Poreska praksa Poreska praksa za decembar 2014. godine

Embed Size (px)

Text of Poreska praksa Poreska praksa za decembar 2014. godine

 • 1

  Poreska praksaPoreska praksaPoreska praksaPoreska praksa

  za za za za decembardecembardecembardecembar 2014.2014.2014.2014. godinegodinegodinegodine

  Miljenja

  PDV ...................................................... 2 - 6 Porez na dobit pravnih lica .................................................... 7 - 8 Porez na dohodak fizikih lica .......................................... 9 - 11 Ostalo (i drugi propisi)................................................ 12 - 16

 • 2

  PPPPOREZ NA DODATU VRIJEDNOSTOREZ NA DODATU VRIJEDNOSTOREZ NA DODATU VRIJEDNOSTOREZ NA DODATU VRIJEDNOST

  Postupak PDV registracije kod novoosnovanog pravnog lica Broj: 03/7-17537/2-14 Podgorica, 25. decembar 2014. godine

  Propisi koji reguliu nain i postupak registracije obveznika za porez na dodatu vrijednost su: Zakon o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG, br. 65/01...04/06 i Sl. list Crne Gore, br. 16/07...29/13), Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl. list RCG, br. 65/02...16/06 i Sl. list Crne Gore, br. 64/08, 30/13), i Pravilnik o obliku i sadrini prijave za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost (Sl. list RCG, br. 06/06 i Sl. list Crne Gore, br. 34/13).

  Zakon o porezu na dodatu vrijednost u lanu 13 propisuje da je poreski obveznik svako lice koje na bilo kojem mjestu samostalno obavlja bilo koju poslovnu djelatnost iz stava 2 ovog lana, bez obzira na namjenu ili ishod te djelatnosti.

  Izuzetno od lana 13, kako je propisano u lanu 42 ovog Zakona, lice koje za posljednjih 12 mjeseci ostvari promet proizvoda, odnosno usluga u vrijednosti koja ne prelazi, odnosno nije vjerovatno da e prei iznos od 18. 000 nije poreski obveznik u smislu ovog zakona.

  Lice iz stava 1 ovog lana ne smije obraunavati i iskazati PDV na raunima, nema pravo na odbitak ulaznog PDV i ne vodi knjigovodstvo u skladu sa ovim zakonom.

  Lice iz stava 1 ovog lana moe nadlenom poreskom organu, po svom nahoenju, podnijeti zahtjev za otpoinjanje obraunavanja i plaanja PDV. Poreski organ, na osnovu pismenog zahtjeva, donosi rjeenje o upisu u registar za plaanje PDV za period koji ne moe biti krai od tri godine.

  Poreski obveznik, u skladu sa lanom 55, je duan da obavijesti poreski organ o poetku, izmjeni i prestanku obavljanja djelatnosti za koju je obavezan da obraunava i plaa PDV, ukoliko ovim zakonom nije drukije odreeno. Poreski organ e svakom licu iz stava 1 ovog lana izdati rjeenje o upisu u poreski registar za PDV.

  Lice koje po prvi put postaje, odnosno moe postati poreski obveznik duno je poreskom organu podnijeti prijavu za registraciju, najkasnije do 20 dana kalendarskog mjeseca koji slijedi mjesec u kojem je izvrilo, odnosno postoji vjerovatnoa da e izvriti promet proizvoda, odnosno usluga u visini koja prelazi iznos iz lana 42 stav 1 ovog zakona. Svojstvo poreskog obveznika se stie danom koji poreski organ utvrdi u rjeenju o registraciji za PDV, koje izdaje u roku od 15 dana od prijema prijave.

  Pravilnikom o obliku i sadrini prijave za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost propisan je oblik i sadrina prijave za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost.

  Shodno lanu 2 navedenog pravilnika, prijava za PDV se podnosi na Obrascu PR PDV-1, koji je zajedno sa Uputstvom za popunjavanje prijave, odtampan uz ovaj pravilnik i ini njegov sastavni dio.

  Prijava za PDV se podnosi nadlenom poreskom organu u jednom primjerku. Uz prijavu iz stava 1 ovog lana prilae se ovlaenje za lice koje zastupa poreskog

  obveznika kod poreskog organa.

 • 3

  Obraun PDV-a na iznos provizije, odnosno naknade za uslugu ustupanja zaposlenih za privremeno obavljanje odreenih poslova od strane Agencije Broj: 03/2-17007/2-14 Podgorica, 16. decembar 2014. godine

  Odredbama lanova 43a-43g Zakona o radu (Sl. list CG, br. 49/08,26/09,88/09,26/10,59/11,66/12), kojima se regulie ustupanje zaposlenih drugom poslodavcu od strane Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih, propisano je da je Agencija duna da zaposlenom isplati ugovorenu zaradu za obavljeni rad kod korisnika, te da prava iz rada i po osnovu radazaposleni ostvaruje kod Agencije.

  Uplata sredstava za isplaene zarade i druge naknade zaposlenima predstavlja samo refundaciju trokova Agenciji od strane korisnika, te se to ne moe podvesti pod pruanje oporezive usluge koja podlijee obraunu PDV. Meutim, sama provizija predstavlja naknadu za uslugu ustupanja zaposlenih za privremeno obavljanje odreenih poslova, te njen primalac, odnosno Agencija na istu obraunava PDV po stopi od 19%. Ovo je zasnovano na lanu 8 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (Sl.list RCG, br.65/01...04/06 i Sl.list CG, br.16/07 ... 29/13) kojim je propisano da promet usluga predstavlja obavljanje, naputanje, odnosno doputanje svake radnje u okviru obavljanja djelatnosti, a privremeno ustupanje zaposlenih korisniku uz odreenu proviziju je osnovna djelatnost Agencije.

  Oporezivanje usluga izdavanja u zakup nepokretne imovine i oporezivanje usluga smjetaja u turistikim objektima (kada se primjenjuje sniena stopa PDV 7%, a kada 19%)

  Broj: 03/2- 17442/2-14 Podgorica, 25. decembar 2014. godine

  Shodno lanu 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (''Slubeni list RCG'', br.65/01,... 76/05 i Slubeni list CG, br.16/07 i 29/13) predmet oporezivanja PDV su promet proizvoda i promet usluga koje poreski obveznik u okviru svoje djelatnosti vri uz naknadu i uvoz proizvoda u Crnu Goru.

  Prema lanu 8 Zakona o porezu na dodatu vrijednost predmet usluga je prenos, ustupanje i korienje autorskih prava, patenata, licenci i drugih imovinskih prava. Teritorija Crne Gore smatra se jednim mjestom isporuke proizvoda, odnosno obavljanja usluga, shodno stavu 2 ovog lana zakona. to se tie usluga smjetaja u hotelima, motelima, turistikim naseljima, pansionima, kampovima i vilama, shodno lanu 24a navedenog zakona, PDV se obraunava i plaa po nioj stopi od 7%. Izuzetak od ovoga je pruanje usluga smjetaja u aparthotelima, gdje se PDV obraunava po stopi od 19%. Kod odreivanja znaenja navedenih kategorija ugostiteljskih objekata, koriste se odredbe Zakona o turizmu. Blie objanjenje za odreivanje poreskog tretmana usluga smjetaja koje se oporezuju po stopi od 7%, shodno lanu 24a stav 1 taka 6 Zakona, daju odredbe lana 9 Pravilnika o utvrivanju proizvoda i usluga kojim se oporezuju po snienoj stopi PDV (Slubeni list RCG, br.81/05, 10/06 i Slubeni list CG, br.06/08 ... 11/09) koji propisuje da se pod uslugom smjetaja u hotelima, motelima, turistikim naseljima, pansionima,

 • 4

  kampovima i vilama, smatra samo usluga prenoita u ovim objektima, koji su razvrstani u kategorije u skladu sa propisima kojima se ureuje obavljanje turistike djelatnosti. Takoe, odredbe lana 69 Pravilnika o primjeni Zakona o PDV (''Slubeni list RCG'', br.65/02,... 16/06 i Slubeni list CG, br.64/08 ...30/13), blie odreuju nain oporezivanja usluga davanja u zakup stambenih prostorija, koje se shodno lanu 27 taka 3 navedenog zakona osloboene od plaanja PDV. U stavu 2 lana 69 navedenog pravilnika je propisano da se poresko osloboenje ne odnosi na davanje u zakup stambenih prostorija namijenjenih za smjetaj krai od 60 dana; za turistike namjene i poslovne namjene. Kod usluga smjetaja u ugostiteljskim objektima, koji su razvrstani u kategorije u skladu sa propisima kojima se ureuje obavljanje turistike djelatnosti, PDV se plaa po stopi od 7%, dok su usluge davanja u zakup stambenih prostorija u poslovne namjene oporezive po stopi od 19%. Kad pravno lice daje u zakup investicione nekretnine (stanove) za obavljanje poslovne djelatnosti drugom pravnom licu, u tom sluaju radi se o ustupanju imovinskih prava i ovaj promet se oporezuje po optoj stopi od 19%.

  Obraun PDV kod komisione prodaje robe, odnosno kod prodaje robe po osnovu ugovora o konsignaciji Broj: 03/2- 17483/2-14 Podgorica, 25. decembar 2014. godine

  Shodno lanu 3 Zakona o porezu na dodatu vrijednost (''Slubeni list RCG'', br.65/01,... 76/05 i Slubeni list CG, br.16/07 i 29/13) predmet oporezivanja PDV su promet proizvoda i promet usluga koje poreski obveznik u okviru svoje djelatnosti vri uz naknadu i uvoz proizvoda u Crnu Goru.

  Prema lanu 8 Zakona o porezu na dodatu vrijednost promet usluga predstavlja, obavljanje, naputanje, odnosno doputanje svake radnje u okviru obavljanja djelatnosti, a koje ne predstavlja promet proizvoda u smislu lana 4, 5 i 6 ovog zakona.

  Konsignacija nije vrsta kupoprodajnog odnosa ve vrsta prodajnog komisiona kombinovanog sa uskladitenjem robe u kojem komisionar (trgovac)/konsignator nastupa u svoje ime, a za tu raun (za raun komitenta, odnosno vlasnika robe/konsignanta). Komitent i komisionar za posao sklapaju ugovor o komisionoj prodaji, shodno Zakonu o obligacionim odnosima, tim ugovorom ugovaraju nadoknadu za komisionara, koji u svoje ime a za raun komitenta obavlja ugovoren posao. Komitent unaprijed odreuje cijenu po kojoj se moe prodati proizvod i za to komisionaru odobrava uee u toj prodajnoj cijeni - proviziju. Komisionar ukoliko je u sistemu PDV-a, se smatra poreski obveznik. Osnovicu PDV a kod komisione prodaje ini ukupna naknada koju komisionar naplauje od kupca za prodate proizvode koje obavlja u svoje ime, a za raun komitenta. Nastanak poreske obaveze kod komisione prodaje povezan je sa momentom isporuke proizvoda. U obraunu komisione prodaje robe komisionar iskazuje podatke o ukupnoj cijeni naplaenoj od kupca i podatke o ueu komisionara i komitenta u cijeni.Obraun komisione prodaje u ovom sluaju