of 48 /48
POREZ NA DOHODAK Kolegij: POREZNI SUSTAV RH

POREZ NA DOHODAK

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POREZ NA DOHODAK. Kolegij: POREZNI SUSTAV RH. POREZ NA DOHODAK – opći dio. Jedan od najznačajnijih poreznih oblika svakog poreznog sustava Osim što je financijski izdašan, izvrstan je i kao vrlo djelotvoran instrument ekonomske i socijalne politike - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: POREZ NA DOHODAK

POREZ NA DOHODAK

Kolegij: POREZNI SUSTAV RH

Page 2: POREZ NA DOHODAK

Jedan od najznačajnijih poreznih oblika svakog poreznog sustava

Osim što je financijski izdašan, izvrstan je i kao vrlo djelotvoran instrument ekonomske i socijalne politike

Subjektni porez – uzima u obzir osobne karakteristike poreznog obveznika

2

Page 3: POREZ NA DOHODAK

3

Kasno se pojavio u poreznim sustavima jer preduvjeti za njegovo uvođenje nisu postojali kada je poljoprivreda bila najvažnija grana gospodarstva

Prvi put uveden je krajem 18. stoljeća u Engleskoj u vrijeme napoleonskih ratova pod nazivom Income Tax

Page 4: POREZ NA DOHODAK

Opće karakteristike poreza na dohodak

4

Odnosi se samo na fizičke osobe

Oporezuje se ukupni dohodak poreznog obveznika i plaća se neovisno o trošenju dohotka

U obzir se uzimaju osobne okolnosti poreznog obveznika: Osnovne i dodatne osobne odbitke Progresivne tarife

Oporezivim dohotkom smatra se ukupni neto dohodak pri čemu se troškovi koji se smatraju potrebnim za ostvarenje dohotka prihvaćaju i tretiraju kao odbitne stavke

Page 5: POREZ NA DOHODAK

5

Jedan je od najsloženijih poreza za primjenu jer ..

Nužna je dobro organizirana i sposobna porezna uprava

Mora postojati visok stupanj spremnosti na suradnju na strani poreznih obveznika

Potreban je dobro organiziran sustav evidencije nužan za razrez poreza

Page 6: POREZ NA DOHODAK

Pojam (oporezivog) dohotka

6

Nema jedinstvene metodologije – najčešće korištena je metoda enumeracije (nabrajanja)

Za utvrđivanje porezne obveze potrebno je utvrditi poreznu sposobnost obveznika i to na način da se od veličine dohotka (VD) oduzimaju osobna svojstva obveznika (OS); odnosno

PS = VD - OS

Page 7: POREZ NA DOHODAK

Odbitne stavke (Egzistencijski minimum)

7

Predstavlja dio dohotka čijeg oporezivanja se država odriče radi zadovoljenja nefiskalnih ciljeva oporezivanja

Najčešće je riječ o fiksno definiranom iznosu koji se odbija od porezne osnovice

Page 8: POREZ NA DOHODAK

Oporezivanje dohotka u RH

8

Materija oporezivanja dohotka u RH regulirana je Zakonom o porezu na dohodak (Nar. Nov. 177/04, 73/08, 80/10) Sva pojašnjenja Zakona uređena su Pravilnikom o porezu na

dohodak Propise dodatno tumači također i Ministarstvo financija koje

pismenim putem odgovara na upite i zauzima određene stavove

Primjenjuje se i Zakon o doprinosima te Pravilnik o doprinosima jer su porezni obveznici koji ostvaruju primitke od rada i osiguranici u sustavu zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i po toj osnovi uplaćuju doprinose

Page 9: POREZ NA DOHODAK

9

Oporezivanje dohotka fizičkih osoba u Hrvatskoj uvedeno je Zakonom o porezu na dohodak koji je donesen krajem 1993. godine, a stupio je na snagu 1. siječnja 1994.

Krajem 2000. godine stupio je na snagu novi Zakon koji se primjenjivao od 01. siječnja 2001. godine do 31. prosinca 2004. godine

Od 1. siječnja 2005. godine primjenjuje se novi Zakon o porezu na dohodak koji je donesen 3. prosinca 2004. (uz izmjene 2009 i 2010 godine)

Page 10: POREZ NA DOHODAK

Porezni obveznik

10

1. Fizička osoba koja ostvaruje dohodak

2. Nasljednik za sve porezne obveze što ih je u trenutku smrti ostvario ostavitelj. Ako je naslijedio određene izvore dohotka, nasljednik je porezni obveznik i za dohodak koji mu pritječe iz tih izvora

Ako više fizičkih osoba ostvaruje dohodak zajednički, porezni obveznik je svaka fizička osoba zasebno, za svoj udio u zajednički ostvarenom dohotku

REZIDENT je fizička osoba koja u RH ima prebivalište ili uobičajeno boravište. Rezidentom se također smatra i fizička osoba koja u RH nema ni prebivalište ili uobičajeno boravište, ali je zaposlen u državnoj službi RH i po toj osnovi prima plaću

NEREZIDENT je fizička osoba koja u RH nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, a u RH ostvaruje dohodak koji se oporezuje odredbama Zakona –

!!! primjenjuje se načelo svjetskog dohotka !!!

Page 11: POREZ NA DOHODAK

Izvori dohotka

11

Izvori dohotka su primici ostvareni iz slijedećih izvora :

Dohodak od nesamostalnog rada Dohodak od samostalnog rada Dohodak od imovine i imovinskih prava Dohodak od kapitala Dohodak od osiguranja Drugi dohodak

Page 12: POREZ NA DOHODAK

12

Dohodak je razlika između primitaka priteklih u poreznom razdoblju i izdataka tog istog razdoblja primjenjuje se načelo blagajne dohodak i izdaci utvrđuju se u trenutku kad su primljeni (naplaćeni)

Primitak je ukupna zarada poreznog obveznika iz koje treba izdvojiti izdatke koji su nastali pri ostvarenju tog primitka

Page 13: POREZ NA DOHODAK

Primici što se ne smatraju dohotkom

13

Primici od kamata na kunsku i deviznu štednju, na pologe na žiro, tekućem i deviznom računu (po viđenju i oročene) koji su ostvareni od banaka, štedionica i štedno – kreditnih zadruga

Primici od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu

Primici od kamata po vrijednosnim papirima

Primici od otuđenja financijske imovine ako to nije djelatnost poreznog obveznika

Izravne uplate premije osiguranja za dokup dijela mirovine

Mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu

Obiteljske mirovine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja

Državne nagrade

Page 14: POREZ NA DOHODAK

14

Dohotkom se ne smatraju ni primici za koje fizičke osobe ne pružaju tržišne protuusluge:

Primici po posebnim propisima potpore zbog zbrinjavanja ratnih invalida i članova obitelji poginulih hrvatskih

branitelja iz Domovinskog rata socijalne potpore doplatak za djecu i novčani primici za opremu novorođenog djeteta Primici osoba s invaliditetom (osim plaća i mirovina) Potpore zbog uništenja/ oštećenja imovine zbog elementarne nepogode

Potpore zbog uništenja/ oštećenja imovine zbog ratnih događanja

Nasljedstva i darovi

Primici od otuđenja osobne imovine

Odštete koje nisu u svezi s gospodarstvenom djelatnošću

Primici ostvareni na nagradnim natječajima i natjecanjima, prema posebnom zakonu

Primici koji se ostvare za zdravstvene potrebe, rješavanje kojih nije plaćeno osnovnim, dopunskim i privatnim zdravstvenim osiguranjem

Primici po osnovi osiguranja stvari, odgovornosti, života i imovine

Page 15: POREZ NA DOHODAK

Porezno razdoblje

15

Porezno razdoblje je kalendarska godina

Porezno razdoblje kraće je od kalendarske godine u slijedećim slučajevima : Ako tijekom jedne godine rezident postane nerezident i

obrnuto porezno razdoblje tada obuhvaća razdoblje u kojem je fizička osoba bila rezident

Rođenje / smrt poreznog obveznika

Ostvareni primici su oni koji su u tom razdoblju naplaćeni, bez obzira na to kada su zarađeni (npr. ako se plaća zarađena u prethodnoj godini isplati u tekućoj, ona je primitak ovog razdoblja)

Page 16: POREZ NA DOHODAK

MEĐUTIM ….

16

Porez na dohodak plaćen tijekom poreznog razdoblja smatra se predujmom poreza na dohodak bez obzira na koji je način obračunan i plaćen – po isteku poreznog razdoblja svi primici se zbrajaju, utvrđuje se konačni dohodak i obračunava konačni porez na dohodak

Konačni iznos poreza utvrđuje Porezna uprava na temelju godišnje porezne prijave koju podnosi sam obveznik

Pod određenim uvjetima plaćeni predujam poreza na određene primitke može se smatrati i konačno plaćenim porezom te porezni obveznici nisu obvezni podnijeti poreznu prijavu, ako to sami ne žele kako bi ostvarili povrat poreza

Page 17: POREZ NA DOHODAK

17

POREZNU PRIJAVU OBVEZNO PODNOSE GRAĐANI KOJI SU U PRETHODNOJ GODINI OSTVARILI:

POREZNU PRIJAVU NISU OBVEZNI PODNIJETI GRAĐANI KOJI SU U PRETHODNOJ GODINI OSTVARILI

- Plaću (dohodak od nesamostalnog rada) kod dvaju ili više poslodavaca, istodobno radeći kod svakog u nepunom radnom vremenu

Plaću (dohodak od nesamostalnog rada) samo kod jednog poslodavca ili kod više poslodavaca, ali ne istodobno, odnosno mijenjali su radna mjesta tijekom godine, ali su uvijek radili samo kod jednog poslodavca

- Mirovinu (dohodak od nesamostalnog rada) kod više isplatitelja (osiguravatelja) ili invalidsku mirovinu na temelju rješenja o djelomičnoj nesposobnosti za rad i plaću za rad s preostalom sposobnošću

Mirovinu samo od HZMO

- Dohodak od obrtničke djelatnosti, djelatnosti slobodnih zanimanja, imovine i imovinskih prava ako utvrđuju dohodak na temelju stvarnih podataka iskazanih u poslovnim knjigama, poljoprivrede i šumarstva i ostalih povremenih djelatnosti, ako su putem obrasca RPO prijavili da utvrđuju dohodak na temelju podataka iskazanih u poslovnim knjigama

Dohodak od imovine (najamnine i zakupnine) ako nisu u sustavu PDVa pa nisu bili obvezni voditi poslovne knjige, već su plaćali predujam poreza po rješenju Porezne uprave

Dohodak ostvaren i isplaćen izravno iz inozemstva osim inozemnih mirovina koje ne podliježu oporezivanju u RH

Dohodak od kapitala - kamata na pozajmice, izuzimanja imovine iz privatne sfere za privatne potrebe vlasnika trgovačkog društva i primici radnika i članova uprave koji su ostvarili primitak od prodaje dionica koje kotiraju na burzi na koje su stekli opcijsko pravo

Page 18: POREZ NA DOHODAK

POREZNU PRIJAVU OBVEZNO PODNOSE GRAĐANI KOJI SU U PRETHODNOJ GODINI OSTVARILI:

POREZNU PRIJAVU NISU OBVEZNI PODNIJETI GRAĐANI KOJI SU U PRETHODNOJ GODINI OSTVARILI

Drugi dohodak (autorski honorar, zaradu po ugovoru o djelu i sl.) na koji je isplatitelj bio obvezan obračunati porez na dohodak, a to nije učinio

Drugi dohodak pod kojim se smatraju :• Primici članova nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koji imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika na sudu • Naknade koje se najčešće ostvaruju na temelju ugovora o djelu kao što su primitci trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata te slične djelatnosti• Naknade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja u dijelu razlike iznad 1.600 kuna mjesečno• Primici učenika i studenata ostvareni preko učeničkih i studentskih udruga u dijelu razlike iznad 50.000 kuna godišnje• Stipendije učenika i studenata na redovitom školovanju u dijelu iznad 1.600 kuna mjesečno, odnosno iznad 4.000 kuna mjesečno dobivene na temelju nagradnih natječaja

Pomorci u međunarodnoj plovidbi • Športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje u dijelu razlike iznad 1.600 kuna mjesečno • Drugi primitci ostvareni u novcu ili u naravi izvan radnog odnosa

Dohotke na koje poslodavac isplatitelj primitka ili sam porezni obveznik nije obračunao, obustavio i uplatio porez na dohodak

Ako je predaju porezne prijave zatražila Porezna uprava

Dohodak od osiguranja, ako im je po isteku životnog ili dobrovoljnog mirovinskog osiguranja osiguravatelj obračunao porez na dohodak na premije koje su korištene kao izdatak i po toj osnovi ostvarivan povrat poreza na dohodak

Page 19: POREZ NA DOHODAK

Porezna obvezaPorezna obveza

19

Koliko će iznositi obveza plaćanja dohotka ovisi od : Obiteljskog statusa poreznog obveznika (uzdržavani članovi i sl.) –

korištenje prava na osnovni osobni odbitak Visine dohotka, s obzirom na primjenu progresivnih poreznih stopa

Neoporezivi dio dohotka – osobni odbitak Izuzima se iz oporezivanja i na taj način se obvezniku smanjuje porezna

obveza Iznos osnovnog osobnog odbitka je fiksnog iznosa i ovisi od socijalne

situacije u zemlji i visini potrebnih državnih prihoda Trenutno taj odbitak iznosi 1.800,00 HRK mjesečno, odnosno 21.600,00

HRK godišnje

Uzdržavanim osobama smatraju se fizičke osobe čiji je maksimalni godišnji ukupni primitak jednak šesterostrukom osobnom odbitku, odnosno 1.800 x 6 = 10.800 HRK godišnje, neovisno radi li se o oporezivim ili neoporezivim primicima

Page 20: POREZ NA DOHODAK

20

Uzdržavani članovi obitelji : Djeca (koju uzdržavaju roditelji, skrbnici, poočim i pomajka

te djeca nakon završetka školovanja do prvog zaposlenja ako su prijavljena na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje)

Supružnici, roditelji obveznika i njegovog supružnika, preci i potomci u izravnoj liniji te maćeha/ očuh koji su uzdržavani

Bivši supružnici kojima plaća alimentaciju Punoljetne osobe kojima je imenovan skrbnikom po

posebnom zakonu

Osnovni osobni odbitak se uvećava po osnovi uzdržavanih članova uže obitelji, a propisuje se primjenom odgovarajućeg faktora uvažavajući karakteristike obveznika i uzdržavanih članova

Page 21: POREZ NA DOHODAK

21

Porezni obveznik

Uzdržavani članovi

Faktor osobni odbitak

(mjesečno)

osobni odbitak

(godišnje)

Osnovni osobni odbitak 1,0 1.800 21.600

Uzdržavani član 0,5 900 10.800

Prvo dijete 0,5 900 10.800

Drugo dijete 0,7 1.260 15.120

Treće dijete 1,0 1.800 21.600

Četvrto dijete 1,4 2.520 30.240

Peto dijete …. 1,9 3.420 41.040

Dodatak za djelomičnu invalidnost 0,3 540 6.480

Dodatak za 100% invalidnost 1,0 1.800 21.600

Umirovljenici - Visina mirovine,

max. 3.200, min 1.800

Visina mirovine,

max. 38400, min 21600

Područja od posebne Prva skupina 3.840 46.080

državne skrbi Druga skupina 3.200 38.400

Treća skupina 2.400 28.800

Brdsko planinska područ. 2.400 28.800

Page 22: POREZ NA DOHODAK

Osnovni osobni odbitak na godišnjoj razini kada se osnovni osobni odbitak može uvećati

22

Pravo na uvećani osobni odbitak ostvaruje se činjenicom da porezni obveznik/ uzdržavani članovi žive na području od posebne državne skrbi ili brdsko-planinskom području

Uvećani osobni odbitak može se koristiti u godišnjem obračunu poreza na dohodak po podnesenoj godišnjoj prijavi, a u tijeku poreznog razdoblja pri utvrđivanju predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada može koristiti osobni odbitak u iznosu 1.800,00kn mjesečno

Uvjet za korištenje osobnog odbitka za područja posebne državne skrbi ili za brdsko-planinska područja je da porezni obveznik i/ili članovi njegove uže obitelji imaju prebivalište i borave na tim područjima.

Page 23: POREZ NA DOHODAK

23

Ako OBITELJ poreznog obveznika ima prebivalište (stan) i boravi NA području posebne državne skrbi ili brdsko-planinskom području, a POREZNI OBVEZNIK ima prebivalište (stan u vlasništvu ili posjedu) i boravi na području IZVAN područja posebne državne skrbi i izvan brdsko-planinskog područja, porezni obveznik ima pravo na uvećani osobni odbitak samo za uzdržavane članove uže obitelji koji borave i imaju prebivalište na tom području.

Ako OBITELJ poreznog obveznika ima prebivalište (stan) i boravi na područjima IZVAN područja posebne državne skrbi i izvan brdsko-planinskih područja, a POREZNI OBVEZNIK ima prebivalište (stan) i boravi NA području posebne državne skrbi ili brdsko-planinskom području, porezni obveznik ima pravo na uvećani osobni odbitak za vlastito uzdržavanje. U tom slučaju osobni odbitak za uzdržavanje članova uže obitelji iznosi 1.800,00 kuna mjesečno

Page 24: POREZ NA DOHODAK

Neoporezivi iznosi .. Naknade, potpore,

nagrade Iznos kn

Naknade, potpore, nagrade Iznos kn

Otpremnina za mirovinu 8.000 Naknada za odvojeni život 1.600/mjes

Potpora zbog invalidnosti (god.)

2.500Jubilarne nagrade (10-40 godina radnog staža)

1.500-5.000

Potpora za slučaj smrti radnika

7.500 Prigodna nagrada (godišnje) 2.500

…za slučaj smrti člana uže obitelji

3.000 Dar u naravi (godišnje) 400

Potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana (godišnje)

2.500 Dar djetetu do 15 god. (godišnje) 600

Troškovi prijevoza na sl.putu

stvarni troškovi Otpremnina

6.400 za godinu,8.000 za invalide

Troškovi noćenja na sl.putu

stvarni troškovi Potpora za novorođeno dijete 3.326

Prijevoz na posao/ s posla u visini tr. prijevoza javnim prometom Nagrade učenicima za praksu 1.600

Naknada za privatni automobil

2 kn/km Stipendije 1.600

Dnevnice u zemlji 170 kn/ min. 30 km Stipendije za izvrsna postignuća 4.000

Dnevnice u inozemstvu Propisani iznos Športske stipendije (mjesečno) 1.600

Terenski dodatak u zemlji 170 kn/ min. 30 kmNaknade športašima amaterima (mjes.)

1.600

Terenski dodatak u inozemstvu

250Naknade za športska ostvarenja (god.)

20.000

Pomorski dodatak (dnevno)

250/ 400 (međunar. plovidba)

Primici učenika i studenata za rad preko ovlaštenih posrednika (godišnje)

50.000

Page 25: POREZ NA DOHODAK

Porezni razredi i porezne stope :

25

Progresivno oporezivanje = više poreznih stopa = oni koji imaju više dohotke trebaju snositi i veći dio porezne obveze !

U RH se primjenjuju 3 porezne stope (12%, 25% i 40% ) na 3 porezna razreda

Page 26: POREZ NA DOHODAK

26

Porezne stope

Porezni razredi, mjesečno

od 1. srpnja 2010.

12 % do 3.600,00

25 %Iznad 3.600,00 do 10.800,00

(idućih 7.200,00 kn)

Ukupno osnovica za prve dvije stope

10.800,00

40 % Iznad 10.800,00

Page 27: POREZ NA DOHODAK

Poseban (krizni) porez Uveden 2009 godine na sve vrste oporezivih

dohodaka

Stopa od 2% (na isplate u rasponu 3.000,00 – 6.000,00 kuna)

ukinuta je 1. srpnja 2010 za plaće, mirovine i druge primitke, a od 1. rujna 2010 za ostvarene primitke od samostalne djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, od kapitala te od osiguranja

Stopa od 4% (na isplate iznad 6.000,00 kn) ukida se 31. listopada 2010 za plaće, mirovine i druge primitke, odnosno 31. prosinca 2010 za ostvarene primitke od samostalne djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, od kapitala te od osiguranja

Page 28: POREZ NA DOHODAK

Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada

28

NESAMOSTALNI RAD je svaki rad u kojem posloprimac radi po uputama poslodavca, pri čemu ne snosi nikakav rizik i u posao ulaže samo svoj rad, dok sve ostale uvjete rada određuje poslodavac

NE oporezuju se troškovi koji nastaju u svezi s radom i koje snosi poslodavac (troškovi prijevoza, troškovi nastali na službenom putovanju i sl.)

Ti troškovi predstavljaju trošak poslodavca ALI do određene visine (definiraju se Pravilnikom o porezu na dohodak)

Svi troškovi viši od onih dopuštenih Pravilnikom smatraju se plaćom radnika i podliježe oporezivanju

Plaćom se smatra i sve što poslodavac daje radniku po osnovi rada u novcu ili u naravi (u obliku usluga ili dobara), bez naknade

Page 29: POREZ NA DOHODAK

29

Ugovor o radu regulira radni odnos te je pravna osnova za isplatu plaće

Visina plaće može biti definirana i Kolektivnim ugovorom i ne smije biti niža od minimalnog utvrđenog iznosa

Page 30: POREZ NA DOHODAK

30

Na primitak od nesamostalnog rada također se plaćaju i doprinosi

Zakonom o doprinosima uređuju se elementi obračuna i plaćanja doprinosa i to: Za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti Za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane

štednje Za zdravstveno osiguranje Osiguranje za slučaj nezaposlenosti Osiguranje za slučaj ozljede i profesionalne bolesti

Page 31: POREZ NA DOHODAK

31

Vrsta doprinosa Stope doprinosa

(iz plaće)

Stope doprinosa

(na plaću)

Obveznik doprinosa

Obveznik uplate

Mirovinsko osiguranje 20% Radnik Poslodavac

I stup 15 %

II stup 5 %

Zdravstveno osiguranje 15 % Poslodavac Poslodavac

Za slučaj ozljede i profesionalne bolesti

0,5 % Poslodavac Poslodavac

Zapošljavanje 1,7 % Poslodavac Poslodavac

UKUPNO 20 % 17,2 %

Page 32: POREZ NA DOHODAK

Obračun doprinosa i poreza IZ plaće i doprinosa NA plaću

1. BRUTO PLAĆA

2. Doprinosi za MIROVINSKO OSIGURANJE Red. broj 1 x 15%

Red. broj 1 x 5%

UKUPNO Red. broj 1 x 20%

3. Dohodak Red. broj 1 – 2

4. Osobni odbitak (1.800 ,00x faktori)

5. Porezna osnovica Red. broj 3 – 4

I. ) 3.600,00 x 12% 540,00

II.) 7.200,00 x 25% 1.800,00

III.) razlika iznad 10.800,00 x 40%

6. Porez na dohodak (ukupno) Red. br. 5 (I. + II. + III. )

7. Prirez porezu na dohodak Red. br. 6. x stopa (propisuje općina/ grad)

8. Porez i prirez Red br. 6. + 7.

9. Neto plaća za isplatu Red. br. 3 – 8

Doprinosi NA plaću (obveza POSLODAVCA)

10. Doprinos za zdravstveno osiguranje Red. br. 1 x 15%

11. Doprinos za slučaj ozljede i profesionalne bolesti Red. br. 1 x 0,5%

12. Doprinos za zapošljavanje Red. br. 1 x 1,7%

UKUPNI TROŠAK PLAĆE (za poslodavca) = red. br. 1 + 10 + 11 + 12

Page 33: POREZ NA DOHODAK

Plaće u naravi :

33

Dobra i usluge koje poslodavac daje radnicima bez naknade, npr. korištenje zgrada, automobila, povoljne kamate na pozajmice (niže od 4% godišnje)

U vrijednosti primitka u naravi sadržan je i porez na dodanu vrijednost

Page 34: POREZ NA DOHODAK

34

ako se primitak u naravi daje u vidu najma ili zakupa poslovnog ili stambenog prostora ili kuća za odmor/ odmarališta vrijednost plaće utvrđuje se u visini tržišne cijene u mjestu gdje se nekretnina nalazi

Kod davanja na uporabu prometnih sredstava u cestovnom prometu vrijednost plaće u naravi određuje se u visini 1% nabavne vrijednosti vozila ili u visini umnoška broja prijeđenih kilometara i 2 kn/km

U slučaju korištenja plovila ili zrakoplova vrijednost primitaka u naravi određuje se u visini umnoška broja sati korištenja vozila i cijene sata u mjestu korištenja

U slučaju davanja kredita bez kamata vrijednost primitaka u naravi određuje se u visini kamate po stopi 4% godišnje na taj kredit, a ako je ugovorena kamata niža od 4% onda u visini razlike između ugovorene kamate i 4%

U slučaju davanja radniku bilo kakvog drugog dobra ili usluge bez naknade vrijednost primitaka utvrđuje se u visini maloprodajne cijene u tom mjestu

Page 35: POREZ NA DOHODAK

35

Primici izvan radnog odnosa - drugi dohodak – povremeni rad izvan radnog odnosa u koji spadaju:

Primici članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora i sl.

Autorski honorari Primici športaša Djelatnost trgovačkih putnika, agenata, akvizitera i sl. Primici u naravi dani osobama koje nisu u radnom odnosu Stipendije i naknade iznad neoporezive svote

Predujam poreza na dohodak obračunava se po jedinstvenoj stopi od 25 % uvećan za eventualni prirez

Page 36: POREZ NA DOHODAK

autorski honorari, stipendije i naknade učenicima iznad neoporezive

svote, pomoći djeci za školovanje do 15 godina starosti, pomoći obitelji u slučaju smrti radnika, naknade športskih sudaca i delegata

oporezuju se samo porezom na dohodak

Page 37: POREZ NA DOHODAK

37

Svi ostali primici koji spadaju u kategoriju drugog dohotka podliježu i plaćanju doprinosa za mirovinsko (15% + 5% = 20%) i zdravstveno osiguranje (15 %)

Izdaci se priznaju u visini 30% za primitke stečene za autorske naknade, primitke novinara, umjetnika i sportaša primitke nerezidenata za umjetničke i slične djelatnosti

a odnose se na troškove koji su bili potrebni kako bi se ostvario dohodak

Page 38: POREZ NA DOHODAK

38

Red.broj

Naziv primitka/ izdatkaSvota primitka,

doprinosa i poreza

1. Primitak 15.000,00

2. Mirovinski doprinosi (20 %) 3.000,00

3. Dohodak (red. br. 1 – 2) 12.000,00

4. Porez (red. br. 3 x 25 %) 3.000,00

5. Prirez (red. br. 4 x 10 %) 300,00

6. Ukupno porez i prirez 3.300,00

7. Neto dohodak (red. br. 3 – 6) 8.700,00

8. Doprinos za zdravstveno osiguranje

(red. br. 1 x 15 %) 2.250,00

UKUPAN TROŠAK ISPLATITELJA (red. br. 1 + 8) 17.250,00

Page 39: POREZ NA DOHODAK

39

Red.broj

Naziv primitka/ izdatkaSvota primitka,

doprinosa i poreza

1. Primitak 15.000,00

2. Izdatak (30 %) 4.500,00

3. Dohodak (red. br. 1 – 2) 10.500,00

4. Porez (red. br. 3 x 25%) 2.625,00

5. Prirez na porez (red. br. 4 x 10%) 262,50

6. Ukupno porez i prirez (red. br. 4 + 5) 2.887,50

7. Neto primitak (red. br. 1 – 6) 12.112,50

Ako se autorsko djelo smatra i umjetničkim djelom (što se dokazuje potvrdom od strane nadležne umjetničke udruge), primjenjuje se i Zakon o pravima samostalnih umjetnika prema kojem se od oporezivanja izuzima još 25 % oporezuje se samo 45 % primitka

Page 40: POREZ NA DOHODAK

Oporezivanje dohotka od kapitala Oporezivanje dohotka od kapitala (1)

40

Dohotkom od kapitala smatraju se : Isplate po osnovi udjela u dobiti trgovačkog društva Dividende Izuzimanje imovine iz trgovačkog društva za privatne

potrebe Kamate na pozajmice fizičkih osoba s drugim fizičkim i

pravnim osobama

Bez prava na osobni odbitak

Smatra se konačno plaćenim porezom i obveznici nisu dužni podnijeti godišnju poreznu prijavu

Page 41: POREZ NA DOHODAK

Oporezivanje dohotka od kapitalaOporezivanje dohotka od kapitala (2) Zakon iz 2005. ukida porez na dohodak za dividende i

isplate po osnovi udjela u dobiti ali se predujam poreza plaća za isplate iz zadržanog dobitka ostvarenog u razdoblju 2001 – 2004 po stopi od 12% uvećan za prirez

Predujam poreza plaća se i na: Kamate koje su slobodno ugovorene na pozajmice po

stopi od 40% uvećano za prirez

Izuzimanja iz trgovačkog društva za osobne potrebe po stopi od 40% uvećano za prirez

Dohodak od dodjele i opcijske kupnje vlastitih dionica koje se dodjeljuju radnicima i članovima uprave po stopi od 25% uvećan za prirez

Page 42: POREZ NA DOHODAK

Dohodak od osiguranjaDohodak od osiguranja

42

Utvrđuje se prilikom isplate osigurane svote životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja u visini olakšica iskorištenih u dotadašnjim poreznim razdobljima

Osiguravajuće društvo pri isplati osigurane svote obračunava porez na dohodak po stopi od 12% uvećanoj za prirez

Smatra se konačno plaćenim porezom i obveznici nisu dužni podnijeti godišnju poreznu prijavu

Page 43: POREZ NA DOHODAK

Dohodak od imovine i imovinskih pravaDohodak od imovine i imovinskih prava:

43

Primicima od imovine smatraju se :

1. Primici od najma i zakupa poslovnih i stambenih prostora

2. Primici ostvareni prodajom nekretnine prije nego što protekne 3 godine od dana nabave

Utvrđuje se samo ako nekretnina nije služila za stanovanje poreznom obvezniku i njegovim članovima obitelji te ako nije vezana za rastavu braka

Dohodak se utvrđuje kao razlika nabavne i prodajne vrijednosti, uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda

3. Primici od iznajmljivanja soba i postelja putnicima i turistima i organizacija kampova na vlastitom zemljištu. Ovisi da li je iznajmljivač u sustavu PDVa (ostvaruje primitak u svoti većoj od 85.000,00 kn) ili ne

Page 44: POREZ NA DOHODAK

Dohodak od imovine i imovinskih prava :

44

1. Iznajmljivanje pokretnina i nekretnina

Osnovica je iznos najamnine umanjen za 30% na ime troškova

Predujam poreza na dohodak plaća se po stopi od 12 % uvećana za prirez smatra se konačnim porezom bez obveze podnošenja porezne prijave

Bez prava na osobni odbitak Ako nije obveznik PDVa, porez se može utvrditi u paušalnom

iznosu prema odluci ministra financija

Page 45: POREZ NA DOHODAK

Primjer: Oporezivanje najamnine, prirez 18%

Red. broj

Naziv primitka/ izdatka Svota primitka i poreza

1. Bruto iznos najamnine 2.000,00

2. Paušalni izdatak (red. br. 1 x 30%) 600,00

3. Dohodak (1. – 2.) 1.400,00

4. Porez na dohodak (red. br. 3. x 12%)

168,00

5. Prirez porezu na dohodak (red. br. 4 x 18 %)

30,24

6. Ukupno porez i prirez za uplatu 198,24

Page 46: POREZ NA DOHODAK

46

2. Dohodak od otuđenja (prodaja, zamjena, drugi prijenos) nekretnina Ako je nekretnina prodana nakon tri godine od dana

nabave i ako je služila za stanovanje obveznika te ako je u neposrednoj vezi s razvodom braka i nasljeđivanjem ne postoji obveza plaćanja poreza

U suprotnom se plaća predujam poreza na ostvareni dohodak po stopi od 25% uvećan za prirez, bez prava na osobni odbitak i smatra se konačno plaćenim porezom

Troškovi otuđenja mogu se odbiti kao izdaci

Dohodak od imovinskih prava autorska prava na pisana, glazbena, znanstvena i slična

djela Predujam poreza po stopi od 25% uvećan za prirez, bez

osobnog odbitka Obračunavaju ga, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji

primitka

Page 47: POREZ NA DOHODAK

47

3. Plaćanje poreza na dohodak iznajmljivača soba i postelja putnicima i turistima i osobama koje organiziraju smještaj u kampu Iznajmljuju 20 postelja/ imaju najviše 10 smještajnih mjesta u kampu (30

gostiju) porez na dohodak plaćaju paušalno prema formuli:

Porez = broj ležajeva x cijena po ležaju x koeficijent područja Cijena po ležaju iznosi 300,00 kn Cijena po smještajnoj jedinici u kampu = 350,00 kn

Koeficijenti :

za naselja razvrstana u razred A turističkih mjesta koeficijent je 1,00, za naselja razvrstana u razred B turističkih mjesta koeficijent je 0,85, za naselja razvrstana u razred C turističkih mjesta koeficijent je 0,70, za naselja razvrstana u razred D turističkih mjesta koeficijent je 0,50.

Page 48: POREZ NA DOHODAK

Prirez

48

Porezni obveznici su obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine/ grada koji su propisali obvezu plaćanja prireza

Porezna osnovica je iznos poreza na dohodak

Iznos : Općina do 10% Grad ispod 30.000 stanovnika do 12% Grad iznad 30.000 stanovnika do 15% Grad Zagreb do 30%