POREZ NA DOHODAK (2)

Embed Size (px)

Text of POREZ NA DOHODAK (2)

 • 8/7/2019 POREZ NA DOHODAK (2)

  1/8

  GRAANI, PRIJAVITE PRIHOD PREKO 1.708.200 dinara

  Fizika lica (rezidenti, ukljuujui i strance - rezidente) koja su u 2010. godini ostvarila

  prihod (na teritoriji Republike Srbije), po svim osnovama, u iznosu preko TROSTRUKOG IZNOSAPROSENE GODINJE ZARADE po zaposlenom isplaene u Republici u 2010. godini (to premapodacima republikog organa nadlenog za poslove statistike iznosi 569.400 dinara ), a to znaiostvaren prihod preko 1.708.200 dinara DUNA SU DA PRIJAVE GODINJI POREZ NA DOHODAK najkasnijedo15. marta 2011. godine.

  Godinji porez na dohodak graana regulisan je Zakonom o porezu na dohodak graana (Sl.glasnik RS, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 10/2007, 7/2008, 7/2009,31/2009, 44/2009, 3/2010, 18/2010, 4/2011) u daljem tekstu: Zakon.

  Oporezivanje dohotka graana ureuje se - iskljuivo Zakonom.

  Porez na dohodak graana plaa se na prihode iz svih izvora, sem onih koji su posebno izuzeti ovimzakonom.

  OPOREZIVI PRIHOD

  Oporezivi prihod predstavlja - razliku izmeu bruto prihoda (koji je po nekom od osnovapredvienih u lanu 3. Zakona, ostvario poreski obveznik) i trokova koje je imao pri njihovom

  ostvarivanju i ouvanju (ako je to propisano Zakonom).

  DOHODAK ZA OPOREZIVANJE

  Dohodak predstavlja zbir oporezivih prihoda, ostvarenih u kalendarskoj godini.

  Dohodak za oporezivanje (godinjim porezom na prihode) - ini razlika izmeu dohotka utvrenogu skladu sa lanom 87. st. 2. do 5. Zakona (zarade, honorari, prihodi od iznajmljivanja itd.)ineoporezivog iznosa iz stava 1. lana 87. Zakona (1.708.200 din).

  PODNOENJE PRIJAVE

  Poresku prijavu obveznik je duan da podnese - poreskom organu na ijoj teritorijiobveznik ima prebivalite.

 • 8/7/2019 POREZ NA DOHODAK (2)

  2/8

  Obveznik godinjeg poreza na dohodak graana duan je da (za ostvareni dohodak u godini za koju sevri utvrivanje poreza, a to je 2010. godina) podnese poresku prijavu sa tanim podacima.

  lanom 168. Zakona propisana je novana kazna od 5.000 do 50.000 dinara, ako obveznikfiziko lice - ne podnese poresku prijavu u propisanom roku, ili je

  - ne podnese nadlenom poreskom organu, ili- u prijavi ne navede tane podatke od kojih zavisi visina poreza.

  U vezi obrazaca poreskih prijava, videti - Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrivanje porezana prihode graana.

  PLAANJE GODINJEG POREZA

  Godinji porez na dohodak graana - plaa se po reenjunadlenog poreskog organa (nadohodak ostvaren u kalendarskoj godini), na osnovu podataka iz poreske prijave, poslovnih knjiga idrugih podataka koji su od znaaja za utvrivanje poreske obaveze.

  PORESKA OSNOVICA

  Shodno lanu 88. Zakona - osnovica godinjeg poreza na dohodak graana je - oporezivi dohodak,koji ini razlika izmeu dohotka za oporezivanje i linih odbitaka, koji su:

  - za poreskog obveznika - 40% od prosene godinje zarade i- za izdravanog lana porodice - 15% od prosene godinje zarade.

  Takoe, ukupan iznos linih odbitaka - ne moe biti vei od 50% dohotka za oporezivanje.

  PORESKA STOPA

  Shodno lanu 89. Zakona, godinji porez na dohodak graana plaa se na osnovicu iz lana 88. ovogzakona, po sledeim stopama:

  - na iznos do estostruke prosene godinje zarade - 10%

  - na iznos preko estostruke prosene godinje zarade - 10% na iznos do estostruke prosenegodinje zarade + 15% na iznos preko estostruke prosene godinje zarade.

 • 8/7/2019 POREZ NA DOHODAK (2)

  3/8

  Sve gore izneto, bi se moglo postaviti i u okviru preglednijeg obrasca koji sledi:

  Prosena godinja zarada u Republici Srbiji isplaena u 2010. godini 569.400

  [N] - Neoporezivi iznos(trostruki iznos prose. god. zarade, lan 87. Zakona) N 1.708.200

  [OD] - Oporezivi iznos (ostvareni dohodak)(preko trostrukog iznosa prose. god. zarade, lan 87. Zakona) OD

  preko1.708.200

  [D] - Dohodak za oporezivanje (lan 87. stav 6 Zakona)OD-N ?

  [L] - Lini odbici (lan 88. Zakona)

  [L1] - Za poreskog obveznika - 40% od prose. god. zaradeL1 227.760

  [L2] - Za izdravanog lana porodice - 15% od prose. god. zarade(po lanu) L2

  85.410

  Ukupno lini odbici (L1+L2) - ne vee od 1/2 dohotka [D]L1+L2 227.760 + ?

  [O] - Osnovica (D-L)D-L ?

  [S] - Poreske stope

  [S1] - Na iznos do estostruke prose. god. zarade(3.416.400 din) - 10% S1

  max 341.640

  [S2] - Na iznos preko estostruke prose. god. zarade

  (na 3.416.400 din - 10% + na razliku 15%) S2341.640 + ?

  Dakle, nije sve ba samo u iznosima zarada.

  Bitno je i da li obveznik izdrava nekoga i koliko njih izdrava. Zakonodavac uvaava ovekategorije, priznajui ih kao LINE ODBITKE (uz ogranienje da oni ne smeju biti vei od 50%dohotka za oporezivanje).

  Konkretnije, moete u 2010. godini ostvariti i prihod preko neoporezivog (na primer 1.708.300

  dinara) koji MORATE prijaviti ali neete platiti porez, odnosno platiete niske iznose. Radi grubeobavetenosti prilaemo primere i tabele (1. i 2) iz kojih moete orijentaciono saznati iznose.

  Primer 1. (fiziko lice, nema izdravanih lica, ima odbitke preko 50%, ostvario dohodak - 2 miliona):

 • 8/7/2019 POREZ NA DOHODAK (2)

  4/8

  [OD] - Oporezivi iznos (ostvareni dohodak)(preko trostrukog iznosa prose. god. zarade) OD

  2.000.000

  [N] - Neoporezivi iznos

  (trostruki iznos prose. god. zarade)N 1.708.200

  [D] - Dohodak za oporezivanje OD-N 291.800

  1/2 dohotka (kao max iznos linih odbitaka)1/2 D 145.900

  [L] - Lini odbici

  [L1] - Za poreskog obveznika - 40% od prose. god. zaradeL1 227.760

  Ukupno lini odbici (vei od 1/2 D) - priznaje se do 145.900

  [O] - Osnovica (D-L)D-L 145.900

  [P] - Porez[S1] - Na iznos do estostruke prose. god. zarade

  (3.416.400 din) - 10% S114.590

  [P] - Ukupno porezP 14.590

  Primer 2. (fiziko lice, ima 1 izdravano lice, ima odbitke ispod 50%, ostvario dohodak - 3 miliona):

  [OD] - Oporezivi iznos (ostvareni dohodak)(preko trostrukog iznosa prose. god. zarade) OD

  3.000.000

  [N] - Neoporezivi iznos(trostruki iznos prose. god. zarade)

  N 1.708.200

  [D] - Dohodak za oporezivanjeOD-N 1.291.800

  1/2 dohotka (kao max iznos linih odbitaka)1/2 D 645.900

  [L] - Lini odbici

  [L1] - Za poreskog obveznika - 40% od prose. god. zaradeL1 227.760

  [L2] - Za izdravanog lana porodice - 15% od prose. god. zarade(po lanu) L2

  85.410

  Ukupno lini odbici (L1+L2 ne vei od 1/2 D)L1+L2 313.170

  [O] - Osnovica (D-L)D-L 978.630

 • 8/7/2019 POREZ NA DOHODAK (2)

  5/8

  [P] - Porez

  [S1] - Na iznos do estostruke prose. god. zarade(3.416.400 din) - 10% S1

  97.863

  [P] - Ukupno porezP 97.863

  Primer 3. (fiziko lice, ima 2 izdravana lica, ima odbitke ispod 50%, ostvario dohodak 6 miliona):

  [OD] - Oporezivi iznos (ostvareni dohodak)

  (preko trostrukog iznosa prose. god. zarade) OD6.000.000

  [N] - Neoporezivi iznos

  (trostruki iznos prose. god. zarade)N 1.708.200

  [D] - Dohodak za oporezivanjeOD-N 4.291.800

  1/2 dohotka (kao max iznos linih odbitaka)1/2 D 2.145.900

  [L] - Lini odbici

  [L1] - Za poreskog obveznika - 40% od prose. god. zaradeL1 227.760

  [L2] - Za izdravanog lana porodice - 15% od prose. god. zarade(po lanu) L2

  170.820

  Ukupno lini odbici (L1+L2 ne vei od 1/2 D) L1+L2 398.590

  [O] - Osnovica (D-L)D-L 3.893.220

  Iznos estostruke prosene godinje zarade 3.416.400

  [P] - Porez

  [S1] - Na iznos do estostruke prose. god. zarade(3.416.400 din) - 10% S1

  341.640

  [S2] - Na iznos preko estostruke prose. god. zarade

  (na 476.820 din) - 15% S271.523

  [P] - Ukupno porez P 413.163

  Prihodi - OD trostrukog DO estostrukog iznosa prosene godinje zarade(10% porez)

 • 8/7/2019 POREZ NA DOHODAK (2)

  6/8

  Primeri iznosa(prema prose.

  god. zaradi)

  Ostvarenidohodak(569.400

  x 3,4,5...)

  Dohodak zaoporezivanje(1.708.200)

  Ukupniodbici

  50%dohotka za

  oporezivanje

  Osnovicaostaje

  (kol. 2-kol

  .4 ili kol.5)

  Porez10% naosnovicu

  1 2 3 4 5 6 7

  trostruki +

  BEZ izdravanih 1.708.201 1

  etvorostruki

  BEZ izdravanih 2.277.600 569.400 227.760 284.700 341.640 34.164

  sa 1 izdr. licem 2.277.600 569.400 313.170 284.700 284.700 28.470

  petostruki

  BEZ izdravanih 2.847.000 1.138.800 227.760 569.400 911.040 91.104

  sa 1 izdr. licem 2.847.000 1.138.800 313.170 569.400 825.630 82.563

  sa 2 izdr. lica 2.847.000 1.138.800 398.580 569.400 740.220 74.022

  sa 3 izdr. lica 2.847.000 1.138.800 483.990 569.400 654.810 65.481

  estostruki

  BEZ izdravanih 3.416.400 1.708.200 227.760 854.100 1.480.440 148.044

  sa 1 izdr. licem 3.416.400 1.708.200 313.170 854.100 1.395.030 139.503

  sa 2 izdr. lica 3.416.400 1.708.200 398.580 854.100 1.309.620 130.962

  sa 3 izdr. lica 3.416.400 1.708.200 483.990 854.100 1.224.210 122.421

  Prihodi - PREKO estostrukog iznosa prosene godinje zarade(10% + 15% porez)

  Primeriiznosa(premaprose.

  god.

  zaradi)

  Ostvareni

  dohodak(569.400

  x 6,7,8...)

  Dohodak zaoporezivanj

  e(1.708.200)

  Ukupni

  odbici

  50%dohotka za

  oporezivanje

  Osnovica ostaje(kol. 2-kol .4 ili

  kol. 5)

  Porez10%

  Porez15%

  Porezukupno

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  estostruki +

  BEZ

  izdravanih

  3.416.401

  1.708.201 227.760 854.100,51.480.44

  1148.04

  40 148.044

 • 8/7/2019 POREZ NA DOHODAK (2)

  7/8

  sa 1 izdr.licem

  3.416.401

  1.708.201 313.170 854.100,51.395.03

  1139.50

  30 139.503

  sa 2 izdr.

  lica

  3.416.40

  11.708.201 398.580 854.100,5

  1.309.62

  1

  130.96

  20 130.962

  sa