Porez Na Dohodak

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

seminar

Text of Porez Na Dohodak

SVEUILITE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKUODJEL ZA KULTUROOGIJU U OSIJEKUPREDDIPLOMSKI STUDIJ- kulturalni menadmentOSIJEK

SEMINARSKI RAD IZ KOLEGIJA POREZNA POLITIKAPOREZ NA DOHODAK

Studentice: Matea BaiAndrea Kovaevi

Mentor:Prof. dr. sc. Branimir MarkoviDoc. dr. sc. Ivana Bestvina BukviAsistent:Marija Mihaljevi

Osijek, 26. svibnja 2015.SADRAJ

1. UVOD........................................................................................................32. UGOVOR O RADU.................................................................................43. POREZ NA DOHODAK........................................................................53.1. Obiljeja poreza na dohodak..................................................................................63.2. Rezident i nerezident..............................................................................................64. IZVORI DOHODKA..........................................................................74.1. Dohodak od nesamostalnog rada...........................................................................74.2. Dohodak od samostalnog rada...............................................................................74.3. Dohodak od imovine i imovinskih prava...............................................................74.4. Dohodak od kapitala..............................................................................................84.5. Dohodak od osiguranja..........................................................................................85. PLAE................................................................................................95.1. Bruto plae i doprinosi iz plaa............................................................................105.2. Doprinosi na plau i naknada plae na teret poslodavca......................................125.3. Obraun i knjienje plaa.....................................................................................135.4. Porezna kartica.....................................................................................................166. NAKNADE, POTPORE I NAGRADE..................................................177. KAZNENE ODREDBE..........................................................................208. ZAKLJUAK..........................................................................................219. LITERATURA.22

1. UVODOpenito, porezi (engl. tax) su obvezna davanja koja bez izravne i trenutane protuusluge drava uzima od osoba i poduzea da bi pomou prikupljenog novca financirala javne rashode. Drugim rijeima, svaka osoba mora plaati dio svojih prihoda dravi kako bi ona za uzvrat osigurala javne usluge kao to su obrazovanje, zdravstvena zatita, javna sigurnost, briga za starije i siromane lanove drutva i sl. U toj definiciji vane su dvije stvari: porezi su obvezna davanja i za plaene poreze nema trenutane izravne protuusluge.

Dakle, seminar na jednostavan nain objanjava tko je sve obveznik poreza, tj. termine rezidenta i nerezidenta, primjenu vaeih propisa o porezu i doprinosa na plae, te izvore dohodka i obraun plae.

2. UGOVOR O RADU

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu u pravilu na neodreeno vrijeme. Radni odnos moe se iznimno zasnovati ugovorom o radu na odreeno vrijeme iji je prestanak unaprijed utvren objektivnim razlozima koji su opravdani rokom, izvrenjem odreenog posla ili nastupanjem odreenog dogaaja. Ako poslodavac s radnikom sklopi ugovor za obavljanje posla koji s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca ima obiljeja posla za koji se zasniva radni odnos, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu, osim ako poslodavac ne dokae suprotno. Ugovor o radu sklapa se u pisanom obliku, a ako nije sklopljen u pisanom obliku prije poetka rada poslodavac mora uruiti radniku pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru. U protivnom smatra se da je poslodavac s radnikom sklopio ugovor o radu na neodreeno vrijeme, osim ako u roku od godine dana poslodavac ne dokae suprotno.

Prilikom zakljuivanja ugovora o radu, podrazumijeva se i poznavanje i primjena vaeih propisa o porezu i doprinosima na plae. Bez obzira na nain i uvjete ugovaranja plae(u bruto ili neto iznosu), ovi propisi ureuju tko se sve smatra obveznikom obraunavanja i plaanja propisanog poreza i doprinosa, u kojem iznosu, po kojim stopama i na koju osnovicu. Obraun i isplate plaa i naknada plaa za poslodavce uvijek podrazumijeva i obvezu obraunavanja i plaanja poreza na plau, kao i doprinosa za socijalno osiguranje radnika(doprinosi za mirovinsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti).[footnoteRef:1] [1: Prema Zakonu o radu , l. 14.]

3. POREZ NA DOHODAK

Dohodak se definira kao razlika primitaka i izdataka nastalih tijekom poreznog razdoblja, koji se utvruju naelom blagajne, tj. tek nakon primljenih uplata odnosno obavljenih isplata.

Pa je tako porez na dohodak jedan od suvremenihporeza. Prvi oblik poreza na dohodak uveden je u18. St.Kada jeWilliam Pitt mlaiuveocedularnioblik poreza na dohodak jer su mu trebala sredstva zbogratovanjaVelike BritanijesFrancuskom.[footnoteRef:2] [2: http://hr.wikipedia.org/wiki/Porez_na_dohodak (posjeta 24. svibnja 2015.)]

3.1. Obiljeja poreza na dohodak izvor, osnovica i objekt poreza je samdohodak u svijetu ne postoji jedinstvena definicija dohotka oporezuje se neto dohodak oporezuje se stvarno ostvareni dohodak, a ne pretpostavljeni dohodak oporezuje se neovisno od svrhe i troenja dohotka i neovisno od izvora od kojeg je ostvaren glavni predstavnik subjektivnog poreza postojanje raznihporeznih olakicai osloboenja skup porez zadravui poreznu administraciju[footnoteRef:3] [3: Isto kao 2.]

3.2. Rezident i nerezident

Porezni obveznik je fizika osoba koja ostvaruje dohodak. Ako vie fizikih osoba zajedniki ostvaruje dohodak, porezni obveznik je svaka fizika osoba zasebno i to za svoj udio u zajedniki ostvarenom dohotku. Porezni obveznik je i nasljednik za sve porezne obveze koje proizlaze iz dohotka to ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti. Nasljednik je istodobno i porezni obveznik za dohodak koji mu pritjee iz naslijeenih izvora dohotka.[footnoteRef:4] [4: Narodne novine br. 177/04, 73/08, 80/10 , 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13, 148/13, 83/14, 143/14, l. 2., st. 1, 2, 3]

Rezident je fizika osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalite ili uobiajeno boravite. Rezident je i fizika osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalite ni uobiajeno boravite, a zaposlen je u dravnoj slubi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plau.[footnoteRef:5] [5: Isto kao 4, l. 3., st. 1, 2]

Nerezident je fizika osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalite ni uobiajeno boravite, a u Republici Hrvatskoj ostvaruje dohodak koji se oporezuje prema odredbama ovoga Zakona.[footnoteRef:6] [6: Isto kao 4, l. 4.]

4. IZVORI DOHODKA

4.1. Dohodak od nesamostalnog rada rad kod poslodavca, odreuje se na temelju primitaka u novcu ili naravi i izdataka. u primitke ulaze: plaa koju poslodavac isplauje radnicima u svezi sa sadanjim, prijanjim radom po osnovi prijanjeg radnog odnosa ili buduim radom po osnovi sadanjeg radnog odnosa, potpore i nagrade iznad propisanih iznosa, premija osiguranja koju plaaju poslodavci, stipendije i mirovine; primici u naravi smatraju se koritenje zgrada, povoljnije kamate pri odobravanju kredita, dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica po povoljnijim uvjetima i druge pogodnosti u izdatke ulaze: uplaenidoprinosiza obvezno osiguranje iz plae, osobni odbitak, premije po osnovi ivotnog osiguranja, dopunskog zdravstvenog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.[footnoteRef:7] [7: Prema Zakonu o porezu na dohodak, l. 13.,14., 15.8Isto kao 7, l. 17., 18., 19., 20.9Isto kao 7, l. 27.,28., 29.]

4.2. Dohodak od samostalnog rada dohodak od obrta, poljoprivrede i umarstva, ostalih slobodnih zanimanja (pjeva,umjetnik,lijenik) dohodak se utvruje na temelju razlika izmeu poslovnih primitaka i izdataka to su nastali u istom poreznom razdoblju duni su voditi poslovne knjige Primici i izdaci se utvruju prema njihovoj trinoj vrijednosti i to prema naelu blagajne primici se utvruju nakon primljenih uplata, a izdaci nakon obavljenih isplata. Obrtnik je duan najkasnije u roku od 8 dana od poetka i prestanka obavljanja djelatnosti podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika u nadlenoj ispostavi porezne uprave prema svome prebivalitu ili uobiajenom boravitu. Mjeseni predujam poreza na dohodak odreuje Porezna uprava rjeenjem. Obrtnik koji zapoinje samostalno obavljati djelatnost ne plaa predujmove poreza na dohodak do podnoenja prve godinje porezne prijave. Poreznu osnovicu poreza na dohodak ini dohodak od obrta umanjen za preneseni gubitak i osobni odbitak. Porez na dohodak plaa se na poreznu osnovicu po stopama od 12%, 25% i 40%. Obrtnik moe koristiti razne poticaje i olakice - poticaje zapoljavanja, dravnu potporu za obrazovanje i izobrazbu, poticaje za istraivanja i razvoj te porezne olakice za obavljanje djelatnosti na potpomognutim podrujima i podruju Grada Vukovara. Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, mogunost paualnog plaanja poreza na dohodak propisana je za:- samostalne djelatnosti obrta - samostalne djelatnosti poljoprivrede i umarstva Odredbe l. 44. st. 1. Zakona o porezu na dohodak, propisuju graninu svotu za paualno oporezivanje, prema kojoj porezni obveznik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti u poreznom razdoblju ne smije ostvariti ukupan godinji primitak vei od 65% od svote propisane za obvezni ulazak u sustav PDV-a. Kako je prag za ulazak u sustav PDV-a propisan u visini od 230.000,00 kuna, proizlazi

Recommended

View more >