POREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA

 • View
  39

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA. Temeljne osobine nesam. rada : posloprimac radi po uputama poslodavca, u vrijeme i na mjestu kako odredi poslodavac; za takav rad ima pravo na plaću radni odnos: u pravilu na neodređeno vrijeme Dohodak od nesamostalnog rada = primici minus izdaci; - PowerPoint PPT Presentation

Text of POREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA

 • POREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA

  Temeljne osobine nesam. rada: posloprimac radi po uputama poslodavca, u vrijeme i na mjestu kako odredi poslodavac; za takav rad ima pravo na plau radni odnos: u pravilu na neodreeno vrijemeDohodak od nesamostalnog rada = primici minus izdaci; Vano: dohodak porezna osnovica!

 • PRIMICI: - plaa (l. 14. st. 1. ZPDoh) i primici iz st. 2. (mirovine)- pogodnosti uz plau (primici u naravi, fringe benefits) (l. 14. st. 3.)

  IZDACI: OBVEZNI DOPRINOSI iz plae (POSLOPRIMAC je obveznik)- za mirovinsko osiguranje temeljem meugeneracijske solidarnosti, temeljem kapitalizirane individualizirane tednje (1. i 2. stup), stope: 15 i 5%;

  - na plau (POSLODAVAC je obveznik, ali plaa za posloprimca dakle, to NIJE IZDATAK ZA POSLOPRIMCA nego je poslodavcu troak i on to ima pravo iskazati kao svoj izdataka/rashod) - za osnovno zdravstveno osiguranje (15%) i za ozljedu na radu i profesionalnu bolest (0,5%), - za posredovanje u zapoljavanju i osiguranje u sluaju nezaposlenosti (1,70%). DOBROVOLJNI DOPRINOSI - premije ivotnog osig. kao tednja, - dopunsko i privatno zdravstv. osig., - dobrovolj. mirov. osig. Navedeni dobrov. doprinosi - vrijedi za rezidente, do visine od 1.000 kn mjeseno, najvie 12.000 kn godinje.

  Obveznici poreza na doh. od nesam. rada GODINJA POREZNA PRIJAVA - porezno-tehniki aspekt: - nema obveze podnoenja god. por. prij. osim ako istovremeno ne obavlja rad kod dva ili vie poslodavaca, ili ostvaruje inozemni dohodak

 • Tehnike utvrivanja i naplate poreza na dohodakPrema stvarno ostvarenom dohotku:1) Temeljem godinje porezne prijave;2) Po odbitku (od nesamostalnog rada, od kapitala).

  U paualnom iznosu (dohodak se utvruje temeljem odabranih bitnih pokazatelja).

 • Porez na dohodak od samostalne djelatnostiSamostalne djelatnosti:obrt (l. 1. Zakona o obrtu) i s njime izjednaene djelatnosti,slobodna zanimanja (odvjetnici, zdravstveni djelatnici, porezni savjetnici, itsl),poljoprivreda i umarstvo.

 • Obiljeja samost. djelatnostiSamostalnost (poduzetnik obavlja djelatnost u svoje ime i za svoj raun);Trajnost (namjera ostvarenja dohotka i jednokratno obavljanje moe znaiti trajnost);Namjera ostvarenja dohotka (razlikovanje u odnosu na hobby)Porezno-tehniki aspekt: Obvezno podnoenje god. porezne prijave

 • Utvrivanje dohotka od samost. djelatnostiDohodak = razlika izmeu porezno priznatih primitaka i porezno priznatih izdataka (objektivno neto naelo) (l. 20.-22. ZPDoh)Objektivno neto naeloPriznaju se izdaci potrebni za ostvarenje porezno priznatih primitaka (izdaci openito naroito vani: kod doh. od samostalne djelatnosti, zatim - kod doh. od nesamostalnog rada. Doh. od kapitala i od osiguranja: izdaci se NE priznaju)

  Vano: dohodak porezna osnovica!

  Obveznici pdoh od sam. djelat. - obveze: 1. upis u registar obveznika p. na doh.; 2. doh. na temelju posl. knjiga i evidencija: knjiga primitaka i izdataka, popis dugotrajne imovine, knjiga prometa, evidencija o trabinama i obvezama; 3. za svaku prodaju i uslugu izdati raun.Predmet dugotrajne imovine: nabavna cijena vea od 2.000 kn, vijek trajanja dulje od godine dana (u vezi s time amortizacija kao porezno priznati izdatak).

 • AMORTIZACIJA KAO POREZNO PRIZNATI IZDATAK

  l. 12 ZPDob propisane stope i nain amortizacijeSutina priznavanje izdatka za nabavu dugotrajne imovine koja slui u poslovne svrhe (radi stjecanja porezno priznatih izdataka objektivno neto naelo).

 • Primjer djelovanja koncepta amortizacije: - Poduzetnik , f.o., koji obavlja proizvodnu djelatnost, nabavi stroj za 100. - Zakonitost stvarnog svijeta: upotreba stroja dovodi do smanjenja njegove vrijednosti. - Pitanje: Kako tu injenicu porezno valorizirati?- Odgovor: Priznavanjem smanjenja vrijednosti putem instituta AMORTIZACIJE (OTPISA) kao porezno priznatog izdatka npr., svake godine, u poreznoj prijavi, porezni obveznik ima pravo iskazati 20% nabavne vrijednosti stroja kao porezno priznati izdatak. Dakle, za pet godina vrijednost stroja je otpisana, to znai da za potrebe oporezivanja vie ne moe biti iskazana kao izdatak.

 • Dodatak - L. 12. ZPDOB4.5. Amortizacijalanak 12.(1) Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine priznaje se kao rashod u svoti obraunanoj na troak nabave po linearnoj metodi primjenom godinjih amortizacijskih stopa iz stavka 5. ovoga lanka. Linearna metoda(2) Amortizacija se obraunava pojedinano.(3) Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom smatraju se stvari i prava iji je pojedinani troak nabave vei od 2.000,00 kuna i vijek trajanja dui od godinu dana. Dugotr. Imovina - definicija(4) Amortizaciji ne podlijee zemljite, uma i slina obnovljiva prirodna bogatstva, financijska imovina, spomenici kulture te umjetnika djela. Lex specialis - Izuzea od pravila o amortizaciji(5) Godinje amortizacijske stope utvruju se prema amortizacijskom vijeku za svrhe oporezivanja, za pojedine su grupe dugotrajne imovine:1. za graevinske objekte i brodove vee od 1000 BRT, (20 godina), 5%,2. za osnovno stado, osobne automobile (5 godina), 20%,3. za nematerijalnu imovinu, opremu, vozila, osim za osobne automobile, te za mehanizaciju (4 godine), 25%,4. za raunala, raunalnu opremu i programe, mobilne telefone i opremu za raunalne mree (2 godine), 50%,5. za ostalu nespomenutu imovinu (10 godina), 10%.

 • L. 12. - nastavak(6) Godinje amortizacijske stope iz stavka 5. ovoga lanka mogu se podvostruiti. Lex specialis ubrzana amortizacija(7) Ako porezni obveznik obraunava amortizaciju u svoti nioj od porezno dopustive, tako obraunana amortizacija smatra se i porezno priznatim rashodom. Lex specialis usporena amortizacija(8) Troak amortizacije predmeta dugotrajne imovine priznaje se u porezni rashod od prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je dugotrajna imovina stavljena u upotrebu. Provedbeni propis (tehnika obra.)(9) Troak amortizacije za prodanu, darovanu, na drugi nain otuenu ili unitenu dugotrajnu imovinu priznaje se u porezni rashod do kraja mjeseca u kojem je dugotrajna imovina bila u upotrebi. Provedbeni propis (teh. obra.)(10) Neamortizirani troak nabave dugotrajne imovine priznaje se u porezni rashod u poreznom razdoblju u kojemu je dugotrajna imovina prodana, darovana, na drugi nain otuena ili unitena. Provedbeni propis (teh. obra.)

 • (11) Iznimno od odredbe stavka 10. ovoga lanka, ako je troak nabave iskazan u revaloriziranoj svoti, u porezni rashod priznaje se neamortizirani troak nabave umanjen za revaloriziranu svotu koja je do trenutka prodaje, darovanja, otuenja na drugi nain i unitenja ukljuena u prihode. Ra.-teh. propis(12) Ne priznaje se kao porezni rashod amortizacija obraunana na otpisanu dugotrajnu imovinu. Greka u obraunu (teh. obra.)(13) Amortizacija za osobne automobile i druga sredstva za osobni prijevoz priznaje se do 400.000,00 kuna troka nabave po jednom sredstvu. Ako troak nabave premauje navedenu svotu, amortizacija iznad navedene svote priznaje se samo ako sredstvo slui iskljuivo za registriranu djelatnost najma ili prijevoza. Lex specialis osob. prijevozna sredstva(14) Dugotrajna se imovina, i nakon to je u cijelosti otpisana, zadrava u evidenciji i iskazuje u bilanci do trenutka prodaje, darovanja, drugog naina otuenja ili unitenja. Raunovodstv.- porezno (za potrebe kasnijeg opor.)

 • Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava (zapravo: por. na doh. od imovine)

  Pasivni i aktivni dohodak kriterij podjele nain koritenja imovineNefinancijska i financijska imovina kriterij podjele nain dokazivanja vlasnitva (vrijednosni papiri)Dohodak od nefin. imovine:Davanje u najam ili zakup nekretnina i pokretnih stvari, organiziranje kampova (materijalna imovina),Davanje na vremenski ogranieno koritenje autorskih prava, prava industrijskog vlasnitva i drugih slinih prava (nematerijalna imovina),Otuenje imovine (nekretnina i imovinskih prava).

 • 1. DAVANJE U NAJAM ILI ZAKUP NEKRETNINA I POKRETNIH STVARI, ORGANIZIRANJE KAMPOVA

  lex generalis (l. 27. st. 1. i 2.) - odraava namjeru zakonodavca pojednostavniti oporezivanje odnosi se na iznajmljivanje stanova, soba, postelja, organiziranje kampova;- 1.1. ako por. obv. NIJE obveznik PDV primjenjuje se paualno oporezivanje: izdatak u visini od 30% od iznosa najamnine ili zakupnine (paualni, fiksni);- 1.2. Utvrivanje poreza - PREDUJAM - rjeenje PU (postupak l. 47. ZPDoh), nema osobnog odbitka, stopa 15%;- 1.3. Posljedica: nema obveze voenja poslovnih knjiga, NE MOE podnijeti god. poreznu prijavu). 2) lex specialis - ako JEST obveznik PDV utvruje dohodak prema l. 19. do 24. ZPDoh (samostalne djelatnosti obveza voenja posl. knjiga i podnoenja fin. izvjetaja, obveza podno. god. por prijave).

 • 2. DAVANJE NA VREMENSKI OGRANIENO KORITENJE AUTORSKIH PRAVA, PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNITVA I DRUGIH SLINIH PRAVA (NEMATERIJALNA IMOVINA)l. 40. st. 8. Pravilnika o pdoh:Obveznik sljednik autora (stjecatelj ili nasljednik prava); Pitanje to ako je obveznik izvorni (prvi) vlasnik takvog prava (dakle, vlastito autorsko djelo) odgovor to je ili doh. od samost. djelatnosti ili ostali doh.;l. 27. st. 4. i l. 50. st. 3. ZPDoh:Izdaci stvarni, dokumentirani (vjerodostojne isprave), ne priznaju se tokom poreznog razdoblja, nego kod utvrivanja godinjeg poreza (treba podnijeti poreznu prijavu);Naplata poreza: predujam - po odbitku, od ukupne naknade, stopa 25%, bez prava na osobni odbitak, izdaci su priznati, a zatim mogunost podnoenja g.p.p (l. 40. st. 1. t. 2. ZPDoh).

 • 3. OTUENJE IMOVINE (NEKRETNINA I IMOVINSKIH PRAVA) KAPITALNI DOBITAK

  Otuenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos.

  Dohodak ini razlika izmeu primitka utvrenog prema trinoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuuje i nabavne vrijednosti uveane za rast proizvoakih cijena industrijskih proizvoda (inflacija). Trokovi otuenja