Power Station

Embed Size (px)

DESCRIPTION

k

Text of Power Station

 • E2001/UNIT3/

  1 PENGAGIHAN

  Objektif am : Mempelajari dan memahami rekabentuk dan binaan penebat; taburan

  voltan dalam rangkaian penebat, memperbaiki voltan dan kecekapan;

  binaan kabel bawah tanah dan sistem pengagihan domestik dan industri.

  Objektif khusus : Di akhir unit ini anda sepatutnya dapat :-

  1. Melakarkan serta melabelkan rajah garis tnggal sistem tiga fasa.

  2. Menakrifkan satu penyuap sebagai satu litar membawa kuasa dari satu titik ke satu titik

  yang lain dalam litar.

  3. Menakrifkan pengagihan sebagai satu litar membawa tenaga kepada pengguna.

  4. Menerangkan berdasarkan lakarkan penyuap jejarian, selari, gelang dan rangkaian

  mudah.

  5. Membicangkan kebaikan dan keburukan sistem pengagihan jejarian dan gelang dari segi

  kos dan kesesuaian lokasi.

  6. Menerangkan kelebihan dan kekurangan sistem AU berbanding AT

  7. Menyatakan keperluan pembinaan kabel bawah tanah

  8. Menjelaskan cara penanaman kabel bawah tanah bagi pelbagai keadaan

  9. Menyatakan kelebihan dan kekurangan kabel bawah tanah berbanding penghantaran talian atas.

  10. Menerangkan sistem pengagihan domestik dan industri.

  DISTRIBUTION

  OBJEKTIF

 • E2001/UNIT3/

  2 PENGAGIHAN

  Rajah 3.0 Menunjukkan sistem pengagihan pada talian atas 3.0 Pengenalan

  Sistem pengagihan merupakan satu sistem yang besar menghubungkan stesen penjanaan kepada pengguna selepas sistem penghantaran. Jika sistem penghantaran membekalkan jumlah tenaga yang besar daripada stesen janakuasa ke pusat-pusat beban. Sistem pengagihan pula akan membekalkan tenaga daripada sistem penghantaran dan mengagihkannya kepada pencawang-pencawang utama dan pencawang kecil kepada pelbagai pengguna.

  Tenaga elektrik boleh dihantar dan diagihkan samada dalam bentuk arus ulang-alik (AU) atau arus terus (AT) . Dalam praktiknya sistem 3-fasa 3-talian dihantar melalui sistem pengahantaran manakala bagi sistem 3-fasa 4-talian A.U diagihkan melalui sistem pengagihan. Walau bagaimanapun dalam bahagian ini kita akan menumpuhkan perbincangan kepada sistem pengagihan talian atas dan juga bawah tanah.

  3.1 Rajah Garis Tunggal Sistem Tiga Fasa

  Sistem talian yang digunakan untuk menyalurkan kuasa dari bahagian, iaitu

  sistem penghantaran dan sistem pengagihan. Sistem penghantaran terdiri dari penghantaran

  pertama dan penghantar sekunder manakala sistem pengagihan pula terdiri daripada

  Stesan

  Kuasa

  Penghantaran

  Pengagihan

  Pengguna

  ASAS PENGAGIHAN

 • E2001/UNIT3/

  3 PENGAGIHAN

  pengagihan pertama dan pengagihan sekunder. Susunatur bagi sistem talian atas tiga fasa

  adalah seperti ditunjukkan dalam rajah 3.1.

  Rekabentuk sistem talian pengenghantaran akan memerlukan satu kajian bagi

  pemilihan yang berdasarkan kepada voltan penghantaran, kelakuan dan rekabentuk talian,

  gangguan dengan litar-litar perhubungan yang dekat selain daripada masalah-masalah

  korona dan penebatan talian. Talian-talian penghantaran perlu juga ciri mekanikal seperti

  kekuatan penyokong, lendut, tegangan dan sebagainya di bawah syarat-syarat tertentu.

  Apabila sistem menjadi kompleks yang disebabkan keupayaan penjana besar dan

  saling sambungtara, masa kestabilan sistem perlu dikaji. Dalam rekabentuk rangka

  pengagihan sekunder, masalah utama ialah jenis sistem pengagihan. Sistem pengagihan

  Stesen Kuasa Elektrik 11 kV

  Pengubah 11/132 kV

  Penghantaran Utama

  (Voltan Tinggi)

  Pengubah 132 / 33 kV

  Pengubah 33 / 33 kV (11 kV)

  Pengubah 3.3 kV / 415 V

  Penghantaran Sekunder

  (Voltan Rendah)

  Pengagihan Utama

  (Voltan Tinggi)

  Pengagihan Utama

  (Voltan Rendah

  Rajah 3.1 Gambarajah garistunggal sistem tiga fasa AU

 • E2001/UNIT3/

  4 PENGAGIHAN

  sekunder, masalah utama ialah pemilihan stesen pencawang pengagihan; jumlahnya,

  saiznya; tapaknya dan susunaturnya.

  Apabila keupayaan penjanaan adalah tinggi dan jangka penghantaran pun terlalu panjang,

  penghantaran voltan terlalu tinggi digunakan. Biasa sistem voltan terlalu tinggi Extra High

  Voltage itu dipanggil Super-Grid.

  3.2 Sistem Penyuap.

  Penyuap merupakan talian, dawai atau kabel pengalir yang

  menghubungkan stesen penjana, pencawang atau titik pembekalan tenaga elektrik

  dalam sistem pengagihan kuasa elektrik. Pada bahagian ini tidak terdapat sadap

  yang boleh mengubah voltan kerana ia merupakan bahagian yang membenarkan

  voltan melaluinya daripada pencawang sebelum diagihkan melalui sistem talian

  pengagihan.

  3.3 Pengagihan

  Pengagihan merupakan pengalir yang berpunca daripada pelbagai sadap

  dan membekalkan tenaga elektrik kepada pengguna. Pengagihan arus beban

  disepanjang talian adalah berubah-ubah berdasarkan kepada keperluan pengguna.

  Pengagihan direkabentuk daripada punca di mana mula-mula voltan dibekalkan

  kepadanya.

  Bahagian pengahgihan biasanya mempunyai pengubah yang terletak di

  luar daripada rumah atau bangunan pengguna. Kemudian voltan bahagian sekunder

  pengubah ini akan di bawah ke stesen pencawang dan seterusnya diagihkan kepada

  beberapa peringkat pembekalan. Peringkat-peringkat pengagihan voltan kepada

  penggunakan dilakukan berdasarkan keperluan pengguna seperti 240 V, 415 V, 650

  V, 2 kV atau sebagainya. Dalam sistem pengagihan kepada pengguna adakalanya

  juga diberikan dalam bentuk arus terus dengan menukarkan arus ulangalik yang

  sediada dan ini bergantung kepada keperluan pengguna. Pengagihan tenaga elektrik

  kepada pengguna dilakukan dengan mengguakan sistem bekalan 2-dawai, 3-dawai

  dan 4-dawai, semua ini adalah untuk memenuhi keperluan pengguna. Bagi rumah-

  rumah seperti perkampungan sudah memadai dengan menggunakan sistem 2-dawai.

  Kerana ia hanya memerlukan satu julatan voltan sahaja iaitu 240 V. Manakala

  sebuah kilang pula memerluka sistem bekala 3-dawai dan 4-dawai dan voltan yang

  melebihi 2 kV.

  3.4 Susunan Pengagihan

  Terdapat beberapa cara sambungan pada sistem pengagihan bekalan kuasa kepada

  pengguna. Di antara cara yang paling lazim digunakan ialah sistem jejarian, selari, gelang

  dan rangkaian mudah.

 • E2001/UNIT3/

  5 PENGAGIHAN

  3.4.1 Sistem Jejarian

  Sistem jejarian adalah sistem agihan yang disambungkan daripada sumber

  bekalan yang hanya mempunyai satu hujung sahaja. Ini jelas menunjukkan bahawa

  hujung yang paling dekat dengan sumber mengalami beban yang banyak. Sistem ini

  juga akan mengubah voltan pengguna dipasang pada jarak yang jauh dari sumber

  bekalan. Sistem jejarian merupakan cara yang termurah tetapi mendatangkan beberapa

  keburukan, di antaranya apabila satu daripada pengubah itu rosak pengubah-pengubah

  lain tidak boleh berfungsi.

  Sistem ini lazim digunakan untuk satu daerah kecil setelah sampai ke

  peringkat bekalan tenaga elektrik atau sambungan bekalan ke rumah-rumah berderet.

  Namun begitu sistem ini masih boleh dibaiki dengan menggunakan pemutus litar di

  setiap pengubah agar pengubah yang rosak itu boleh di baiki tanpa mengganggu

  bekalan ke beban yang lain. Rajah 3.2 menunjukkan gambarajah garis tunggal sistem

  jejari.

  3.4.2 Sistem Selari

  Bagi mengatasi masalah yang terdapat pada sistem jejari, sistem penyuap

  selari diperkenalkan. Sistem ini hampir sama dengan sistem jejari iaitu pada bahagian

  utama pengubah mendapat bekalan daripada satu sumber sahaja, cuma pada sistem

  selalri pada bahagian sekunder pengubah disambungkan antara satu sama lain. Dengan

  sambungan demikian sekiranya salah satu pengubah mengalami keroskan sumber

  kuasa elektrik masih lagi boleh dibekalkan kepada pengguna melalui pengubah lain

  yang disambungkan selalri dengannya. Rajah 3.3 menunjukkan gambarajah sistem

  penyuap selalri.

  JANAKUASA

  Pengubah

  (P.B) P.B

  Rajah 3.2 Sistem jejari

  Dipasang ke Pengubah Penurun

  P.B

 • E2001/UNIT3/

  6 PENGAGIHAN

  3.4.3 Sistem Gelang

  Sistem penghantaran ini dibuat dengan menyambungkan kesemua pengubah

  peninggi pada satu kawasan seperti kampung, Bandar atau negeri dalam litar gelang.

  Sambungan gelang ini melibatkan bahagian utama pengubah sahaja, manakala sebelah

  sekundernya dipasang terus ke pengubah-pengubah penurun yang lain. Sistem ini

  JANAKUASA

  Rajah 3.4 Sistem gelang

  P.B

  Pengubah

  (P.B) P.B P.B

  Pengubah Peninggi

  Pengubah Peninggi

  (Sulur)

  Dipasang ke Pengubah Penurun

  P.B

  JANAKUASA

  Pengubah

  (P.B) P.B

  Rajah 3.3 Sistem selari

  Dipasang ke Pengubah Penurun

 • E2001/UNIT3/

  7 PENGAGIHAN

  boleh dianggap sebagai sistem penghantaran yang seimbang arusnya, meskipun

  terdapat perubahan beban.