Portfolio 2008-2009

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

72 pages of portfolio that shows all the workshops done by myself in the first year of Architecture Department in Istanbul Technical University. Only for pedagogic purpose, not for commercial use.

Text of Portfolio 2008-2009

 • mimari proje &anlatm teknikleri I-II

  portfoliouur ylmaz

  2008-2009

 • Bellek Mekan

  2. yaryl

  Karaky, stanbul

  10

 • Bellek MekanSSergileme tekniklerinin alglanmas, etraftaki llerin farkna varma, haritalama tekniinin renilmesi, incele-melerin daha detayl yaplabilmesi amalarn ttayan projenin ad. Proje bittiinde etrafma

  daha detayl baka-bbilme yetisi ve Autocad, Sketchup, Photoshop programlarn daha iyi kullanma becerisi kazandm. Kullandm boluklarn ve masa, vitrin gibi gelerin ll-eerini daha iyi farkede-bildim. Bana

  gre en faydal ksm, sergi tekniklerini aratrp sergilenen geleri lerek almakt. Projeye giri aamasnda yaplan, yaknla-uzakla almas ve sergileme teknikleri ook etkiliydi.

  Galata Kprsnden Karaky sahili eskizi. Ayn zamanda projenin yaplaca yer.

  Projeler > 2. yy. > Bellek Mekan

 • Projeler > 2. yy. > Bellek Mekan

  Bilgi amal proje gez-ilerimde yaknla-uzakla meto-dunu kullanarak daha detayl bilgi edi-nebildim. Aada Karaky Kemanke Caddesinden eskizler, yanda ise Karmak Karaky isimli yapdan kareler var.

  12

 • Proje le r > 2. yy. > Be lle k M e k an

  M ak a ng ilizce snfnn ve Kanyo n sine m a g ie le rinin 1/5 0 le k li k e sitle ri. re tm e nin re ncile ri g re m e m -e si snfn lle rinin yanl olduunu g syanl olduunu g s-te riyo r

  le k : 1/5 0

  33

  85

  20

  275 12

  80

  40

  45

 • Anti - MzeMMze, bir temsil sistemi-dir. Baz kltrel deerlerin temsil edilm-esini salar. Mzede serg-ilenenler sanat eserleri, tarihi kalntlar ve daha birok deerli simgeler olabilir. Sergilenenler anlam planlamas, ku-rumsal gce dayanan sreleri ina ederler.

  Mzeler 3 boyutlu metin-lerdir. Mze iinde kuru-lan sergide sergilenen eserler asndan tarihi bir dzen mevcuttur. Anti mze kavram, mze kavramndan farkl ve hatta zt olduu durumlar kapsar. Bir ser-gileme ve temsil sistemi yoktur. Eserler bir kab

  konulup sergilenmez. Kendi zaman ve meknndan kalan eser-ler, gnmze hibir deiiklie uramadan tanr. Tarihi yarmada, Karaky ve Galata gibi yyerler anti mzelerle doludur. Ke balarndan ve sokaklarndan tarih, sanat ve kltr akar.

  Projeler > 2. yy. > Bellek Mekan

  14

  lk anti mze grevi gren bellek-mekan deneyimim. Sergilenecek olan cephe rnekleri yapnn d cephesinde bulunuyor.

 • Projeler > 2. yy. > Bellek M ek an

  Projenin devam nda sergileyeceim cep h -elerin yeri h ak k nda dah a ok dndm . Eer cep h eleri yap m n d cep h esinde sergi-leyecek sem buna zel bir bina yap m am a gerek yok tu. Galatadak i h erk es sergim i grecek ti. Bu yzden, sergim i binann i yzeyinde yap m aya k arar verdim . Erili d ttasarm , cep h elerin byk l k k l olduunu ve Karak yn k arm aasn sim geliyor.

 • 16

  Kuafr , cafe-bar ve sergi alann bir arada kujllandm bu projede, 24 saat boyunca sergi gezebilmek mmkn. Cephelerin yapnn i duvarnda sergilenecei sergide, gecenin ge saatlerinde bara gelen mteriler sergiyi ziyaret edip, canl tutacaklar.

  Projeler > 2. yy. > Bellek Mekan

 • Projeler > 2. yy. > Bellek Mekan

 • Projeler > 2. yy. > Bellek Mekan

  18

  Yap ve evresinin modellenmesi ve n grn izimi

 • portfoliouur ylmaz

  2008-2009

 • 2b - 3b

  2. Yaryl

  Takla, stanbul

  20

 • Projeler > 2. yy. > 2b - 3b

  2b - 3bKKatlar katlayarak, kes-erek, bkerek, kvrarak baladmz bu proje kck nesneleri dev bir yap gibi grebilmemi salad iin bu senenin en faydal projesi olarak ddeerlendiriyorum. Grubum-daki arkadalarmn da yapt nesneleri grerek kendimi o nesne iinde hayal

  ettim. Funda hocamn yaplan ileri ve paftalar masann stne koydurup etrafnda baknmamz herkesin ii hakknda bilgi sahibi olmamz salad. Ayrca yaplan ilere heherkesin puan vermesi bence her projede olmas gereken bir yntem. Projede eksik olduunu dndm

  Kad keserek ve kat-layarak oluturmay planladm nesnenin eskizi

  ksm daha ok fotomontaj yaplmas gereiydi. Yaplan nesnelerin boyutlarnn anlalmas iin ya iine ufak maket adamlar koyup ya da fotomontajla aktar-mak ok daha kolay olurdu. YYine de bana gre , 2b - 3b en etkili ve verimli projedir.

 • 22

  Projeler > 2. yy. > 2b - 3b

  Katlar keserek, kvrarak ve bkerek yaplan yaklak 15x15 boyutlarndaki den-emeler

 • 24

 • Projeler > 2. yy. > 2b - 3b

  Grubumuzdaki ilerin i inde en ok beenilen nesneleri 3-4 kiilik gruplar oluturup 1e 1 lekli rettik. Katlar katlayarak rettiimiz rnler aslnda birer yap veya mekan tastasarm olabilecek nitelik-telerdi

 • Merdiven

  2. Yaryl

  Yersiz

  26

 • Projeler > 2. yy. > Merdiven

  MerdivenKoKot farklarnn ilikisini zmek iin ncelikle topografya ile ilgili maketler ve eskizler yardm ile anali-zler yaptk. Sonradan etkileimler sonucu oluan oluumlar ve ekillerini iieren filmler ektik. En so-nunda merdiven ve rampa eitleri zerine konutuk. Okulumuzda mevcut olan

  merdiven ve rampalarn analizini yaptk. Bu projeyi 2b-3b ve bellek mekan projesi kadar sevemedim nk kendimi zgr hisset-medim. Kot farklar, tasar-lanacak yerin lleri ve merdivenlerin hangi trden olaca bile bize nceden sylendi ve bize sadece onlar retmek, izmek ve

  maketini yapmak kald. Hal-buki daha az kstlayarak daha ilgin sonular kaca kesindi. Bu proje sayesinde modellemeyi ve militer perspektif izim yapmay rendim.

  nceden belirlenmi olan 0, 2, 3, 7 metre kot farklarndan oluan 1/50 lekli d-zlemin eskiz

 • Proje le r > 2. yy. > M e rdive n

  Datlan fotoraflardan yk -se k lik le ri, g irinti k ntlar alg layarak e sk izle r ve m ak e tle r yardm ile anali-zle r yap tk . Yanda bir fotorafn ik i fark l anlatm biim i ile analizi g rlm e k te dir.

  28

 • Projeler > 2. yy. > Merdiven

 • Proje le r > 2. yy. > M e rdive n

  Un dolu p e t ie nin iine bilye atarak e tk ile im sonucu unun ald e k li ince -le ye re k doal oluum larn da ffark na varm am z k olaylat. He rk e sin e k tii film i izle ye re k dah a ok e tk ile im ve oluum rne k le ri ggrdk .

  30

 • Projeler > 2. yy. > Merdiven

  Dz, ksmel dnel merdiven ve rampal 0, 2, 3, 7 metre kotlarndaki 1/50 lekli maket ve modellemesi.

 • Projeler > 2. yy. > Merdiven

  32

  0.75, 2.1, 6.5 ve 7.5 metre kotlarnn planlar. Merdiven ve rampa eitlerinin farkl kot farklarnda gsterili biiminin alglanmas.

 • Projeler > 2. yy. > Merdiven

  Merdiven ve rampa maketinin plandan 30-60lk g nye ile ykseltilen pers-pektif g rn ve maketten alnan A-A kesiti

 • 34

  Asalak

  1. Yaryl

  Ofis

 • Proje le r > 1. yy. > Asalak

  AsalakPProje iin Hali, Halcolu, M e cidiye k y gibi ye rle ri ge zip yap larn ze rine , yanna, altna ve iine asalak olabile ce k e sk izle r yap tm . Uzun bir sre h e r-h angi bir yap ya tam olarak uuygun bir tasarm bulm ak ta zorlandm . En sonunda, asalak ofis dolab yap m aya

  k arar ve rdim . Dolap k ap anda te le vizyon ve k atlanr m asa bulunan, dolabn iinde m utfa ve raflar bulunan bu dolap, ye r sorunu olan ofisle rde m utfak , dinle nm e ye ri ololarak k ullanlabilir. Bu p roje iin iste diim sonucu bulam adm iin

  se ve m e dim . nce de n k at-lanan balk on olan k ararm asalak dolaba dnt am a yine de fik rim de n ve p ro-je nin btnnde n m e m nun de ilim . Asalak p roje si, btn se ne boyunca bana e n az fayda salayan p ro-je dir

 • Projeler > 1. yy. > Asalak

  36

  Asalak dolabn ve dolabn kullanlaca ofisin 1/20 lekli maketi

 • Boluk Mekan1. Yaryl

  Eminn Alt Geit

  38

 • Proje le r > 1. yy. > Boluk M e k an

  Boluk MekanBBana gre bu p roje , 1. yaryln e n re tici ve e n e tk ili p roje siydi. lk de fa grup alm as olduu iin i blm yap tk . Be le diye de n yap lacak ye rin ve e vre sinin p lanlarn aldm . Bu ve si-lle yle h arita ok um ay da az ok re nm i oldum . lk de fa k e sit izdim ve yine ilk

  de fa le k li m ak e t yap tm . Bu p roje nin ie riini be e nm e diim te k fak tr var. Am a, m ak e t yap trm ak , k e sit izdirm e k , h arita ok uy-abilm e k , l alm ak ise Em -inn gibi gidilm e si ge re k siz bir e k ilde zam an alan bir ye rin p roje k ap sam nda olm asn doru bulam adm .

  Ee r am a Em inn taraflarn ge zdirm e k ise zate n tarih i yarm adayla ilgili Be lle k M e k an p roje si vard. Proje ok ulun civarnda bir ye rde olsayd ge re k siz zam an k aybe tm i ololm azdk diye dnyorum .

 • Taklann bir senede hayatm deitirmesi ei benzeri olmamasndandr. Okula ilk geldiim anda hayran kaldm, insana ilham ve huzur kayna olan ortabahesini, sergiler ile canlanan ve yzne renk gelen tarih kokulu koridorlarn, etraftan topladnz malzemelerle hi zorlanmadan kendinize ev bile yapabileceiniz atly-esini, yorulduunuzda size heyecan alayacak terasn, mimar aday arkadalarnzla sabahlara kadar sklmadan alacanz birinci snf rencilerinin ikinci evi olan 3400 bir arada arasanz da bulamazsnz.

  Bana almay, aratrmay alayan hocalarma ne kadar teekkr etsem azdr. Saitali hocam fikirlerimi aratrp, benimle tartp, uzun uzun dnmesiyle beni hep daha ok almaya yneltti. Onun gibi benim i in de nemli olan sonu ne olursa olsun, aratrp, renip, hep adm adm ileriye gitmek oldu. Funda hocamn her zamanki gleryzl hali ile masann etrafnda herkesin fikrini alp tartmas gr am geniletti. Sevgi hocamn derse getirdii ve teker teker konuurken verdii kaynaklar aratrma isteimi arttrd. Bur in hocamn ou ii tekrar yayaptrmas ise yanllar yaptka daha doruya ulaabiliceimi anlamama yardmc oldu. Ders sisteminden memnun olmadm tek yn, derslerin olmas gereken saatte (13:30) deil de, ou zaman 1-2 saat sonra balamasyd. Yine de ok yararl ve deerli