POREZ NA DOHODAK

 • View
  30

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POREZ NA DOHODAK. Kolegij: POREZNI SUSTAV RH. POREZ NA DOHODAK – opći dio. Jedan od najznačajnijih poreznih oblika svakog poreznog sustava Osim što je financijski izdašan, izvrstan je i kao vrlo djelotvoran instrument ekonomske i socijalne politike - PowerPoint PPT Presentation

Text of POREZ NA DOHODAK

 • POREZ NA DOHODAK Kolegij: POREZNI SUSTAV RH

 • Jedan od najznaajnijih poreznih oblika svakog poreznog sustava

  Osim to je financijski izdaan, izvrstan je i kao vrlo djelotvoran instrument ekonomske i socijalne politike

  Subjektni porez uzima u obzir osobne karakteristike poreznog obveznika

  *

 • *Kasno se pojavio u poreznim sustavima jer preduvjeti za njegovo uvoenje nisu postojali kada je poljoprivreda bila najvanija grana gospodarstva

  Prvi put uveden je krajem 18. stoljea u Engleskoj u vrijeme napoleonskih ratova pod nazivom Income Tax

 • Ope karakteristike poreza na dohodak *

  Odnosi se samo na fizike osobe

  Oporezuje se ukupni dohodak poreznog obveznika i plaa se neovisno o troenju dohotka

  U obzir se uzimaju osobne okolnosti poreznog obveznika: Osnovne i dodatne osobne odbitkeProgresivne tarife

  Oporezivim dohotkom smatra se ukupni neto dohodak pri emu se trokovi koji se smatraju potrebnim za ostvarenje dohotka prihvaaju i tretiraju kao odbitne stavke

 • *

  Jedan je od najsloenijih poreza za primjenu jer ..

  Nuna je dobro organizirana i sposobna porezna upravaMora postojati visok stupanj spremnosti na suradnju na strani poreznih obveznikaPotreban je dobro organiziran sustav evidencije nuan za razrez poreza

 • Pojam (oporezivog) dohotka*Nema jedinstvene metodologije najee koritena je metoda enumeracije (nabrajanja)

  Za utvrivanje porezne obveze potrebno je utvrditi poreznu sposobnost obveznika i to na nain da se od veliine dohotka (VD) oduzimaju osobna svojstva obveznika (OS); odnosno

  PS = VD - OS

 • Odbitne stavke (Egzistencijski minimum)*

  Predstavlja dio dohotka ijeg oporezivanja se drava odrie radi zadovoljenja nefiskalnih ciljeva oporezivanja

  Najee je rije o fiksno definiranom iznosu koji se odbija od porezne osnovice

 • Oporezivanje dohotka u RH *Materija oporezivanja dohotka u RH regulirana je Zakonom o porezu na dohodak (Nar. Nov. 177/04, 73/08, 80/10) Sva pojanjenja Zakona ureena su Pravilnikom o porezu na dohodak Propise dodatno tumai takoer i Ministarstvo financija koje pismenim putem odgovara na upite i zauzima odreene stavove

  Primjenjuje se i Zakon o doprinosima te Pravilnik o doprinosima jer su porezni obveznici koji ostvaruju primitke od rada i osiguranici u sustavu zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i po toj osnovi uplauju doprinose

 • *Oporezivanje dohotka fizikih osoba u Hrvatskoj uvedeno je Zakonom o porezu na dohodak koji je donesen krajem 1993. godine, a stupio je na snagu 1. sijenja 1994.

  Krajem 2000. godine stupio je na snagu novi Zakon koji se primjenjivao od 01. sijenja 2001. godine do 31. prosinca 2004. godine

  Od 1. sijenja 2005. godine primjenjuje se novi Zakon o porezu na dohodak koji je donesen 3. prosinca 2004. (uz izmjene 2009 i 2010 godine)

 • Porezni obveznik*Fizika osoba koja ostvaruje dohodak Nasljednik za sve porezne obveze to ih je u trenutku smrti ostvario ostavitelj. Ako je naslijedio odreene izvore dohotka, nasljednik je porezni obveznik i za dohodak koji mu pritjee iz tih izvoraAko vie fizikih osoba ostvaruje dohodak zajedniki, porezni obveznik je svaka fizika osoba zasebno, za svoj udio u zajedniki ostvarenom dohotku

  REZIDENT je fizika osoba koja u RH ima prebivalite ili uobiajeno boravite. Rezidentom se takoer smatra i fizika osoba koja u RH nema ni prebivalite ili uobiajeno boravite, ali je zaposlen u dravnoj slubi RH i po toj osnovi prima plauNEREZIDENT je fizika osoba koja u RH nema ni prebivalite ni uobiajeno boravite, a u RH ostvaruje dohodak koji se oporezuje odredbama Zakona !!! primjenjuje se naelo svjetskog dohotka !!!

 • Izvori dohotka *

  Izvori dohotka su primici ostvareni iz slijedeih izvora :

  Dohodak od nesamostalnog radaDohodak od samostalnog rada Dohodak od imovine i imovinskih pravaDohodak od kapitalaDohodak od osiguranjaDrugi dohodak

 • *Dohodak je razlika izmeu primitaka priteklih u poreznom razdoblju i izdataka tog istog razdoblja primjenjuje se naelo blagajne dohodak i izdaci utvruju se u trenutku kad su primljeni (naplaeni)

  Primitak je ukupna zarada poreznog obveznika iz koje treba izdvojiti izdatke koji su nastali pri ostvarenju tog primitka

 • Primici to se ne smatraju dohotkom *Primici od kamata na kunsku i deviznu tednju, na pologe na iro, tekuem i deviznom raunu (po vienju i oroene) koji su ostvareni od banaka, tedionica i tedno kreditnih zadruga

  Primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu

  Primici od kamata po vrijednosnim papirima

  Primici od otuenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika

  Izravne uplate premije osiguranja za dokup dijela mirovine

  Mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu

  Obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja

  Dravne nagrade

 • *Dohotkom se ne smatraju ni primici za koje fizike osobe ne pruaju trine protuusluge:

  Primici po posebnim propisima potpore zbog zbrinjavanja ratnih invalida i lanova obitelji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata socijalne potpore doplatak za djecu i novani primici za opremu novoroenog djetetaPrimici osoba s invaliditetom (osim plaa i mirovina) Potpore zbog unitenja/ oteenja imovine zbog elementarne nepogode

  Potpore zbog unitenja/ oteenja imovine zbog ratnih dogaanja

  Nasljedstva i darovi

  Primici od otuenja osobne imovine

  Odtete koje nisu u svezi s gospodarstvenom djelatnou

  Primici ostvareni na nagradnim natjeajima i natjecanjima, prema posebnom zakonu

  Primici koji se ostvare za zdravstvene potrebe, rjeavanje kojih nije plaeno osnovnim, dopunskim i privatnim zdravstvenim osiguranjem

  Primici po osnovi osiguranja stvari, odgovornosti, ivota i imovine

 • Porezno razdoblje*Porezno razdoblje je kalendarska godina

  Porezno razdoblje krae je od kalendarske godine u slijedeim sluajevima :Ako tijekom jedne godine rezident postane nerezident i obrnuto porezno razdoblje tada obuhvaa razdoblje u kojem je fizika osoba bila rezidentRoenje / smrt poreznog obveznika

  Ostvareni primici su oni koji su u tom razdoblju naplaeni, bez obzira na to kada su zaraeni (npr. ako se plaa zaraena u prethodnoj godini isplati u tekuoj, ona je primitak ovog razdoblja)

 • MEUTIM . *Porez na dohodak plaen tijekom poreznog razdoblja smatra se predujmom poreza na dohodak bez obzira na koji je nain obraunan i plaen po isteku poreznog razdoblja svi primici se zbrajaju, utvruje se konani dohodak i obraunava konani porez na dohodak

  Konani iznos poreza utvruje Porezna uprava na temelju godinje porezne prijave koju podnosi sam obveznik

  Pod odreenim uvjetima plaeni predujam poreza na odreene primitke moe se smatrati i konano plaenim porezom te porezni obveznici nisu obvezni podnijeti poreznu prijavu, ako to sami ne ele kako bi ostvarili povrat poreza

 • *

  POREZNU PRIJAVU OBVEZNO PODNOSE GRAANI KOJI SU U PRETHODNOJ GODINI OSTVARILI:POREZNU PRIJAVU NISU OBVEZNI PODNIJETI GRAANI KOJI SU U PRETHODNOJ GODINI OSTVARILI - Plau (dohodak od nesamostalnog rada) kod dvaju ili vie poslodavaca, istodobno radei kod svakog u nepunom radnom vremenuPlau (dohodak od nesamostalnog rada) samo kod jednog poslodavca ili kod vie poslodavaca, ali ne istodobno, odnosno mijenjali su radna mjesta tijekom godine, ali su uvijek radili samo kod jednog poslodavca- Mirovinu (dohodak od nesamostalnog rada) kod vie isplatitelja (osiguravatelja) ili invalidsku mirovinu na temelju rjeenja o djelominoj nesposobnosti za rad i plau za rad s preostalom sposobnouMirovinu samo od HZMO- Dohodak od obrtnike djelatnosti, djelatnosti slobodnih zanimanja, imovine i imovinskih prava ako utvruju dohodak na temelju stvarnih podataka iskazanih u poslovnim knjigama, poljoprivrede i umarstva i ostalih povremenih djelatnosti, ako su putem obrasca RPO prijavili da utvruju dohodak na temelju podataka iskazanih u poslovnim knjigamaDohodak od imovine (najamnine i zakupnine) ako nisu u sustavu PDVa pa nisu bili obvezni voditi poslovne knjige, ve su plaali predujam poreza po rjeenju Porezne uprave Dohodak ostvaren i isplaen izravno iz inozemstva osim inozemnih mirovina koje ne podlijeu oporezivanju u RH Dohodak od kapitala - kamata na pozajmice, izuzimanja imovine iz privatne sfere za privatne potrebe vlasnika trgovakog drutva i primici radnika i lanova uprave koji su ostvarili primitak od prodaje dionica koje kotiraju na burzi na koje su stekli opcijsko pravo

 • POREZNU PRIJAVU OBVEZNO PODNOSE GRAANI KOJI SU U PRETHODNOJ GODINI OSTVARILI:POREZNU PRIJAVU NISU OBVEZNI PODNIJETI GRAANI KOJI SU U PRETHODNOJ GODINI OSTVARILI Drugi dohodak (autorski honorar, zaradu po ugovoru o djelu i sl.) na koji je isplatitelj bio obvezan obraunati porez na dohodak, a to nije uinio Drugi dohodak pod kojim se smatraju : Primici lanova nadzornih odbora trgovakih drutava, upravnih odbora, upravnih vijea i drugih njima odgovarajuih tijela drugih pravnih osoba, lanova povjerenstava i odbora koji imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika na sudu Naknade koje se najee ostvaruju na temelju ugovora o djelu kao to su primitci trgovakih putnika, agenata, akvizitera, portskih sudaca i delegata, tumaa, prevoditelja, turistikih djelatnika, konzultanata te sline djelatnosti Naknade uenicima za vrijeme praktinog rada i naukovanja u dijelu razlike iznad 1.600 kuna mjeseno Primici uenika i studenata ostvareni preko uenikih i studentskih udruga u dijelu razlike iznad 50.000 kuna godinje Stipendije uenika i studenata na redovitom kolovanju u dijelu iznad 1.600 kuna mjeseno, odnosno iznad 4.000 kuna mjeseno dobivene na temelju nagradnih natjeajaPomorci u meunarodnoj plovidbi portske stipendije koje se prema posebnim propisima isplauju portaima za njihovo portsko