POREZNI PRIRU^NIK ZA Appendix\DDOKU_HR... djelatnosti, to jest porez na dohodak ili porez na dobit,

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of POREZNI PRIRU^NIK ZA Appendix\DDOKU_HR... djelatnosti, to jest porez na dohodak ili porez na dobit,

 • Republika Hrvatska Ministarstvo financija

  Porezna uprava

  POREZNI PRIRU^NIK

  ZA OBRTNIKE

  Zagreb, 2012.

 • Osniva~: Ministarstvo financija Republike Hrvatske Porezna uprava

  Za osniva~a: Nada ^avlovi} Smiljanec

  Nakladnik: Institut za javne financije

  Za nakladnika: dr. sc. Katarina Ott

  Glavna urednica: dr. sc. Mirjana Jerkovi}

  Urednica: Ksenija Sme{njak Ramov

  Ure|iva~ki odbor: Marko Buljan Nada ^avlovi} Smiljanec mr. sc. Zlatko Fabijan~i} @eljko Glava{ Ljiljana Jagati} dr. sc. Mirjana Jerkovi} Miljenko Kr`elj Josip Lozan~i} Snje`ana Matija{ec dr. sc. Katarina Ott mr. sc. Zvonko Sedmak mr. sc. Dubravka Sekuli} Grgi} An|ela Toth Sesar mr. sc. Marijana Vurai} Kudeljan Stanko Zorica Damir @ivkovi}

  Autori: Zoran Jan~iev, Josip Supi}

  Recenzenti: Ksenija Cipek, Renata Kal~i}, mr. sc. Marijana Vurai} Kudeljan

  Uredni{tvo: Institut za javne financije Porezni vjesnik Biblioteka Porezni priru~nici i bro{ure Zagreb, Smi~iklasova 21, p. p. 320 Tel. (01) 48 19 363 / 48 86 443 Fax (01) 48 19 365 E-mail: uredºijf.hr www.ijf.hr

  Grafi~ka priprema i tisak: Denona d.o.o., Zagreb, Getaldi}eva 1

  Naklada: 10.000 primjeraka

  ISBN: 978-953-6047-68-0

  CIP zapis dostupan u ra~unalnom katalogu Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu pod brojem 812812.

  V. dopunjeno i izmijenjeno izdanje

 • www.porezna-uprava.hr 3

  SADR@AJ

  1. PREDGOVOR 5

  2. POREZI PO OSNOVI OBAVLJANJA OBRTNI^KE DJELATNOSTI 6 2.1 Porez na dohodak 6 2.1.1 Porez na dohodak kao razlika izme|u primitaka i izdataka

  na osnovi podataka iz poslovnih knjiga 6 2.1.2 Pau{alno oporezivanje obrtni~ke djelatnosti 19 2.2 Porez na dobit 26 2.3 Porez na dodanu vrijednost (PDV) 43

  3. OSTALI POREZI 74 3.1 Prirez porezu na dohodak 74 3.2 Porez na tvrtku ili naziv 77 3.3 Porez na potro{nju 77 3.4 Porez na automate za zabavne igre 78 3.5 Porez na cestovna motorna vozila 80 3.6 Porez na plovila 81 3.7 Porez na promet nekretnina 83 3.8 Porez na nasljedstva i darove 87 3.9 Porez na ku}e za odmor 88 3.10 Porez na kori{tenje javnih povr{ina 89

  4. POSEBNI POREZI I TRO[ARINE 91 4.1 Posebni porezi na osobne automobile, ostala motorna vozila,

  plovila i zrakoplove 91 4.2 Poseban porez na bezalkoholna pi}a 94 4.3 Poseban porez na kavu 97 4.4 Poseban porez na luksuzne proizvode 102 4.5 Tro{arinski sustav oporezivanja alkohola, alkoholnih pi}a,

  duhanskih proizvoda, energenata i elektri~ne energije 104

  5. PLA]ANJE POREZA PO ODBITKU 134 5.1 Porez na dohodak od nesamostalnog rada iz pla}e radnika

  po osnovi radnog odnosa i prirez porezu na dohodak 134 5.2 Porez na dohodak od nesamostalnog rada iz poduzetni~ke pla}e

  i prirez porezu na dohodak 141 5.3 Porez na dohodak od drugog dohotka iz primitaka {to ih obrtnik

  ispla}uje osobama koje nisu njegovi radnici i prirez porezu na dohodak 143

  6. OBVEZNI DOPRINOSI 147 6.1 Obvezni doprinosi osiguranika po osnovi obavljanja obrtni~ke djelatnosti 147 6.2 Obvezni doprinosi {to su ih obrtnici du`ni obra~unavati, obustavljati

  i pla}ati za svoje radnike i osobe na stru~nom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa 150

  6.3 Obvezni doprinosi po osnovi primitaka od kojih se utvr|uje drugi dohodak 157

 • www.porezna-uprava.hr4

  7. DRUGI DOPRINOSI I NAKNADE 162 7.1 Doprinos Hrvatskoj obrtni~koj komori 162 7.2 ^lanarina turisti~kim zajednicama 164

  8. KAZNENE ODREDBE 169

  9. PROPISI 181

  10. PRIVITCI 186 10.1 Podru~ja posebne dr`avne skrbi 186 10.2 Brdsko-planinska podru~ja 187 10.3 Primici na koje se ne pla}a porez na dohodak 187 10.4 Primici u naravi i utvr|ivanje vrijednosti primitaka u naravi 192 10.5 Porezno priznate godi{nje amortizacijske stope 194 10.6 Osobni odbitak 196 10.7 Dopu{tena visina kala, rastepa, kvara i loma na proizvodima

  u trgovini 198 10.8 Dopu{tena visina kala, rastepa, kvara i loma u ugostiteljstvu 200 10.9 Dopu{tena visina kala, rastepa, kvara i loma na `itaricama

  i proizvodima od `itarica i bra{na 203 10.10 Visina dnevnica za slu`bena putovanja u inozemstvo 205 10.11 Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja 206 10.12 Izvadak iz odluke o pla}anju doprinosa u pau{alnom iznosu

  udru`enjima obrtnika, podru~nim obrtni~kim komorama i Hrvatskoj obrtni~koj komori za 2012. godinu 209

 • www.porezna-uprava.hr 5

  1. PREDGOVOR Osnovna je namjena ovog priru~nika da Vam se kao obrtniku poreznom obvezniku na jednostavan i razumljiv na~in objasni koje su Va{e obveze i prava {to proizlaze iz va`e}ih poreznih propisa, propisa o obveznim doprinosima i drugim propisanim jav- nim davanjima. Pod obrtom se podrazumijeva registrirana djelatnost u skladu sa Zakonom o obrtu Porezi i doprinosi {to su ih obrtnici du`ni pla}ati podijeljeni su po skupinama. U prvoj skupini su porezi {to su ih obrtnici du`ni pla}ati po osnovi samostalnog obavljanja djelatnosti, to jest porez na dohodak ili porez na dobit, i PDV, ako su u sustavu PDV-a. U sljede}oj skupini su razra|eni `upanijski i gradski ili op}inski porezi i porez na pro- met nekretnina. U tre}oj skupini je sa`eti prikaz posebnih poreza, odnosno tro {a rina ili akciza. U narednom poglavlju su prikazani porezi {to ih obrtnici obra~unavaju, obu- stavljaju i pla}aju za svoje radnike i druge osobe kojima ispla}uju ili daju primitke. Nakon toga slijede poglavlja o obveznim doprinosima i naknadama. Na kraju pri ru~- nika su korisni privitci. Radi lak{eg kori{tenja priru~nika pojedini porezi i doprinosi razra|eni su po istoj stru k- turi (porezni obveznik, odnosno obveznik doprinosa, oslobo|enja, olak{ice i poticaji, osnovica, stope, obrasci i rokovi podno{enja obrazaca, uplatni ra~uni, kaznene odred- be, te propisi). Za neke poreze su dani primjeri kako se obra~unavaju, dok kod dru- gih, zbog jednostavnosti postupka, to nije potrebno. Transakcijski ra~uni na uplatnicama konstruirani su na dosada{nji na~in. Obveznici uplate prihoda prora~una, obveznih doprinosa i prihoda za financiranje drugih javnih potreba mogu, uz dosada{nje ra~une, od 1. lipnja 2012. godine koristiti i ra~une otvo rene prema IBAN konstrukciji. Od 1. sije~nja 2013. godine za izvr{avanje svih plat nih transakcija moraju se isklju~ivo koristiti transakcijski ra~uni otvoreni prema IBAN konstrukciji. Podaci u ovom priru~niku su op}eniti i ne obra|uju specifi~ne okolnosti. Sva dodatna poja{njenja mo`ete prona}i na Internet stranicama Ministarstva financija Republike Hrvatske, Porezne uprave, na web adresi www.porezna-uprava.hr, ili u ispostavi Po- rezne uprave prema Va{em prebivali{tu ili uobi~ajenom boravi{tu. Podaci u priru~niku a`urni su na dan 23. srpnja 2012. godine.

 • www.porezna-uprava.hr6

  2. POREZI PO OSNOVI OBAVLJANJA OBRTNI^KE DJELATNOSTI

  2.1 POREZ NA DOHODAK

  2.1.1 POREZ NA DOHODAK KAO RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA NA OSNOVI PODATAKA IZ POSLOVNIH KNJIGA POREZNI OBVEZNIK 1. Obrtnik koji ostvaruje dohodak. Ako vi{e fizi~kih osoba zajedni~ki ostvaruje doho-

  dak porezni obveznik je svaka fizi~ka osoba zasebno za svoj udio u zajedni~ki ostvarenom dohotku,

  i Dohodak ostvaren obavljanjem zajedni~ke samostalne djelatnosti utvr|uje se kao jedin- stveni dohodak. Zajedni~ki ostvaren dohodak ili gubitak dijeli se na pojedine supoduzet- nike prema ugovoru, a ako ugovor nije zaklju~en dohodak ili gubitak dijeli se na jednake dijelove. Ako vi{e fizi~kih osoba ostvaruje dohodak zajedni~kim obav lja njem samostal- ne djelatnosti (supoduzetni{tvo) svaka fizi~ka osoba (supoduzetnik) pla}a porez na dio dohotka koji joj pripada od zajedni~ke samostalne djelatnosti. Dijelu dohotka ili gubitka svakog supoduzetnika dodaju se primici {to ih pojedini supoduzetnik ostvari za svoj rad ili druge naknade, a koji su kao poslovni izdaci smanjili dohodak od zajedni~ke djelatno- sti. Od dijela dohotka ili gubitka svakog supoduzetnika odbijaju se izdaci {to su nastali pojedinom supoduzetniku, a kao poslovni izdaci nisu smanjili dohodak od zajedni~ke djelatnosti.

  i Supoduzetnici koji ostvaruju zajedni~ki dohodak obvezni su imenovati nositelja zajedni~ke djelatnosti koji je prvenstveno odgovoran za vo|e nje poslovnih knjiga, pla}a nje poreznih i drugih obveza, podno{e nje prijava i izvje{}a i izvr{avanje drugih propisanih obveza {to proizlaze iz zajedni~ke djelatnosti i zajedni~ke imovine i imovinskih prava. Porezna upra- va odre|uje nosite lja zajed ni~ke djelatnosti ako ga supoduzetnici ne odrede. Nerezident ne mo`e biti imenovan nositeljem zajedni~ke djelatnosti.

  2. Obrtnikov nasljednik za sve porezne obveze {to proizlaze iz dohotka {to ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti. Nasljednik je istodobno i porezni obveznik za dohodak {to mu pritje~e iz naslije|enih izvora dohotka.

  i Dohodak od obrta {to se utvr|uje prema poslovnim knjigama je razlika izme|u poslovnih primitaka i poslovnih izdataka {to su nastali u istom poreznom razdoblju. Pri- mici i izdaci utvr|uju se prema njihovoj tr`i{noj vrijednosti, i to prema na~elu blagajne. To zna~i da se primici utvr|uju tek nakon primljenih uplata, a izdaci nakon obavljenih isplata.

 • www.porezna-uprava.hr 7

  � Porezno razdoblje je kalendarska godina, ili samo dio godine u kojem je porez- ni obveznik poslovao, i to u slu~aju: 1. ako rezident tijekom iste kalendarske godine postane nerezident, ili obratno,

  u kojem slu~aju porezno razdoblje obuhva}a razdoblje u kojemu je fizi~ka osoba bila rezident ili nerezident,

  2. ro|enja ili smrti poreznog obveznika.

  i Rezident je fizi~ka osoba koja: 1. u Republici