Click here to load reader

Poslovna ekonomija - poslovn · PDF file Ekonomika elektroničke trgovine 45 5 Razvijeni oblici međunarodnog poslovanja 30 4 Prometna politika u turizmu 30 4 Turizam i okoliš 30

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Poslovna ekonomija - poslovn · PDF file Ekonomika elektroničke trgovine 45 5 Razvijeni...

 • Poslovna ekonomija Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

 • O studiju

  • Trajanje studija: 5 akademskih godina (10 semestara)

  • ECTS bodova: 300

  • Status studenata: redovni i izvanredni

  • Upisna kvota: 1430 (za hrvatske i strane državljane)

  • Puni akademski naziv: magistar ekonomije odnosno magistra ekonomije

  • Kratica akademskog naziva: mag.oec.

  • Dinamika izvođenja: od akademske 2015./2016. godine

  • Smjerovi: Analiza i poslovno planiranje, Financije, Marketing, Menadžerska informatika, Menadžment, Računovodstvo i revizija, Trgovina i međunarodno poslovanje i Turizam

 • 1. GODINA STUDIJA zajednička za sve smjerove

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  I. (zimski)

  Informatika 60 6

  Matematika 90 9

  Osnove ekonomije 90 9

  Poslovni engleski jezik I ili 60 5

  Poslovni njemački jezik I 60 5

  Tjelesna i zdravstvena kultura I 30 1

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  II. (ljetni)

  Mikroekonomija 90 9

  Statistika 90 9

  Trgovačko pravo 60 6

  Poslovni engleski jezik II ili 60 5

  Poslovni njemački jezik II 60 5

  Tjelesna i zdravstvena kultura II 30 1

 • 2. GODINA STUDIJA zajednička za sve smjerove

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  III. (zimski)

  Makroekonomija 90 9 Organizacija 60 6 Poslovne financije 60 6 Računovodstvo I 60 6 Seminarski rad 2 Tjelesna i zdravstvena kultura III 30 1

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  IV. (ljetni)

  Gospodarstvo Hrvatske 60 6 Financijske institucije i tržišta 60 6 Osnove marketinga 60 6 Međunarodna ekonomija 60 6 Javne financije 60 6

 • 3. GODINA STUDIJA zajednička za sve smjerove

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  V. (zimski)

  Obvezni kolegiji Monetarna politika 60 6 Poslovna statistika 60 6 Međunarodno poslovanje 60 6 Menadžment 60 6 Izborni kolegiji min. 6

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VI. (ljetni)

  Obvezni kolegiji Turizam 60 6 Računovodstvo II 60 6 Poduzetništvo 60 6 Poslovni informacijski sustavi 60 6 Izborni kolegiji min. 6

 • 4. GODINA STUDIJA smjer: “Analiza i poslovno planiranje”

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VII. (zimski)

  Obvezni kolegiji

  Kontroling 60 6

  Poslovna analiza 60 6

  Oblikovanje strategije 60 6

  Izborni kolegiji min. 12

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VIII. (ljetni)

  Obvezni kolegiji

  Investicijska analiza 60 6

  Upravljanje troškovima 60 6

  Upravljačka ekonomika 60 6

  Izborni kolegiji min. 12

 • 5. GODINA STUDIJA smjer: “Analiza i poslovno planiranje”

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  IX. (zimski)

  Obvezni kolegiji

  Budžetiranje kapitala 60 6

  Planiranje 60 6

  Krizni menadžment 60 6

  Seminarski rad 2

  Izborni kolegiji min. 10

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  X. (ljetni)

  Obvezni kolegiji

  Izvedenice 60 6

  Analiza i vrednovanje poduzeća 60 6

  Izborni kolegiji min. 6

  Diplomski rad 12

 • 4. GODINA STUDIJA smjer: “Financije”

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VII. (zimski)

  Obvezni kolegiji

  Upravljanje institucionalnim

  investitorima

  60 6

  Upravljanje bankama 60 6

  Fiskalna politika 60 6

  Izborni kolegiji min. 12

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VIII. (ljetni)

  Obvezni kolegiji

  Međunarodni financijski menadžment 60 6

  Modeli financiranja posebnih namjena 60 6

  Burze vrijednosnica 60 6

  Izborni kolegiji min. 12

 • 5. GODINA STUDIJA smjer: “Financije”

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  IX. (zimski)

  Obvezni kolegiji

  Investicijsko bankarstvo 60 6

  Suvremena financijska tržišta 60 6

  Regulacija i nadzor financijskog sektora 60 6

  Seminarski rad 2

  Izborni kolegiji min. 10

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  X. (ljetni)

  Obvezni kolegiji

  Monetarna analiza 60 6

  Osiguranje i rizici 60 6

  Izborni kolegiji min. 6

  Diplomski rad 12

 • 4. GODINA STUDIJA smjer: “Marketing”

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VII. (zimski)

  Obvezni kolegiji

  Istraživanje tržišta 60 6

  Ponašanje potrošača 60 6

  Profesionalna prodaje i pregovaranje 60 6

  Izborni kolegiji min. 12

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VIII. (ljetni)

  Obvezni kolegiji

  Strategija marketinga 60 6

  Marketinška komunikacija 60 6

  Upravljanje marketingom 60 6

  Izborni kolegiji min. 12

 • 5. GODINA STUDIJA smjer: “Marketing”

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  IX. (zimski)

  Obvezni kolegiji

  Međunarodni marketing 60 6

  Marketing poslovnih tržišta 60 6

  Marketing usluga 60 6

  Seminarski rad 2

  Izborni kolegiji min. 10

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  X. (ljetni)

  Obvezni kolegiji

  Marketing neprofitnih organizacija 60 6

  Marketing inovacija 60 6

  Izborni kolegiji min. 6

  Diplomski rad 12

 • 4. GODINA STUDIJA smjer: “Menadžerska informatika”

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VII. (zimski)

  Obvezni kolegiji

  Baze podataka 60 6

  Informatizacija poslovnih procesa 60 6

  Metode potpore odlučivanju 60 6

  Izborni kolegiji min. 12

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VIII. (ljetni)

  Obvezni kolegiji

  Skladištenje podataka 60 6

  Informatički menadžment 60 6

  Elektroničko poslovanje 60 6

  Izborni kolegiji min. 12

 • 5. GODINA STUDIJA smjer: “Menadžerska informatika”

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  IX. (zimski)

  Obvezni kolegiji

  Revizija informacijskih sustava 60 6

  Upravljanje poslovnim dokumentima 60 6

  Sustavi upravljanja poslovnim

  procesima

  60 6

  Seminarski rad 2

  Izborni kolegiji min. 10

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  X. (ljetni)

  Obvezni kolegiji

  Razvoj poslovnih aplikacija 60 6

  Otkrivanje znanja iz baza podataka 60 6

  Izborni kolegiji min. 6

  Diplomski rad 12

 • 4. GODINA STUDIJA smjer: “Menadžment”

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VII. (zimski)

  Obvezni kolegiji

  Operacijski menadžment 60 6

  Menadžment ljudskih potencijala 60 6

  Poslovno odlučivanje 60 6

  Izborni kolegiji min. 12

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VIII. (ljetni)

  Obvezni kolegiji

  Strateški menadžment 60 6

  Menadžerske vještine 60 6

  Kompenzacijski menadžment 60 6

  Izborni kolegiji min. 12

 • 5. GODINA STUDIJA smjer: “Menadžment”

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  IX. (zimski)

  Obvezni kolegiji

  Dizajniranje organizacije 60 6

  Vodstvo 60 6

  Projektni menadžment 60 6

  Seminarski rad 2

  Izborni kolegiji min. 10

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  X. (ljetni)

  Obvezni kolegiji

  Korporativno upravljanje 60 6

  Međunarodni menadžment 60 6

  Izborni kolegiji min. 6

  Diplomski rad 12

 • 4. GODINA STUDIJA smjer: “Računovodstvo i revizija”

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VII. (zimski)

  Obvezni kolegiji

  Financijsko računovodstvo 60 6

  Računovodstveni informacijski sustavi 60 6

  Računovodstvo poreza 60 6

  Izborni kolegiji min. 12

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VIII. (ljetni)

  Obvezni kolegiji

  Računovodstvo financijskih institucija 60 6

  Računovodstvo neprofitnih organizacija 60 6

  Računovodstvo malih i srednjih

  poduzeća

  60 6

  Izborni kolegiji min. 12

 • 5. GODINA STUDIJA smjer: “Računovodstvo i revizija”

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  IX. (zimski)

  Obvezni kolegiji

  Upravljačko računovodstvo 60 6

  Revizija 60 6

  Državna revizija 60 6

  Seminarski rad 2

  Izborni kolegiji min. 10

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  X. (ljetni)

  Obvezni kolegiji

  Interna revizija 60 6

  Analiza financijskih izvještaja 60 6

  Izborni kolegiji min. 6

  Diplomski rad 12

 • 4. GODINA STUDIJA smjer: “Trgovina i međunarodno poslovanje”

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VII. (zimski)

  Obvezni kolegiji

  Trgovina i trgovinska politika 60 6

  Veleprodajno i maloprodajno

  poslovanje

  60 6

  Robne burze 60 6

  Izborni kolegiji min. 12

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  VIII. (ljetni)

  Obvezni kolegiji

  Transport i osiguranje 60 6

  Poslovna logistika 60 6

  Pravo međunarodne trgovine 60 6

  Izborni kolegiji min. 12

 • 5. GODINA STUDIJA smjer: “Trgovina i međunarodno poslovanje”

  Semestar Kolegij Broj sati ECTS

  IX. (zimski)

  Obvezni kolegiji

  Poslovno upravljanje u trgovini 60 6

  Međunarodna i domaća tržišta roba i usluga 60 6

  Upravljanje rizicima u međunarodnom

  poslovanju

  60 6

  Seminarski rad 2

  Izborni kolegiji min. 10