postupak prema maloljetnicima

  • View
    379

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

Oblici postupka prema maloljetnicima

Pristupi u postupku prema maloljetnicima Pravni aspekt

Rezultati istraivanja o maloljetnikoj delinkvenciji

Muhamed Budimli

22.12.2010

2

Model blagostanja (e. Welfare model) Neophodnost re-edukacije i rehabilitacije linosti maloljetnika Bitne karakteristike: teta/posljedica kd/ nisu element odmjeravanja sankcije

Bez preciziranja mjere kazne Izdvajanje maloljetnika iz dotadanje sredine Specijalizovani sudovi za maloljetnike

ne pretjerivati sa pruanjem prava i garancija tienicimaugroava programe tertmanaMuhamed Budimli 22.12.2010 3

Model pravde Cilj reintegracija u drutvo koje potuje njegova prava kao graanina, pri emu je u fokusu djelo a ne linost Bitne karakteristike: Proporcionalnost/srazmjernost Precizirano trajanje sankcije Kazna zatvora-ultima ratio

koktel sankcije- za laka i srednje teka djela diverzioni model- kod lakih djela (nestigmatiziranje) fer postupanje (due process)

Muhamed Budimli

22.12.2010

4

Meunarodni pravni instrumenti za suprotstavljanje maloljetnikoj delinkvencije

Krivinopravni aspekt maloljetnike delinkvencijeZakoni u BiH

Muhamed Budimli

22.12.2010

5

Ujedinjeni narodi Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, Standardna minimalna pravila Ujedinjenih naroda za

primjenu sudskih postupaka prema maloljetnicima (Pekinka pravila), delinkvencije (Rijadske smjernice),

Smjernice Ujedinjenih naroda za prevenciju maloljetnike Standardna minimalna pravila Ujedinjenih naroda za

nezatvorske mjere (Tokijska pravila), slobode (JDL pravila),

Pravila Ujedinjenih naroda o zatiti maloljetnika lienih

Smjernice za djelovanje prema djeci u sistemu krivinog

pravosua (Beke smjernice).

Muhamed Budimli

22.12.2010

6

Vijee Evrope (konvencije i rezolucije) Konvencija za zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (ETS 5, ETS 155), Evropska konvencija za prevenciju muenja i neljudskog ili poniavajueg postupanja ili kanjavanja (ETS 126, 151, 152), Evropska konvencija o izvrenju prava djeteta (ETS 160), Rezolucija o zakonskim i upravnim aspektima kriminaliteta meu radnicima migrantima(R(75)3), Rezolucija o maloljetnikoj delinkvenciji i drutvenim promjenama (R(78)62E),

Muhamed Budimli

22.12.2010

7

Vijee Evrope (preporuke) Preporuka Komiteta ministara dravama lanicama u pogledu zatvorenika stranih dravljana (Rec(84)12), Preporuka Komiteta ministara dravama lanicama o Evropskim zatvorskim pravilima (Rec(87)3), Preporuka o drutvenoj reakciji na maloljetniku delinkvenciju (Rec(78)62), Preporuka Komiteta ministara dravama lanicama o socijalnoj reakciji na maloljetniku delinkvenciju meu mladim ljudima iz porodica migranata (Rec(88)6), Preporuke Komiteta ministara zemljama lanicama o Evropskim pravilima o sankcijama i mjerama zajednice (Rec(92)16), Preporuka Komiteta ministara zemljama lanicama o kriminalnoj politici u Evropi u vremenu promjena(rec(96)18), Preporuke Komiteta ministara dravama lanicama o znaaju rane psiho--socijalne intervencije na prevenciju kriminaliteta(Rec(2000)20), Preporuka Komiteta ministara dravama lanicama u pogledu novih naina postupanja u odnosu na maloljetniku delinkvenciju i uloge maloljetnikog pravosua8Rec(2003)20,Muhamed Budimli 22.12.2010 8

Dijete- svaka osoba mlaa od osamnaest godina; Preduzima radnji u skladu sa djetetovim najboljim interesima. Pravo slobodnog izraavanja miljenj djeteta, Pravo djeteta na obrazovanje, Zabrana muenja i uslovi za liavanje slobode Unapreivanja djetetovog osjeaja dostojanstva i vrijednosti (kroz sve oficijelne aktivnosti) Praesemptio innocentiae Ponovno razmatranje Usvajanje posebnih zakona, postupaka, organa i ustanova Postupanje koje odgovara dobrobiti djece i maloljetnika SrazmjernostMuhamed Budimli 22.12.2010 9

Utvrditi mjere za efikasno provoenje pravila. Obavljanje istraivanja i uspostavljanja baze podataka. Provoenje mjera socijalne politike odvraanja (diverzione mjere). Drave trebaju razvijati zasebne pravosudne sisteme za maloljetnike. Cilj maloljetnikog pravosua-dobrobit maloljetnika i srazmjernost. Diskreciono pravo kriminalistike policije, tuilatva, sudova i ustanova za izvrenje krivinih sankcija- izriito u odnosu na spomenute specifine potrebe maloljetnog prestupnika. Pritvor-kada god je to mogue zamijeniti alternativnim mjerama/odvojiti od odraslih. Sudski postupci-u najboljem interesu maloljetnika, da se vodi u atmosferi razumijevanja, obezbjeivanje socijalne anamneze. Pribjegavanju smjetaja u ustanove u najmanjoj moguoj mjeri (institucionalni smjetaj-posljednja mjera, za najkrai vremenski period).Muhamed Budimli 22.12.2010 10

Neophodno izbjegavati kriminalizaciju djece i njihovo kanjavanje zbog ponaanja koja ne izazivaju ozbiljne tete po razvoj djeteta ili negativne posljedice po druge. Zvanino reagiranje treba rukovoditi principima pravednosti i pravinosti. Uvaavanja injenice da je ponaanje mladih esto dio procesa sazrijevanja i odrastanja i ima tendenciju da spontano nestane Etiketiranje mlade osobe kao devijantne, delinkventne ili preddelinkventne, nerijetko doprinosi stvaranju utvrenog obrasca ponaanja koje se moe definirati kao nepoeljno i asocijalno.

Muhamed Budimli

22.12.2010

11

Opravdanje za izricanje i izvrenje mjere zavodskog karaktera:

a) kada su roditelji ili staratelji nakodili djetetu ili mladoj osobi; b) kada su roditelji ili staratelji seksualno, fiziki ili emotivno zlostavljali dijete ili mladu osobu; c) kada su roditelji ili staratelji zapostavili, napustili ili eksploatirali dijete ili mladu osobu; d) kada zbog ponoanja roditelja ili staratelja djetetu ili mladoj osobi prijeti fizika opasnost ili moralna degradacija; e) kada se ozbiljna fizika ili psiholoka opasnost za dijete ili mladu osobu ispoljila u njegovom ili njenom ponaanju, a ni roditelji, ni staratelji, ni sama maloljetna osoba, ili drutvene slube vanboravinog tipa, ne mogu da otklone tu opasnost sredstvima drugaijim od smjetanja u ustanovu.Muhamed Budimli 22.12.2010 12

Zemlje lanice pri provedbi ovih pravila trebaju uloiti napor kako bi osigurale odgovarajuu ravnoteu izmeu prava pojedinanih prestupnika, prava rtava, te brige drutva za javnu sigurnost i uope prevenciju kriminaliteta.Znaajnija naela:

Tretiranje prestupnika u zajednici i izbjegavanje to je mogue vie formalnog pravnog postupka ili suenja,Alternativne kaznene mjere trebaju se koristiti u skladu sa principom minimalne intervencije

Primjena ovih mjera treba biti korak ka ukidanju kanjavanja i ka dekriminalizacijiProvoditi u skladu sa politikim, ekonomskim, drutvenim i kulturolokim uslovima svake zemlje te ciljevima sistema krivinog pravosua

Evaluacije rezultata istraivanja o izradi novih alternativnih kaznenih mjera, ija primjena se treba sistematski procjenjivati i ocjenjivatiMuhamed Budimli 22.12.2010 13

Institucionalni tretman maloljetnika treba da bude koriten kao krajnje raspoloivo sredstvo, samo na potrebni minimalni vremenski period!Vaniji principi:

mjera liavanja slobode treba da bude ograniena samo na izuzetne sluajeve. o duini sankcije treba da odluuju organi sudske vlasti pri emu trebaju imati mogunost za donoenje odluke o ranom otpustu. pod maloljetnikom se ima smatrati osoba koja nije napunila 18. godinu ivota,

liavanje slobode obuhvata sve aktivnosti koje se sastoje kao bilo koja vrsta hapenja, zatvaranja ili smjetaja osoba po nareenju bilo koje pravosudne, upravne ili druge javne vlasti, u javnu ili privatnu ustanovu koju zatvorena osoba ne moe da napusti.izricanje pritvora se treba izbjegavati, odnosno treba biti ogranieno samo na sluajeve sa izutenim okolnostima koji ovakvu mjeru u potpunosti opravdavaju prilikom izricanja pritvora, svi pravosudni organi ukljueni u sluaj se obavezuju na najvii prioritet ekspeditivnog djelovanja.Muhamed Budimli 22.12.2010 14

Ova rezolucija ima za cilj podstai zemlje lanice na koritenje tehnike pomoi koja je dostupna kroz programe Ujedinjenih naroda (programi za prevenciju kriminaliteta i krivino pravosue).Savremeni standardi pravosudnog sistema za maloljetnikea) Potovanje ljudskog dostojanstva (nediskriminacija, najbolji interesi djeteta, pravo na ivot, preivljavanje i razvoj, uvaavanje miljenja djeteta); b) orijentacija zasnovana na konceptu prava;

c) sveobuhvatan pristup provedbi putem maksimiziranja resursa i napora;d) integracija usloga na interdisciplinarnoj osnovi; e) uee djece te relevantnih sektora drutva; f) izgradnja kapaciteta partnera kroz razvojni proces; g) odrivost bez kontinuirane zavisnosti o spoljnim tijelima; h) jednakost u primjeni prema i u dostupnosti onima kojima je to najvie potrebno; i) odgovornost i transparentnost aktivnosti; j) aktivno reagiranje zasnovano na efikasnim preventivnim i popravnim mjerama.Muhamed Budimli 22.12.2010 15

1)

2) 3) 4) 5) 6)

7)

8)

9)

izdvajanje odredaba o poiniocima iz kategorije osoba koje nisu napunile 18-u godinu ivota iz odredbi o punoljetnim poiniocima; obaveza postupanja svih procesnih subjekata u najboljem interesu djeteta; omoguavanje u svim fazama postupka slobodnog izraavanja miljenja; nepovredivost prava na obrazovanje kroz odluke koje se donose; zabrana muenja i nehumanih uslova prilikom lienja slobode kao i zabrana diskriminacije po bilo kom osnovu; srazmjernost, ravnotea i proporcionalnost u donoenju odluka, pri emu je naglaeno da primjenjene mjere trebaju odgovarati kako prema vrsti, tako i prema mjeri, prvenstveno u odnosu na individulane okolnosti maloljetnika, ne zanemarujui pri tome potrebe drutva kao i prava i interese rtve; izbjegavanje kriminalizacije, stigmatizacije i etiketiranja djece, posebno u sluajevima lakih krivinih djela; propisane mjere trebaju sadravati elemente koji e ob