2
PRIJAVE IN KOTIZACIJA NAMEN IN CILJ IZOBRAŽEVANJA: Dosedanja praksa uveljavljanja sistema sodelovanja delavcev pri upravljanju pogosto kaže na različno razumevanje (interpretacijo) določb Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, tako na delojemalski kot delo- dajalski strani, kar lahko vodi v povsem nepotrebne spore. Vse to nedvo- mno zavira normalen razvoj delavskega soupravljanja in zmanjšuje učin- kovitost delovanja SD ter tudi skupno poslovno uspešnost organizacij. Ob tem praksa še razkriva, da problem učinkovitosti SD ni toliko v sa- mem (ne)poznavanju določb ZSDU, kot predvsem njihovo pravilno ra- zumevanje in uporaba pri reševanju konkretnih zadev. Zakon namreč zna prebrati vsak, ne zna pa ga vsak »brati tudi med vrsticami« oz. ga pravilno ra- zumeti ne samo »po črki, temveč tudi po namenu«. Brez tega ga seveda ni mogoče pravilno uporabljati, predvsem pa se je težko upreti pritiskom de- lodajalcev, ki se praviloma (tudi s podporo pravnih služb in odvetnikov) okle- pajo tistih pravnih interpretacij, ki »ožijo« pristojnosti in možne načine de- lovanja SD. VABIMO VAS NA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE Udeležbo lahko prijavite najkasneje do SREDE, 14. MAJA 2014, po pošti ali faxu na naslov: Center za participativni menedžment, Visoko 50, 4212 Visoko, fax: (04) 253 60 22 ali po e-pošti: [email protected], www.delavska-participacija.com Natančnejše informacije o izobraževanju lahko dobite tudi po GSM (041) 398 258. Kotizacija z gradivom, osvežilnimi napitki in prigrizkom za člane ZSDS znaša 176,00 € + DDV, za ostale udeležence pa 194,00 € + DDV. Pri plačilu lahko uveljavljate 10% popust, če organizacija prijavi najmanj dva udeleženca. Kotizacijo nakažite pred začetkom seminarja na TRR Centra pri Hranilnici LON d.d. Kranj: št. SI56 6000 0000 0204 159. Dokazilo o plačilu boste oddali ob prihodu na izobraževanje. Račun boste prejeli po zaključku izobraževanja. Center za participativni menedžment je davčni zavezanec z davčno številko SI48322610. Lep pozdrav in nasvidenje na izobraževanju! Datum: 28.4.2014 mag. Rajko Bakovnik, direktor CPM Ključna pravna znanja za člane svetov delavcev - vprašanja in dileme pri uporabi ZSDU PETEK, 16. MAJA 2014 OD 9. DO 14.30 URE Poslovni center Slovenijales, Dunajska cesta 22, Ljubljana Poštnina plačana pri pošti 4212 VISOKO Center za participativni menedžment TISKOVINA TISKOVINA Visoko 50, 4212 VISOKO

Poštnina pla AVABIMO VAS NA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ... · - vprašanja in dileme pri uporabi ZSDU PETEK, 16. MAJA 2014 OD 9. DO 14.30 URE Poslovni center Slovenijales, Dunajska

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Poštnina pla AVABIMO VAS NA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ... · - vprašanja in dileme pri uporabi ZSDU PETEK, 16. MAJA 2014 OD 9. DO 14.30 URE Poslovni center Slovenijales, Dunajska

PRIJAVE IN KOTIZACIJA

NAMEN IN CILJ IZOBRAŽEVANJA:Dosedanja praksa uveljavljanja sistema sodelovanja delavcev pri upravljanju pogosto kaže na različno razumevanje (interpretacijo) določb Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, tako na delojemalski kot delo-dajalski strani, kar lahko vodi v povsem nepotrebne spore. Vse to nedvo-mno zavira normalen razvoj delavskega soupravljanja in zmanjšuje učin-kovitost delovanja SD ter tudi skupno poslovno uspešnost organizacij. Ob tem praksa še razkriva, da problem učinkovitosti SD ni toliko v sa-mem (ne)poznavanju določb ZSDU, kot predvsem njihovo pravilno ra-zumevanje in uporaba pri reševanju konkretnih zadev. Zakon namreč zna prebrati vsak, ne zna pa ga vsak »brati tudi med vrsticami« oz. ga pravilno ra-zumeti ne samo »po črki, temveč tudi po namenu«. Brez tega ga seveda ni mogoče pravilno uporabljati, predvsem pa se je težko upreti pritiskom de-lodajalcev, ki se praviloma (tudi s podporo pravnih služb in odvetnikov) okle-pajo tistih pravnih interpretacij, ki »ožijo« pristojnosti in možne načine de-lovanja SD.

VABIMO VAS NA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Udeležbo lahko prijavite najkasneje do SREDE, 14. MAJA 2014, po pošti ali faxu na naslov: Center za participativni menedžment, Visoko 50, 4212 Visoko, fax: (04) 253 60 22 ali po e-pošti: [email protected],www.delavska-participacija.com

Natančnejše informacije o izobraževanju lahko dobite tudi po GSM (041) 398 258.

Kotizacija z gradivom, osvežilnimi napitki in

prigrizkom za člane ZSDS znaša 176,00 € + DDV, za ostale udeležence pa 194,00 € + DDV.

Pri plačilu lahko uveljavljate 10% popust, če organizacija prijavi najmanj dva udeleženca.

Kotizacijo nakažite pred začetkom seminarja na TRR Centra pri Hranilnici LON d.d. Kranj:št. SI56 6000 0000 0204 159.Dokazilo o plačilu boste oddali

ob prihodu na izobraževanje. Račun boste prejeli po zaključku izobraževanja. Center za participativni menedžment je davčni zavezanec z davčno številko SI48322610.

Lep pozdrav in nasvidenje na izobraževanju!

Datum: 28.4.2014

mag. Rajko Bakovnik, direktor CPM

Ključna pravna znanja za člane svetov delavcev

- vprašanja in dileme pri uporabi ZSDU

PETEK, 16. MAJA 2014 OD 9. DO 14.30 UREPoslovni center Slovenijales,

Dunajska cesta 22,Ljubljana

Poštnina plačanapri pošti 4212 VISOKO

Centerza participativnimenedžment

TISKOVINA

TISKOVINA

Visoko 50, 4212 VISOKO

Page 2: Poštnina pla AVABIMO VAS NA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ... · - vprašanja in dileme pri uporabi ZSDU PETEK, 16. MAJA 2014 OD 9. DO 14.30 URE Poslovni center Slovenijales, Dunajska

Zato smo za tokratno izobraževa-nje pripravili poseben program, s katerim bomo udeležence seznani-li s ključnimi »pravnimi znanji za nepravnike« (na konkretnih primerih iz ZSDU), ki se jih zlahka nauči in bi jih praviloma tudi mo-ral obvladati vsak član SD za učin-kovito uresničevanje ZSDU v vsa-kodnevni praksi.

IZOBRAŽEVANJE PRIPOROČAMO

• PREDSEDNIKOM IN ČLANOM SVETOV DELAVCEV• PREDSTAVNIKOM DELAVCEV V ORGANIH VODENJA IN NADZORA (članom NS, UO in DELAVSKIM DIREKTORJEM)

IZ VSEBINE1. Uvod v pravoznanstvo za čla-ne SD v neposredni povezavi z ZSDU• Dispozitivna in kogentna prav-na pravila (Kako jih prepoznamo v ZSDU?)

• Pravni akti – splošno (pojem in hierarhija pravnih aktov, ZSDU ter splošni akti in kolektivne pogod-be)

• Kako razumeti in kako razlagati pravne akte (pojem in vrste razlage, predmet in subjekt razlage, metode in sredstva razlage, splošna pravna načela za uporabo prava s posebnim poudarkom na ZSDU)

• Najpogostejše dileme in vpraša-nja, ki razkrivajo problem različ-nih interpretacij in sporov pri upo-rabi ZSDU

DELAVNICA (študij primerov po skupinah, skupna razprava in ana-liza rešitev):- Ali lahko SD kakor koli ukrepa, ker mu delodajalec ne zagotavlja nujna sredstva za delo?- »Podaljšanje mandata« SD v primeru neveljavnih volitev- Soglasje SD k programu razreševanja presežnih delavcev- Koga šteti med »vodilno osebje« po 12. členu ZSDU- …

2. Osnove nomotehnike in pravnega komuniciranja• Kako pisati pravne akte (razne sklepe; vloge: npr. arbitražni spor, kolektivni spor po ZDR; interne pravilnike; zapisnike ipd.)

• Kako hitro in učinkovito brati pravne akte

• Osnove pravnega komuniciranja v pisni obliki (načela pravnega pisa-nja, pravilno in kakovostno pravno pisanje, oblikovanje dokumentov)

DELAVNICA (izdelava primerov različnih pravnih aktov po skupi-nah, skupinska analiza):- Predlog za začetek arbitražnega postopka po ZSDU- Pisni odpravek sklepa o zavrnitvi soglasja SD po 95. členu ZSDU- Sklep o razpisu volitev v nov SD v smislu 16. člena ZSDU- Poslovnik o delu »odbora SD za informiranje«- …

3. Zaključna razprava

PROGRAM

PRIJAVNICA Pošljite na naslov: Center za participativni menedžement, Visoko 50, 4212 Visoko ali po faksu št. 04 253 60 22

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

KLJUČNA PRAVNA ZNANJA ZA ČLANE SVETOV DELAVCEV VPRAŠANJA IN DILEME PRI UPORABI ZSDU

Petek,

16. maj 2014

PC SLOVENIJALES,LJUBLJANA,DUNAJSKA 22

Prijavljamo naslednje sodelavce (IME in PRIIMEK, delovno mesto oz. funkcija - npr. član SD, predstavnik delavcev v NS oz. UO, sindikalni zaupnik, strokovni sodelavec...):

Točen naziv in sedež podjetja:

Davčna številka:

Davčni zavezanec: DA NE

Kontaktna oseba:

Tel. kont. osebe:

e-mail:

Popis:

IZVAJALKA IZOBRAŽEVANJADr. Elizabeta Zirnstein, docent/asistent profesor, Univerza na Primorskem. Predavateljica gospodarskega po-godbenega in statusnega prava, s specializacijo iz evropskega prava na Univerzi v Cambridgu, svoje raziskovalno delo opravlja na različnih pravnih področjih, predvsem na področju prava intelektualne lastnine, gospodarskega in delovnega prava s posebnim poudarkom na inovativnosti v delovnem razmerju.