Porez na dohodak građana

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Porez na dohodak gra anaVODI KROZ POREZ NA DOHODAK GRA ANA

y y y y y y y y y y

Vrste prihoda Porez na zarade Porez na prihode od poljoprivrede i umarstva Porez na prihode od samostalnih delatnosti Porez na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine Porez na prihode od kapitala Porez na prihode od nepokretnosti Porez na kapitalne dobitke Porez na ostale prihode Godi nji porez na dohodak gra ana

Vrste prihoday y y y y y y y

zarade prihodi od poljprivrede i umarstva, prihodi od samostalne delatnosti, prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, prihodi od kapitala, prihodi od nepokretnosti, kapitalni dobici, ostali prihodi.

Porez na zarade Predmet oporezivanja je zarada koja se ostvari po osnovu radnog odnosa. Zaradom se smatraju i ugovorena naknada i druga primanja koja se ostvaruju obavljanjem privremenih i povremenih poslova, kao i primanja u obliku bonova, nov anih potvrda, akcija, osim akcija ste enih u postupku svojinske transformacije, injenje ili pru anje pogodnosti, opra tanje duga, kao i pokrivanje rashoda obveznika nov anom nadoknadom ili neposrednim pla anjem. Zaradom se tako e smatraju i premije svih vidova dobrovoljnog osiguranja ve e od 3.300 dinara mese no koje poslodavac pla a za zaposlene. Zaradom se smatraju i premije koje poslodavac pla a za sve zaposlene kod kolektivnog osiguranja od nezgode, povreda na radu, profesionalnih oboljenja i za slu aj te ih bolesti i hirur kih intervencija.

Obveznik poreza na zarade je fizi ko lice koje ostvaruje zaradu. Poreska stopa iznosi 12% na osnovicu koju ini ispla ena, odnosno ostvarena zarada umanjena za iznos od 5.560 dinara mese no.

Porez na prihode od poljoprivrede i umarstva Predmet oporezivanja je katastarski ili stvarni prihod ostvaren od poljoprivrede i umarstva. Obveznik poreza je fizi ko lice koje je kao vlasnik, imalac prava kori enja ili plodou ivalac zemlji ta upisano u katastru zemlji ta. U slu aju dugoro nog zakupa zemlji ta, obveznik poreza je zakupac. Poreska osnovica je katastarski, odnosno stvarni prihod od poljoprivrede i umarstva, ako se obveznik opredelio za pla anje poreza prema stvarnom prihodu. Stopa poreza od poljoprivrede i umarstva iznosi 14%.

Porez na prihode od samostalnih delatnosti Predmet oporezivanja su prihodi od samostalnih delatnosti ostvareni od privrednih delatnosti, pru anja profesionalnih i drugih intelektualnih usluga, kao i prihodi od drugih delatnosti, ukoliko se ne njih po ovom akonu , porez ne pla a po drugom osnovu. Obveznik poreza na prihod od samostalnih delatnosti je fizi ko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem pomenutih delatnosti, kao i fizi ko lice koje ostvaruje prihode od poljoprivrede i umarstva, ako je po tom osnovu obveznik poreza na dodatu vrednost (preduzetnik). Osnovica poreza na prihode od samostalnih delatnosti je oporeziva dobit, koja se utvr uje u poreskom bilansu uskla ivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha, sa injenom u skladu sa MRS i propisima kojim se ure uje ra unovodstvo, ako preduzetnik vodi dvojno knjigovodstvo, odnosno u skladu sa propisima kojim se ure uje vo enje poslovnih knjiga koje se vode po sistemu prostog knjigovodstva, ako p reduzetnik vodi prosto knjigovodstvo. Stopa poreza na prhode od samostalnih delatnosti je 10%. Pau alno oporezivanje: Preduzetnik koji, s obzirom na okolnosti, nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vo enje ote ava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalnih delatnosti pla a na pau alno utvr en prihod. Pau alni prihod se utvr uje u skladu sa kriterijumima i elementima, propisanim u ovom Zakonu.

Porez na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine Predmet oporezivanja su prihodi koji se ostvaruju od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine. Obveznik poreza je fizi ko lice koje kao autor, nosilac srodnih prava, odnosno vlasnik prava industrijske svojine ostvaruje naknadu po osnovu autrskog i srodnog prava, odnosno prava industrijske svojine. Poreska osnovica je oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine, koji se utvr uje kao razlika izme u bruto prihoda i tro kova koje je obveznik imao pri ostvarivanju i o uvanju prihoda. Stopa poreza na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iznosi 20%.

Porez na prihode od kapitala Predmet oporezivanja su slede i prihodi od kapitala:y y y y

kamate po osnovu zajma, tednih i drugih depozita (oro enih ili po vi enju) i po osnovu du ni kih i sli nih hartija od vrednosti; dividende i udeli od dobiti; primanja zaposlenih i lanova uprave privrednih dru tava po osnovu u e a u dobiti - u novcu ili putem dodele ili opcijske kupovine sopstvenih akcija; uzimanje iz imovine i kori enje usluga privrednog dru tva od strane vlasnika privrednog dru tva za njihove privatne potrebe.

Obveznik poreza na prihode od kapitala je fizi ko lice koje ostvaruje te prihode. Osnovica poreza na prihod od kapitala je oporezivi prihod, i to:y y y

ostvarena kamata, pozitivna razlika ostvarena otu enjem ili otkupom diskontne du ni ke du ni ke hartije od vrednosti, za period od dana sticanja do dana otu enja ili otkupa te hartije, oporezivi prihod od kapitala ispla en (raspodeljen) obvezniku, odnosno ostvaren uzimanjem iz imovine privrednog dru tva

Oporezivi prihod od kapitala po osnovu dividendi i udela u dobiti, za rezidente Republike ini 50% bruto dividendi ili udela u dobiti ispla enih (raspodeljenih) obvezniku. Stopa poreza na prihod od kapitala iznosi 20%.

Porez na prihode od nepokretnosti Predmet oporezivanja su prihodi od nepokretnosti koje obveznik ostvari izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti, a naro ito: zemlji ta, stambenih i poslovnih zgrada, delova tih zagrada, stanova, delova stanova, poslovnih prostorija i gara a. Pri tome, prihode od nepokretnosti ine ostvarena zakupnina i vrednost svih realizovanih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac, odnosno podzakupac. Obveznik poreza na prihod od nepokretnosti je fizi ko lice koje izdavanjem u zakup ili podzakup nepokretnosti ostvari prihod po tom osnovu. Osnovica poreza na prihod od nepokretnosti je oporezivi prihod, koga ini bruto prihod, umanjen za normirane tro kove u visini od 20% Izuzetno, kod utvr ivanja oporezivog prihoda od nepokretnosti ostvarenog po osnovu iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, za koje je pla ena boravi na taksa, normirani tro kovi se priznaju u visini od 50% od bruto prihoda. Na zahtev obveznika poreza na prihode od nepokretnosti, umesto normiranih tro kova, mogu se priznati stvarni tro kovi koje je imao pri ostvarivanju i o uvanju tih prihoda. Stopa poreza na prihode od nepokretnosti iznosi 20%.

Porez na kapitalne dobitke Predmet oporezivanja je kapitalni dobitak, koji predstavlja razliku izme u prodajne cene prava, udela, odnosno hartija od vrednosti i njihove nabavne cene uskla ene prema odredbama Zakona. Osnovica poreza na kapitalne dobitke je oporezivi prihod koji se utvr uje na na in propisan ovim Zakonom. Stopa poreza na kapitalni dobitak iznosi 20%.

Porez na ostale prihode Ostalim prihodima smatraju se:y y y y

prihodi od davanja u zakup pokretnih stvari (oprema, transportna sredstva i druge pokretne stvari), dobici od igara na sre u, prihodi od osiguranja lica, prihodi od sportista i sportskih stru njaka,

y

drugi prihodi.

Stopa poreza na ostale prihode iznosi 20%.

Godi nji porez na dohodak gra ana Predmet oporezivanja predstavlja dohodak fizi kih lica-rezidenata ostvaren u kalendarskoj godini. Obveznici poreza su fizi ka lica - rezidenti (dr avljani Republike i stranci rezidenti). Neoporezivi deo dohotka za rezidente dr avljane predstavlja trostruki iznos prose ne godi nje zarade po zaposlenom u Republici u godini u kojoj se utvr uje porez. Neoporezivi iznos za stranca rezidenta zaposlenog kod rezidentnog lica, ili u stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog lica, predstavlja petostruki iznos prose ne godi nje zarade po zaposlenom ispla ene u Republici. Godi nji porez na dohodak gra ana pla a se po slee im stopama: 1. za rezidente dr avljaney y

iznos do estrostruke prose ne godi nje zarade po zaposlenom u Republici - 10% preko estrostruke prose ne godi nje zarade po zaposlenom u Republici - 15% za strane rezidente iznos do osmostruke prose ne godi nje zarade po zaposlenom u Republici - 10% preko osmostruke prose ne godi nje zarada po zaposlenom u Republici - 15%

2.y y