediktor ljudskog ponaanja

 • Stavovi u turizmu Istraivanja stava u turizmu odnos stava turiste sa ostalim aspektima

  turistikog ponaanja i faktorima koji oblikuju stavove

  Pored stavova turista, iji stavovi su jo vani? Lokalno stanovnitvo

  Budui (studenti) i trenutno zaposleni u turizmu

  Kljuna istraivanja su ona koja povezuju stavove turiste sa procesom odabira destinacije

  Imid destinacije je zapravo posledica stavova prema opaenim turistikim Imid destinacije je zapravo posledica stavova prema opaenim turistikim atrakcijama date destinacije Budui posetioci ne znaju ta ih eka na destinaciji stavovi i imid imaju presudnu ulogu

  pri selekciji destinacije

  Postoje pokuaji da se modeluje odnos stavova i ponaanja turista Situaciona ogranienja su veoma vana za ovaj odnos

  Izbor destinacije u funkciji odnosa pragmatinih ogranienja i imida destinacije

  Stavovi se takoe povezuju sa socio-demografskim odlikama turiste i prestiom

 • Stereotipi

  Opte prihvaeni i drutveno deljeni skup verovanja o osobinama karakteristinim za lanove jedne socijalne kategorije

  Preterano uverenje koje se vezuje za jednu kategoriju

  Stereotip nije dosledan, moe da ima i negativne i pozitivne osobine

  npr. Turci su odlini domaini ali su neuredni

  Usmeravaju se na odluke i ponaanje individue toliko da se prema osobama koje su objekat stereotipa ponaamo kao da zaista imaju te osobine!koje su objekat stereotipa ponaamo kao da zaista imaju te osobine!

  Stereotipi se vezuju za kulturu, zanimanje, starost, rasu, etnicitet, religiju, seksualnu orijentaciju

  Vrlo se lako generalizuju na sve pripadnike grupe i to na osnovu iskustva sa samo par pojedinaca

  Ljudi koriste stereotipe kada upoznaju nove ljude, kada su u novoj situaciji ili kada nemaju dovoljno saznanja o datoj grupi

 • Stereotipi u turizmu Stereotipi se koriste prilikom opisivanja i turista i lokalnog stanovnitva

  Pozitivni stereotipi privlae turiste dok negativni dovode do opadanja broja turista

  Oni omoguavaju da se razlikuju razliite kategorije turista, olakavaju komunikaciju i objanjenje ponaanja

  Stereotipi su veoma korisni jer nam pruaju naine ponaanja i pomau nam da znamo ta da oekujemo u povrnim i kratkoronim turistikim interakcijama

  Lokalno stanovnitvo esto ima razvijene specifine stereotipe turista po nacionalnosti - PRIMER?Lokalno stanovnitvo esto ima razvijene specifine stereotipe turista po nacionalnosti - PRIMER?

  Pored korisnih aspekata stereotipa, postoje i odreene slabosti Neprecizni su, ne obuhvataju razliitosti i ne priznaju izuzetke

  Negativne karakteristike se prenaglaavaju, pozitivne ignoriu

  Greke u interpretaciji dovode do neopravdanog etiketiranja

  Ograniavaju razumevanje ponaanja

  Mogu izazvati nepoverenje, diskriminaciju i nepristojno i agresivno ponaanje

  Mogu da dovedu do predrasuda i diskriminacije drugih grupa

  Protiv stereotipa se moemo boriti informisanjem i kreiranjem iskustva sa pripadnicima stereotipiziranih grupa

 • HVALA NA PANJI!HVALA NA PANJI!

 • Interesovanje za karijeru u

  turizmu

  Odlasci na seminare i treninge

  Poznavanje kriterijuma za

  zaposlenje

  Pol (ene) .18* .20* .09

  Broj prijatelja ili roaka koji

  rade u turizmu.05 .02 .16*

  Linost i turistiko ponaanje

  Osobine linosti i izbor karijere u turizmu rade u turizmu

  Prethodno radno iskustvo

  u turizmu-.08 -.05 .16*

  Protestantska radna etika

  .08 .12* .12*

  Lokus kontrole(interni)

  -.15* -.21* -.16*

  Osobine linosti i izbor karijere u turizmu